Hotărâri de consiliu Mătăsari, noiembrie 2021

Loading

R O M Â N I A

JUDEŢULGORJ

COMUNA MĂTĂSARI

CONSILIUL LOCAL

       HOTĂRÂREA  NR.52

privind alegerea preşedintelui de şedinţã pentru lunile noiembrie, decembrie 2021 respectiv

ianuarie 2022

                            Primarul comunei Mătăsari, judeţul Gorj;

Luând în considerare:

– Referatul de aprobare nr.7702 din 17.11.2021 intocmit de către iniţiatorul proiectului de hotărâre;

           – Raportul de specialitate  întocmit de către Secretarul general al comunei, înregistrat sub nr.7795/19.11.2021;

În conformitate cu prevederile art. 123, alin.1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

În temeiul art. 129, alin. 1), art. 139, alin. 1) si art. 196, alin. 1), lit. a)  din Ordonanţa de urgenţă nr. 57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.Se aprobă desemnarea domnului consilier Copaci Sorin, ca preşedinte de şedinţã pentru lunile noiembrie, decembrie 2021, respectiv ianuarie 2022;

Art.2. În temeiul art.197 si art.199 din Ordonanţa de urgenţă nr.57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ, hotărârea va fi comunicată Instituţiei Prefectului –judeţului Gorj, Primarului comunei Mătăsari şi va fi adusă la cunostinţă publică, conform prevederilor legale.

Adoptată astăzi 25 Noiembrie 2021, în ședința ordinară, cu votul a 10 consilieri pentru, 3 împotrivă din totalul de 13 consilieri aflați în exercițiu.

           PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                     CONTRASEMNEAZĂ,

                     CONSILIER,                                                     SECRETAR-GENERAL

                   COPACI SORIN                                              MOREGA DRAGOȘ-GHEORGHE

ROMÂNIA                                            JUDEŢUL GORJCONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MĂTĂSARI 

                                                                 H O T Ă R Â R E A  NR.53

                           privind alegerea domnului Ionescu Dorin, în funcția de viceprimar al Comunei  

                                                                     Mătăsari, județul Gorj

Luând în considerare:

Referatul de aprobare întocmit de către iniţiatorul proiectului de hotărâre;

Raportul de specialitate  întocmit de către secretarul general al comunei Mătăsari,  județul Gorj, înregistrat sub nr. 7341/25.11.2020;

Având în vedere cadrul legal:

art.148 si art. 152-153 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

art.87-92 din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificari si completări;

În temeiul art. 129 alin. 2) lit. a) coroborat cu alin. 3) lit. b), art. 139 alin. (1) și alin. 6-10) şi art. 196 alin.1) lit.a) din Ordonanţa de urgenţă nr.57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.Se alege în funcţia de viceprimar al comunei Mătăsari, județul Gorj, domnul consilier local Ionescu Dorin.

Art.2. Pe durata de exercitare a mandatului, viceprimarul îşi păstrează statutul de consilier local, fiindu-i aplicabile incompatibilităţile specifice prevăzute de art.87 din Legea nr.161/2003, cu modificările şi completările ulterioare și beneficiază de o indemnizaţie lunară stabilită potrivit prevederilor art.13, alin. (1) și  anexa IX – litera C) din Legea – cadru nr. 153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.3. Atribuţiile viceprimarului vor fi stabilite prin dispoziţie a primarului comunei Mătăsari, județul Gorj;

            Art.4. Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la Instanța de Contencios Administrativ, în condițiile Legii nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

           Art.5. Ĩn temeiul art.197 si art.199 din Ordonanţa de urgenţă nr.57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ, hotărârea va fi comunicată Instituţiei Prefectului –judeţului Gorj, Primarului comunei Mătăsari, domnului Ionescu Dorin şi va fi adusă la cunostinţă publică, conform prevederilor legale.

Adoptată astăzi 25 Noiembrie 2021, în ședința ordinară, cu votul a 10 consilieri pentru, 3 împotrivă din totalul de 13 consilieri aflați în exercițiu.

          PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                      CONTRASEMNEAZĂ,

                     CONSILIER,                                                                     SECRETAR-GENERAL,

                     Copaci Sorin                                                                      Morega Dragoș-Gheorghe

ROMÂNIA

COMUNA MĂTĂSARI

JUDEŢUL GORJ

CONSILIUL LOCAL

                                                                  HOTĂRÂRE NR. 54

    Privind Rectificarea Bugetului la partea de venituri și cheltuieli pe anul 2021

Consiliul local al comunei MĂTĂSARI, JUDEŢUL GORJ

       AVÂND ÎN VEDERE:

Referatul din partea domnului Istudor Ion, contabil șef, în cadrul Primăriei Mătăsari, înregistrat sub nr.7719/17.11.2021;

Referatul de Aprobare din partea domnului Gașpăr Gheorghe –Primarul comunei Mătăsari;

Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Mătăsari;

Prevederile Legii nr.15/2021, privind Bugetul de stat pe anul 2021;

În baza prevederilor art.196 alin.1, lit.a, din Ordonanța de Urgență nr.57/2019, privind Codul Administrativ;

                                                                  HOTĂRĂŞTE:

        Art.1 Se aprobă Rectificarea Bugetului la partea de venituri și cheltuieli pe anul 2021, conform anexei 1, ce face parte integrantă din prezenta.

       Art.2  Se aprobă rectificarea Programului de Investiții pe anul 2021, conform anexei 2, ce face parte integrantă din prezenta.

       Art.3 Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se va face de către Primarul Comunei Mătăsari și compartimentul Contabilitate din cadrul Primăriei Comunei Mătăsari;     

         Art.4 -Prezenta Hotărâre va fi comunicată:

                   -Instituției Prefectului Județului Gorj;

                   -Primarului Comunei Mătăsari, județul Gorj;

                   -Compartimentului Contabilitate, din cadrul Primăriei Comunei Mătăsari;

        Adoptată astăzi 25 Noiembrie 2021‚ în şedinţa ordinară a Consiliului local Mătăsari, cu votul pentru a 13 consilieri și 0 abțineri din totalul de 13 consilieri în funcție.

          PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ,                                                 CONTRASEMNEAZĂ,                  

                   CONSILIER,                                                              SECRETAR-GENERAL,

                 COPACI SORIN                                                MOREGA DRAGOȘ-GHEORGHE

ROMÂNIA          

JUDEȚUL GORJ

COMUNA MĂTĂSARI

CONSILIUL LOCAL

                                      PROIECT DE  HOTĂRÂRE

                 Privind ”Rețeaua unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular pentru anul școlar  

                     2022/2023, privind structura rețelei școlare propusă să funcționeze în anul școlar următor”

             Consiliul local al comunei Mătăsari, judetul Gorj

             Având în vedere:

             Adresa nr.21872/08.11.2021, din partea Inspectoratului Școlar Județean Gorj, înregistrată în cadrul instituției noastre sub nr.7565/10.11.2021;

            Adresa nr.22447/10.11.2021, din partea Inspectoratului Școlar Județean Gorj, înregistrată în cadrul instituției noastre sub nr.7625/12.11.2021;

            Adresa nr.7579/18.11.2021, transmisă din partea Liceului Mătăsari Județul Gorj, înregistrată sub nr.7792/19.11.2021;

            Prevederile Ordinului Ministerului Educației Naționale nr.5511/28 octombrie 2021, pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de antepreșcolari/preșcolari și elevi școlarizați în învățământul particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2022-2023;

            Referatul de Aprobare la proiectul de hotărâre;

            Prevederile art.61, alin.2 din Legea nr.1/2011, privind Educația Națională, cu modificările și completările ulterioare;    

            In baza prevederilor art. 196 alin 1, lit. a, din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul Administrativ

                                                                         PROPUNE:

Art. 1. Se propune aprobarea ” Proiectului privind Rețeaua unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular pentru anul școlar 2022/2023, privind structura rețelei școlare propusă să funcționeze în anul școlar următor”, după cum urmeaza:

        -Liceul Mătăsari, județul Gorj, Corp A:

                         -Învățământ primar

                         -Învățământ gimnazial

                         -Învățământ liceal, zi     -teoretic

                                                                -tehnologic

                         -Învățământ liceal, seral -tehnologic

                         -Învățământ profesional

                         -Învățământ profesional dual

         -Grădinița cu Program Normal Mătăsari

                         -Învățământ preșcolar- grupe cu program normal

                           Inițiator Proiect,                                                                       Avizat Legalitate,

           Primar,                                                                              Secretar-General,

                      GAȘPĂR GHEORGHE                                                MOREGA DRAGOȘ-GHEORGHE

R O M Â N I A

JUDEŢULGORJ

COMUNA MĂTĂSARI

CONSILIUL LOCAL

   HOTĂRÂREA  NR.55

privind aprobarea participării Comunei Mătăsari la ,,Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinație de unități de învățământ” și întocmirii documentației tehnico-economice necesare solicitării finanțării

Luând în considerare:

– Referatul de aprobare nr.7366/04.11.2021, intocmit de către iniţiatorii proiectului de hotărâre, domnii consilieri Luță Antonie-Adrian, Buzărin Ion și Vezure Constantin-Laurențiu;

            – Raportul de specialitate  întocmit de către domnul Rasoveanu Marius-Irinel –inspector urbanism din cadrul Primăriei Comunei Mătăsari, înregistrat sub nr.7747/17.11.2021;

În conformitate cu prevederile art. 123, alin.1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

În temeiul art. 129, alin. 1), art. 139, alin. 1) si art. 196, alin. 1), lit. a)  din Ordonanţa de urgenţă nr. 57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.Se aprobă participarea Comunei Mătăsari în cadrul ,,Programului privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinație de unități de învățământ”, derulat de Administrația Fondului pentru mediu, pentru destinație de unități de învățământ” derulat de Administrația Fondului pentru Mediu, pentru obiectivul de investiție Eficientizare energetică și gestionare inteligentă a energiei, pentru ansamblul de clădiri situate în incinta Liceului Mătăsari, situat pe strada Principală, nr.208, sat Mătăsari, comuna Mătăsari;

Art.2.(1) Se aprobă întocmirea documentațiilor aferente dosarului de finanțare, care vor însoți cererea de finanțare, respectiv documentația de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI), audit energetic și expertiză tehnică a ansamblului de clădiri prevăzute la art.1 pentru încadrarea imobilului în clasa de rist seismic.

(2)Cheltuielile necesare pentru întocmirea documentației prevăzute la alin.1 se suportă din bugetul local al Comunei Mătăsari, aferent anului 2021, cu decontarea ulterioară, în condițiile și în limitele prevăzute în Ghidul de finanțare al ,,Programului privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clările publice cu destinație de unități de învățământ” aprobat prin Ordinul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor nr.2057/2020, modificat prin Ordin al Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor în luna septembrie 2021.

 Art.3. În vederea asigurării înscrierii în cadrul programului și a întocmirii documentațiilor aferente dosarului de finanțare conform art.2, alin.1, se vor respecta termenele și procedurile stabilite de Administrația Fondului de Mediu în Ghidul de Finanțare din 10 septembrie 2021, a ,,Programului privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinație de unități de învățământ” aprobat prin Ordinul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor în luna septembrie 2021.

Art.4 Primarul Comunei Mătăsari, prin intermediul aparatului de specialitate va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

            Art.5. În temeiul art.197 si art.199 din Ordonanţa de urgenţă nr.57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ, hotărârea va fi comunicată Instituţiei Prefectului –judeţului Gorj, Primarului comunei Mătăsari şi va fi adusă la cunostinţă publică, conform prevederilor legale.

Adoptată astăzi 25 Noiembrie 2021, în ședința ordinară, cu votul a 13 consilieri pentru, din totalul de 13 consilieri aflați în exercițiu.

           PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                          CONTRASEMNEAZĂ,

                     CONSILIER,                                                           SECRETAR-GENERAL

                   COPACI SORIN                                              MOREGA DRAGOȘ-GHEORGHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

ROMÂNIA     

JUDEȚUL GORJ

COMUNA MĂTĂSARI

CONSILIUL LOCAL

                                    HOTĂRÂREA   NR. 56

  Privind aprobarea”Rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular pentru anul școlar  

             2021/2022, privind structura rețelei  școlare propusă să funcționeze în anul școlar în curs”

             Consiliul local al comunei Mătăsari ,judetul Gorj

             Având în vedere:

             Adresa nr.17652/30 Septembrie 2021, din partea Inspectoratului Școlar Gorj, înregistrată în cadrul Primăriei Mătăsari sub nr.7857/22.11.2021, prin care ne-a fost transmis avizul conform ce a fost acordat în ședința Consiliului de Administrație a I.S.J.Gorj din data de 14 septembrie 2021;           

             Adresa nr.14441/11 August 2021, din partea Inspectoratului Școlar Județean Gorj, înregistrată în cadrul instituției noastre sub nr.5082/16.08.2021, prin care a fost transmis Ordinul nr.4493/29.07.2021, emis de către Ministerul Educației, prin care a fost revocat titlul de ,,Colegiu”, acordat unității de învățământ preuniversitar Colegiu Tehnic Mătăsari, unitatea de învățământ numindu-se Liceul Mătăsari, județul Gorj;

            Prevederile Ordinului Ministerului Educației Naționale nr.5599/21.09.2020, pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat;

            Referatul de Aprobare la proiectul de hotărâre;

            Prevederile art.61, alin.2 din Legea nr.1/2011, privind Educația Națională, cu modificările și completările ulterioare;    

           În baza prevederilor art. 196 alin 1, lit. a, din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul Administrativ:                                 

                                                                     HOTĂRĂȘTE:

     Art. 1. Se aprobă”Rețeaua unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular pentru anul școlar 2021/2022, privind structura rețelei școlare propusă să funcționeze în anul școlar în curs”, după cum urmează:  

        – Liceul Mătăsari, Corp A:

                         -Învățământ primar

                         -Învățământ gimnazial

                         -Învățământ liceal, zi     -teoretic

                                                                -tehnologic

                         -Învățământ liceal, seral -tehnologic

                         -Învățământ profesional

                         -Învățământ profesional dual

         -Grădinița cu Program Normal Mătăsari

                         -Învățământ preșcolar- grupe cu program normal

                         -Învățământ preșcolar- grupe cu program prelungit

         Art.2. Prezenta hotărâre se va afişa la sediul instituţiei pentru aducere la cunoştinţă publică locuitorilor Comunei Mătăsari, județul Gorj şi se comunică, în termenul prevăzut de lege:

          – Instituţiei Prefectului Judeţului Gorj, în vederea verificării legalităţii;

          – Primarului comunei Mătăsari, județul Gorj;

          – Inspectoratului Școlar al județului Gorj;

          – Colegiului Tehnic Mătăsari;

   Adoptată astăzi 25 Noiembrie 2021‚ în şedinţa ordinară a Consiliului local Mătăsari, cu votul pentru a 13 consilieri din numarul total de 13 consilieri în funcție.

            Preşedinte de şedinţă,                                                                         Contrasemnează

                   Consilier                                                                                      Secretar-General,

                 Copaci Sorin                                                                            Morega Dragoș-Gheorghe

ROMÂNIA

JUDETUL GORJ

COMUNA MĂTĂSARI

CONSILIUL LOCAL

                            HOTĂRÂREA  NR. 57

    Privind acordarea unor burse elevilor din Învățământul preuniversitar de stat din cadrul Liceului Matasari,   

                                         județul Gorj, pentru anul școlar în curs 2021-2022;

      CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MĂTĂSARI

      Având în vedere:

    -Adresa nr.7656/23.11.2021 transmisă din partea Liceului Mătăsari, județul Gorj, înregistrată în cadrul Primăriei Comunei Mătăsari, sub nr.7874/23.11.2021;

    -Prevederile Ordinului nr.5576/07.10.2011, actualizat, privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din invatamantul preuniversitar de stat;

    -Prevederile H.G.nr.1094/06 Octombrie 2021, pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de performanță, de merit, de studiu sau de ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, cu frecvență, care se acordă în anul școlar 2021-2022;

    -Conform art.82, alin.1 din Legea Educației naționale nr.1/2011, Consiliile Locale ale unităților administrative teritoriale au obligația ca anual să adopte o hotărâre privind stabilirea cuantumului și numărului celor patru categorii de burse pentru elevi:performanță, merit, studiu și ajutor social;     

     -In baza prevederilor art.196 alin.1, lit.a, din Ordonanța de Urgență nr.57/2019, privind Codul Administrativ;

                     HOTĂRĂȘTE:

     Art.1 Se aprobă acordarea unor burse de merit, studiu și ajutor social, elevilor din învățământul preuniversitar de stat din cadrul Liceului Mătăsari, județul Gorj;

     Art.2  Se stabilește cuantumul acestor burse pentru primul semestru din anul școlar în curs 2021-2022, în sumă de 100 lei, urmând ca începând cu semestrul al II-lea, să fie acordate astfel:

-Bursă de performanță în sumă de 500 lei;

-Bursă de merit în sumă de 200 lei;

-Bursă de studiu în sumă de 150 lei;

-Bursă de ajutor social(social, de orfan, de boală) în sumă de 200 lei;

              Stabilirea respectivelor burse sunt prevăzute în H.G. nr.1094/06 octombrie 2020;     

      Art.2.Prezenta hotărâre se va afişa la sediul instituţiei pentru aducere la cunoştinţă publică locuitorilor Comunei Mătăsari, județul Gorj şi se comunică, în termenul prevăzut de lege:

          – Instituţiei Prefectului Judeţului Gorj, în vederea verificării legalităţii;

          – Primarului comunei Mătăsari, județul Gorj;

          – Liceului Mătăsari, județul Gorj;

   Adoptată astăzi 25 Noiembrie 2021‚ în şedinţa ordinară a Consiliului local Mătăsari, cu votul pentru a 13 consilieri din numarul total de 13 consilieri în funcție.

            Preşedinte de şedinţă,                                                                     Contrasemnează

                   Consilier                                                                                  Secretar-General,

                 Copaci Sorin                                                                       Morega Dragoș-Gheorghe