Munca fără acte pedepsită drastic de statul român

Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, a fost modificată şi completată prin OUG nr. 53/2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.644/07.08.2017. Potrivit normelor de tehnică legislativă, actul normativ a intrat în vigoare la data de 07.08.2017, dată când acesta a fost publicat în M.O. Legislația vine să îngreuneze activitatea agentului economic care va trebui să întocmească și mai multe hârtii și documentații. Ca să descurce în hățișul legislativ creat de statul român, agentul economic va trebui să recurgă la serviciile unor firme specializate.

Modificările şi completările aduse de legiuitor prin această ordonanţă de urgenţă sunt:Definirea muncii nedeclarate, respectiv identificarea cazurilor de muncă nedeclarată: primirea la muncă a unei persoane fără încheierea unui contract individual de muncă în formă scrisă, în ziua anterioră începerii activităţii; primirea la muncă a unei persoane fără transmiterea raportului de muncă în Registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii; primirea la muncă a unui salariat în perioada în care acesta are contractul individual de muncă suspendat; primirea la muncă a unui salariat în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parţial. Reglementarea unei obligaţii în plus pentru angajator: păstrarea la locul de muncă a unei copii din contractul individual de muncă pentru salariaţii care prestează activitate în acel loc.

Termenul de încheiere a actului adiţional în caz de modificare a unui element din contractul individual de muncă: se încheie anterior producerii modificării şi nu în termen de 20 de zile lucrătoare de la data apariţiei modificării.

Evidenţierea orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat: angajatorul are obligaţia de a ţine la locul de muncă, evidenţa orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat, cu evidenţierea orei de începere şi de încheiere a programului de lucru, de a supune controlului inspectorilor de muncă această evidenţă, ori de câte ori se solicită acest lucru.

Deși ne plângem de birocrație și ne facem un titlu de glorie că încurajăm economia privată, nu facem nimic spre a simplifica lucrurile. Prin noile modificări legislative, deja intrate în vigoare, situația angajatorilor s-a înăsprit și, în mod normal, angajarea unei persoane va deveni un lucru foarte dificil. Agentul economic trebuie să știe că există modificări în ceea ce privește răspunderea contavențională:

  1. Cuantumul amenzii pentru primirea la muncă a unei persoane fără încheierea unui contract individual de muncă în formă scrisă, se modifică la 20.000 lei pentru fiecare persoană identificată.
  2. Introducerea unui număr de 4 fapte care constituie contravenţie:

2.1. primirea la muncă a unei persoane fără transmiterea raportului de muncă în Registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii, cu amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană identificată;

2.2. primirea la muncă a unui salariat în perioada în care acesta are contractul individual de muncă suspendat, cu amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană identificată;

2.3. primirea la muncă a unui salariat în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parţial, cu amendă de 10.000 lei pentru fiecare persoană identificată;

2.4. nepăstrarea la locul de muncă a unei copii a contractului individual de muncă pentru salariaţii care prestează muncă în acel loc, cu amendă de 10.000 lei;

  1. Recunoaşterea de către legiuitor a posibilităţii contravenientului de a achita în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului verbal de control, ori după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din amenda menţionată la punctele 2.1, 2.2 şi 2.3.
  2. Introducerea unei sancţiuni complementare pe care inspectorul de muncă o poate aplica contravenientului, în cazul săvârşirii faptelor menţionate la punctele 1, 2.1. şi 1.2., constând în sistarea activităţii locului de muncă organizat, supus controlului.

Procedura de sistare va fi aprobată prin Ordin al Ministrului Muncii şi Justiţiei Sociale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, după consultarea prealabilă a confederaţiilor sindicale şi patronale reprezentative la nivel naţional.

Angajatorul poate relua activitatea numai după achitarea amenzii contravenţionale aplicate şi după ce face dovada remedierii deficienţelor care au condus la sistarea activităţii, astfel: prin încheierea contractului individual de muncă, transmiterea elementelor contractului individual de muncă în Registrul general de evidenţă a salariaţilor sau după caz, încetarea suspendării contractului individual de muncă, constituirea şi plata contribuţilor sociale şi a impozitului pe venit aferente veniturilor salariale care se cuvin fiecărui lucrător, pe perioada în care acesta a prestat muncă nedeclarată.