Hotărâri de consiliu Fărcășești, noiembrie 2021

ROMÂNIA

JUDEȚUL GORJ

CONSILIUL LOCAL  FĂRCĂȘEȘTI

HOTĂRAREA    NR. 51

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Fărcășești în Comisia de evaluare a probei de interviu, constituită la Liceul Tehnologic Roșia Jiu, privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat

Având în vedere :

–  Proiectul de hotărâre nr. 8414/03.11.2021, inițiat de dl. Drăgoescu Constantin – Primar,

    – adresa Inspectoratului Școlar Județean  Gorj nr. 21775/02.11.2021,înregistrată la Primaria Fărcășești sub nr. 8369/02.11.2021,

     – Ordinul nr. 4.597/2021 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, Anexa 1, art.(5), alin. II, lit. c)

      – prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare

–  Referatul de aprobare nr.8434/03.11.2021 al domnului Drăgoescu Constantin – Primar,

–  Raportul de specialitate nr.8467/ 03.11.2021 al Secretarului General al UAT Fărcășești,

–  Rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Fărcășești,

      Prevederile art. 196 alin 1, lit. a din Ordonanţa de Urgenţă nr 57/2019 privind Codul Administrativ

HOTĂRĂȘTE: 

           Art.1. Se aprobă desemnarea domnului consilier local Constantinescu Nicolae ca reprezentant al  Consiliului Local Fărcășești, în Comisia de evaluare a probei de interviu,constituită la Liceul Tehnologic Roșia Jiu, privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat.

         Art.2. Se împuternicesc pentru ducerea la îndeplinire a prezentei, persoana nominalizată și Inspectoratul Școlar Județean  Gorj.

         Art.3. Secretarul General al UAT Fărcășești va comunica prezenta.

Adoptată astăzi 04.11.2021, cu un număr de 8 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” și 0 „abțineri.

          (13 consilieri convocați și în funcție, 8 consilieri prezenți și în funcție)

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

MIHAI VASILE

                                                                                                                                                                                                                        SECRETAR GENERAL

                                                                                                         UAT FĂRCĂȘEȘTI

                                                                                              (exercitare cu caracter temporar)

                                                                                        BÎZU LIDIA                                                                                                                                        

ROMÂNIA

JUDEȚUL GORJ

CONSILIUL LOCAL  FĂRCĂȘEȘTI

HOTĂRAREA    NR. 52

privind însușirea propunerii Comisiei speciale de inventariere a domeniului public pentru actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Fărcășești, DS 49

Având în vedere :

–    Proiectul de hotărâre nr. 8418/03.11.2021, inițiat de dl. Drăgoescu Constantin – Primar,

 • procesul verbal nr.8413/03.11.2021 al Comisiei speciale de inventariere a domeniului public și privat  al UAT comuna Fărcășești, încheiat cu ocazia constatării unor diferențe între domeniului public al comunei Fărcășești și realitatea din teren,
 • HCL Fărcășești nr. 11/ 23.08.1999 privind inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public și privat al comunei Fărcășești,
 • HG nr. 973/2002, anexa nr. 35- inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Fărcășești
 • Prevederile HG nr. 392/2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat al comunelor, al oraşelor, al municipiilor şi al judeţelor
 • Prevederile art. 286,alin. (4), art.287, lit. (b), art.289, alin. (2) și art.607 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,
 • Prevederile OUG nr. 47/1997 privind regimul drumurilor,
 • Prevederile Hotărârii Guvernului României nr.2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de functionare a mijloacelor fixe;
 • Planul de amplasament și delimitare a imobilului, drum sătesc DS 49 (Aleea Păducelului)  , situat în satul  Fărcășești ,
 • Prevederile Ordinului ANCPI 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară,

–   Referatul de aprobare nr.8431/03.11.2021 al domnului Drăgoescu Constantin – Primar,

–   Raportul de specialitate nr.8466/ 04.11.2021 al Secretarului General al UAT Fărcășești,

–   Rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Fărcășești,

      Prevederile art. 196 alin 1, lit. a din Ordonanţa de Urgenţă nr 57/2019 privind Codul Administrativ

HOTĂRĂȘTE: 

        Art.1. Se însușește propunerea Comisiei speciale de inventariere  a domeniului public și privat,  constituită la nivelul  UAT comuna Fărcășești, privind actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Fărcășești și a căror apartenență la domeniul public al unităților administrativ teritoriale, este stabilită prin acte normative, în sensul că bunurile inventariate prin HCL nr. 11/23.08.1999 și atestate prin HG nr. 973/2002 privind atestarea domeniului public al județului Gorj, precum și a municipiilor, orașelor și comunelor din județul Gorj, cu modificările și completările ulterioare, anexa nr. 35- inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Fărcășești,poziția nr. 50, are elementele de identificare , potrivit Planului de amplasament și delimitare a imobilului drum sătesc DS 49 (Aleea Păducelului), situat în satul  Fărcășești , conform anexei nr.1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

         Art.2. Primarul comunei Fărcășești va efectua toate demersurile necesare pentru înscrierea dreptului de proprietate în cartea funciară, pentru imobilul de la art.1 .

         Art.3. Autoritatea executivă va înainta cu celeritate ministerului cu atribuții în domeniul administrației publice, după înscrierea dreptului de proprietate în cartea funciară, pentru imobilul de la art.1, proiectul hotărârii privind atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unității administrativ-teritoriale în vederea obținerii punctului de vedere cu privire la la proiectul de hotărâre , conform art. 289 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

          Art.4. Secretarul General al UAT Fărcășești va comunica prezenta.

Adoptată astăzi 23.11.2021, cu un număr de 13 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” și 0 „abțineri.

          (13 consilieri convocați și în funcție, 13 consilieri prezenți și în funcție)

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

MIHAI VASILE

                                                                                                                                                                                                                        SECRETAR GENERAL

                                                                                                         UAT FĂRCĂȘEȘTI

                                                                                              (exercitare cu caracter temporar)

                                                                                        BÎZU LIDIA         

ROMÂNIA

JUDEŢUL GORJ

CONSILIUL LOCAL FĂRCĂŞEŞTI

Anexa nr.1 la HCL NR. 52 / 23.11.2021

privind însușirea propunerii Comisiei speciale de inventariere a domeniului public pentru actualizarea inventarului bunurilor

care alcătuiesc domeniul public al comunei Fărcășești, DS 49

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Fărcășești

atestate prin HG nr. 973/2002

 Secțiunea I- Bunuri imobile
 Nr.crt.Nr.pozițieinventar Codul de clasificare Denumirea bunului  Elemente de identificareAnul dobândirisau dupăcaz al dăriiîn folosință Valoarea de inventar Situația juridică
 0123456
1501.3.7.1Drum sătesc DS 49Origine și destinațiekm.0+000(DJ 674)- km 0+135Suprafață de teren aferentă drumului=610 mpTip îmbrăcăminte- balastLungime drum=0,135 kmLățime p. carosabilă variabilă 4.23m-5,90 mVecinătăți:N- proprietăți private, S- proprietăți private, E- DJ 674,V- proprietăți private, 19994,163HG nr. 973/2002,OUG nr. 47/1997 privind regimul drumurilor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

MIHAI VASILE

                                                                                                                                                                                                                                                     SECRETAR GENERAL

                                                                                                                                                                 UAT FĂRCĂȘEȘTI

                                                                                                                                                      (exercitare cu caracter temporar)

                                                                                                                                                                                         BÎZU LIDIA         

ROMÂNIA

JUDEȚUL GORJ

CONSILIUL LOCAL  FĂRCĂȘEȘTI

HOTĂRAREA    NR. 53

privind acordarea de cadouri pentru elevii preșcolari ,de la grupa pregătitoare și din clasele I-IV de la Liceul Tehnologic Roșia Jiu și structura arondată Școala Gimnazială ,, Victor Popescu’’, cu ocazia zilei de MOȘ NICOLAE  2021

Având în vedere :

–    Proiectul de hotărâre nr. 8691/11.11.2021, inițiat de dl. Drăgoescu Constantin – Primar,

 • adresa Liceului Tehnologic Roșia Jiu nr.3299/10.11.2021, înregistrată la Primăria Fărcășești sub nr.8638/10.11.2021,

–   Referatul de aprobare nr.8431/03.11.2021 al domnului Drăgoescu Constantin – Primar,

–   Raportul de specialitate nr.8804/ 17.11.2021 al Compartimentului Contabilitate,

–   Rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Fărcășești,

      Prevederile art. 196 alin 1, lit. a din Ordonanţa de Urgenţă nr 57/2019 privind Codul Administrativ

HOTĂRĂȘTE: 

     Art.1. Se aprobă alocarea sumei de 10.000 lei necesară pentru achiziționarea unui număr de 215  pachete de cadouri elevilor preșcolari, de la grupa pregătitoare și din clasele I-IV de la Liceul Tehnologic Roșia Jiu și structura arondată Școala Gimnazială

,, Victor Popescu’’, cu ocazia zilei de MOȘ NICOLAE  2021.

    Art.2. Cu ducerea la îndeplinire se împuternicesc Primarul comunei Fărcășești  și directorul Liceului Tehnologic Roșia Jiu.

          Art.3. Secretarul UAT Fărcășești va comunica prezenta.

Adoptată astăzi 23.11.2021, cu un număr de 13 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” și 0 „abțineri.

          (13 consilieri convocați și în funcție, 13 consilieri prezenți și în funcție)

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

MIHAI VASILE

                                                                                                                                                                                                                        SECRETAR GENERAL

                                                                                                         UAT FĂRCĂȘEȘTI

                                                                                              (exercitare cu caracter temporar)

                                                                                        BÎZU LIDIA                                                                                                                                        

ROMÂNIA

JUDEȚUL GORJ

CONSILIUL LOCAL  FĂRCĂȘEȘTI

HOTĂRAREA    NR. 54

privind acordarea de cadouri elevilor și preșcolarilor Liceului Tehnologic Roșia Jiu și structura arondată Școala Gimnazială ,, Victor Popescu’’, copiilor minori ai salariaților Primăriei Fărcășești, copiilor minori ai salariaților SC Gospolocafar SRL, copiilor minori ai salariaților SPAA Fărcășești și copiilor minori ai consilierilor locali și colindătorilor, cu ocazia sărbătorilor de CRĂCIUN 2021

Având în vedere :

–    Proiectul de hotărâre nr. 8820/17.11.2021, inițiat de dl. Drăgoescu Constantin – Primar,

 • adresa Liceului Tehnologic Roșia Jiu nr.3300/10.11.2021, înregistrată la Primăria Fărcășești sub nr.8639/10.11.2021,
 • Tabelul nominal nr. 8801/17.11.2021,
 • Tabelul nominal nr. 8802/17.11.2021,

–   Referatul de aprobare nr.8821/17.11.2021 al domnului Drăgoescu Constantin – Primar,

–   Raportul de specialitate nr.8827/ 17.11.2021 al Compartimentului Contabilitate,

–   Rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Fărcășești,

      Prevederile art. 196 alin 1, lit. a din Ordonanţa de Urgenţă nr 57/2019 privind Codul Administrativ

HOTĂRĂȘTE: 

        Art.1. Se aprobă alocarea sumei de 50.000 lei pentru achiziționarea a 545 de pachete cadou, elevilor și preșcolarilor Liceului Tehnologic Roșia Jiu și structura arondată Școala Gimnazială ,, Victor Popescu’’, copiilor minori ai salariaților Primăriei Fărcășești, copiilor minori ai salariaților SC Gospolocafar SRL, copiilor minori ai salariaților SPAA Fărcășești și copiilor minori ai consilierilor locali, cu ocazia sărbătorilor de CRĂCIUN 2021 și 50 de pachete cadou pentru colindători.

        Art.2. Cu ducerea la îndeplinire se împuternicește Primarul comunei Fărcășești și directorul Liceului Tehnologic Roșia Jiu.

              Art.3. Secretarul General al UAT Fărcășești va comunica prezenta.

Adoptată astăzi 23.11.2021, cu un număr de 13 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” și 0 „abțineri.

          (13 consilieri convocați și în funcție, 13 consilieri prezenți și în funcție)

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

MIHAI VASILE

                                                                                                                                                                                                                        SECRETAR GENERAL

                                                                                                         UAT FĂRCĂȘEȘTI

                                                                                              (exercitare cu caracter temporar)

                                                                                        BÎZU LIDIA