Hotărâri consiliu mai 2023, Fărcășești

ROMÂNIA

JUDEȚUL GORJ

CONSILIUL LOCAL  FĂRCĂȘEȘTI

HOTĂRAREA    NR. 34

privind însușirea propunerii Comisiei speciale de inventariere a domeniului public pentru completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Fărcășești

Având în vedere :

–     Proiectul de hotărâre nr.4661/24.05.2023, inițiat de dl.Primar Drăgoescu Constantin,

  • procesul verbal nr. 4643/24.05.2023 al Comisiei speciale de inventariere a domeniului public și privat  al UAT comuna Fărcășești, încheiat cu ocazia constatării unor diferențe între domeniului public al comunei Fărcășești și realitatea din teren,
  • referatul nr. 4645/24.05.2023 al Compartimentului Registru Agricol,
  • referatul nr.4646/24.05.2023 al Compartimentului Topografie și cadastru,
  • declarația nr. 4647/24.05.2023 a Secretarului General al UAT Fărcășești,
  • Prevederile HG nr. 392/2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat al comunelor, al oraşelor, al municipiilor şi al judeţelor
  • Prevederile art. 286,alin. (4), art.287, lit. (b), art.289, alin. (2) și art.607 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,
  • Planul de amplasament și delimitare a imobilului teren, aflat în intravilanul satului Fărcășești, comuna Fărcășești, județul Gorj, în suprafață de 710 mp, avînd categoria de folosință drum, având ca vecini, la Nord DJ 674(Str. Principală), la Sud DS 42(Aleea Bisericii), la Vest  proprietăți private și la Est  proprietăți private,
  • Prevederile Ordinului ANCPI 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară,

 –     prevederile art.136, alin.1), art. 139 alin. 1), art.154, art.155, art.156, din OUG nr. 57/ 2019-Codul administrativ

  –     Referatul de aprobare nr.4662/24.05.2023 al domnului Drăgoescu Constantin,

  –     Raportul de specialitate nr.4664/24.05.2023 al Secretarului General,

  –     Rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Fărcășești, nr.4835/30.05.2023 

      Prevederile art. 196 alin 1, lit. a din Ordonanţa de Urgenţă nr 57/2019 privind Codul Administrativ

HOTĂRĂȘTE:

        Art.1. Se însușește propunerea Comisiei speciale de inventariere  a domeniului public și privat,  constituită la nivelul  UAT comuna Fărcășești, privind actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Fărcășești și introducerea în domeniul public al comunei Fărcășești a imobilului teren identificat potrivit Planului de amplasament și delimitare a imobilului anexat, situat în satul Fărcășești, care are  elementele de identificare conform anexei nr.1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

        Art.2.  Se insușește inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al UAT Fărcășești , cu privire la imobilul teren identificat potrivit Planului de amplasament și delimitare a imobilului, anexat, situat în intravilanul satului Fărcășești, comuna Fărcășești, care are  elementele de identificare conform anexei nr.1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

         Art.3. Primarul comunei Fărcășești va efectua toate demersurile necesare pentru înscrierea dreptului de proprietate în cartea funciară, pentru imobillul de la art.1 .

         Art.4. Autoritatea executivă va înainta cu celeritate ministerului cu atribuții în domeniul administrației publice, după înscrierea dreptului de proprietate în cartea funciară, pentru imobilul de la art.1, proiectul hotărârii privind atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unității administrativ-teritoriale în vederea obținerii punctului de vedere cu privire la la proiectul de hotărâre , conform art. 289 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

          Art.5. Secretarul General al UAT Fărcășești va comunica prezenta.

          Adoptată astăzi 30.05.2023, în ședință ordinară a Consiliului Local Fărcășești, cu un număr de 11 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” și 0 „abțineri. (13 consilieri convocați și în funcție, 11 consilieri prezenți și în funcție)                          

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

MIHAI VASILE

                                                                                         CONTRASEMNEAZĂ                                                       

                                                                                            SECRETAR GENERAL

                                                                                                       UAT   FĂRCĂȘEȘTI

                                                                                                 OIȚĂ-BĂDOIU RAMONA

ROMÂNIA

JUDEŢUL GORJ

CONSILIUL LOCAL FĂRCĂŞEŞTI

Anexa nr.1 la HCL nr.34/30.05.2023

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Fărcășești

  
 Nr.crt.Nr.pozițieinventar Codul de clasificare Denumirea bunului  Elemente de identificareAnul dobândirisau dupăcaz al dăriiîn folosință Valoarea de inventar Situația juridică
 0123456
1 1.3.7.1Drum sătescDS 79Origine și destinație Km 0+000(DJ 674-str. Principală)- km 0+195 (DS 42-aleea Bisericii)Suprafață =710 mp,Lungime =195 mVecinătăți:N-  DJ 674-str. Principală ,S-   DS 42-aleea Bisericii ,E- Proprietăți privateV-  Proprietăți private ,    2023    –      

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

MIHAI VASILE

                                                                                         CONTRASEMNEAZĂ                                                       

                                                                                            SECRETAR GENERAL

                                                                                                                                                     UAT   FĂRCĂȘEȘTI

                                                                                                                                               OIȚĂ-BĂDOIU RAMONA


ROMÂNIA

JUDEȚUL GORJ

CONSILIUL LOCAL  FĂRCĂȘEȘTI

HOTĂRAREA    NR. 35

privind modificarea anexei nr. 1 la HCL nr. 31/31.08.2021 pentru modificarea HCL nr. 38/ 29.06.2018 privind aprobarea Nomenclatorului stradal al Comunei Fărcășești

Având în vedere :

–     Proiectul de hotărâre nr.4655/24.05.2023, inițiat de dl.Primar Drăgoescu Constantin,

–      HCL nr. 31/31.08.2021 pentru modificarea HCL nr. 38/ 29.06.2018 privind aprobarea Nomenclatorului stradal al Comunei Fărcășești

–          Hotărârea Guvernului României nr. 540/2000,anexa nr. 3.20, privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice, cu modificările și completările ulterioare,

 –       prevederile  art.136  alin (1) și 196 alin(1) lit a) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 Codul administrativ

  –     Referatul de aprobare nr.4656/24.05.2023 al domnului Drăgoescu Constantin,

  –     Raportul de specialitate nr.4658/24.05.2023 al Secretarului General,

  –     Rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Fărcășești, nr.4831/30.05.2023 

      Prevederile art. 196 alin 1, lit. a din Ordonanţa de Urgenţă nr 57/2019 privind Codul Administrativ

HOTĂRĂȘTE:

                Art.1.  Se  aprobă  completarea anexei nr. 1, la HCL nr. 31/31.08.2021, prin adăugarea poziției nr.26 la satul Fărcășești și care va avea conținutul prevăzut în anexa la prezenta.

        Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Primarul Comunei Fărcășești.

          Art.3. Secretarul General al UAT Fărcășești va comunica prezenta.

          Adoptată astăzi 30.05.2023, în ședință ordinară a Consiliului Local Fărcășești, cu un număr de 11 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” și 0 „abțineri. (13 consilieri convocați și în funcție, 11 consilieri prezenți și în funcție)                          

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

MIHAI VASILE

                                                                                         CONTRASEMNEAZĂ                                                       

                                                                                            SECRETAR GENERAL

                                                                                                       UAT   FĂRCĂȘEȘTI

                                                                                                 OIȚĂ-BĂDOIU RAMONA

Anexa la HCL nr. 35/ 30.05.2023

privind modificarea anexei nr. 1 la HCL nr. 31/31.08.2021 pentru modificarea HCL nr. 38/ 29.06.2018 privind aprobarea Nomenclatorului stradal al Comunei Fărcășești

  Anexa nr. 1 la HCL nr. 31/ 31.08.2021

NOMENCLATORUL  STRADAL

AL U.A.T. COMUNA FĂRCĂȘEȘTI

Nr.crt.TipDenumireNr .AdministrativObservații
Numere fără soț(partea stângă)Numere cu soț(partea dreaptă) 
SAT PEȘTEANA DE JOS
1.De la hotar sat Valea cu Apă  până la hotarul cu comuna UrdariStrada principală1-3492-276D.J.  674
2.De la Strada Principală la gospodăriile Pîrvulescu Emanoil și Tudorescu VictorStrada Călugăreni1-452-30DS 3
3.De la Strada Călugăreni la gospodăriile Anghelescu Ion și Munteanu BujorAleea Nucilor1-32-4NECLASIFICAT
4.De la Strada Principală la gospodăriile Pîrvulescu Traian și Pîrvulescu Emil Strada Plopului1-672-60D. S. 7
5.De la Strada Principală la gospodăria Tudorescu Grigore  Strada Forajelor1-52-12DS 2
6.De la Strada Principală la stadionul comunalAleea StadionuluiDS 1
7.De la Strada Principală la gospodăriile Cenușoiu Dumitru și Roșca Marian Aleea Salciei12DS 8
8.De la Strada Principală la cimitirul Peșteana de JosAleeaCimitirului2DS9
9.De la Strada Principală la gospodăriile Bleaje Ion și Văduva AchilinaStrada Valea Fântânii1-192-6D. S. 10
10De la Strada Principală la gospodăria Calotă ConstantinStradaSub DealDS 11
11.De la Strada Sub Deal la fosta Mină de subteranStrada Coasta DealuluiDS 11
12.De la strada Strada Popeștilor la Strada Sub DealAleeaMinerilor1-52-4DS 14
13.De la Strada Principală la gospodăria Negomireanu ConstantinStrada Popeștilor1-132-14DS 13
14.De la Strada Principală la gospodăriile Bardac Polina și Oiță GrigoreStrada Zambilei12-4DS 15
15.De la Strada Principală la gospodăriile Șovîlgău Ion și Șovîlgău AurelStrada Dudului1-112-10DS16
16.De la Strada Principală la gospodăriile Sultănoiu Speranța și Sultănoiu AurelStrada Valea Brătuii1-172-24DS 19
17De la Strada Principală la Strada Brătuia Strada Izvoarelor 1-152-10DS 17
18.De la Strada Izvoarelor la gospodăria Georgescu Dumitru   Aleea Zidarului12DS 18
19.De la Strada Principală la hotar comuna Bâlteni Strada Târgului1-32-10DC 70A 
20.De la Strada Strada Târgului la terenuri agricole Aleea TrestieiNECLASIFICAT
21.De la Strada Strada Târgului la gospodărie Sultănoiu Ion Aleea Lebedelor2-10NECLASIFICAT
22.De la Strada Strada Târgului la proprietate Popescu Ion Aleea Fermierului2NECLASIFICAT
23.De la Strada Principală la gospodăriile Copaci Ionel și Georgescu Constanța Strada Aninului 1-72-4DS 22
24.De la Strada Principală la Biserica Sf. Nicolae ANINOASA  Strada Aninoasa1-172-28DS 23
25.De la Strada Principală la gospodărie Ciopănoiu Dumitru Strada Teiului1-3DS 24
SAT VALEA CU APĂ 
1De la hotar sat Fărcășești  până la hotar sat Peșteana de JosStrada Principală1-1092-134 D.J. 674 
2De la Strada Principală la gospodăria Stamatescu IoanaStrada Morii 1-332-30DS 34
3De la Strada Principală la Cimitir Valea cu ApăStrada Valea cu Apă 1-632-84DS 30
4De la Strada Principală la gospodăria Jocea IliuțaAleea Magazinului 12-4DS 36
5De la Strada Valea cu Apăla gospodăriile Vlăduțoiu Nicolae și Badea PetreAleeaCastanului1-52-8DS 31
6 De la Strada Morii la gospodăria Șovîlgău Aurelia Aleea Mărgăritarului 1-72-4DS 35
7 De la Strada Principală la Strada Valea cu Apă Strada Pietriș1-192-20DS 28
8De la Strada Pietriș la gospodărie Racea FiluțaAleea Trandafirului2-6DS 29
9De la Strada Principală la gospodăria Cimpoeru Aristică Aleea Gaterului 1-32DS 26
10De la Strada Principală la gospodăria Racea Aron Aleea Florilor1DS 27
11De la Strada Principală la ferma Trotea Strada Fermei1-332-26DS 32
12De la Strada Fermei la canalul de gardă Aleea Canalului12DS 33
SAT FĂRCĂȘEȘTI 
1De la hotar sat Fărcășești- Moșneni  până la hotar sat Valea cu ApăStrada Principală1-1092-118DJ 674, DC 73
2De la Strada Principală la canal de gardăPiața Minerilor1-3DS 50
3 De la Strada Principală la gospodăria Chivoiu Liviu Aleea Păducelului2DS 49
4De la Strada Principală la Biserica BroștenițaStrada  Bisericii1-52-4DS 48
5De la Strada Principală la Strada BisericiiStrada Pârâului1-332-18DS 46
6De la Strada Pârâului la gospodărie- Ispir AnicaAleea Păpădiei1-72-4DS 47
7De la Strada Pârâului la gospodărie-Cruceru VlăduțAleea Ogorului1-3NECLASIFICAT
8De la Strada Pârâului la gospodărie Frătuțu CostelAleea Pădurii1NECLASIFICAT
9De la Strada Pârâului la gospodărie-Constantinescu VasileAleea Macului12NECLASIFICAT
10De la Strada Principală la gospodărie ToporâȘte VerginicaAleea Dispensarului1NECLASIFICAT
11De la Strada Principală la gospodărie Preda DorelAleea Câmpului12DS 45
12De la Strada Principală la hotar comuna BâlteniCalea Rovinari2DJ 674
13De la Strada Principală la cimitir sat FărcășeștiCalea Cimitirului12-16DS 43
14De la Strada Principală la hotar comuna NegomirStrada  Zătreni1-232-26DJ 674 B
15De la Strada Zătreni la biserica ZătreanaAleea Bisericii12DS 42
16De la Strada Zătreni la ferma Petrică LucianCalea Fermierului  NECLASIFICAT
17De la Strada Principală la Strada ZătreniStrada  Zorilor1-232-24DS 39
18De la strada Morii la  strada ZorilorStrada Ogașului1-212-26DS 37
19De la Strada Zătreni la bazinul de apă FărcășeștiCalea Bazinul de ApăNECLASIFICAT
20De la strada Ogașului la  gospodăria Constantinescu ConstantinAleea Codrului1-32-8DS 44
21De la strada Ogașului la  strada ZătreniStrada Dealului2-8DS 38
22De la strada Zătreni la  strada OgașuluiAleea Amurgului1DS 41
23De la Strada Principală la gospodăria Popescu ȘtefănicaAleea Liliacului1-32-8NECLASIFICAT
24De la Calea Rovinari la Cartierul CariereiAleea CariereiNECLASIFICAT
25De la Aleea Carierei la zona administrativă Cariera RoșiaCartierul  Carierei1NECLASIFICAT
26De la strada Principală la Aleea BisericiiAleea ZătreanaDS 79
 SAT FĂRCĂȘEȘTI– MOȘNENI 
1De la biserica Fărcășești –Moșneni la hotar sat FărcășeștiStrada Principală1-1172-116DC 73
2De la strada Principală la gospodăria Etăgan Sevastița Strada  Dealului 1-152-20DS 55
3De la strada Dealului la gospodăria Boltașu GrigoreAleea Stejarului1-52-10DS 57
4De la strada Principală la strada Dealului Strada Prieteniei1-132-12DS 56
5De la strada Principală la gospodăria Purcărin CristianStrada Valea Soarelui12-6DS 54
6De la strada Principală la canal de gardăAleea  PajișteiDS 53
7De la strada Principală la stația 110 kwStrada StațieiDS 52
SAT ROȘIA – JIU
1De la hotar sat Rogojel la limită Carieră RoșiaStrada Principală1-2252-226DC 71
2De la strada Principală la gospodărie Mihai TiberiuAleea Izvorului12DS 81
3De la strada Principală la Bazinul de apăStrada Bazinului de apă 2DS 70
4De la strada Principală la hotar oraș RovinariAleea Rovinari DS 67
5De la strada Principală la hotar sat TimișeniStrada Drumul Carierei1-152-20D.C. 72
6De la strada Strada Drumul Carierei la fosta Secție de utilaje Strada Drumul  UtilajelorNECLASIFICAT
7De la strada Principală la Biserica Roșia JiuStrada Bisericii1-92-16DS 65
8De la strada Bisericii la cimitir Roșia JiuAleea CimitiruluiNECLASIFICAT
9De la strada Principală la limită Cariera PinoasaStrada Glăvan1-92-4DS 80
10De la strada Principală la limită oraș RovinariAleea Agriculturii12DS 68
11De la strada Principală la clădiri fosta EMC PinoasaStrada Curtea Minei1-52-6DS 66
12De la strada Bazinului de apă la expl. Agricolă  Aleea GospodaruluiNECLASIFICAT
SAT ROGOJEL 
1De la hotar comuna Câlnic la hotar sat Roșia JiuStrada Principală1-1072-118D.C. 70
2De la strada Principală la hotar oraș RovinariAleea TermocentraleiDS 72
3De la strada Principală la Biserica RogojelAleea Bisericii 1-5DS 73
4De la strada Principală la gospodărie Ungureanu IonStrada Priporului1-212-20DS 71
5De la strada Principală la gospodărie Cican NicolaeAleea PăduriiDS 74
6De la strada Principală la depozit cărbune Termocentrala RovinariAleea Depozitului12NECLASIFICAT
SAT TIMIȘENI     
1De la hotar sat Roșia Jiu la gospodărie Bîrhoată Polina, strada Boncii Strada Principală1-1312-222D.C. 72
2De la strada Principală la Sediu Cariera PinoasaAleea MinerilorNECLASIFICAT
3De la strada Principală la Stația 110kw TimișeniAleea Stației12-4DS 72
4De la strada Principală la gospodărie Pupăzan DumitruStrada Valea Stânii1-72-10DS 75
5De la strada Principală la At. electric PinoasaAleea AtelieruluiNECLASIFICAT
6De la strada Principală la Padurea TimișeniAleea DealuluiNECLASIFICAT
7De la strada Valea Stânii la gospodărie Bîrhoată Gheorghe Aleea Vâlcelei1NECLASIFICAT
8De la strada Principală la pădure Timișeni  Aleea  PăduriiNECLASIFICAT
9De la gospodăria Birhoata Nicolae la gospodăria  Pupăzan Gheorghe și strada PrincipalăStrada  Boncii1-272-28NECLASIFICAT
10De la strada Principală la limita Cariera PinoasaAleea  CariereiNECLASIFICAT
11De la strada Principală la Școala Primară TimișeniAleea Școlii2NECLASIFICAT
12De la strada Stației la cimitir TimișeniAleea CimitiruluiDS 78
13De la strada Principală la gospodărie Brînzan NicolaeAleea Stejarului1-32-4NECLASIFICAT

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

MIHAI VASILE

                                                                                         CONTRASEMNEAZĂ                                                       

                                                                                            SECRETAR GENERAL

                                                                                                       UAT   FĂRCĂȘEȘTI

                                                                                                 OIȚĂ-BĂDOIU RAMONA