Mânăstirea Polovragi, inventar din anul 1881

Mănăstirile au fost nu numai aşezăminte de viaţă duhovnicească, ci şi adevărate focare de viaţă culturală şi artistică. Pe lângă acestea s-au întemeiat primele şcoli unde se pregăteau călugări şi preoţi, precum şi cunoaşterea meşteşugului picturii şi al miniaturii. Printre acestea, bineînţeles, s-a numărat şi Mănăstirea Polovragi, păstrătoare a unei colecţii de acte şi cărţi deosebite.

Documentele de arhivă păstrează peste timp datele celor deţinute de Mânăstirea Polovragi pe tărâm material
Documentele de arhivă păstrează peste timp datele celor deţinute de Mânăstirea Polovragi pe tărâm material

Astfel, în urma cercetărilor efectuate, s-a constatat că în anul 1881, în fondul arhivistic „Protoeria Jud. Gorj” se găseşte un inventar al bunurilor mănăstirii Polovragi. În continuare, vom prezenta, aşa cum au fost inventariate, o parte din bunurile acestei mănăstiri, inventar întocmit în data de 15 iunie 1881, ca urmare a Ordinelor Nr. 904 al Episcopiei Râmnicului Nou Severin şi Nr. 5718 al Ministrului Cultelor.

Mânăstirea acum 130 de ani
În pofida faptului că toate mânăstirile din Oltenia o duceau greu după secularizarea averilor mănăstirești din 1863, Mânăstirea Polovragi prezenta un inventar consistent în 1881. Iată ce putea deţine o mănăstire la 1881 într-un limbaj de sfârșit de secol XIX:
o biserică
trei cruci de feru:doue pe biserică şi una pe clopodniţa
OBIECTILE DIN LĂUNTRU
ÎN ALTARU
unu pristalu din piatră cu îmbrăcăminte lui de stambă căptuşită cu pândă americă
una idimu de aţişiora cu flori roşii şi verdi
una idemu de madipalanu deasupra pentru propu
doue cruci de lemnu îmbrăcate cu argintu una vechi şi una noue
o cutiora de argintu cu o părticică de sf. Moşte ale sf. Iocovu
trei sprezece cuie de alama
un candelaru stricat
una cutioră de cositoru pentru sf. Taine
un potiru de argint suflat cu auru
unu idem de cositoru
una cadelniţă de argint veche
17.şase candile de argint mici
18.una idem mai mare la sf. Rasticnire
23.un iconostasu de lemnu zugravitu cu sfinţi
28.un policandru cu 19 lumânări
32.un stegu cu 4 giamuri de firu galben
47.trei perdele la uşile altarului
48.una cristelniţe pentru aghiasmă sparta
CĂRŢILE SF. MONASTIRI
54.doua evangheli, două apistole
58.doua triade
59.doua ciaslove veichi
60.doua chărţi ale sf. Ion Gură de auru
62.doua psaltiri veichi
63.una cazanie veiche
64.una leturghie veiche
65.un tipicu
66.doua evangheli greco-romane veichi
BISERICA FEMEILORU
70.doue icone ale Crisosu şi maichia Domnului
71.una perde de damascu mare verde cu flori
CLĂDIRILE MANASTEREI
PARTEA DESPRE MUNTE ŞI MIAZĂNOPTE
74.una bucătărie veche de didu scăse în curtea monasterei accoperită cu şită, în lăuntrulu vatră mare ridicată de la pămantu cu doue cuptore, doue lăviţi mari, şi unu dulapu vechi
75.trei hodăiţă mici de lemnu pentru servitori
76.una fântână stricată cu foişioru
COTUL CASSELORU DESPRE APPUSU
77.Una galerie de la unu capu pânp la altu la douădieci şi doi stâlpi de bradu, în mijloculu căria este scosu unu foişioru cu stâlpi de cărămidă, era la margine două foişiore de scânduri
78.Una hodaie egumenescă cu una uşie în două canoturi, cu broazcă de alamă, două ferestre cu giurgiuvele cu giamuri, cu fiară;perdelele de stambă ruinate cu patru flori de alamă, două paturi bradu vopsite cu cutii cu  două saltele cu câte patru perini tote cu lână, două macaturi ruinate, pândă muscălescă în vergi
79.Optu scaune cu pernele ruinate şi unu sfeşnicoru de nucu cu lustru
80.Una icoană cu adormirea Maicei Domnului

Un inventar minuţios
Din documente mai reiese că existau șapte camere (odăi-hodăi) cu inventarul aferent prins în raportul către Episcopia Râmnicului. Partea dinspre miazăzi a clădirilor adăpostea:110.Clopotniţa sub care este partea manastirei cu două canote; 111.Trei clopote, unulu mai mare şi două mai mici; 112.Unu şiopru aleturi cu clopotriţa pre trei stâlpi; 113.Una încăpere cu uşia de bradu, brăsca de ferru, cheia uşei lipsa; 114.Una ferestră cu cinci fieară, cu şiase sprediece ochiuri de giamu tote sparte cu desăvârşire; 115.Unu patu de bradu ordineru; 116.Unu dulapu în perete; 117.Unu sobă cu doi stâlpi ruinată ș.a.
Alte poziţii în inventar erau ocupate de următoarele obiecte de inventar:
134.Două site pentru făină stricate
135. Una tobă pentru cafea
136.Două hârdaie de lemnu
137.Două vedre idemu
139.Unu butoi cu cercuri de feru stricatu la unu fundu
140.Unu putină cu cercuri de ferru
143.Şiapte furci de ferru, de cari patru rupte şi trei bune
144.două perechi fieră de plugu
145.Una pereche pirostii
148.Unu ţastă de tuciu
149.Una puscă cu spadă
150.Unu cântari de una sută ocha
157.Şiase sfeşnice, dintre care patru bune de alamă, unul stricatu şi unulu de panhamu stricatu
ARRĂMĂRIE
160.Cinci tingiri cu capacile loru vechi
161.Două tăevi din acre una mică veche
162.Două tigăi idemu veche
163.Două cazane turcasei cu patru ţievu, din care două stricate, fără capace cazanele
164.Şiapte căldări mari şi mici din care una spartă şi la alta toartele de ferru
FARFURII DE PORŢIELANU
169.Patru farfurii bune şi una spartă
170.Trei idem pentru bucate din care două crăpate
171.Două sprediece farfurii întinse din cari patru albastre bune cu flori, două ciublite, şi cinci albe cu chenare albastre bune
173.Unu castronu cu capacu
174.Două castrone din care unulu de porţielanu şi altulu mai mică de pamentu smelciuitu lucratu în tierră
TACÂMURI DE MESSĂ
180.Două sprediece perechi cuţite şi furculiţe de ferru din care cuţitu lipse unul
181.Două sprediece linguri între cari patru de mademu, patru cositoru şi patru de ferru prostu
183.Una messă lungă de pândă de casse
184.Una idemu vărgată
185.Una idemu bună de târgu de flori
186.Unsprediece şierfete din care două rupte
190.Şiase pahară dintre cari cinci cu scaunu şi unul simplu cu dungi
192.Două solniţie de sticlă
SERVICIUL DULCEŢIEI
195.Trei tăvi vechi pentru dulceţă
197.Trei linguriţe argintu
199.Două ceşti mari cu flori fără farfurie din care una spartă ne mai putându fi de trebuinţie
202.Unu ciainicu de porţelanu albastru şi crăpatu
203.Două ibrice arramă sparte pentru cafea
VASE DE LEMNU
206.Patru badane vechi pentru prune
208.Unu grajdu de lemnu vechiu descoperitu
209.Una şandrama în spatele monastirei vechie şi ruinată cu desăvârşire
210.Uă case de lemnu slujindu pentru gradiu vechie
211.Unu şiopranu cu optu furci vechiu
213.Una figură capulu Domnei Elisabeta Brâncovenu de ipsusu ruptă
233.Unsprediece cârţi sârbesci
237.Trei cârţi grecesci
238.Unu ceaslovu mare bogatu
241.Trei potrete care reprezintă persona Majestaţiei Sale Carol I-iu fără giurgiuvele
Documentele de arhivă au constituit şi constituie surse inepuizabile de informaţii, oferind, în acest caz, pentru cei interesaţi de istoria mănăstirii,  date inedite asupra condiţiilor de trai sau a transformările suferite de însăşi viaţa monahală.
Cristina-Paula Vasiloiu