Hotărâri de consiliu Negomir, noiembrie 2021

Loading

ROMÂNIA                                                                                                                                                                     

JUDEŢUL  GORJ                                                                                         

COMUNA NEGOMIR                                                                     

CONSILIUL LOCAL                                                                                                

HOTĂRÂRE   nr. 59

privind  aprobarea cuantumului și a numărului de  burse acordate  elevior  din

învățământul preuniversitar de stat din comuna Negomir, județul Gorj.

                Consiliul local al comunei Negomir, judeţul Gorj.

                Având în vedere:

               – referatul de aprobare a proiectului de hotărâre;

               – raportul compartimentului de specialitate;

                – raportul de avizare al Comisie  pentru activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului şi turism;            

              – raportul de avizare al comisiei pentru administraţie publică, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor;

               – prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2021;

              – adresa  nr. 979 din 11 noiembrie 2021 a Școlii Gimnaziale nr. 1 Negomir;

              – prevederile Cap. I art. 3, art. 4  și Cap. II, art. 5  din Ordinul Ministrului Educației și Cercetării, Tineretul și Sportului  nr. 5.576/2011  privind aprobarea Criteriile generale de acordare a burselor de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social pentru elevii din  unitățile de învățământ preuniversitar de stat, actualizat;

                – prevederile Hotărârea Guvernului nr.1064/2020 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de performanța, de merit, de studiu și de ajutor social pentru elevii din învațământul

 preuniversitar de stat, cu frecvența, care se acorda în anul scolar 2020-2021;

                – prevederile art. 129 alin. (2) lit. a și alin. (4) lit. a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

              În temeiul  art. 139, alin. (3) lit. a și art. 196 alin. (1) lit. a din  Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

             Art. 1. Se aprobă  cuantumul pentru fiecare categorie de bursă acordată elevilor din  învățământul preuniversitar de stat din comuna Negomir, precum și numărul beneficiarilor,  după cum urmează :

 1. Pentru  semestrul I al anului școlar 2020 – 2021:

            –  51 burse de merit în cuantum de 100 lei/lună.

 • Pentru  semestrul II al anului școlar 2020 – 2021:

            –  75 burse de merit în cuantum de 100 lei/lună.

            c) Pentru  semestrul I al anului școlar 2021 – 2022:

            –  1 bursă de studiu în cuantum de 100 lei/lună

            –  57 burse de merit în cuantum de 100 lei/lună  

            –  19 burse de ajutor social în cuantum de 100 lei/lună.

              Art. 2. (1) Criteriile specifice de acordare a burselor de performanță, de merit, a burselor de studiu și a celor de ajutor social se stabilesc anual în consiliile de administrație ale unităților de învățământ, în limitele fondurilor repartizate și în raport cu integralitatea efectuării de către elevi a activităților școlare.    

             (2) Directorii și consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din comuna Negomir stabilesc măsurile organizatorice necesare  astfel încât acordarea burselor să se facă potrivit criteriilor cumulative și imperative cuprinse în anexa la Ordinul nr. 5567/2011.

                                                                     – 2 –

              Art. 3. (1) Bursele se acordă pe perioada cursurilor școlare iar bursele de ajutor social se acordă și pe perioada vacanțelor școlare categoriilor beneficiare de elevi, care se încadrează în situațiile prevăzute de art. 19 din Ordinul nr. 5576/2011.

              Art. 4. Bursele școlare vor fi acordate din bugetul local al comunei Negomir, în limita bugetului aprobat pentru unitatea de învățământ.

              Art. 5.Începând cu data adoptării  prezentei Hotărâri își încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Local nr. 15 din 21 decembrie 2020 privind  aprobarea cuantumului lunar al unei burse și al numărului de  burse pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din comuna Negomir, județul Gorj, Hotărârea Consiliul Local Negomir nr.   20/27.05.2021 pentru completarea Hotărârii Consiliului Local Negomir nr. 15 din  21 decembrie   2020 privind  aprobarea cuantumului lunar al unei burse și al numărului de burse pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din comuna Negomir, județul Gorj.

             Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică, prin grija secretarului general al comunei , în termenul prevăzut de lege, autorităților și persoanelor  interesate.

          Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Negomir  în ședința

         ordinară din  26 noiembrie 2021 cu un număr de 13 voturi  pentru, un număr de 0 voturi

         împotrivă, un număr de  0 abțineri, din  totalul de 13 consilieri în funcție și13  prezenți la ședință.

         PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                    CONTRASEMNEAZĂ,

                 CONSILIER                                                        SECRETAR GENERAL,

                ELENA ȘURCĂ                                                  JR.VALENTINA CAUC

ROMÂNIA                                                                                                                                                                      

JUDEŢUL  GORJ                                                                                         

COMUNA NEGOMIR                                                                     

CONSILIUL LOCAL                                                                       

 HOTĂRÂRE nr. 61

privind participarea Comunei Negomir la “Programul  privind cresterea eficienței energetice  a infrastructurii de iluminat public”și aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului

EFICIENTIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC PE STRAZILE SECUNDARE DIN COMUNA NEGOMIR, JUDETUL GORJ

               Consiliul local al comunei Negomir, județul Gorj.

               Având în vedere:

              – referatul de aprobare care se propune participarea Comunei Negomir la “Programul  privind creșterea eficienței energetice  a infrastructurii de iluminat public”și aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului EFICIENTIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC PE STRĂZILE SECUNDARE DIN COMUNA NEGOMIR, JUDETUL GORJa primarului comunei;

              – raportul de specialitate cu privire la necesitatea aprobarii proiectului de hotărâre;

              – raportul de avizare al comsiei pentru activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului şi turism

              – raportul de avizare al comisiei pentru învăţământ, sănătate, familie, activităţi social-culturale, culte, muncă şi protecţie socială, protecţia copii, tineret şi sport,

              – raportul de avizare al comisiei pentru administraţie publică, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor;

  – prevederior Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare și ale Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

  – prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 907 din 29 noiembrie 2016 – privind etapele de elaborare și conținutul – cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

 – prevederile Ordinului 1.866/2021 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind sprijinirea eficienţei energetice şi a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public.

 În temeiul prevederilor art.129 (2) lit. ”b”, art. 139 (3) lit. ”d” și art. 196 (1) lit. ”a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRÂRE:

Art.1.  Se aprobă participarea Comunei Negomir la „Programul privind cresterea eficienței energetice  a infrastructurii de iluminat public„.

Art. 2. Se va asigura și susține din bugetul local contribuția financiară proprie aferentă cheltuielilor eligibile ale proiectului, reprezentând 10% din valoarea eligibilă aferentă tuturor activităților.

Art. 3. Se aprobă contractarea finanţării şi se mandatează primarul Comunei Negomir să reprezinte solicitantul Comuna Negomir în relaţia cu Autoritatea  – Administraţia Fondului pentru Mediu.

Art. 4. Se aprobă susţinerea din bugetul local a cheltuielilor neeligibile ale proiectului în valoare de 37.939,48 lei, inclusiv TVA.

 • 2 –

Art. 5.Comuna Negomir se angajează să întocmească documentaţia de achiziţie publică, organizarea şi derularea procedurii de achiziţie publică şi realizarea lucrărilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind achiziţiile publice și cerințelor din ghidul solicitantului.

           Art. 6. Se  aprobă documentația tehnico – economică, faza DALI,  caracteristicile principale și indicatorii tehnico – economici  ai  obiectivului  de  investiții cuprinși în anexa privind descrierea sumară a investiției,  care  face  parte integrantă  din  prezenta hotărâre.

Art.7. Compartimentul financiar-contabil din  cadrul aparatului  de  specialitate  al  Primarului va  duce  la  îndeplinire sarcinile ce decurg  din  prezenta hotărâre.

            Art. 8. Hotărârea va fi comunicată către secretarului general comunei Negomir, județul Gorj prezenta hotarare se va comunica compartimentului financiar-contabil, precum și Instituției Prefectului județului Gorj și se va face publică prin afișare.

      Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Negomir  în ședința ordinară din    

      26 noiembrie 2021 cu un număr de 13 voturi  pentru, un număr de 0 voturi împotrivă, un număr de  

      0 abțineri, din  totalul de 13 consilieri în funcție și 13  prezenți la ședință.

         PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                    CONTRASEMNEAZĂ,

                 CONSILIER                                                        SECRETAR GENERAL,

                ELENA ȘURCĂ                                                  JR.VALENTINA CAUC

                                         ANEXA NR. 1

                                     la H.C.L. nr. 61 din 26. 11. 2021

PRIVIND DESCRIEREA SUMARĂ ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI  DE INVESTIŢII EFICIENTIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC  PE STRĂZILE SECUNDARE DIN COMUNA NEGOMIR, JUDEȚUL GORJ

Faza: DALI –

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE:  PRIMAR

AUTORITATE CONTRACTANTÃ:  COMUNA NEGOMIR

AMPLASAMENT:  COMUNA NEGOMIR, JUDEȚUL GORJ

INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI

Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA):

        1.146.445,42 LEI din care:

          997.655,35 LEI din bugetul alocat prin program

          110.850,59 LEI contribuția solicitantului

            37.939,48 LEI cheltuieli neeligibile

din care construcţii-montaj (C+M): 702.837,80 LEI

Durata de realizare: 18 luni

Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță:

Nr. Crt.Tip aparat de iluminatCantitatePutere nominalaPutere modul telegestiunePutere instalată unitarăPutere instalată totală
[buc][W][W][W][W]
1AIL 1-23 W4233.0026.000.10
2AIL 2-20 W344203.0023.007.91
 Total:348   8.016

Eficiența energetică 56.37 %

Descriere asumara a investiției propuse a fi realizată:

In cadrul investiției propuse se vor monta 348 buc. aparate de iluminat cu tehnologia LED ținând cont de clasa sistemului de iluminat, se va implementa un sistem de telegestiune pentru fiecare aparat de iluminat propus.

Soluția propusa presupune:

-Montarea a 348 buc. aparate de iluminat tip LED;

-Implementarea unui sistem de telegestiune pentru fiecare aparat de iluminat.

Pentru toate corpurile (aparatele) de iluminat se vor executa următoarele lucrări de bază, necesare demontării și montării acestora și echiparea cu sistemul inteligent de management prin telegestiune:

                                                       – 2 –

– deconectarea de la rețea a sistemului de iluminat;

– demontarea corpurilor (aparatelor) de iluminat existente, împreună cu brațele de prindere;

– montarea noilor corpuri (aparate) de iluminat, bazate pe tehnologie LED cu accesoriile aferente;

– realizarea conexiunilor;

– instalarea sistemului de telegestiune;

– testare, verificare și punere în funcțiune.

            În urma implementarii investiției se va realiza o economie de energie de minim 56,37%. Pentru a obține economia de energie realizata se vor monta 348 buc. aparate de iluminat cu tehnologia LED și se va implementa un sistem de telegestiune pentru fiecare aparat de iluminat.

Tab. 1Aparate de iluminat propuse

Nr. Crt.Tip aparat de iluminatCantitatePuterenominalaPutere modul telegestiu-nePutere instalata unitaraPutere instalata totala
[buc][W][W][W][W]
1AIL 1-23 W4233.0026.000.10
2AIL 2-20 W344203.0023.007.91
 Total:348   8.016

Clasele de iluminat pentru zona studiată sunt caractestice claselor de drum M6 asa cum sunt definiți în standardul SR EN 13201.

Aparatele de iluminat propuse tip AIL 2 vor îndeplini minim:

 • Carcasa din aluminiu turnat sub presiune.
 • Distribuția luminoasă va fi de tip stradal și nu va fi influentata de apariția unor defecte asupra unor dintre LED-uri; fiecare dintre LED-uri va avea asociata acelasi tip de lentilă specifică, care reproduce distribuția luminoasă completă a aparatului de iluminat.
 • Aparatul va vi integrat într-un sistem de control fără fir care permite controlul individual de la distanța.
 • Lentile din sticla securizatăa sau policarbonat.
 • Alimentare electrică: 230Vac ±10% /50-60Hz.
 • Grad de protecţie aparat de iluminat (minim) IP66.
 • Rezistenţă la impact (minim) IK09.
 • Clasă de izolație electrică: Clasa I.
 • Echipare cu sursă luminoasă tip LED de mare putere.
 • Temperatura de culoare  Tc = 4000K.
 • Indicele de redare al culorilor Ra≥70.
 • Compartimentul accesoriilor electrice și compartimentul optic vor constitui incinte separte, pentru a evita patrundere prafului/murdarirea compartimentul optic în cazul în care se intervine în compartimentul accesorii electrice pentru efectuarea de remedieri.
 • Compartimentul optic trebuie sa permită deschiderea sa pentru operații de mentenanță, chiar daca prin intermediul unor unelte.
 • Compartimentul accesorii electrice va trebui să permită deschiderea sa pentru operații de mentenanța, chiar daca prin intermediul unor unelte.
 • Compartimentul accesorii electrice va fi prevazut cu un dispozitiv pentru menținerea capacului în pozitia „DESCHIS” pe durata realizării intervențiilor. Inchiderea compartimentului accesorii electrice se va face in minim 4 puncte de fixare. Fixarea se va face in minim 2 balamale si minim doua cleme de inchidere.
 • Prevăzut în interior cu protecţie: la descărcări atmosferice: min 10k V; la scurtcircuit ; la suprasarcină.
 • Durata de viata: 100.000 ore la Ta=25˚C.

                                            -3 –

Aparatele de iluminat propuse tip AIL 1 vor îndeplini minim:

 • Carcasa din aluminiu turnat sub presiune.
 • Aparatul va vi integrat intr-un sistem de control fara fir care permite controlul individual de la distanta.
 • Dimensiuni: forma circulara, tronconica ΦxH:500mm/450mm (+/-10%).
 • Lentile din sticla securizata sau policarbonat.
 • Alimentare electrică: 230Vac ±10% /50-60 Hz.
 • Grad de protecţie compartiment optic (minim) IP66.
 • Grad de protecţie compartiment accesorii electrice  (minim)  IP66.
 • Rezistenţă la impact (minim) IK09.
 • Clasă de izolație electrică: Clasa I.
 • Echipare cu sursă luminoasă tip LED de mare putere.
 • Temperatura de culoare  Tc = 2200-3000K.
 • Indicele de redare al culorilor Ra≥70.
 • Compartimentul accesoriilor electrice și compartimentul optic vor constitui incinte separte, pentru a evita patrundere prafului/murdarirea compartimentul optic în cazul în care se intervine în compartimentul accesorii electrice pentru efectuarea de remedieri.
 • Compartimentul optic trebuie să permită deschiderea sa pentru operații de mentenanța, fara utilizarea de unelte. Pentru a facilita operațiile de mentenanta, acesta trebuie sa poata fi deschis într-un interval scurt de timp, fara deterioararea componentelor aparatului de iluminat; nu se accepta aparate de iluminat pentru care difuzorul este lipit de carcasa.
 • Compartimentul accesorii electrice va trebui sa permita deschiderea sa pentru operații de mentenanță, fara utilizarea de unelte.
 • Prevăzut în interior cu protecţie: la descărcări atmosferice: min 10k V; la scurtcircuit ; la suprasarcină.
 • Durata de viata: 100.000 ore la Ta=25˚C.

Sistemul de telegestiune va îndeplini minim:

 • Sistem compus din modul de control instalat pe aparatul de iluminat, aplicația sistemului de telegestiune și interfață utilizator.
 • Modulul va fi conectat direct la aparatul de iluminat printr-un conector stadnardizat de tip Nema sau Zhaga.
 • Modulul nu necesită nici o programare sau comisionare — este de tip “plug & play”. Odată corpul alimentat electric, serverul va recunoaste, comunica si pozitiona automat corpul de iluminat pe harta online.
 • La momentul instalarii modulul se va auto configura si va furniza minim urmatoarele date despre aparatele de iluminat: coordonate GPS, pozitionare harta sistemului de telegestiune, tip aparat de iluminat( model, nr. Leduri, puterea electrica instalata, tip driver, curentul pe driver), starea aparatului de iluminat.
 • Modulul de control va avea minim fotocelula pentru controlul aprinderii si stingerii in functie de nivelul iluminarii naturale si ceas astronomic pentru controlul aprinderii si stingerii.
 • Comunicatia de la modulele individuale la serverul Cloud se face direct, nu se accepta sisteme prevazute cu elemente terte cu rol de concentratoare de date, altele decat modulele de telegestiune montate pe aparatele de iluminat.

         PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                    CONTRASEMNEAZĂ,

                 CONSILIER                                                        SECRETAR GENERAL,

                ELENA ȘURCĂ                                                  JR.VALENTINA CAUC

ROMÂNIA                                                                                                                                                                      

JUDEŢUL  GORJ                                                                                        

COMUNA NEGOMIR                                                                     

CONSILIUL LOCAL                                                                       

HOTĂRÂRE  Nr. 63

             privind alocarea sumei de  20.000 lei de la bugetul local pe anul 2021 biserici  ,,Sf.

             Voievozii” , Parohia  Raci, din satul Condeiești,  pentru  achiziționare de materiale necesare

             construirii Clopotniței

              Consiliul local al   comunei  Negomir, judeţul Gorj. .

              Având în vedere:

              – referatul de aprobare al primarului comunei Negomir;    

              – raportul de specialitate al compartimentului financiar, contabilitate, impozite și taxe locale              – raportul de avizare al comisiei pentru activităţi economice – financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului şi turism;

              – raportul de avizare al comisiei pentru învăţământ, sănătate, familie, activităţi social-culturale, culte, muncă şi protecţie socială, protecţia copii, tineret şi sport;

              – prevederile Ordonanței nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România;
               – prevederile H.G. 1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinând cultelor religioase recunoscute din Romania, republicare 2013. Hotararea 1470/2002 republicată 2013;

                –  prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general;

                – cererea înregistrată la numărul  04  din 24.11.2021  prin care Preotul Paroh  Salavat Ionuț – Cristian solicită acordarea sumei  de 20.000  lei pentru   achiziționare de materiale necesare

 construirii Clopotniței din curtea Biserici Parohiale Raci.

                În temeiul  art. 282 alin. (1) și al art. 196 alin. 1, lit. a din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

               Art.1.  Se   aprobă alocarea sumei de  20.000  lei  de la bugetul local pe anul 2021 biserici

,, Sf. Voievozii”, Parohia  Raci din satul Condeiești pentru  achiziționare de materiale necesare

 construirii Clopotniței din curtea Biserici Parohiale Raci.  

              Art. 2. Documentele justificative vor fi transmise compartimentului financiar, contabilitate, impozite și taxe locale  pâna cel mai târziu la data de 31 decembrie.

              Art. 3. Primarul comunei Negomir, compartimentul financiar, contabilitate, impozite și taxe locale și preotul paroh Salavat Ionuț – Cristian  vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

              Art.4.  Prin intermediul secretarului general al comunei Negomir prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial local, se înaintează și se comunică: Instituției Prefectului Județului Gorj, compartimentului financiar, contabilitate, impozite și taxe locale și Parohiei Raci.

      Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Negomir  în ședința ordinară din    

      26 noiembrie 2021 cu un număr de 13 voturi  pentru, un număr de 0 voturi împotrivă, un număr de  

      0 abțineri, din  totalul de 13 consilieri în funcție și 13  prezenți la ședință.

         PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                    CONTRASEMNEAZĂ,

                 CONSILIER                                                        SECRETAR GENERAL,

                ELENA ȘURCĂ                                                  JR.VALENTINA CAUC

ROMÂNIA                                                                                                                                                                      

JUDEŢUL  GORJ                                                                                         

COMUNA NEGOMIR                                                                     

CONSILIUL LOCAL                                                                       

  HOTĂRÂRE  Nr. 64

                         privind   aprobarea  achiziționării a unui număr de 200  pubele pentru deșeuri și

                         acordarea acestora  cu titlu gratuit gospodăriilor din comuna Negomir,județul Gorj

               Consiliul local al   comunei  Negomir, judeţul Gorj. .

              Având în vedere:

              – referatul de aprobare al primarului comunei Negomir;    

               – raportul de specialitate comun al viceprimarului și al compartimentului financiar, contabilitate, impozite și taxe locale;

               – raportul de avizare al comisiei pentru activităţi economice – financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului şi turism;

               – prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 12/2021 privind  aprobarea bugetului local al comunei Negomir pe  anul 2021;

               – prevederile Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a deșeurilor în instituțiile publice, cu modificările ulterioare;

               – prevederile Legii nr. 211/2001 privind regimul deșeurilor; 

               – prevederile Hotărârii Guvernului nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprizând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase cu completările ulterioare;

               – prevederile Hotărârii Guvernului nr. 942/2017 privind Planul Național de Gestionare a Deșeurilor;

               – prevederile Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localității cu modificările ulterioare.       

                În temeiul art. 129, alin. (2) lit. d, alin. (7) lit.n și ale art. 139 din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

                Art. 1. Se aprobă  achiziționarea a 200  pubele  mobile (cu roți și capac), cu capacitatea de 120 litri pentru dotarea gospodăriilor din comuna Negomir, în vederea organizării și operaționalizării colectării deșeurilor.

               Art. 2. Se aprobă  suma  de 18.000  lei cu t.v.a. pentru achiziționarea pubelelor.

               Art. 3. (1)  Se aprobă acordarea celor 200 de pubele cu titlu gratuit gospodăriilor.

 • Durata de funcționare a pubelelor este de 24 luni.

               Art. 4. Domnul Oiță Tudor, primarul comunei Negomir, domnul Brînzan Vasile, consilier achiziții publice  și  compartimentul financiar, contabilitate, taxe și impozite locale vor  duce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri.

              Art. 4. Prin grija secretarului general al comunei   prezenta hotărâre se comunică:  Instituției Prefectului , județului Gorj, Primarului comunei Negomir, Compartimentului financiar, contabilitate, taxe și impozite locale, Domnului Brînzan Vasile.      

      Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Negomir  în ședința ordinară din    

      26 noiembrie 2021 cu un număr de 13 voturi  pentru, un număr de 0 voturi împotrivă, un număr de  

      0 abțineri, din  totalul de 13 consilieri în funcție și 13  prezenți la ședință.

         PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                    CONTRASEMNEAZĂ,

                 CONSILIER                                                        SECRETAR GENERAL,

                ELENA ȘURCĂ                                                  JR.VALENTINA CAUC