Hotărâri consiliu Mătăsari, martie 2023

ROMÂNIA

 JUDEȚUL GORJ

 COMUNA MĂTĂSARI

 CONSILIUL LOCAL

                                                      HOTĂRÂREA NR. 24

                                   privind înfiinţarea Clubului Sportiv  ,,Minerul Mătăsari”

                                                              Având în vedere:

 -Proiectul de hotărâre iniţiat de domnul Gașpăr Gheorghe -Primarul comunei Mătăsari, județul Gorj:

 -Referatul de aprobare înregistrat sub nr.2372/22 Martie 2023, întocmit de către domnul Gașpăr Gheorghe -Primarul Comunei Mătăsari, județul Gorj;

 -Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 2435/24 Martie 2023;

                                                            În baza prevederilor:

 -Art. 874 şi art. 875 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil,

 -Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

 -Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000, cu modificările şi completările ulterioare;

 -Hotărârii Guvernului nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere in aplicare a dispozitiilor Legii educatiei fizice si sportului nr.69/2000;

 -Hotărârii Guvernului nr.1447/2007 privind aprobarea normelor financiare privind activitatea

Sportiv;

În temeiul prevederilor art. 92, 129 alin. (2) lit. ,,d” alin. (7) lit. ,,f’ art. 130 şi art. 139, alin (3) litera „h”, art. 297 alin. (I) litera „d” şi art. 349   din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,  cu modificările şi completările ulterioare,

                                                                  HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 – Se aprobă înfiinţarea Clubului Sportiv ,,Minerul Mătăsari”, aflat în subordinea Consiliului Local al comunei Mătăsari, județul Gorj;

Art. 2  – Se aprobă stabilirea sediului social al Clubului Sportiv ,,Minerul Mătăsari” în Camera nr.3 în suprafață de 12,3 mp din cadrul bazei sportive situată în Localitatea Mătăsari, sat Mătăsari, judeţul Gorj;

Art. 3   –  Se aprobă Sigla Clubului Sportiv ,,Minerul Mătăsari”, conform Anexei nr.1, ce face parte integrantă din prezenta;

Art. 4  – Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare  a clubului sportiv de drept public Club Sportiv ,,Minerul Mătăsari”,  conform Anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta Hotărâre;

Art.5   –  Se aprobă Organigrama și Statul de Funcții a Clubului Sportiv ,,Minerul Mătăsari”, conform Anexei nr.3 și Anexei nr.4, ce fac parte integrantă din prezenta;

Art. 6 – Clubul Sportiv ,,Minerul Mătăsari”  are ca obiect principal de activitate selecţia şi pregatirea sportivilor, precum şi participarea acestora la competiţii sportive interne si internaţionale şi atingerea performanţelor sportive, cu scopul de a susţine activitatea sportivă de masă şi de performanţă, cu mare impact la public.

Art. 7 – Clubul Sportiv ,,Minerul Mătăsari” se organizează şi funcţionează ca persoană juridică română,  de  drept  public,  în  conformitate  cu  prevederile  Legii nr. 69/2000  a  educaţiei fizice  şi sportului, cu următoarele secţii sportive: fotbal, box, lupte, atletism și karate;

Art. 8  –  Se desemnează următorii consilieri locali ce vor face parte din Consiliul de administraţie al Clubului Sportiv ,,Minerul Mătăsari”, respectiv:

– Roman Ștefan-Raul –Președinte;

 Negomireanu-Curelea Ion –Vicepreședinte;

– Spariu Gheorghe-Damian – Secretar;

Art. 9 – Clubul Sportiv ,,Minerul Mătăsari” va fi înscris ca structură sportivă în Registrul Sportiv de la Agenţia Naţională pentru Sport;

Art. 10- (1) Se aprobă transmiterea în folosinţă cu titlu gratuit către Clubul Sportiv ,,Minerul Mătăsari” pe o perioada de 10 (zece)  ani, în vederea constituirii bazei materiale necesare activităţii sportive,  bunurile aflate în proprietatea publică a comunei Mătăsari şi în administrarea Consiliului Local şi anume:

–  Camera nr.3 în suprafață de 12,3 mp din cadrul bazei sportive -proprietate publică a comunei Mătăsari, situată în Localitatea Mătăsari, Sat Mătăsari;

 (2) Bunul  primit  în folosinţă cu titlu gratuit/administrare rămâne în domeniul public la comunei Mătăsari,  fiind  administrat  de  Clubul  Sportiv  ,,Minerul Mătăsari”,  fiind considerat  patrimoniul clubului şi nu îşi va schimba destinaţia sau regimul juridic.

(3) Se aprobă încheierea Contractului de Comodat privind transmiterea cu titlu gratuit a imobilului menționat la art.10, alin.1, prevăzut în anexa nr.5, ce face parte integrantă din prezenta;

(4) Se imputernicește Primarul comunei Mătăsari, județul Gorj, să semneze Contractul de Comodat privind transmiterea cu titlu gratuit a imobilului menționat la art.10, alin.1;

(5) Predarea-preluarea imobilului prevăzut la alin.1 se va face pe baza de protocol/ proces-verbal de predare primire în condiţiile legii încheiat între Comuna Mătăsari prin primar si Clubul Sportiv ,,Minerul Mătăsari”.

Art. 11 -Cheltuielile pentru înfiinţarea, înregistrarea, afilierea la federaţii şi organizarea clubului

se suportă din bugetul local al Comunei Mătăsari, județul Gorj;

Art. 12  – Bugetul de venituri şi cheltuieli al Clubului Sportiv ,,Minerul Mătăsari” se aprobă anual de către Consiliul Local al Comunei Mătăsari.

Art.13 -Cheltuielile specifice, şi după caz, cuantumurile acestora, ce se pot efectua pentru realizarea activităţii sportive, participanţii la activităţile sportive, precum şi alte aspecte finanicare ale activităţii sportive, se vor face în conformitate cu prevederile H.G. nr.1447/2007 privind aprobarea normelor financiare privind activitatea sportivă.

Art.14 -Se împuternicește domnul Rasoveanu Marius-Irinel –înspector urbanism în cadrul UAT Comuna Mătăsari, să semneze/depună orice cerere sau acte necesare privind efectuarea operaţiunilor specifice în vederea înscrierii în Registrul sportiv a clubului la Ministerul Tineretului şi Sportului, precum şi la orice alte instituţii, inclusiv privind rezervarea denumirii / deschiderea contului bancar şi orice alte atribuţii corespunzătoare potrivit prezentei hotărâri.

Art.15   În temeiul art.197 si art.199 din Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, hotărârea va fi comunicată Instituţiei Prefectului –judeţului Gorj, Primarului comunei Mătăsari şi va fi adusă la cunostinţă publică, conform prevederilor legale.

        Adoptată astăzi 30 Martie 2023‚ în şedinţa ordinară a Consiliului local Mătăsari, cu un număr de 12 voturi pentru și 1 voturi împotrivă, din totalul de 13 consilieri în funcție.

              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                         CONTRASEMNEAZĂ,                  

                           CONSILIER,                                                         SECRETAR-GENERAL,

                 STĂNILOIU CONSTANTIN                              MOREGA DRAGOȘ-GHEORGHE

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ROMÂNIA                                                                                                              

JUDEŢUL GORJ                                                                                                     

PRIMARIA MATASARI

CONSILIUL LOCAL

                                                       HOTĂRÂREA NR. 25

                 privind transformarea unor funcții de execuție din  Statul de functii

                                               al Primăriei Comunei Mătăsari

                      Consiliul Local al Primăriei Comunei Mătăsari, Judeţul Gorj;

                                                            Având în vedere:

 • Referatul de Aprobare al Primarului Comunei Mătasari nr.2406/24.03.2023 la Proiectul de hotărâre, elaborat în temeiul art. 136 alin.(8) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului privind Codul administrativ nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Raportul Compartimentului resurse umane nr.2407/24.03.2023 elaborat în temeiul art. 136 alin.(8) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului privind Codul administrativ nr.57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
 •  Prevederile art. 129 alin. (2) lit. a) şi alin.(3) lit. c) și art. 409 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului privind Codul administrativ nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului privind Codul administrativ nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului privind Codul administrativ nr.57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit căruia Consiliul Local adoptă hotărâri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă transformarea următoarelor funcţii de execuţie din Statul de funcţii al Primăriei Comunei Mătăsari, după cum urmează:

a) funcția contractuală de execuție de referent bibliotecar (post unic) înscrisă în Statul de funcţii al Primăriei Comunei Mătăsari la poziţia 27, se transformă în funcție contractuală de execuție de inspector, clasa I, grad profesional debutant.

b) funcția publică de execuție de referent clasa III, grad profesional superior (cod post -258973) din cadrul Compartimentului Contabilitate, impozite si taxe, urmărire contracte si achizitii publice înscrisă în Statul de Functii la pozitia 17, se transformă în funcție publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional superior.                                  

 c) funcția publică de execuție de referent, clasa III, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Contabilitate, impozite si taxe, urmărire contracte si achizitii publice (cod post  258989) înscrisă în Statul de Functii la pozitia 19, se transformă în funcție publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional debutant.

             d) functia publică de inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului probleme agricole, dezvoltare rurală si cadastru( cod post 258982 ) înscrisă în Statul de Functii  la pozitia 9, se transformă în functia publică de inspector, clasa I, grad profesional principal.

          Art.2.Compartimentul resurse umane din cadrul Primăriei Comunei Mătăsari, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

          Art.3. (1) Prezenta hotărâre se comunică în termenul prevăzut de Legislația în vigoare:

                   -Instituției Prefectului Județului Gorj;

                   -Primarului Comunei Mătăsari, județul Gorj;

                    -Compartimentului Resurse-Umane din cadrul aparatului de specialitate din cadrul Primăriei Comunei Mătăsari, județul Gorj;

 (2) În conformitate cu prevederile art. 409 alin.(1) şi alin.(3) lit.b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului privind Codul administrativ nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 10 zile lucrătoare de la dispunerea măsurii (adoptarea hotărârii), Compartimentul resurse umane din cadrul Primăriei Comunei Mătăsari, comunică prezenta hotărâre Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.

        Adoptată astăzi 30 Martie 2023‚ în şedinţa ordinară a Consiliului local Mătăsari, cu un număr de 13 voturi pentru și 0 voturi împotrivă, din totalul de 13 consilieri în funcție.

              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                            CONTRASEMNEAZĂ,                  

                        CONSILIER,                                                SECRETAR-GENERAL,

             STĂNILOIU CONSTANTIN                      MOREGA DRAGOȘ-GHEORGHE

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ROMÂNIA

JUDEȚUL GORJ

COMUNA MĂTĂSARI                            

CONSILIUL LOCAL

                                                      HOTĂRÂREA NR. 26

Privind însușirea propunerii comisiei speciale de inventariere

a domeniului public al comunei Mătăsari, județul Gorj

                                                 Având în vedere:

      – Referatul de aprobare al primarului comunei Mătăsari, privind însuşirea/aprobarea și propunerea comisiei speciale de inventariere a domeniului public al comunei Mătăsari,.

      – Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre, privind însușirea propunerii comisiei speciale de inventariere a domeniului public al comunei Mătăsari, județul Gorj;

      – Inventarul domeniului public al comunei Mătăsari, judeţul Gorj însuşit prin Hotărârea Consiliului local Mătăsari nr.16/25.10.1999 privind aprobarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Mătăsari, județul Gorj şi atestat prin Anexa nr.44 Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Mătăsari, județul Gorj la Hotărârea de Guvern nr.973/2002, privind atestarea domeniului public al județului Gorj cu modificările și completările ulterioare;

      – Raportul înregistrat sub nr.1945/09.03.2023 întocmit de Comisia specială pentru inventarierea bunurilor care alcătuiesc domeniul public și domeniul privat al comunei Mătăsari, județul Gorj, constituită prin Dispoziția nr.331 din data de 29.11.2019.

      – Declarația secretarului-general al comunei Mătăsari, județul Gorj

      – Dispoziţiile art.41 din Legea 7/1996 republicată cu modificările şi completările ulterioare

      – Dispoziţiile art.286 alin (4), art.289 alin (2) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

       În temeiul art.129 alin.(2), lit.c) art.139 alin.(1), alin (3) lit.g şi art 196 alin 1 lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

                                                   HOTĂRĂȘTE:

      Art.1 (1) Se însuşeşte propunerea comisiei speciale de inventariere a domeniului public constituită la nivelul comunei Mătăsari, privind actualizarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Mătăsari, judetul Gorj şi a căror apartenenţă la domeniul public al unităților administrativ-teritoriale este stabilită prin acte normative în sensul că bunul inventariat prin Hotărârea Consiliului local Mătăsari nr.16/25.10.1999 privind însuşirea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Mătăsari, atestat prin Anexa nr.44 la Hotărârea de Guvern nr.973/2002 privind atestarea domeniului public al județului Gorj, cu modificările și completările ulterioare de la pozitia 32, respectiv Drum sătesc DS29, are datele de identificare de mai jos potrivit documentatiei cadastrale, respectiv:

 • Drum sătesc DS 29, Localitatea Mătăsari, sat Mătăsari, strada Aleea Cimitirului judeţul Gorj, 0+220 km  (DJ 673 A nr.cadastral 37572) – 0+0281 km (Cimitir Mătăsari ),Lungimea drumului L =  0,281 km, Lăţimea părţii carosabile l = variabilă, cu suprafaţa totală de 2233 m2.

              (2)  Se însuşeşte documentaţia cadastrală – schite de teren, având ca obiect imobilul situat în sat Mătăsari, comuna Mătăsari, judetul Gorj, descris la art.1 (alin 1) al acestei hotărâri.

              (3)  Se propune aprobarea înscrierii în cartea funciară, prima inregistrare imobil, în favoarea Comunei Mătăsari, judetul Gorj, a imobilului descris la art.1 (alin 1) din prezenta hotarare.

           Art.2. (1) Se însuşeşte propunerea comisiei speciale de inventariere a domeniului public constituită la nivelul comunei Mătăsari, privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Mătăsari, județul Gorj şi a căror apartenenţă la domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale este stabilită prin acte normative, în sensul că bunul inventariat prin Hotărârea Consiliului local Mătăsari nr.16/25.10.1999 privind însuşirea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Mătăsari, atestat prin Anexa nr.44 la Hotărârea de Guvern nr.973/2002 privind atestarea domeniului public al județului Gorj, cu modificările și completările ulterioare de la poziția 42, respectiv Drum sătesc DS39, are datele de identificare de mai jos potrivit documentatiei cadastrale, respectiv:

 • Drum sătesc DS 39, Localitatea Mătăsari, sat Mătăsari, strada Trandafirilor judeţul Gorj, 0+440 km  (DJ 673 A nr.cadastral 37573) – 0+0453 km (DJ673A ),Lungimea drumului L =  0,453 km, Lăţimea părţii carosabile l = variabilă, Nr.podeţe = 1, cu suprafaţa totală de 4097 m2.

               (2)  Se însuşeşte documentaţia cadastrală – schite de teren, având ca obiect imobilul situat în sat Mătăsari, comuna Mătăsari, judetul Gorj, descris la art.2 alin. 1 al acestei hotărâri.

                (3) Se aprobă înscrierea în cartea funciară, prima înregistrare imobil, în favoarea Comunei Mătăsari,  judetul Gorj, a imobilului descris la art.2 alin. 1 din prezenta hotarare.

               Art.3 Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se va face de către Primarul Comunei Mătăsari și compartimentele de resort din cadrul Primăriei Comunei Mătăsari;     

             Art.4   -Prezenta Hotărâre va fi comunicată:

                          -Instituției Prefectului Județului Gorj;

                      -Primarului Comunei Mătăsari, județul Gorj;

        Adoptată astăzi 30 Martie 2023‚ în şedinţa ordinară a Consiliului local Mătăsari, cu un număr de 13 voturi pentru și 0 voturi împotrivă, din totalul de 13 consilieri în funcție.

              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                CONTRASEMNEAZĂ,                  

                        CONSILIER,                                                SECRETAR-GENERAL,

               STĂNILOIU CONSTANTIN                          MOREGA DRAGOȘ-GHEORGHE

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ROMÂNIA                                                                                                                       

JUDEŢUL GORJ

PRIMĂRIA MĂTĂSARI

CONSILIUL LOCAL

                                                         HOTĂRÂREA NR. 27

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local Mătăsari care vor face parte din Comisia de evaluare a performanţelor individuale ale secretarului general al unităţii administrative teritoriale comuna Mătăsari

                                              Consiliul local al comunei Mătăsari, judeţul Gorj;

                                                                     Având în vedere:  

 • Referatul de aprobare nr.2370/22.03.2023 al Primarului comunei Mătăsari în conformitate cu prevderile art.136 alin (8) lit. a) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ;
 • Raportul de specialitate întocmit de compartimentul de resort, înregistrat sub nr.2416/24.03.2023;
 • Prevederile art.485 alin (5) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările şi completările ulterioare;
 • Dispoziţiile art.11 alin (4) lit.e) din Metodologia pentru realizarea procesului de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici aplicabilă pentru activitatea desfăşurată începând cu 1 ianuarie 2020 precum şi pentru realizarea procesului de evaluare a activităţii funcţionarilor publici debutanţi numiţi în funcţia publică ulterior datei de 1 ianuarie 2020 prevăzută în anexa nr.6 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ;
 • Avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului local Mătăsari ;

         Luând în considerare dispoziţiile Legii 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative republicată, cu modificările şi completările ulterioare

         În temeiul art.133 alin (1), art.139 alin. (1) şi ale art.196 alin (1), lit.(a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ:

                                                                      HOTĂRĂȘTE:

             Art.1. Se aprobă desemnarea domnilor Stăniloiu Constantin și Ionescu Dorin –consilieri locali, în vederea constituirii Comisiei de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale Secretarului-General al comunei Mătăsari.

            Art.2. Comisia de evaluare se va constitui prin dispoziţia primarului şi va fi formată din primarul comunei Mătăsari şi din cei doi reprezentanţi ai Consiliului local Mătăsari desemnaţi la art.1.

           Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul comunei Mătăsari și  compartimentul Resurse Umane din cadrul Primăriei Comunei Mătăsari.  

        Art.4 -Prezenta Hotărâre va fi comunicată prin grija secretarului-general:

                 -Instituției Prefectului Județului Gorj;

                 -Primarului Comunei Mătăsari, județul Gorj;

                 -Compartimentului Resurse Umane din cadrul Primăriei Mătăsari, județul Gorj;

        Adoptată astăzi 30 Martie 2023‚ în şedinţa ordinară a Consiliului local Mătăsari, cu un nr.de 9 voturi pentru și 4 voturi împotrivă, din totalul de 13 consilieri în funcție.

              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,                  

                        CONSILIER,                                                   SECRETAR-GENERAL,

             STĂNILOIU CONSTANTIN                          MOREGA DRAGOȘ-GHEORGHE

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ROMÂNIA

COMUNA MĂTĂSARI

JUDEŢUL GORJ

CONSILIUL LOCAL

                                                     HOTĂRÂREA NR. 28

Privind însuşirea de către Consiliul local Mătăsari a întâmpinării formulate în dosarul nr.1400/263/2022

                                   Consiliul local Mătăsari,

                                        Având în vedere:

-Referat de aprobare al primarului comunei Mătăsari înregistrat sub nr.2490/28.03.2023;

– Raportul de specialitate întocmit de către compartimentul juridic din cadrul Primăriei comunei Mătăsari

– Prevederile art.131 și art.197 alin (1)  din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

    În temeiul art.129 alin (1) şi alin (14) din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Se ia act de existenţa procesului civil ce face obiectul dosarului nr.1400/263/2022 având ca obiect acțiune în constatare, aflat pe rolul Judecătoriei Motru.  

          Art.2. Se aprobă însuşirea de către Consiliul local Mătăsari a întâmpinării formulată în dosarul nr.1400/263/2022, conform Anexei nr.1 – parte integrantă din prezenta.

         Art.3. Se aprobă mandatarea domnului consilier Stăniloiu Constantin, în calitate de președinte de ședință, în vederea semnării întâmpinării prevăzută la art.2 în numele Consiliului local Mătăsari şi se împuterniceşte doamna Ciobotea Elena Georgeta având calitatea de consilier juridic în cadrul UAT comuna Mătăsari, să reprezinte Consiliul local Mătăsari, în faţa instanţei de judecată în dosarul nr.1400/263/2022, atât la fondul cauzei cât şi în eventualele căi de atac.

              Art.4. Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se va face de către Primarul comunei Mătăsari;     

              Art.5  -Prezenta Hotărâre va fi comunicată:

                         -Instituției Prefectului Județului Gorj;

                      -Primarului Comunei Mătăsari, județul Gorj;

        Adoptată astăzi 30 Martie 2023‚ în şedinţa ordinară a Consiliului local Mătăsari, cu un nr.de 8 voturi pentru și 5 voturi împotrivă, din totalul de 13 consilieri în funcție.

               PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ,                                        CONTRASEMNEAZĂ,                  

                        CONSILIER,                                                  SECRETAR-GENERAL,

             STĂNILOIU CONSTANTIN                             MOREGA DRAGOȘ-GHEORGHE