Hotărâri consiliu Mătăsari iulie 2021

ROMÂNIA                              

JUDEŢUL GORJ                                                                   

COMUNA MĂTĂSARI                                                           

CONSILIUL LOCAL MĂTĂSARI                                                        

                                                         HOTĂRÂREA NR.24

        Privind aprobarea concesionării prin licitație publică deschisă a Punctului termic nr.3    

situat pe terenul în suprafață de 200 mp., ce aparține domeniului public al comunei Mătăsari

              Consiliul Local al comunei Mătăsari, judeţul Gorj;

              Având în vedere:

              Cererea înregistrată sub nr.4516/15.07.2021, în cadrul instituției noastre, din partea domnului Mitran Manuel;  

              Raportul de Specialitate înregistrat sub nr.2837/19.04.2021, din partea domnului Rasoveanu Marius-Irinel, inspector urbanism în cadrul Primăriei Mătăsari;

              Referatul de Aprobare al Primarului Gașpăr Gheorghe;

              Prevederile art.308, art.309, art.312 din Ordonanța de Urgență nr.57/2019, privind Codul Administrativ, art.466, alin.8, art.467, alin.5 din Legea nr.227/2015 Cod Fiscal, precum și prevederile Legii nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată și modificată;

              În baza prevederilor art.129, alin.2, lit.c, alin.6, lit.a, art.139, alin.3, lit.g și art.196 alin.1, lit.a, din Ordonanța de Urgență nr.57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

                                                           HOTĂRĂȘTE:

    Art.1. Se aprobă Studiul de Oportunitate privind concesionarea Punctului termic nr.3, situat pe terenul în suprafață de 200 mp., ce aparține domeniului public al comunei Mătăsari, județul Gorj;

     Art.2. Se aprobă concesionarea prin licitație publică deschisă a ,,Punctului termic nr.3 situat pe terenul în suprafață de 200 mp.,” ce aparține domeniului public al comunei Mătăsari;

    Art.3. Se însuşește raportul de evaluare nr.97/08.07.2021, întocmit de evaluator autorizat Truşcă G.Teodor-Alin pentru imobilul Punct Termic nr.3 situat pe terenul în suprafaţă de 200 mp, înscris în CF cu nr.39117 a localităţii Mătăsari, nr.cad 39117 pentru teren şi 39117-C1 pentru construcţii care stabileşte o valoare de piaţă de 150.200 lei(echivalentul a 30.500 EUR), cuprins în Anexa 2.

     Art.3. Redevența minimă valorică a concesiunii va avea o valoare de pornire la licitație de 6.008 lei/an, care se va achita trimestrial, de la data semnării contractului de concesiune, pe perioada de 25 de ani, valoarea finală a acesteia va fi stabilită în urma licitației publice, care urmează a fi organizată în confomitate cu prevederile legale.

     Art.4. Procedura de concesiune este licitație publică dechisă, iar durata concesiunii va fi de 49 ani;

    Art.6. Secretarul comunei Mătăsari va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotarari și o va face publică prin afișare, de asemene o va comunica:

            -Instituției Prefectului- Județul Gorj.

            -Primarului Comunei Mătăsari;

       Adoptată astăzi  29  Iulie 2021‚ în şedinţa ordinară a Consiliului local Mătăsari, cu votul pentru a 13 consilieri din numarul total de 13 consilieri în functie.

               Președinte de Ședință,                                                             Contrasemnează,

        STĂNILOIU CONSTANTIN,                                                       Secretar-General,

                                                                                                 MOREGA DRAGOȘ-GHEORGHE

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

           ROMÂNIA                              

           JUDEȚUL GORJ                                                                   

           COMUNA MĂTĂSARI                                                           

           CONSILIUL LOCAL MĂTĂSARI                                                           

                                                        HOTĂRÂREA NR. 25

Privind aprobarea Caietului de Sarcini și a Documentației de atribuire privind concesionarea imobilului ”Punct Termic nr.3” situat pe terenul în suprafață de 200 mp., în comuna Mătăsari, sat Mătăsari, strada Principală

     Consiliul Local al comunei Mătăsari, judeţul Gorj;

     Având în vedere:

    -Raportul de Specialitate înregistrat sub nr.3550/24.05.2021, întocmit de compartimentul juridic din cadrul Primăriei Mătăsari;

    -Referatul de Aprobare din partea domnului primar Gașpăr Gheorghe;

    -Studiul de Oportunitate aprobat prin H.C.L.nr.16/22.04.2021;

    -Prevederile art.308, art.309, art.312 din Ordonanța de Urgență nr.57/2019, privind Codul Administrativ, art.466, alin.8, art.467, alin.5 din Legea nr.227/2015 Cod Fiscal, precum și prevederile Legii nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată și modificată;

     -În baza prevederilor art.196 alin.1, lit.a, din Ordonanța de Urgență nr.57/2019, privind Codul Administrativ;

                                                                  HOTĂRĂȘTE:

     Art.1. Se aprobă Caietul de Sarcini privind concesionarea imobilului ,,Punct Termic nr.3” situat pe terenul în suprafață de 200 mp, în Comuna Mătăsari, sat Mătăsari, strada Principală, județul Gorj, înscris în C.F.nr.39117 a comunei Mătăsari, având număr cadastral 39117, ce aparține domeniului public al comunei Mătăsari, potrivit anexei nr.1, ce face parte integrantă din prezenta;

    Art.2. Se aprobă documentația de atribuire, privind concesionarea imobilului ,,Punct Termic nr.3” situat pe terenul în suprafață de 200 mp, în Comuna Mătăsari, sat Mătăsari, strada Principală, județul Gorj, înscris în C.F.nr.39117 a comunei Mătăsari, având număr cadastral 39117, ce aparține domeniului public al comunei Mătăsari, potrivit anexei nr.2, ce face parte integrantă din prezenta;

Art.6. Secretarul comunei Mătăsari va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri și o va face publică prin afișare, de asemenea o va comunica:

            -Instituției Prefectului- Județul Gorj.

            -Primarului Comunei Mătăsari;

       Adoptată astăzi  29  Iulie 2021‚ în şedinţa ordinară a Consiliului local Mătăsari, cu votul pentru a 13 consilieri din numarul total de 13 consilieri în functie.

               Președinte de Ședință,                                                               Contrasemnează,

        STĂNILOIU CONSTANTIN,                                                         Secretar-General,

                                                                                                 MOREGA DRAGOȘ-GHEORGHE

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

ROMÂNIA                              

JUDEŢUL GORJ                                                                   

COMUNA MĂTĂSARI                                                           

CONSILIUL LOCAL MĂTĂSARI                                                        

                                                       HOTĂRÂREA NR.26

Privind aprobarea concesionării prin licitație publică deschisă a terenului extravilan

situat în Tarlaua 35, Parcela 2016/1 înscris în CF nr.39146 în suprafaţă de 30.000 mp., ce aparține domeniului public al comunei Mătăsari

          Consiliul Local al comunei Mătăsari, judeţul Gorj;

          Având în vedere:

             Cererea înregistrată sub nr.2533/06.04.2021, în cadrul instituției noastre, din partea domnului Mitran Manuel;  

             Raportul de Specialitate înregistrat sub nr.2837/19.04.2021, din partea domnului Rasoveanu Marius-Irinel, inspector urbanism în cadrul Primăriei Mătăsari;

            Referatul de Aprobare al Primarului Gașpăr Gheorghe;

             Prevederile art.308, art.309, art.312 din Ordonanța de Urgență nr.57/2019, privind Codul Administrativ, art.466, alin.8, art.467, alin.5 din Legea nr.227/2015 Cod Fiscal, precum și prevederile Legii nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată și modificată;

            În baza prevederilor art.129, alin.2, lit.c, alin.6, lit.a, art.139, alin.3, lit.g și art.196 alin.1, lit.a, din Ordonanța de Urgență nr.57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

                                                           HOTĂRĂȘTE:

              Art.1. Se aprobă Studiul de Oportunitate privind concesionarea terenului extravilan situat în Tarlaua 35, Parcela 2016/1, înscris în CF nr.39146 a comunei Mătăsari, în suprafaţă de 30.000 mp, ce aparţine domeniului public al comunei Mătăsari.

              Art.2. Se aprobă concesionarea prin licitație publică deschisă a terenului extravilan, situat în Tarlaua 35, Parcela 2016/1 înscris în CF nr.39146 în suprafaţă de 30.000 mp, ce aparţine domeniului public al comunei Mătăsari.

             Art.3. Redevența minimă  valorică a concesiunii va avea o valoare de pornire la licitație de 4923 lei/an, care se va achita trimestrial, de la data semnării contractului de concesiune, pe toată perioada derulării acestuia, valoarea finală a acesteia va fi stabilită în urma licitației publice, care urmează a fi organizată în confomitate cu prevederile legale.

            Art.4. Procedura de concesiune este licitație publică dechisă, iar durata concesiunii va fi de 10 ani;

           Art.5. Secretarul comunei Mătăsari va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotarari și o va face publică prin afișare, de asemene o va comunica:

            -Instituției Prefectului- Județul Gorj.

            -Primarului Comunei Mătăsari;

       Adoptată astăzi  29  Iulie 2021‚ în şedinţa ordinară a Consiliului local Mătăsari, cu votul pentru a 13 consilieri din numarul total de 13 consilieri în functie.

               Președinte de Ședință,                                                             Contrasemnează,

        STĂNILOIU CONSTANTIN,                                                       Secretar-General,

                                                                                                 MOREGA DRAGOȘ-GHEORGHE

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

   ROMÂNIA                              

   JUDEŢUL GORJ                                                                   

   COMUNA MĂTĂSARI                                                           

   CONSILIUL LOCAL MĂTĂSARI                                                        

                                                              HOTĂRÂREA NR. 27

Privind aprobarea documentaţiei cadastrale de actualizare date imobil(modificare suprafaţă) a imobilului înscris în CF nr.39143 a UAT comuna Mătăsari,aparţinând domeniului public al comunei Mătăsari

            Consiliul Local al comunei Mătăsari, judeţul Gorj;

            Având în vedere:

             Documentaţia cadastrală  de actualizare date imobil(modificare suprafaţă) a imobilului înscris în CF nr.39143 a UAT comuna Mătăsari, aparţinând domeniului public al comunei Mătăsari  

             Raportul de Specialitate din data de 22.07.2021, din partea domnului Rasoveanu Marius-Irinel, inspector urbanism în cadrul Primăriei Mătăsari;

            Referatul de Aprobare al Primarului Gașpăr Gheorghe;

            Prevederile art.129 alin 1, alin 2 lit.c, art.286 alin 1 şi alin 4  şi art. 287 lit. b din OUG nr.57/2019privind Codul Administrativ

             Prevederile art.27, art.28 alin 5 şi 6 art.41 alin 5 din Legea Cadastrului şi a Publicităţii Imobiliare nr.71/996 republicată cu modificările şi completările ulterioare.

            Prevederile art.12 din Ordinul Directorului Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr.700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară cu modificările şi completările ulterioare.                            

             În baza prevederilor art.129, alin.2, lit.c, alin.6, lit.a, art.139, alin.3, lit.g și art.196 alin.1, lit.a, din Ordonanța de Urgență nr.57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

                                                          HOTĂRĂȘTE:

     Art.1. Se aprobă documentaţia cadastrală de actualizare date imobil(modificare suprafaţă) a imobilului înscris în CF nr.39143 a UAT comuna Mătăsari, aparţinând domeniului public al comunei Mătăsari.

     Art.2 Se aprobă intabulării definitive în Cartea funciară a imobilului înscris în CF nr.39143 a UAT comuna Mătăsari, având nr.cadastral 39143 teren intravilan în suprafaţă de 2.923 mp, nr.cadastral 39143-C1 – construcţie centru de sănătate cu suprafaţa desfăşurată de 698 mp, nr.cadastral 39143-C2 –construcţie anexă – Garaj cu suprafaţa desfăşurată de 78 mp.

     Art.3. Secretarul comunei Mătăsari va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotarari și o va face publică prin afișare, de asemene o va comunica:

            -Instituției Prefectului – Județul Gorj.

            -Primarului Comunei Mătăsari;

       Adoptată astăzi  29  Iulie 2021‚ în şedinţa ordinară a Consiliului local Mătăsari, cu votul pentru a 13 consilieri din numarul total de 13 consilieri în funcție.

               Președinte de Ședință,                                                             Contrasemnează,

        STĂNILOIU CONSTANTIN,                                                       Secretar-General,

                                                                                                 MOREGA DRAGOȘ-GHEORGHE

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

   ROMÂNIA

   COMUNA MĂTĂSARI

   CONSILIUL LOCAL  AL

   COMUNEI MATASARI

HOTĂRÂREA NR.  28

  privind acordarea unui stimulant financiar cu titlul de premiu, elevei LUPU CRISTINA VICTORIA, absolventă a clasei a XII-a A, specializarea filologie-2021 din cadrul Colegiului Tehnic Mătăsari, care a obținut media general 10(zece) la Examenul de Bacalaureat-sesiunea iunie-iulie 2021

Primarul comunei MĂTĂSARI, JUDEŢUL GORJ

 AVÂND ÎN VEDERE:

 -Raportul de specialitate nr.4793/26.07.2021, întocmit de către Compartimentul juridic din cadrul Primăriei Mătăsari;

 -Referatul de Aprobare întocmit de către domnul Buzărin Ion –Viceprimarul comunei Mătăsari;

 -Rapoartele de avizare ale comisiilor pentru plan, buget şi comisiei pentru administraţie pubică;

 -În baza prevederilor art.129, alin.2, lit.c, alin.6, lit.a, art.139, alin.3, lit.g și art.196 alin.1, lit.a, din Ordonanța de Urgență nr.57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

           Art.1 Se aprobă acordarea unui stimulent financiar cu titlu de premiu în sumă de 2.000 lei elevei Lupu Cristina-Victoria, absolventă a clasei a XII-a A, ce a obținut media general 10(zece), la examenul de Bacalaureat –sesiunea iunie-iulie 2021;

           Art.2. Cu ducerera la îndeplinire se însărcinează compartimentul contabilitate din cadrul Primăriei Comunei Mătăsari, județul Gorj;

           Art.3. Secretarul comunei Mătăsari va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotarari și o va face publică prin afișare, de asemene o va comunica:

            -Instituției Prefectului- Județul Gorj;

            -Primarului Comunei Mătăsari;

            -Compartimentului buget-contabilitate;

       Adoptată astăzi  29  Iulie 2021‚ în şedinţa ordinară a Consiliului local Mătăsari, cu votul pentru a 13 consilieri din numarul total de 13 consilieri în functie.

               Președinte de Ședință,                                                             Contrasemnează,

        STĂNILOIU CONSTANTIN,                                                       Secretar-General,

                                                                                                 MOREGA DRAGOȘ-GHEORGHE