Hotărâri consiliu iunie 2023, Fărcășești

ROMÂNIA

JUDEȚUL GORJ

CONSILIUL LOCAL  FĂRCĂȘEȘTI

HOTĂRAREA    NR. 38

privind însușirea propunerii Comisiei speciale de inventariere a domeniului public pentru modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Fărcășești,

DS 17-strada Izvoarelor

Având în vedere :

–     Proiectul de hotărâre nr.5542/23.06.2023, inițiat de dl.Primar Drăgoescu Constantin,

 •  procesul verbal nr. 5535/23.06.2023 al Comisiei speciale de inventariere a domeniului public și privat  al UAT comuna Fărcășești, încheiat cu ocazia constatării unor diferențe între domeniului public al comunei Fărcășești și realitatea din teren,
 • referatul nr. 5537/23.06.2023 al Compartimentului Registru Agricol,
 • referatul nr.5536/23.06.2023 al Compartimentului Topografie și cadastru,
 • declarația nr. 5540/23.06.2023 a Secretarului General al UAT Fărcășești,
 • Prevederile HG nr.973/2002 privind atestarea domeniului public al județului Gorj, precum și a municipiilor,orașelor și comunelor din județul Gorj, Anexa nr. 35- Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Fărcășești,
 • Prevederile HG nr. 392/2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat al comunelor, al oraşelor, al municipiilor şi al judeţelor
 • Prevederile art. 286,alin. (4), art.287, lit. (b), art.289, alin. (2) și art.607 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,
 • Planul de amplasament și delimitare a imobilului teren, identificat ca DS17, strada Izvoarelor, cu destinația drum ,aflat în intravilanul satului Peșteana de Jos, comuna Fărcășești, județul Gorj, în suprafață de 1053 mp, avînd categoria de folosință drum,
 • Prevederile Ordinului ANCPI 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară,

–     prevederile art.136, alin.1), art. 139 alin. 1), art.154, art.155, art.156, din OUG nr. 57/ 2019-Codul administrativ

  –     Referatul de aprobare nr.5543/23.06.2023 al domnului Drăgoescu Constantin,

  –     Raportul de specialitate nr.5558/23.06.2023 al Secretarului General,

  –     Rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Fărcășești, nr.5746/29.06.2023 

      Prevederile art. 196 alin 1, lit. a din Ordonanţa de Urgenţă nr 57/2019 privind Codul Administrativ

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se însușește propunerea Comisiei speciale de inventariere  a domeniului public și privat,  constituită la nivelul  UAT comuna Fărcășești, privind actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Fărcășești și modificarea inventarului domeniului public al comunei Fărcășești, poziția nr.18 din anexa nr. 35 a HG nr. 973 /2002, conform anexei nr.1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

        Art.2.  Se insușește inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al UAT Fărcășești , cu privire la imobilul teren identificat potrivit Planului de amplasament și delimitare a imobilului, anexat, situat în intravilanul satului Peșteana de Jos, comuna Fărcășești, care are  elementele de identificare conform anexei nr.1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

         Art.3. Primarul comunei Fărcășești va efectua toate demersurile necesare pentru înscrierea dreptului de proprietate în cartea funciară, pentru imobillul de la art.1 .

         Art.4. Autoritatea executivă va înainta cu celeritate ministerului cu atribuții în domeniul administrației publice, după înscrierea dreptului de proprietate în cartea funciară, pentru imobilul de la art.1, proiectul hotărârii privind atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unității administrativ-teritoriale în vederea obținerii punctului de vedere cu privire la la proiectul de hotărâre , conform art. 289 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

          Art.5. Secretarul General al UAT Fărcășești va comunica prezenta.

          Adoptată astăzi 29.06.2023, în ședință ordinară a Consiliului Local Fărcășești, cu un număr de 12 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” și 0 „abțineri. (13 consilieri convocați și în funcție, 12 consilieri prezenți și în funcție)                          

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CILIBIU NICOLAE BOGDAN

                                                                                         CONTRASEMNEAZĂ                                                       

                                                                                            SECRETAR GENERAL

                                                                                                          UAT   FĂRCĂȘEȘTI

                                                                                                    OIȚĂ-BĂDOIU RAMONA

ROMÂNIA

JUDEŢUL GORJ

CONSILIUL LOCAL FĂRCĂŞEŞTI

Anexa nr.1 la

HCL nr. 38/ 29.06.2023

privind însușirea propunerii Comisiei speciale de inventariere a domeniului public pentru completarea inventarului bunurilor

care alcătuiesc domeniul public al comunei Fărcășești

MODIFICĂRI

la inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Fărcășești

  
 Nr.crt.Nr.pozițieinventar Codul de clasificare Denumirea bunului  Elemente de identificareAnul dobândirisau dupăcaz al dăriiîn folosință Valoarea de inventar Situația juridică
 0123456
1181.3.7.1Drum sătescDS 17( strada Izvoarelor )Origine și destinație Km 0+000(DJ 674-str. Principală)- km 0+195 (DS 19-strada Valea Brătui)Suprafață =1053 mp,Lungime =182 mVecinătăți:N-  Proprietăți private ,S-    Proprietăți private ,E-  DJ 674-str. PrincipalăV-   DS 19( str. Valea Brătuii ),    1999    11099    HCL nr. 11/1999,HG 973/2002, anexa nr. 35

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CILIBIU NICOLAE BOGDAN

                                                                                          CONTRASEMNEAZĂ                                                       

                                                                                            SECRETAR GENERAL

                                                                                                                                                       UAT   FĂRCĂȘEȘTI

                                                                                                                                                  OIȚĂ-BĂDOIU RAMONA

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

ROMÂNIA

JUDEȚUL GORJ

CONSILIUL LOCAL  FĂRCĂȘEȘTI

HOTĂRAREA    NR. 39

privind însușirea propunerii Comisiei speciale de inventariere a domeniului public pentru modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Fărcășești,

DS 7-strada Plopului

Având în vedere :

–     Proiectul de hotărâre nr.5556/23.06.2023, inițiat de dl.Primar Drăgoescu Constantin,

 • procesul verbal nr. 5545/23.06.2023 al Comisiei speciale de inventariere a domeniului public și privat  al UAT comuna Fărcășești, încheiat cu ocazia constatării unor diferențe între domeniului public al comunei Fărcășești și realitatea din teren,
 • referatul nr. 5549/23.06.2023 al Compartimentului Registru Agricol,
 • referatul nr.5548/23.06.2023 al Compartimentului Topografie și cadastru,
 • declarația nr. 5550/23.06.2023 a Secretarului General al UAT Fărcășești,
 • Prevederile HG nr.973/2002 privind atestarea domeniului public al județului Gorj, precum și a municipiilor,orașelor și comunelor din județul Gorj, Anexa nr. 35- Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Fărcășești,
 • Prevederile HG nr. 392/2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat al comunelor, al oraşelor, al municipiilor şi al judeţelor
 • Prevederile art. 286,alin. (4), art.287, lit. (b), art.289, alin. (2) și art.607 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,
 • Planul de amplasament și delimitare a imobilului teren, identificat ca DS 7, strada Plopului,Tronson 1, cu destinația drum ,aflat în intravilanul satului Peșteana de Jos, comuna Fărcășești, județul Gorj, în suprafață de 5363 mp, avînd categoria de folosință drum, cu vecini, la Nord proprietăți private, la Sud proprietăți private ,la Vest  proprietăți private și la Est  DJ 674-str. Principală,
 • Planul de amplasament și delimitare a imobilului teren, identificat ca DS 7, strada Plopului, Tronson 2, cu destinația drum ,aflat în intravilanul satului Peșteana de Jos, comuna Fărcășești, județul Gorj, în suprafață de 2002 mp, avînd categoria de folosință drum, cu vecini, la Nord proprietăți private, la Sud proprietăți private, la Vest  pârâu Valea Plopului și la Est  pârâu Valea Plopului
 • Planul de amplasament și delimitare a imobilului teren, identificat ca DS 7, strada Plopului, Tronson 3, cu destinația drum ,aflat în intravilanul satului Peșteana de Jos, comuna Fărcășești, județul Gorj, în suprafață de 107 mp, avînd categoria de folosință drum, cu vecini, la Nord pârâu Valea Plopului, la Sud proprietăți private, la Vest  drum tarla și la Est  pârâu Valea Plopului
 • Prevederile Ordinului ANCPI 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară,

–     prevederile art.136, alin.1), art. 139 alin. 1), art.154, art.155, art.156, din OUG nr. 57/ 2019-Codul administrativ

  –     Referatul de aprobare nr.5557/23.06.2023 al domnului Drăgoescu Constantin,

  –     Raportul de specialitate nr.5559/23.06.2023 al Secretarului General,

  –     Rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Fărcășești, nr.5747/29.06.2023 

      Prevederile art. 196 alin 1, lit. a din Ordonanţa de Urgenţă nr 57/2019 privind Codul Administrativ

HOTĂRĂȘTE:

        Art.1. Se însușește propunerea Comisiei speciale de inventariere  a domeniului public și privat,  constituită la nivelul  UAT comuna Fărcășești, privind actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Fărcășești și modificarea inventarului domeniului public al comunei Fărcășești, poziția nr.8 din anexa nr. 35 a HG nr. 973 /2002, conform anexei nr.1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

   Art.2.  Se insușește inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al UAT Fărcășești , cu privire la imobilul teren , identificat ca DS 7, strada Plopului,Tronson 1, cu destinația drum ,aflat în intravilanul satului Peșteana de Jos, comuna Fărcășești, județul Gorj, în suprafață de 5363 mp, avînd categoria de folosință drum, cu vecini, la Nord proprietăți private, la Sud proprietăți private ,la Vest  proprietăți private și la Est  DJ 674-str. Principală, care are  elementele de identificare conform anexei nr.1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

   Art.3. Se insușește inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al UAT Fărcășești , cu privire la imobilul teren identificat ca DS 7, strada Plopului, Tronson 2, cu destinația drum ,aflat în intravilanul satului Peșteana de Jos, comuna Fărcășești, județul Gorj, în suprafață de 2002 mp, avînd categoria de folosință drum, cu vecini, la Nord proprietăți private, la Sud proprietăți private, la Vest  pârâu Valea Plopului și la Est  pârâu Valea Plopului.

   Art.4.  Se insușește inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al UAT Fărcășești , cu privire la imobilul teren identificat ca DS 7, strada Plopului, Tronson 3, cu destinația drum ,aflat în intravilanul satului Peșteana de Jos, comuna Fărcășești, județul Gorj, în suprafață de 107 mp, avînd categoria de folosință drum, cu vecini, la Nord pârâu Valea Plopului, la Sud proprietăți private, la Vest  drum tarla și la Est  pârâu Valea Plopului

         Art.5. Primarul comunei Fărcășești va efectua toate demersurile necesare pentru înscrierea dreptului de proprietate în cartea funciară, pentru imobillul de la art.1 .

         Art.6. Autoritatea executivă va înainta cu celeritate ministerului cu atribuții în domeniul administrației publice, după înscrierea dreptului de proprietate în cartea funciară, pentru imobilul de la art.1, proiectul hotărârii privind atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unității administrativ-teritoriale în vederea obținerii punctului de vedere cu privire la la proiectul de hotărâre , conform art. 289 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

          Art.7. Secretarul General al UAT Fărcășești va comunica prezenta.

          Adoptată astăzi 29.06.2023, în ședință ordinară a Consiliului Local Fărcășești, cu un număr de 12 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” și 0 „abțineri. (13 consilieri convocați și în funcție, 12 consilieri prezenți și în funcție)                          

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CILIBIU NICOLAE BOGDAN

                                                                                         CONTRASEMNEAZĂ                                                       

                                                                                            SECRETAR GENERAL

                                                                                                          UAT   FĂRCĂȘEȘTI

                                                                                                    OIȚĂ-BĂDOIU RAMONA

ROMÂNIA

JUDEŢUL GORJ

CONSILIUL LOCAL FĂRCĂŞEŞTI

Anexa nr.1 la

HCL nr. 39 / 29.06.2023

privind însușirea propunerii Comisiei speciale de inventariere a domeniului public pentru completarea inventarului bunurilor

care alcătuiesc domeniul public al comunei Fărcășești

MODIFICĂRI

la inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Fărcășești

  
 Nr.crt.Nr.pozițieinventar Codul de clasificare Denumirea bunului  Elemente de identificareAnul dobândirisau dupăcaz al dăriiîn folosință Valoarea de inventar Situația juridică
 0123456
181.3.7.1Drum sătescDS 7 ( strada Plopului )TRONSON 1       TRONSON 2          TRONSON 3Origine și destinație Km 0+000(DJ 674-str. Principală)- km 0+589 (pârâu Valea Plopului)Suprafață =5363 mp,Lungime =589 mVecinătăți:N-   Proprietăți private ,S-    Proprietăți private ,E-  DJ 674-str. Principală V-   pârâu Valea Plopului ,  Origine și destinație Km 0+000(pârâu Valea Plopului)- km 0+261 (pârâu Valea Plopului)Suprafață =2002 mp,Lungime =261 mVecinătăți:N-   Proprietăți private ,S-    Proprietăți private ,E-  pârâu Valea PlopuluiV-   pârâu Valea Plopului , Origine și destinație Km 0+000(pârâu Valea Plopului)- km 0+107 (drum tarla, gospodărie Pîrvulescu Traian)Suprafață =107 mp,Lungime =25 mVecinătăți:N- pârâu Valea Plopului,S-    Proprietăți private ,E-  pârâu Valea PlopuluiV-   drum tarla    1999    80589    HCL nr. 11/1999,HG 973/2002, anexa nr. 35

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CILIBIU NICOLAE BOGDAN

                                                                                          CONTRASEMNEAZĂ                                                       

                                                                                            SECRETAR GENERAL

                                                                                                                                                       UAT   FĂRCĂȘEȘTI

                                                                                                                                                  OIȚĂ-BĂDOIU RAMONA


ROMÂNIA

JUDEȚUL GORJ

CONSILIUL LOCAL  FĂRCĂȘEȘTI

HOTĂRAREA    NR. 40

privind aprobarea documentatei tehnico-economica pentru investitia:

 REABILITARE TERMICA SI EFICIENTIZARE ENERGETICA SCOALA GIMNAZIALA VICTOR POPESCU SI LICEUL TEHNOLOGIC ROSIA JIU – COM. FARCASESTI, JUD. GORJ”, Finantat prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ, Pilonul VI. Politici pentru noua generație. Componenta C15: Educație, Reforma 6. Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar, Investiția 10 Dezvoltarea de școli verzi și achiziționarea de microbuze electrice

Având în vedere :

–     Proiectul de hotărâre nr.5727/29.06.2023, inițiat de dl.Primar Drăgoescu Constantin,

–      Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

–   Ordinul Ministrului Educației nr. 4.147 din 29.06.2022 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea și funcționarea „școlilor verzi”;

–      art. 7 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

–      Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții(DALI ) pentru investitia  REABILITARE TERMICA SI EFICIENTIZARE ENERGETICA SCOALA GIMNAZIALA VICTOR POPESCU SI LICEUL TEHNOLOGIC ROSIA JIU – COM. FARCASESTI, JUD. GORJ” 

–     Devizul general al investiției  REABILITARE TERMICA SI EFICIENTIZARE ENERGETICA SCOALA GIMNAZIALA VICTOR POPESCU SI LICEUL TEHNOLOGIC ROSIA JIU – COM. FARCASESTI, JUD. GORJ” 

–     prevederile art. 129, alin. (2), lit. c) și alin. (6), lit. b), art.136, alin.1), art. 139 alin. 1), art.154, art.155, art.156, din OUG nr. 57/ 2019-Codul administrativ

  –     Referatul de aprobare nr.5728/29.06.2023 al domnului Drăgoescu Constantin,

  –     Raportul de specialitate nr.5732/29.06.2023 al Compartimentului Financiar Contabilitate,

  –     Rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Fărcășești, nr.5745/29.06.2023 

      Prevederile art. 196 alin 1, lit. a din Ordonanţa de Urgenţă nr 57/2019 privind Codul Administrativ

HOTĂRĂȘTE:

Art 1. Se aprobă documentația tehnico-economică în faza DALI elaborată în cadrul proiectului „REABILITARE TERMICA SI EFICIENTIZARE ENERGETICA SCOALA GIMNAZIALA VICTOR POPESCU SI LICEUL TEHNOLOGIC ROSIA JIU – COM. FARCASESTI, JUD. GORJ”, Finantat prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ, Pilonul VI. Politici pentru noua generație. Componenta C15: Educație, Reforma 6. Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar, Investiția 10 Dezvoltarea de școli verzi și achiziționarea de microbuze verzi. 

Art 2. Se aprobă Devizul General pentru proiectul „REABILITARE TERMICA SI EFICIENTIZARE ENERGETICA SCOALA GIMNAZIALA VICTOR POPESCU SI LICEUL TEHNOLOGIC ROSIA JIU – COM. FARCASESTI, JUD. GORJ”, cu o valoare totală a investiției de 5.983.773,34 lei fără TVA, respectiv 7.109.905,07 lei cu TVA din care:

Valoare C+M: 4.730.354,53 lei fără TVA, respectiv 5.629.121,89 lei cu TVA

Valoare eligibilă: 5.064.913,77 lei fără TVA, respectiv 6.027.247,39 lei cu TVA

Valoare neeligibilă: 918.859,57 lei fără TVA, respectiv 1.082.657,68 lei cu TVA

          Art.3. Primarul COMUNEI FĂRCĂȘEȘTI, prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, dispunând toate măsurile prevăzute de lege.

          Art.4. Unitățile de învățământ vizate de proiect sunt: Liceul Tehnologic Rosia-Jiu – Unitate cu personalitate juridică, și Școala gimnazială ”Victor Popescu”,Valea cu Apă ,comuna Fărcășești – Unitate arondată

         Art.5. Se aprobă menținerea, întreținerea și funcționarea investițiilor propuse prin proiect după încheierea acestuia și încetarea finanțării nerambursabile.

         Art.6. Se aprobă suportarea tuturor cheltuielilor neeligibile ce pot apărea pe durata implementării proiectului  și a cofinanţarii proiectului din fonduri proprii.

         Art.7. UAT Fărcășești se obligă să se asigure de faptul ca întreaga investiție va fi utilizată pentru activități școlare, iar pentru proiect nu există dublă finantare pentru bunurile si echipamentele achiziționate prin proiect.

        Art.8. UAT Fărcășești se obligă să respecte prevederile legislației comunitare și naționale aplicabile, inclusiv în ceea ce privește regimul achizițiilor publice, prin respectarea legislației în vigoare iar cheltuielile aferente proiectului se vor identifica în contabilitatea beneficiarului, cu respectarea prevederilor aplicabile.

       Art.9. Se aproba resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile decontarii cererilor de transfer, in conformitate cu instructiunile specifice de lucru emise de Autoritatea Contractanta (Ministerul Educatiei).

       Art.10. Se aproba resursele financiare necesare pentru operarea bunurilor si a echipamentelor care fac obiectul proiectului în perioada de sustenabilitate a proiectului, din fondurile proprii ale UAT.

      Art.11. Se desemnează Dl. DRĂGOESCU CONSTANTIN – primarul comunei, ca reprezentant în relația cu Ministerul Educatiei raportat la proiectul „REABILITARE TERMICA SI EFICIENTIZARE ENERGETICA SCOALA GIMNAZIALA VICTOR POPESCU SI LICEUL TEHNOLOGIC ROSIA JIU – COM. FARCASESTI, JUD. GORJ” în calitate de reprezentant legal al UAT Fărcășești cu dreptul de a semna contractul de finantare si a tuturor documentelor acestui proiect.

     Art.12. Secretarul General al comunei va comunica prezenta hotărâre instituțiilor si persoanelor interesate conform prevederilor legale.

          Adoptată astăzi 29.06.2023, în ședință ordinară a Consiliului Local Fărcășești, cu un număr de 12 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” și 0 „abțineri. (13 consilieri convocați și în funcție, 12 consilieri prezenți și în funcție)                          

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CILIBIU NICOLAE BOGDAN

                                                                                         CONTRASEMNEAZĂ                                                       

                                                                                            SECRETAR GENERAL

                                                                                                          UAT   FĂRCĂȘEȘTI

                                                                                                    OIȚĂ-BĂDOIU RAMONA