Hotărâri de consiliu Negomir iulie 2021

ROMÂNIA                                                                                                                                                                      JUDEŢUL  GORJ                                                                                        

COMUNA NEGOMIR                                                                       

CONSILIUL LOCAL                                                                                       

HOTĂRÂRE  Nr. 35

privind alocarea sumei de 19.573,00 lei de la bugetul local pe anul 2021 biserici,

monument istoric din satul Artanu, Parohia Artanu pentru  ,, Consolidare, restaurare

Biserica  de lemn Sfântul Ioan Botezătorul, refacerea prăznicar, clopotniță,

împrejmuire și grup sanitar, sat Artanu, comuna Negomir, județul Gorj.”

              Consiliul local al comunei Negomir, judeţul Gorj.

              Având în vedere:

              – referatul de aprobare;

              – raportul compartimentului financiar, contabilitate, impozite și taxe locale;

              – raportul compartimentului urbanism și amenajarea teritoriului și mediu;

              – raportul de avizare al comisiei pentru activităţi economice – financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului şi turism;

              – raportul de avizare al comisiei pentru învăţământ, sănătate, familie, activităţi social-culturale, culte, muncă şi protecţie socială, protecţia copii, tineret şi sport.

              – raportul de avizare al comisiei  pentru administraţie publică, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor;

              – cererile înregistrate la numărul  2315 din 23.06.2021 prin care preotul paroh  Țicleanu Mădălin solicită acordarea sumei  de 19.573,00 lei  pentru ,, Consolidare, restaurare Biserica de lemn Sfântul Ioan Botezătorul, refacerea prăznicar, clopotniță, împrejmuire și grup sanitar,  sat Artanu, comuna Negomir, județul Gorj.”

              – prevederile Ordonanței nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România;

              – prevederile H.G. 1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania, republicată  2013;

              –  prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.

             În temeiul   art. 136, alin. (8), art.196, alin.(1), lit. ”a” și art. 243 alin. 1, lit. a din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulteriore,

HOTĂRĂȘTE:

              Art.1.  Se   aprobă alocarea sumei de  19.573,00 lei de la bugetul local pe anul  2021 biserici, monument istoric din satul Artanu, Parohia Artanu pentru  ,, Consolidare,

                                                       – 2-

restaurare Biserica de lemn Sfântul Ioan Botezătorul, refacerea prăznicar, clopotniță, împrejmuire și grup sanitar, sat Artanu, comuna Negomir, județul Gorj.”

            Art. 2. Documentele justificative vor fi transmise compartimentului financiar, contabilitate, impozite și taxe locale  pâna cel mai tarziu la data de 31 decembrie 2021.

            Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărârii se încredințează compartimentul financiar, contabilitate, impozite și taxe locale.

            Art.4. Prin intermediul secretarului general al comunei Negomir prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial local, se înaintează și se comunică: Instituției Prefectului Județului Gorj, compartimentului financiar, contabilitate, impozite și taxe locale și Parohiei Artanu.

                Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Negomir în ședința

                extraordinară  din  30 iulie 2021 , cu un număr de  10 voturi pentru, un număr

                de  0   voturi împotrivă, un număr de 0   abţineri, din totalul de 13  consilieri în  funcție

                și 10  prezenți la ședință.

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                               CONTRASEMNEAZĂ              

                       CONSILIER                                               SECRETAR GENERAL

           CÎRCIUMARU CRISTIAN                                   JR.VALENTINA CAUC   

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

ROMÂNIA                                                                                                                                                                       

JUDEŢUL  GORJ                                                                                        

COMUNA NEGOMIR                                                                     

CONSILIUL LOCAL                                                                       

HOTĂRÂREA NR.  34

privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Negomir pentru  perioada august  –octombrie 2021

             Consiliul Local Negomir, Județul Gorj.

             Având în vedere:

             – Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de    ședință al Consiliului Local al comunei  Negomir pentru perioada august  –octombrie 2021 – întocmit de domnul primar  ec. Oiță Tudor.

            – Raportul de specialitate la Proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Negomir pentru perioada august  –octombrie 2021.

            – Raportul de avizare al comisiei pentru administraţie publică, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor.

            – Prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local comunei Negomir, județul Gorj aprobat prin Hotărârea nr. 60  din 13.12.2019.

           – Prevederile Ordonanței de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

           În temeiul art.139 alin. 1  și art. 196, alin. 1, litera a  din Ordonanța de urgență  nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E

              Art.1. Se aprobă președintele de ședință al Consiliului Local al comunei Negomir pentru perioada august  –octombrie 2021, domnul  consilier local Iosu

Benonii – Viorel.

              Art.2. Președintele de ședință exercită, conform art.123 alin.4 din Ordonanța de urgență nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare următoarele atribuții principale:

             a) conduce şedinţele consiliului local; 

             b) supune votului consilierilor locali proiectele de hotărâri şi anunţă rezultatul votării, cu precizarea voturilor pentru, a voturilor împotrivă şi a abţinerilor numărate şi evidenţiate de secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale în procesul-verbal al şedinţei; 

            c) semnează procesul-verbal al şedinţei; 

            d) asigură menţinerea ordinii, în condiţiile regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului local; 

            e) supune votului consilierilor locali orice problemă care intră în competenţa de soluţionare a consiliului local; 

            f) aplică, dacă este cazul, sancţiunile prevăzute la art. 233 alin.HYPERLINK „act:3416837%20291969482”(1) din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ sau propune consiliului aplicarea unor asemenea sancţiuni, după caz; 

                                                            – 2 –

            g) îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de lege, de regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local sau alte însărcinări date de către consiliul local.

           Art. 3 Prevederile hotărârii vor fi duse la îndeplinire de domnul Oiță Tudor – primarul comunei Negomir, județul Gorj, precum și aparatul de specialitate din subordinea primarului.

Art.4 (1) Hotărârea se va comunica, prin intermediul secretarului general al comunei, în termenul prevăzut de reglementările legale în vigoare, Instituției Prefectului – Județul Gorj, în scopul exercitării controlului de legalitate și primarului Comunei Negomir, județul Gorj.

              (2) Hotărârea se va aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul instituției.

                Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Negomir în ședința

                extraordinară  din  30 iulie 2021 , cu un număr de  10 voturi pentru, un număr

                de  0   voturi împotrivă, un număr de 0   abţineri, din totalul de 13  consilieri în  funcție

                și 10  prezenți la ședință.

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                               CONTRASEMNEAZĂ              

                       CONSILIER                                               SECRETAR GENERAL

           CÎRCIUMARU CRISTIAN                                   JR.VALENTINA CAUC