Hotărâri de consiliu Negomir, mai 2021

ROMÂNIA                                                                                                                                                                     

JUDEŢUL  GORJ                                                                                         

COMUNA NEGOMIR                                                                        

CONSILIUL LOCAL                                                                       

HOTĂRÂRE  Nr. 19

             privind alocarea sumei de  3.000 lei de la bugetul local pe anul 2021 biserici  ,,Sf.

             Voievozii” , Parohia  Raci, din satul Condeiești,  pentru  achiziționare de folie PVC (vitralii)

             Consiliul local al   comunei  Negomir, judeţul Gorj. .

              Având în vedere:

              – referatul de aprobare al primarului comunei Negomir;    

              – raportul de specialitate al compartimentului financiar, contabilitate, impozite și taxe locale              – raportul de avizare al comisiei pentru activităţi economice – financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului şi turism;

              – raportul de avizare al comisiei pentru învăţământ, sănătate,familie,activităţi social-culturale,culte,muncă şi protecţie socială, protecţia copii, tineret şi sport.

              – raportul de avizare al comisiei  pentru administraţie publică, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor;  

               – prevederile Ordonanței nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România;
               – prevederile H.G. 1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania, republicare 2013. Hotararea 1470/2002 republicata 2013;

                 –  prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general:

              – cererea înregistrată la numărul  02  din 25.05.2021  prin care Preotul Paroh  Salavat Ionuț – Cristian solicită acordarea sumei  de 3.000  lei pentru   achiziționare de folie PVC (vitralii) pentru 6 ferestre  la biserica ,,Sf.  Voievozii” , Parohia  Raci, din satul Condeiești.

               În temeiul  art. 282 alin. (1) și al art. 196 alin. 1, lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

               Art.1.  Se   aprobă alocarea sumei de  3.000  lei  de la bugetul local pe anul 2021 biserici

,, Sf. Voievozii”, Parohia  Raci din satul Condeiești pentru  achiziționare de folie PVC (vitralii) pentru 6 ferestre.

              Art. 2. Documentele justificative vor fi transmise compartimentului financiar, contabilitate, impozite și taxe locale  pâna cel mai târziu la data de 31 decembrie.

              Art. 3. Primarul comunei Negomir , compartimentul financiar, contabilitate, impozite și taxe locale și preotul paroh Salavat Ionuț – Cristian  vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

             Art.4. Prin intermediul secretarului general al comunei Negomir prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial local, se înaintează și se comunică: Instituției Prefectului Județului Gorj, compartimentului financiar, contabilitate, impozite și taxe locale și Parohiei Raci.

                Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Negomir în ședința

                extraordinară  din  27 mai 2021 , cu un număr de  11 voturi pentru, un număr

                de  0   voturi împotrivă, un număr de 0   abţineri, din totalul de 13  consilieri în  funcție

                și 11  prezenți la ședință.

                       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                               CONTRASEMNEAZĂ              

                                   CONSILIER                                               SECRETAR GENERAL

                                DORU CORÎCI      

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-                                      

ROMÂNIA                                                                                                                                                                      JUDEŢUL  GORJ                                                                                         

COMUNA NEGOMIR                                                                     

CONSILIUL LOCAL                                                                       

HOTĂRÂRE 18

             privind alocarea sumei de 22.389,17 lei   lei de la bugetul local pe anul  2021 biserici,

             monument istoric din satul Artanu, Parohia Artanu pentru  ,,Betonare uliță, realizare scară

             laterală din beton.”

              Consiliul local al comunei Negomir, judeţul Gorj.

              Având în vedere:

              – referatul de aprobare.

              – raportul compartimentului financiar, contabilitate, impozite și taxe locale;

              – raportul compartimentului urbanism și amenajarea teritoriului și mediu;

              – raportul de avizare al comisiei pentru activităţi economice – financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului şi turism;

              – raportul de avizare al comisiei pentru învăţământ, sănătate,familie,activităţi social-culturale,culte,muncă şi protecţie socială, protecţia copii, tineret şi sport.

              – raportul de avizare al comisiei  pentru administraţie publică, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor;

             – cererile înregistrate la numărul  7 din 24.05.2021 prin care preotul paroh  Țicleanu Mădălin solicită acordarea sumei  de 22.389,17 lei , fără t.v.a. pentru ,,Betonare uliță, realizare scară  laterală din beton.”

             – prevederile Ordonanței nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România;

             – prevederile H.G. 1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania, republicată  2013;

             –  prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.

             În temeiul   art. 136, alin. (8), art.196, alin.(1), lit. ”a” și art. 243 alin. 1, lit. a din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulteriore,

HOTĂRĂȘTE:

              Art.1.  Se   aprobă alocarea sumei de  22.389,17 lei de la bugetul local pe anul  2021 biserici, monument istoric din satul Artanu, Parohia Artanu pentru  ,,Betonare uliță, realizare scară  laterală din beton.”

              Art. 2. Documentele justificative vor fi transmise compartimentului financiar, contabilitate, impozite și taxe locale  pâna cel mai tarziu la data de 31 decembrie.

              Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărârii se încredințează compartimentul financiar, contabilitate, impozite și taxe locale.

              Art.4. Prin intermediul secretarului general al comunei Negomir prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial local, se înaintează și se comunică: Instituției Prefectului Județului Gorj, compartimentului financiar, contabilitate, impozite și taxe locale și Parohiei Artanu.

                

                Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Negomir în ședința

                extraordinară  din  27 mai 2021 , cu un număr de  11 voturi pentru, un număr

                de  0   voturi împotrivă, un număr de 0   abţineri, din totalul de 13  consilieri în  funcție

                și 11  prezenți la ședință.

                       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                               CONTRASEMNEAZĂ              

                                   CONSILIER                                               SECRETAR GENERAL

                                DORU CORÎCI                                             JR.VALENTINA CAUC   

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ROMÂNIA                                                                                                                                                                      

JUDEŢUL  GORJ                                                                                         

COMUNA NEGOMIR                                                                     

CONSILIUL LOCAL                                                                                      

HOTĂRÂRE  17

privind alocarea sumei de  49.987,14 lei  de la bugetul  local pe anul 2021 biserici ,, Sf. Gheorghe” din satul Negomir, Parohia Negomir pentru  ,, Amenajare platforme dale și recondiționare gard”

              Consiliul local al comunei Negomir, judeţul Gorj.

              Având în vedere:

              – referatul de aprobare;

              – raportul compartimentului financiar, contabilitate, impozite și taxe locale;

              – raportul de avizare al comisiei pentru activităţi economice – financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului şi turism;

              – raportul de avizare al comisiei pentru învăţământ, sănătate,familie,activităţi social-culturale,culte,muncă şi protecţie socială, protecţia copii, tineret şi sport.

              – raportul de avizare al comisiei  pentru administraţie publică, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor;

             – cererile înregistrate la numărul  7 din  24.05.2021 prin care preotul paroh  Sperilă Mihail – Sorin solicită alocarea sumei de  42.006,00  lei, fără t.v.a de la bugetul  local pe anul 2021 biserici ,, Sf. Gheorghe” din satul Negomir, Parohia Negomir pentru  ,, Amenajare platforme dale și recondiționare gard” .

             – prevederile Ordonanței nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România;

             – prevederile H.G. 1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania, republicată  2013;

             –  prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.

             În temeiul   art. 136, alin. (8), art.196, alin.(1), lit. ”a” și art. 243 alin. 1, lit. a din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

                Art.1.  Se   aprobă alocarea sumei de  49.987,14 lei    de la bugetul local pe anul 2021 biserici  ,,Sf. Gheorghe” din satul Negomir, parohia Negomir pentru ,, Amenajare platforme dale și recondiționare gard” .

              Art. 2. Documentele justificative vor fi transmise compartimentului financiar, contabilitate, impozite și taxe locale  pâna cel mai tarziu la data de 31 decembrie.

              Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărârii se încredințează compartimentul financiar, contabilitate, impozite și taxe locale.

              Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează secretarul general al comunei, preotul paroh  Sperilă Mihail – Sorin şi compartimentul  financiar, contabil,  impozite și taxe locale.

                Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Negomir în ședința

                extraordinară  din  27 mai 2021 , cu un număr de  11 voturi pentru, un număr

                de  0   voturi împotrivă, un număr de 0   abţineri, din totalul de 13  consilieri în  funcție

                și 11  prezenți la ședință.

                       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                               CONTRASEMNEAZĂ              

                                   CONSILIER                                               SECRETAR GENERAL

                                 DORU CORÎCI                                            JR.VALENTINA CAUC   

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ROMÂNIA                                                                                                                                                                      

JUDEŢUL  GORJ                                                                                         

COMUNA NEGOMIR                                                                     

CONSILIUL LOCAL                                                                       

HOTARARE NR. 22

privind revizuirea Anexei 1 a hotararii de consiliu local numarul 35/21.10.2020 referitoare la

„Consolidarea capacităţii unităților de învățământ preuniversitar de stat în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2 la nivelul comunei Negomir”

               Consiliul Local al comunei Negomir, judeţul Gorj, întrunit în şedinţă publică extraordinara.

   Având în vedere:

               –  Referatul de aprobare a primarului comunei Negomir, judeţul Gorj.

               – Raportul de specialitate comun întocmit de Compartimentul financiar,contabilitate, taxe și impozite locale  și Compartimentul  de integrare europeană și achiziții publice din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Negomir.

               – Situația epidemiologică internațional și declararea pandemiei cu virusul COVID – 19 de către Organizația Mondială a Sanătății, la data de 11.03.2020 s-a instituit starea de urgența pe teritoriul României, urmată de instituirea unei stări de alertă până în prezent.

               – Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.144/24.08.2020 privind unele măsuri pentru alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare desfașurării în condițiile de prevenție a activităților didactice aferente anului școlar/universitar 2020/2021 în contextul riscului de infecție cu coronavirus SARS-CoV-2″, modificată prin Ordonanța de  Urgență a Guvernului  nr. 174/2020.

               – Ghidul Solicitantului din cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19.

               – Solicitarea de clarificari numarul 1 din data de 25.05.2021 transmisa de catre Autoritatea de Management pentru Programul Operational Infrastructura Mare;

    În temeiul art. 196, alin. 1, litera a  din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE:

             Art.1. Se aproba revizuirea Anexei 1 a hotararii de consiliu nr. 35/21.10.2020  privind proiectul „Consolidarea capacităţii unităților de învățământ preuniversitar de stat în vederea gestionării

situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2 la nivelul comunei Negomir” dupa cum urmeaza:

              A. Indicatori proiect:

  • Entități publice dotate / sprijinite pentru gestionarea crizei sanitare cauzate de SARS-CoV-2=

6, Scoala Gimnazială nr. 1 Negomir; Gradinița Nr. 2 Ursoaia; Gradinița nr. 3 Artanu, Gradinița Raci; Școala Primară Ursoaia; Scoală Gimnazială Raci (Corp 1, Corp 2).

B. Indicatori fizici suplimentari:

NR. CRT.DENUMIRE ECHIPAMENTUNITATE DE MASURACANTITATE
1MASCA DE PROTECTIE MEDICALA  BUC79,744
2DEZINFECTANT MAINI 5LBUC/5L150
3DEZINFECTANT SUPRAFETE 5LBUC/5L150
4TUNEL/POARTA DEZINFECTARE    BUC13
5SOLUTII PTR POARTA DEZINFECTARE 5lBUC/5L102
6DISPENESER AUTOMAT PENTRU DEZINFECTANT 1,2LBUC56
7ROBOT DEZINFECTIE UVBUC11
8SERVICII INFORMARE SI PUBLICITATESERV1
9SERVICII AUDIT FINANCIARSERV1
10SERVICII  CONSULTANTA MANAGEMENT PROIECTSERV1

           C. Valoare investitie:

  • Valoare totala investitie inclusiv tva: 1.374.240,75 lei, din care 1.340.920,75 lei reprezinta valoarea eligibila si 33.320,00 lei  reprezinta valoarea neeligibila.

           D. Indicatori de rezultat:

IDIndicator de rezultat al POIMUnitate de măsură
2S132Capacitate adecvată de îngrijire și tratament a cazurilor de infecție cu virusul SARS-CoV-2/ de gestionare a crizei sanitareIndicatorul propus este unul calitativ:• Înainte de intervenția POIM: NU• Ulterior intervenției POIM: DA

          E. Durata de realizare: 16 luni

         Art.2. Prezenta hotărâre, după adoptare, se va comunica în mod obligatoriu, prin grija secretarului general al comunei, în termenul prevăzut de lege, Instituţiei Prefectului-Judeţul Gorj în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate şi se va transmite primarului comunei care are obligaţia să asigure, conform legii, aducerea la îndeplinire a prevederilor hotărârilor adoptate de Consiliul local prin aparatul de specialitate.

                 Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Negomir în ședința

                 extraordinară  din  27 mai 2021 , cu un număr de  11 voturi pentru, un număr

                 de  0   voturi împotrivă, un număr de 0   abţineri, din totalul de 13  consilieri în  funcție

                 și 11  prezenți la ședință.

                       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                               CONTRASEMNEAZĂ              

                                   CONSILIER                                               SECRETAR GENERAL

                                 DORU CORÎCI                                            JR.VALENTINA CAUC   

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ROMÂNIA

JUDEŢUL  GORJ                                                                                         

COMUNA NEGOMIR                                                                     

CONSILIUL LOCAL                                                                       

H O T Ă R Â R E  NR. 23

privind rectificarea bugetului local pe  anul 2021

            Consiliul local al comunei Negomir, județul Gorj.

Având în vedere:  

– referatul de aprobare a primarului comunei;  

            – raportul  compartimentului de specialitate, prin care se propune rectificarea bugetului comunei  Negomir pe anul 2021;

            – raportul de avizare al comisiei pentru activităţi economice – financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului şi turism;

           – prevederile art. 19 alin. (2), art. 20 alin(1) lit. c)  din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

           – prevederile Legii  nr. 15/08.03.2021 a bugetului de stat pe anul 2021, 

           – prevederile Hotărârii Consiliului Local  nr. 12/19.04.2021  privind aprobarea bugetului local pe anul 2021;

            – prevederile  art. 173 alin. (1) lit. b), d) și e), alin. (3) lit. a), alin. (5) pct. d) și alin. (7) lit. a) și c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ.;

            În temeiul art. 139, alin.(1) și art.196, alin.(1), lit. ”a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E:

            Art.1.Se aprobă rectificarea bugetului local la secțiunea  funcționare conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

           Art. 2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de ordonatorul principal de credite și compartimentul financiar, contabilitate, taxe și impozite  locale, care vor stabili  prioritatea angajării fiecărei cheltuieli.

           Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului general al comunei Negomir :Instituției Prefectului Județului Gorj, Primarului comunei Negomir, Compartimentului financiar, contabilitate, taxe și impozite locale și se aduce la cunoștința locuitorilor prin afișare la sediul Primăriei.

                 Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Negomir în ședința

                 extraordinară  din  27 mai 2021 , cu un număr de  11 voturi pentru, un număr

                 de  0   voturi împotrivă, un număr de 0   abţineri, din totalul de 13  consilieri în  funcție

                 și 11  prezenți la ședință.

                       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                               CONTRASEMNEAZĂ              

                                   CONSILIER                                               SECRETAR GENERAL

                                 DORU CORÎCI                                            JR.VALENTINA CAUC   

Ex. 4

                                                                                                                         Anexa nr. 1

                                                                                                             La H.C.L. nr. 23 din 27.05.2021

   VENITURI:                                                                                                               MII  LEI

         CAP.BUGET INIȚIALINFLUENȚETRIM. IIINFLUENȚETRIM. IIIBUGET FINAL
            04.02.04(Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit)            11.02.06(Sume defalcate din T.V.A. pentru echilibrare)        799.00     1572,00      +100,00        -100,00  – 100,00    + 100,00    799,00    1572,00

                       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                               CONTRASEMNEAZĂ              

                                   CONSILIER                                               SECRETAR GENERAL

                                 DORU CORÎCI                                            JR.VALENTINA CAUC   

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ROMÂNIA                                                                                                                                                                      

JUDEŢUL  GORJ                                                                                         

COMUNA NEGOMIR                                                                     

CONSILIUL LOCAL                                                                       

HOTĂRÂRE  Nr. 25

privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local al

domnului.Mircea Vasilică – Cătălin, precum și vacantarea locului de consilier local în cadrul

Consiliului Local al comunei Negomir, județul Gorj

             Consiliul local al comunei  Negomir ,judetul Gorj.

             Având în vedere:

             – Demisia din funcția de consilier local înaintată de către domnul Mircea Vasilică – Cătălin , din partea PSD –Partidul Social Democrat, Filiala Gorj, înregistrată sub nr.1818/10.05.2021.

            Referatul Constatator înregistrat sub nr. 1884 din  13.05.2021 întocmit de către Primarul și Secretarul general comunei Negomir, județul Gorj, prin care se propune a se lua act de demisia domnului  Mircea Vasilică – Cătălin.

            Având în vedere prevederile art.204, alin.2, lit.a, alin.6, alin.10 și alin.17 din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

             În baza prevederilor art.139 alin.1 și ale art. 196 alin 1, lit. a, din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

                                                                   HOTĂRĂȘTE:

            Art. 1.Consiliul Local al comunei Negomir, ia act cu privire la încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Mircea Vasilică – Cătălin, ales pe lista de candidați a P.S.D. –Partidul Social Democrat.

             Art.2. Se declară vacant locul deținut de consilierul local Mircea Vasilică – Cătălin în Consiliul Local Negomir  și în comisia de specialitate pentru învăţământ,  cultură, culte, sănătate și familie, protecție socială, protecție copii, tineret și sport, acesta urmând a fi completat cu supleantul de pe lista Partidului Social Democrat, care prezintă acceptul partidului și care va fi validat de către Instanța de Judecată competentă.

            Art.3. De îndeplinirea prezentei se însărcinează secretarul-general al comunei Negomir.

            Art.4. Prin grija secretarului general al comunei Negomir, prezenta hotărâre se comunică, în termenul legal prevăzut de lege, Instituției Prefectului județului Gorj, Primarului Comunei Negomir, județul Gorj, Judecătoriei Târgu-Jiu și se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul Primăriei și în Monitorul Oficial Local, al Comunei Negomir, județul Gorj.

                 Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Negomir în ședința

                 extraordinară  din  27 mai 2021 , cu un număr de  11 voturi pentru, un număr

                 de  0   voturi împotrivă, un număr de 0   abţineri, din totalul de 13  consilieri în  funcție

                 și 11  prezenți la ședință.

                       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                               CONTRASEMNEAZĂ              

                                   CONSILIER                                               SECRETAR GENERAL

                                 DORU CORÎCI                                            JR.VALENTINA CAUC   

Ex.4

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ROMÂNIA                                                                                                                                                                        

JUDEŢUL  GORJ                                                                                        

COMUNA NEGOMIR                                                               

CONSILIUL LOCAL                                                                       

HOTARARE  NR. 15

privind aprobarea înființării Serviciului de iluminat public al comunei Negomir

și alegerea modalității de gestiune a serviciului de iluminat public al comunei Negomir

              Consiliul local al  comunei Negomir , judetul Gorj .

              Având în vedere :

       – Prevederile art. 129 alin.(2) lit.d) alin (3), lit. e), alin. (6) lit. a) din O.U.G. nr.57/2019

privind    Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

       – Prevederile art. 1 alin. (2) lit. f), art. 2  lit. e) şi g), art. 3, art. 8 alin. (3)  lit.d), lit.d¹, lit. i),

art. 22 alin. (1), alin. (2), lit. b, și alin. (4), art. 23, alin. (1), lit.b, art. 24 și art. 29 din Legea nr. 51/2006 legea serviciilor comunitare de utilitati publice, republicată cu modificarile si completarile ulterioare;

       – Prevederile art. 5, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10 lit. c), d) și lit. f), art. 18, art. 20, art. 23 alin.

(3) din Legea nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public, cu modificarile si completarile ulterioare;

       – Prevederile Legii nr.100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii,

cu modificările și completările ulterioare;

       – Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice

de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii;

       – Prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările

ulterioare;

       – Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice

de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

       – Prevederile Ordinului ANRSC nr. 77/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de

stabilire, ajustare sau modificare a valorii activităţilor serviciului de iluminat public,

       – Prevederile din Ordinul ANRSC nr. 86/2007 privind aprobarea Regulamentului-cadru al

serviciului de iluminat public;

       – Prevederile din Ordinul ANRSC nr. 87/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini- cadru

al serviciului de iluminat public;

       – Prevederile din Ordinul ANRSC nr.5/93/2007 privind aprobarea Contractului-cadru

privind folosirea infrastructurii sistemului de distribuție a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public;

       – Prevederile  HCL nr.16/ 21.05.2020 privind aprobarea elaborării dosarului de finanțare și

realizarea documentației DALI în vederea obținerii unei finanțări nerambursabile prin

 ,, Programul privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public, în comuna Negomir, județul Gorj”.

              În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și alin. (3), lit. d și lit. h, coroborat cu art. 196, alin.(1), lit. a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare;

                                                             HOTĂRĂȘTE:        

  Art.l. Se aprobă înfiinţarea Serviciului de iluminat public al comunei Negomir, județul Gorj.                             

  Art.2. Se aprobă Studiul de oportunitate pentru fundamentarea alegerii modalității de gestiune a serviciului de iluminat public al comunei Negomir, județul Gorj, conform Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 Art.3. Se aprobă Regulamentul Serviciului de iluminat public al comunei Negomir, județul Gorj, conform Anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

                                                               -2 –

   Art.4. Se aprobă ”gestiunea delegată” ca modalitate de gestiune a serviciului de iluminat public al comunei Negomir, județul Gorj.

  Art.5. (1) Se aprobă încheierea unui contract de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de iluminat public al comunei Negomir, județul Gorj.

 (2) Se împuternicește Primarul comunei Negomir, domnul Oiță Tudor,  să semneze în numele și pentru comuna Negomir, Contractul de delegare prin concesiune a serviciului de iluminat public al comunei Negomir, care se va încheia cu operatorul selectat în urma licitației publice.

   Art.6. Durata contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a Serviciului de iluminat public al comunei Negomir, județul Gorj, este de 5 ani.

  Art.7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceste primarul și, compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Negomir.

             Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Negomir în ședința

             extraordinară  din 7 mai 2021 , cu un număr de 11 voturi pentru, un număr  de 0 voturi

             împotrivă, un număr de 0  abţineri, din totalul de 13  consilieri în  funcție  și 11 prezenți la

             ședință.

                       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                             CONSILIER                                                       CONTRASEMNEAZĂ              

                                                                                                         SECRETAR GENERAL                                                   

                         DORU CORÎCI                                                     JR. VALENTINA CAUC

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ROMÂNIA                                                                                                                                                                       

JUDEŢUL  GORJ                                                                                         

COMUNA NEGOMIR                                                                        

CONSILIUL LOCAL                                                                       

HOTĂRÂREA NR. 14

privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Negomir pentru  perioada mai  – iulie 2021

             Consiliul Local Negomir, Județul Gorj.

             Având în vedere:

             – referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de    ședință al Consiliului Local al comunei  Negomir pentru perioada mai  – iulie 2021 întocmit de domnul primar  ec. Oiță Tudor;

            – raportul de specialitate la Proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Negomir pentru perioada mai  – iulie 2021;                      

             – prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local comunei Negomir, județul Gorj aprobat prin Hotărârea nr. 60  din 13.12.2019;

            – prevederile Ordonanței de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

            În temeiul art.139 alin. 1  și art. 196, alin. 1, litera a  din Ordonanța de urgență  nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

              Art.1. Se aprobă președintele de ședință al Consiliului Local al comunei Negomir pentru perioada mai – iulie 2021, domnul  consilier local  Corîci Doru.

              Art.2. Președintele de ședință exercită, conform art.123 alin.4 din Ordonanța de urgență nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare următoarele atribuții principale:

               a) conduce şedinţele consiliului local; 

               b) supune votului consilierilor locali proiectele de hotărâri şi anunţă rezultatul votării, cu precizarea voturilor pentru, a voturilor împotrivă şi a abţinerilor numărate şi evidenţiate de secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale în procesul-verbal al şedinţei; 

               c) semnează procesul-verbal al şedinţei; 

               d) asigură menţinerea ordinii, în condiţiile regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului local; 

                e) supune votului consilierilor locali orice problemă care intră în competenţa de soluţionare a consiliului local; 

                                                           – 2 –

                f) aplică, dacă este cazul, sancţiunile prevăzute la art. 233 alin.HYPERLINK „act:3416837%20291969482″(1) din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ sau propune consiliului aplicarea unor asemenea sancţiuni, după caz; 

                g) îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de lege, de regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local sau alte însărcinări date de către consiliul local.

                Art. 3 Prevederile hotărârii vor fi duse la îndeplinire de domnul Oiță Tudor – primarul comunei Negomir, județul Gorj, precum și aparatul de specialitate din subordinea primarului.

     Art.4 (1) Hotărârea se va comunica, prin intermediul secretarului general al comunei, în termenul prevăzut de reglementările legale în vigoare, Instituției Prefectului – Județul Gorj, în scopul exercitării controlului de legalitate și primarului Comunei Negomir, județul Gorj.

               (2) Hotărârea se va aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul instituției.

        Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Negomir în ședința

                     extraordinară   din  7 mai 2021, cu un număr de  11 voturi pentru, un număr de  0   

                     voturi împotrivă, un număr de 0  abţineri, din totalul de 13  consilieri în   funcție și

                     11  prezenți la ședință.

         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                   CONSILIER                                                                                       

                                                                                                    CONTRASEMNEAZĂ              

              DORU CORÎCI                                            SECRETAR GENERAL                                                   

                                                                                    JR. VALENTINA CAUC

Ex. 4