Hotărâri consiliu Mătăsari, aprilie 2023

ROMÂNIA

JUDEŢUL GORJ

  COMUNA MATASARI

      CONSILIUL LOCAL       

HOTARAREa nr.29

privind aprobarea predării către S.C.Distrigaz Sud Rețele S.R.L.

a tronsonului de conductă de alimentare cu gaze naturale situat în str.Aleea Lalelei, sat Mătăsari, Comuna Mătăsari, județul Gorj, în dreptul căii de acces a imobilului cu nr.cadastral 37482 – proprietatea numitei Căpitănoiu Păunica

                                    Consiliul Local al comunei Matasari,

                                                                         Având în vedere:

  •       – Sentința Civilă nr.164/27.01.2021, pronunțată în dosarul nr.3659/263/2019, a Judecătoriei Motru, rămasă definitivă prin Decizia Civilă nr.1193/22.06.2021 a Tribunalului Gorj;    
  •       – Referatul de Aprobare din partea Primarului Comunei Mătăsari, domnul Gașpăr Gheorghe;
  •       – Raportul de Specialitate din partea compartimentului de resort din cadrul Primăriei Comunei Mătăsari.
  •       – Prevederile Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012, cu modificările și completările ulterioare;
  •        – Ordinul ANRE nr.89/2018, privind Normele Tehnice pentru Proiectarea, Executarea și Exploatarea Sistemelor de alimentare cu Gaze Naturale;

         În baza prevederilor art.196 alin.1, lit.a, din Ordonanța de Urgență nr.57/2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

           Art.1 Se aprobă predarea către S.C. Distrigaz Sud Rețele S.R.L. a tronsonului de conductă de alimentare cu gaze naturale având lungimea de 36 m, situat în Aleea Lalelei, sat Mătăsari, Comuna Mătăsari, județul Gorj, în dreptul căii de acces a imobilului cu nr.cadastral 37482 –  proprietatea numitei Căpitănoiu Păunica.

          Art. 2. SC Distrigaz Sud Retele SRL, va prelua dreptul de proprietate asupra bunului menționat la art.1.

           Art.3. Se împuternicește Primarul Comunei Mătăsari, domnul Gheorghe Gașpar să semneze procesul verbal de predare-primire privind bunul menționat la art.1.

          Art. 4. Secretarul comunei Mătăsari va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri și o va face publică prin afișare, comunicând un exemplar la Instituția Prefectului- Județul Gorj.

  Adoptată astăzi 27 Aprilie 2023‚ în şedinţa ordinară a Consiliului local Mătăsari, cu votul pentru a 13 consilieri prezenți, din numarul total de 13 consilieri în funcție.

             PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                     CONTRASEMNEAZĂ,

                       CONSILIER,                                                            SECRETAR-GENERAL,

            STĂNILOIU CONSTANTIN                                             MOREGA DRAGOȘ-GHEORGHE

––––––––––––––––––––––––––––––––––

ROMANIA

JUDETUL GORJ

COMUNA MATASARI

CONSILIUL LOCAL

 HOTĂRÂREA NR.30

               privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor Sociale acordate de furnizori publici și  

                             privați la nivelul comunei Mătăsari, județul Gorj, pentru perioada 2023-2028;

                                                            Având în vedere:

          -Referatul de Aprobare din partea domnului Gașpăr Gheorghe –Primarul comunei Mătăsari, județul Gorj;

          -Raportul de Specialitate înregistrat sub nr.2971/19.04.2023, din partea compartimentului de Asistență Socială din cadrul Primăriei Comunei Mătăsari;

          -Prevederile Legii sociale nr.292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

          -Prevederile Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea dreptului copilului, cu modificările și completările ulterioare;

          -Prevederile Legii nr.416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

          -Prevederile Legii nr.277/2010, privind alocația pentru susținerea familiei, cu modificările și completările ulterioare;

         -Prevederile Legii nr.448/2006, privind protecția și promovarea persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

         -Prevederile Legii nr.217/2003, privind prevenirea și combaterea violenței în familie, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

         -Prevederile Legii nr.17/2000, privind asistența socială a persoanelor vârtsnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

         -Prevederile Legii nr.116/2002, privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu modificările și completările ulterioare;

         -Prevederile Legii nr.197/2012, privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale;

         -Prevederile Legii nr.226/2021, privind măsurile de protecție social în perioada sezonului rece;

         -În baza prevederilor art.196 alin.1, lit.a, din Ordonanța de Urgență nr.57/2019, privind Codul Administrativ;

                                                                           HOTĂRĂȘTE:

     Art.1. Se aprobă Strategia de Dezvoltare a Serviciilor sociale acordate de furnizorii publici și privați la nivelul comunei Mătăsari, județul Gorj, pentru perioada 2023-2028, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta;

     Art.2. Compartimentul Asistență Socială, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Mătăsari, județul Gorj, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri;

     Art.3. Prezenta se comunică prin grija secretarului-general al UAT Comuna Mătăsari:

               -Instituției Prefectului Județului Gorj;

               -Primarului Comunei Mătăsari, județul Gorj;

               -Compartimentului Asistență Socială, din cadrul aparatului de specialitate al Primăriei Comunei Mătăsari, județul Gorj;

  Adoptată astăzi 27 Aprilie 2023‚ în şedinţa ordinară a Consiliului local Mătăsari, cu un număr de 10 voturi pentru, 3 voturi împotrivă, din totalul de 13 consilieri în funcție.

             PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                     CONTRASEMNEAZĂ,

                       CONSILIER,                                                            SECRETAR-GENERAL,

            STĂNILOIU CONSTANTIN                                             MOREGA DRAGOȘ-GHEORGHE

–––––––––––––––––––––––––––––––––

                                                                 ROMÂNIA

                                                             – CONSILIUL  LOCAL 

                                                         Comuna Mătăsari, Judeţul Gorj

                                                                HOTĂRÂREA  NR. 31

                privind aprobarea Planului Anual de Acțiune pentru serviciile sociale administrate

                            și finanțate din bugetul Consiliului Local Mătăsari pentru anul 2023

                                                           Având în vedere:

           -Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr.107/27.03.2023, prin care a fost avizat Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al Unităíi Administrativ Teritoriale -comuna Mătăsari, pentru anul 2023;

          -Referatul de Aprobare din partea domnului Gașpăr Gheorghe –Primarul comunei Mătăsari, județul Gorj;

          -Referatul înregistrat sub nr. 2963/19.04.2023, din partea compartimentului de Asistență Socială din cadrul Primăriei Comunei Mătăsari;

          -Prevederile H.G.nr.797/2017 privind aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență social și a structurii orientative de personal;

          -În baza prevederilor art.196 alin.1, lit.a, din Ordonanța de Urgență nr.57/2019, privind Codul Administrativ;

                                                                     H O T Ă R Ă Ș T E:

    Art.1. Se aprobă Planul Anual de Acțiune pentru serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local Mătăsari pentru anul 2023, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta;

   Art.2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către biroul Asistență Socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Mătăsari, județul Gorj;

  Art.3. Prezenta hotărâre se va afişa la sediul instituţiei pentru aducere la cunoştinţă publică locuitorilor Comunei Mătăsari, județul Gorj şi se comunică, în termenul prevăzut de lege:

                -Instituției Prefectului Județului Gorj;

               -Primarului Comunei Mătăsari, județul Gorj;

               -Compartimentului Asistență Socială, din cadrul aparatului de specialitate al Primăriei Comunei Mătăsari, județul Gorj;

             Adoptată astăzi 27 Aprilie 2023‚ în şedinţa ordinară a Consiliului local Mătăsari, cu votul pentru a 10 consilieri prezenți, 3 împotrivă, din numarul total de 13 consilieri în funcție.

Preşedinte de şedinţă,                               Contrasemnează,     

        Consilier,                                           Secretar-General,

            Stăniloiu Constantin                                                               Morega Dragoș-Gheorghe

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ROMÂNIA  

JUDEȚUL GORJ

COMUNA MĂTĂSARI

CONSILIUL LOCAL

                                 HOTĂRÂREA  NR. 32

               Privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor al comunei Mătăsari  

                                     Consiliul Local al comunei Mătăsari, judetul Gorj

                                                          Având în vedere:

Referatul de aprobare al domnului Gașpăr Gheorghe -Primarul comunei Mătăsari, județul Gorj, înregistrat sub nr.2966/19.04.2023;

Raportul de specialitate întocmit de către doamna Dragotoiu Gheorghița, referent S.V.S.U, înregistrat sub nr.2969/19.04.2023;

Prevederile art.6, alin.1 și alin.2 din Anexa nr.1 la O.M.A.I.nr.132/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiza și acoperire a riscurilor și a structurii –cadru a Planului de analiză și acoperire a riscurilor;

Prevederile art.13, lit.a din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile art.14, alin.2 din H.G.nr.1492/2004 privind principiile de organizare, funcționarea și atribuțiile serviciilor de urgență profesioniste, cu modificările ulterioare;

Prevederile art.3, alin.1, lit.a și art.10, lit.d din Legea nr.481/2004 privind protectia civilă, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

           În baza prevederilor art.139, alin1 și prevederile art.196 alin.1, lit.a, din Ordonanța de  

Urgență nr.57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

                 HOTĂRĂȘTE:

           Art.1. Se aprobă Planul de analiză și acoperire a riscurilor  al comunei Mătăsari, pe anul 2023, conform anexei nr.1, care face parte integrantă la prezenta.

          Art.2. Secretarul comunei Matasari, va face publică prin afișare prezenta hotarare, comunicând un exemplar:

            Instituției Prefectului -Județului Gorj;

            -Primarului Comunei Mătăsari;

            -Compartimentului S.V.S.U.-din cadrul Primăriei Comunei Mătăsari;

             Adoptată astăzi 27 Aprilie 2023, în ședința ordinară a Consiliului Local Mătăsari, cu votul pentru a 13 consilieri prezenți, din totalul de 13 consilieri aflați în exercițiu.

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                   CONTRASEMNEAZĂ,

              CONSILIER,                                                                    SECRETAR-GENERAL,

     STĂNILOIU CONSTANTIN                                             MOREGA DRAGOȘ-GHEORGHE

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ROMÂNIA

JUDETUL GORJ

PRIMĂRIA COMUNEI MĂTĂSARI

CONSILIUL LOCAL MĂTĂSARI

                                                           HOTĂRÂREA  NR. 33

    Privind aprobarea participării Primăriei Mătăsari la ,,Programul privind casarea autovehiculelor uzate’’, derulat de Adminstrația Fondului pentru Mediu, pentru implementarea proiectului ,,Casarea autovehiculelor uzate din Comuna Mătăsari’’

                               CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MĂTĂSARI

                                                      Având în vedere:

–   Referatul de aprobare al consilierilor locali USR Buzărin Ion, Luță Antonie Adriam și Vezure Laurențiu-Constantin înregistrat sub nr.2798/10.04.2023.

–  Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului înregistrat sub nr.2920/18.04.2023.

–  Ghidul de finanțare pentru Programul privind casarea autovehiculelor uzate arpobare prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr.2261/23.08.2022, modificat prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr.864/30.03.2023

–  Prevederile din Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările și completările ulterioare

–  Prevederile art.13 alin.(1), lit.a) și alin.(4) din OUG nr.196/2005 privind fondul de mediu, cu modificările și completările ulterioare.

–  Prevederile art.5 alin.(3) și art.20 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind Finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

În baza prevederilor art. 129. alin. 1), alin.(2) lit.b). alin.(4) lit.e și temeiul art. 139, alin. (3) si lit.f), art.211 din Ordonanţa de urgenţă nr. 57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

                                                                      HOTĂRĂȘTE:

    Art.1. Se aprobă participarea Primăriei Mătăsari la ,,Programul privind casarea autovehiculelor uzate’’, derulat de Administrația Fondului pentru Mediu, pentru implementarea proiectului ,,Casarea autovehiculelor uzate din Comuna Mătăsari’’.

    Art.2. Se aprobă stimulentul pentru finanțare acordat de către Primăria Mătăsari din fonduri proprii pentru casarea și radierea unui autovehicul uzat în cuantum de 600 lei. 

    Art.3. Se aprobă finanțarea pentru casarea și radierea unui număr de 50 autovehicule uzate, prin acordarea stimulentelor pentru casare, în limita sumei de 600*50 = 30.000 cuprinsă în bugetul local la capitolul Protecția Mediului.

    Art.4. Se aprobă valoarea totală a proiectului ,,Casarea autovehiculelor uzate din Comuna Mătăsari’’ în cuantum de 150.000 lei, pentru un număr de 50 de autovehicule casate 30.000 lei reprezentând contribuția proprie a Primăriei Mătăsari.

    Art.5. Se aprobă suportarea din bugetul local și a cheltuielilor conexe care pot interveni în derularea proiectului ,,Casarea autovehiculelor uzate din Comuna Mătăsari’’, cheltuieli fără de care proiectul nu poate fi implementat și care nu pot fi finanțate din program.

    Art.6. Se aprobă Regulamentul Programului prevăzut în Anexa care face parte intergrantă din prezenta hotărâre.

    Art.7. (1) Se împuternicește Primarul comunei Mătăsari să suspună aprobării consiliului local un proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Mătăsari pentru alocarea resurselor financiare necesare participării la proiectul ,, Casarea autovehiculelor uzate din Comuna Mătăsari’’.

              (2) Se împuternicește Primarul comunei Mătăsari să semneze contractul de delegare cu Administrația Fondului pentru Mediu, precum și orice alte acte necesare pentru și în numele Comunei Mătăsari.

    Art.8. (1) Primarul împreună cu compartimentele din cadrul aparatului său de specialitate, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, cu respectarea Regulamentului Programului prevăzut în Anexa prezentei hotărâri.

                (2) Toate datele, informațiile, instrucțiunile, comunicatele și alte documente relevante în legătură cu proiectul ,, Casarea autovehiculelor uzate din Comuna Mătăsari’’, inclusiv prezenta hotărâre și anexa sa, precum și procedura internă detaliată prevăzută la alin.(3) de mai jos, se publică pe pagina de internet  a Primăriei Mătăsari www.primariamatasari.ro.

               (3) Compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Mătăsari vor elabora în termen de 3 zile de la data adoptării prezentei hotărâri, o procedură internă detaliată pentru implementarea proiectului ,,Casarea autovehiculelor uzate din Comuna Mătăsari”, care va avea la bază prevederile din Regulamentul Programului prevăzut în Anexa prezentei hotărâri.

      Art.9. Secretarul general al Comunei Mătăsari va asigura comunicarea prezentei hotărâri tuturor entităților relevante, direcțiilor care vor fi implicate în implementarea proiectului, precum și Instituției Prefectului Județului Gorj.

Adoptată astăzi 27 Aprilie 2023, în ședința ordinară cu un nr. de 13 voturi pentru și 0 voturi împotrivă din totalul de 13 consilieri aflați în exercițiu.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                         CONTRASEMNEAZĂ,

           CONSILIER,                                                          SECRETAR-GENERAL

             STĂNILOIU CONSTANTIN                                MOREGA DRAGOȘ-GHEORGHE     

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ROMÂNIA

JUDEȚUL GORJ

   CONSILIUL  LOCAL 

         MĂTĂSARI

                                                    HOTĂRÂREA NR. 34

    privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile Mai, Iunie, respectiv Iulie 2023

                             Primarul comunei Mătăsari, judeţul Gorj;

                                            Luând în considerare:

–  Referatul de aprobare nr.2965/19.04.2023 întocmit de către iniţiatorul proiectului de hotărâre;

–   Raportul de specialitate  întocmit de către Secretarul-General al comunei, înregistrat sub nr.2970/19.04.2023;

În conformitate cu prevederile art. 123, alin.1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare    .

În temeiul art. 129, alin. 1), art. 139, alin. 1) si art. 196, alin. 1), lit. a)  din Ordonanţa de urgenţă nr. 57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă desemnarea domnului Ionescu Dorin, ca preşedinte de şedinţă pentru lunile Mai, Iunie, respectiv Iulie 2023;

Art.2. În temeiul art.197 si art.199 din Ordonanţa de urgenţă nr.57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ, hotărârea va fi adusă la cunostinţă publică, conform prevederilor legale și va fi comunicată:

 -Instituţiei Prefectului –judeţului Gorj;

 -Primarului comunei Mătăsari.

Adoptată astăzi 27 Aprilie 2023, în ședința ordinară cu un nr. de 10 voturi pentru și 3 voturi împotrivă din totalul de 13 consilieri aflați în exercițiu.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                               CONTRASEMNEAZĂ,

               CONSILIER,                                                         SECRETAR-GENERAL

                STĂNILOIU CONSTANTIN                                MOREGA DRAGOȘ-GHEORGHE