Hotărâri de consiliu Mătăsari, septembrie 2022

                                                             – CONSILIUL LOCAL –

                                                       Comuna Mătăsari, Judeţul Gorj

                                                               HOTĂRÂREA  NR.  49

privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al comunei Mătăsari, în Consiliul d Administrație al Liceului Mătăsari, județul Gorj, pentru anul școlar 2022/2023

Consiliul Local Mătăsari,

       Având în vedere:

       -Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre

       -Art. 120 și art. 121, alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;

       -Art. 7, alin. (2) din Noul Cod Civil;

       -Prevederile art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. a și art. 155 alin (5) lit. c) din  OUG nr. 57/2019-privind Codul administrativ.

       -Adresa nr.5885/12.09.2022, înregistrată în cadrul instituției noastre sub nr.6373/13.09.2022, din partea Liceului Mătăsari, județul Gorj.

       -Prevederile art.4, alin.1, lit.c și art.7 din Ordinul nr.5154/30.08.2021 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a consiliilor de administrație din unitățile de învățământ;

       -În temeiul art.136 alin. (1) și art.196, alin.1, lit.a) din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

                                                                      HOTĂRĂȘTE:

    Art.1. Se aprobă desemnarea a 3 reprezentanți din partea Consiliului Local al comunei Mătăsari, în Consiliul de Administrație al Liceului Mătăsari, județul Gorj, pentru anul școlar 2022/2023, în următoarea componență:

    -Domnul, Copaci Sorin – 9 voturi pentru și 4 abțineri din numărul total de 13 consilieri în functie;

    -Domnul, Dădălău Constantin  – 9 voturi pentru și 4 abțineri din numărul total de 13 consilieri în functie;

    -Domnul, Negomireanu-Curelea Ion – 9 voturi pentru și 4 abțineri din numarul total de 13 consilieri în functie;

   Art.2. Prezenta hotărâre se va afişa la sediul instituţiei pentru aducere la cunoştinţă publică locuitorilor Comunei Mătăsari, județul Gorj şi se comunică, în termenul prevăzut de lege:

        – Instituţiei Prefectului Judeţului Gorj, în vederea verificării legalităţii;

        – Liceului Mătăsari, județul Gorj;

       –  Primarului comunei Mătăsari, județul Gorj;

               Adoptată astăzi 29 Septembrie 2022‚ în şedinţa ordinară a Consiliului local Mătăsari

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                  CONTRASEMNEAZĂ,

                       CONSILIER,                                                                   SECRETAR-GENERAL,

             DĂDĂLĂU CONSTANTIN                                           MOREGA DRAGOȘ-GHEORGHE

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

                                                             – CONSILIUL LOCAL –

                                                       Comuna Mătăsari, Judeţul Gorj

                                                               HOTĂRÂREA  NR.  50

           privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al comunei Mătăsari în Comisia pentru   

                      Evaluarea și Asigurarea Calității la nivelul Liceului Mătăsari, județul Gorj,

                                                         pentru anul școlar 2022/2023

Consiliul Local Mătăsari,

       -Adresa nr.5895/12.09.2022, înregistrată în cadrul instituției noastre sub nr.6371/13.09.2022, din partea Liceului Mătăsari, județul Gorj.

       -Prevederile Ordinului nr.5154/30.08.2021 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a consiliilor de administrație din unitățile de învățământ;

       -În temeiul art. 136 alin.(1) și art.196, alin.1, lit.a, din O.U.G.  nr. 57/2019 -privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

                                                                     HOTĂRĂȘTE:

    Art.1. Se aprobă desemnarea domnului Ionescu Dorin -consilier local, ca reprezentant al Consiliului Local al comunei Mătăsari în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității la nivelul Liceului Mătăsari, județul Gorj, pentru anul școlar 2022 / 2023.

    Art.2. Prezenta hotărâre se va afişa la sediul instituţiei pentru aducere la cunoştinţă publică locuitorilor Comunei Mătăsari, județul Gorj şi se comunică, în termenul prevăzut de lege:

        -Instituţiei Prefectului Judeţului Gorj, în vederea verificării legalităţii;

        -Liceului Mătăsari, județul Gorj;

       – Primarului comunei Mătăsari, județul Gorj;

Adoptată astăzi 29 Septembrie 2022‚ în şedinţa ordinară a Consiliului local Mătăsari, cu 9 voturi pentru și 4 voturi împotrivă din numarul total de 13 consilieri în functie.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                       CONSILIER,                                                                  SECRETAR-GENERAL,

             DĂDĂLĂU CONSTANTIN                                           MOREGA DRAGOȘ-GHEORGHE

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

                                                             – CONSILIUL LOCAL –

                                                       Comuna Mătăsari, Judeţul Gorj

                                                               HOTĂRÂREA  NR.  51

        privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al comunei Mătăsari, ca membru   

                în Grupul de acțiune anty-bulling înființat la nivelul Liceului Mătăsari, județul Gorj,   

                                                           pentru anul școlar 2022 / 2023.

Consiliul Local Mătăsari,

       -Adresa nr. 5897/12.09.2022, înregistrată în cadrul instituției noastre sub nr.6374/13.09.2022, din partea Liceului Mătăsari, județul Gorj.

       -Prevederile art.7 din Ordinului nr.5154/30.08.2021 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a consiliilor de administrație din unitățile de învățământ;

       -În temeiul art. 136 alin. (1) și art.196, alin.1, lit.a, din O.U.G. nr. 57/2019 -privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

                                                                     HOTĂRĂȘTE:

    Art.1. Se aprobă desemnarea domnului Roman Ștefan-Raul -consilier local, ca reprezentant al Consiliului Local al comunei Mătăsari, în Grupul de acțiune anty-bulling înființat la nivelul Liceului Mătăsari, județul Gorj, pentru anul școlar 2022 / 2023.

    Art.2. Prezenta hotărâre se va afişa la sediul instituţiei pentru aducere la cunoştinţă publică locuitorilor Comunei Mătăsari, județul Gorj şi se comunică, în termenul prevăzut de lege:

        -Instituţiei Prefectului Judeţului Gorj, în vederea verificării legalităţii;

        -Liceului Mătăsari, județul Gorj;

       – Primarului comunei Mătăsari, județul Gorj;

Adoptată astăzi 29 Septembrie 2022‚ în şedinţa ordinară a Consiliului local Mătăsari, cu 12 pentru și 1 vot împotrivă din numarul total de 13 consilieri în functie.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                       CONSILIER,                                                                  SECRETAR-GENERAL,

            DĂDĂLĂU CONSTANTIN                                         MOREGA DRAGOȘ-GHEORGHE

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

                                         – CONSILIUL  LOCAL –

                                     Comuna Mătăsari, Judeţul Gorj

HOTĂRÂREA NR.  52

Privind aprobarea Studiului de Oportunitate şi a documentelor subsecvente pentru delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare de pe raza comunei Mătăsari

                                                    Consiliul local al comunei Mătăsari:

Având în vedere Referatul de Aprobare prezentat de primarul comunei Mătăsari, precum şi Raportul întocmit de compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei Comunei Mătăsari, judeţul Gorj, asupra proiectului de hotărâre;

            Tinând cont de prevederile:

 • Legea  serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr.101/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 • Art.36 alin 1 din Legea nr.100/2016 privind concesiunile de lucrări şi servicii, cu modificările şi completările ulterioare
 • Ordinul nr.109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor
 •  Ordinul 112/2007 al ANRSC privind Contractul-cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localităţilor
 • Art.7 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică
 • Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Mătăsari

 În temeiul articolelor 129 alin. (2) lit.d) și alin. (6), art. 139 alin. (1)  și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului Nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

                                                                  HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Studiul de Oportunitate privind modalitatea de gestiune a unor activităţi din cadrul Serviciului de salubrizare a comunei Mătăsari prevăzut la Anexa nr.1 ce face parte integrantă la prezenta hotărâre.

 Art.2. Se aprobă Regulamentul serviciului de salubrizare al comunei Mătăsari, judeţul Gorj, prevăzut la Anexa nr.2 ce face parte integrantă la prezenta hotărâre.

 Art.3. Se aprobă Caietele de sarcini pentru activităţile de colectare separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori, măturat, spălat, stropire şi întreţinere a căilor publice, respectiv curãţare şi transport al zãpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ, pentru localitatea Mătăsari, conform anexelor nr. 3, 4 şi 5 care fac parte integrantă din prezenta.

Art.4. Se aprobă tarifele conform fişelor de fundamentare a tarifelor pentru colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor menajere din localitatea Mătăsari, conform Anexei nr.6, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Se aprobă tarifele conform fişelor de fundamentare privind modificarea tarifelor pentru activitatea de curăţare şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau îngheţ, conform Anexei nr.7, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. Se aprobă modelul Contractului de prestare a serviciului de salubrizare pentru utilizatori casnici şi a Contractului de prestare a serviciului de salubrizare pentru agenții economici și instituții publice, conform anexelor nr.8 şi 9 care fac parte integrantă din prezenta.

           Art.7. Hotărârea nr.4/27.01.2022 a Consiliului local Mătăsari privind modificarea tarifului de colectare a gunoiului menajer pentru comuna Mătăsari, practicat de către Societatea Matsalubris SRL, începând cu luna februarie 2022, îşi încetează efectele de la data adoptării prezentei hotărâri. 

         Art.8. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Mătăsari, în termenul prevăzut de lege, Institutiei Prefectului județului Gorj, precum şi tuturor persoanelor și institutiilor interesate și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet.

     Adoptată astăzi 29 Septembrie 2022‚ în şedinţa ordinară a Consiliului local Mătăsari, cu votul pentru a 7 consilieri si 6 împotrivă din numarul total de 13 consilieri în functie.

                  Președinte de Ședință,                                                        Contrasemnează,

              Consilier,                                          Secretar-General

              DĂDĂLĂU CONSTANTIN                           MOREGA DRAGOȘ-GHEORGHE

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ROMÂNIA                                                                                                                            

JUDEȚUL GORJ                                                           ANEXA nr.  1  la

COMUNA MĂTĂSARI                                                   Hotărârea nr. ____/………2022                                                                                                   

CONSILIUL LOCAL

 STUDIU DE OPORTUNITATE

PRIVIND MODALITATEA  DE  GESTIUNE  A  UNOR ACTIVITĂȚI DIN CADRUL SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE  A COMUNEI MĂTĂSARI

 
I.  DATE GENERALE

1.1.Obiectul studiului de oportunitate

Obiectul prezentului studiu de oportunitate îl constituie analiza situației actuale a serviciului public de salubrizare din comuna Mătăsari și fundamentarea necesității și oportunității  delegării, prin atribuire directă sau delegată, a gestiunii, pentru unele activități din cadrul, serviciului. Activitățile din cadrul serviciului de salubrizare din comuna Mătăsari care fac obiectul prezentului studiu sunt:

a) colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori;

b) măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice;

c) curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ;

1.2. Scopul studiului de oportunitate

În conformitate cu art.7 și 8 din Legea nr.100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii și cu art.11 din Hotărarea Guvernului nr.867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii din Legea nr.100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, autoritatea contractantă are obligația de a elabora un Studiu de fundamentare a deciziei de concesionare în orice situație în care intenționează să atribuie un contract de concesiune de lucrări publice sau un contract de concesiune de servicii pe termen lung.

Studiul de fundamentare a deciziei de concesionare, conform art.12 și 13 din H.G. nr.867/2016 trebuie să se axeze pe analiza unor elemente relevante în care se includ: aspectele generale, fezabilitatea tehnică, fezabilitatea economică și financiară, aspectele de mediu, aspectele sociale și aspectele instituționale ale proiectului în cauză, respectiv, să cuprindă o analiză care să permită definirea și cuantificarea în termeni economici și financiari a riscurilor de proiect,  luând în considerare, totodată, și variantele identificate de repartiție a riscurilor între părțile viitorului contract de concesiune, precum și analiza privind încadrarea contractului în categoria celor de concesiune.

Scopul prezentului studiu de fundamentare îl constituie analiza situației actuale a serviciului public de salubrizare al Comunei Mătăsari și fundamentarea necesității și oportunității de delegare în continuare, prin concesiune, a gestiunii acestui serviciu public.

Elaborarea Studiului de oportunitate și fundamentare privind delegarea serviciului public de salubrizare al Comunei Mătăsari, are drept scop:

-dimensionarea tehnică și umană a viitorului operator al serviciului public de salubrizare al Comunei Mătăsari;

-dimensionarea parametrilor de performanță și costurile necesare pentru realizarea unui serviciu calitativ;

-identificarea investițiilor necesare din punct de vedere al serviciului public de salubrizare al Comunei Mătăsari pentru activitățiile care vor fi delegate;

-stabilirea duratei contractului de concesiune.

II. SERVICIUL PUBLIC DE SALUBRIZARE

2.1. Prezentare generala

Prin salubrizare, în contextul legislației actuale se înțelege totalitatea operațiunilor și activităților necesare pentru păstrarea unui aspect salubru al localităților, pentru satisfacerea nevoilor comunităților locale ale unităților administrativ-teritoriale.

Principiile de organizare și funcționare a serviciilor de salubrizare a localităților, ca parte componenta din sfera serviciilor comunitare de utilități publice sunt:

 • protecția sănătății populației;
 • autonomia locală și descentralizarea serviciilor;
 • responsabilitatea față de cetățeni;
 • conservarea și protecția mediului înconjurător;
 • asigurarea calității și continuității serviciului;
 • tarifarea echilibrată, corelată cu calitatea și cantitatea serviciului prestat;
 • nediscriminarea și egalitatea de tratament al utilizatorilor ;
 • transparenta, consultarea și antrenarea în decizii a cetățenilor;
 • administrarea corectă și eficientă a bunurilor din proprietatea publică și a fondurilor publice;
 • securitatea serviciului;
 • dezvoltarea durabilă.

Serviciul de salubrizare trebuie să îndeplinească indicatorii de performanță, la nivelul utilizatorului, aprobați de Consiliul Local.

Indicatorii de performanță și de evaluare stabilesc condițiile ce trebuie respectate de operatori pentru asigurarea serviciului de salubrizare a localităților avându-se în vedere:

 • continuitatea din punct de vedere cantitativ și calitativ;
 • adaptarea permanenta la cerințele utilizatorului;
 • excluderea oricărei discriminări privind accesul la serviciile de salubrizare;
 • respectarea reglementarilor specifice din domeniul protecției mediului și al sănătății populatiei;
 • implementarea unor sisteme de management al calității, al mediului și al sănătății și securității muncii.

Indicatorii de performanta pentru serviciul de salubrizare se referea la următoarele activități:

 1. contractarea serviciilor de salubrizare;
 2. măsurarea, facturarea și încasarea contravalorii serviciilor efectuate;
 3. îndeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciilor efectuate;
 4. menținerea unor relații echitabile între operator și utilizator prin rezolvarea rapida și obiectivă a problemelor, cu respectarea drepturilor și obligațiilor care revin fiecărei părți;
 5. soluționarea în timp util a reclamațiilor utilizatorilor referitoare la serviciile de salubrizare;
 6. prestarea de servicii conexe serviciului de salubrizare – informare, consultantă.

În vederea urmăririi respectării indicatorilor de performanță, operatorul trebuie să asigure:

 • evidenta clară și corectă a utilizatorilor;
 • înregistrarea activităților privind măsurarea prestațiilor, facturarea și încasarea contravalorii serviciilor efectuate;
 • înregistrarea reclamațiilor și sesizărilor utilizatorilor și modul de soluționare a acestora.

 Serviciile de salubrizare se organizează pentru satisfacerea nevoilor populației, ale instituțiilor publice și ale agenților economici și vor asigura:

 • îmbunătățirea condițiilor de viață ale cetățenilor;
 • promovarea calității și eficienței activităților de salubrizare;
 • dezvoltarea durabilă a serviciilor;
 • protecția mediului înconjurător.

    Serviciul de colectare separată și transportul separat al deșeurilor comunale  și al deșeurilor similare se realizează prin intermediul unei infrastructuri tehnico-edilitare specifice care, împreună cu mijloacele de colectare și transport al deșeurilor, formează sistemul public de salubrizare a localității, respectiv printr-un ansamblu tehnologic și funcțional, care cuprinde construcții, instalații și echipamente specifice destinate prestării serviciului, precum: puncte de colectare și colectare selectivă a deșeurilor; baze de întreținere a autovehiculelor de salubritate, baza operațională și administrativă.

     Dotarea utilizatorilor cu mijloace de realizare a colectării selective în cantități suficiente, etanșe și adecvate mijloacelor de transport pe care le au în dotare, se va face fără ca acest lucru să conducă la creșterea tarifelor.

     Transportul deșeurilor menajere se face de către operator la depozitul ecologic cu care operatorul are încheiat contract.

     Depozitarea deșeurilor comunale și a celor asimilabile acestora este permisă numai în depozite amenajate conform legislației și normelor tehnice în vigoare aplicabile depozitelor de deșeuri și numai după obținerea acordurilor și avizelor prevăzute de legislația privind protecția și conservarea mediului, igiena și sănătatea populației.

      Potrivit art.11 din Legea nr.101/2006 coroborat cu art.23 din Legea nr.51/2006, gestiunea serviciului de salubrizare se realizează prin următoarele modalități׃

  a) gestiune directă – modalitatea de gestiune în care autoritățile deliberative și executive, în numele unităților administrativ-teritoriale pe care le reprezintă, își asumă și exercită nemijlocit toate competențele și responsabilitățile ce le revin potrivit legii cu privire la furnizarea/prestarea serviciului de salubrizare, respectiv la administrarea, funcționarea și exploatarea sistemelor publice de salubrizare aferente acestora;

   b) gestiune delegată – modalitatea de gestiune în care autoritățile administrației publice locale de la nivelul unităților administrativ-teritoriale sau, după caz, asociațiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale membre, atribuie unuia sau mai multor operatori toate ori numai o parte din competențele și responsabilitățile proprii privind furnizarea/prestarea serviciului de salubrizare, precum și concesionarea sistemelor publice de salubrizare aferente serviciului, respectiv dreptul și obligația de administrare și  de exploatare a acestora, pe baza unui contract de delegare a gestiunii.

      Alegerea modalității de gestiune a serviciului de salubrizare se face prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale sau ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, după caz, în conformitate cu strategiile și programele de salubrizare adoptate la nivelul fiecărei localități, precum și în conformitate cu prevederile Legii nr.51/2006, cu modificările și completările ulterioare.

       Indiferent de modalitatea de gestiune adoptată, activitățile specifice serviciului de salubrizare se organizează și se desfășoară pe baza unui regulament al serviciului și a unor caiete de sarcini, aprobate prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale sau ale asociației de dezvoltare intercomunitară, după caz.

     Regulamentul serviciului de salubrizare a localităților și caietele de sarcini ale serviciului se întocmesc în conformitate cu regulamentul – cadru al serviciului de salubrizare și caietul de sarcini-cadru, elaborate și aprobate prin Ordinul nr.110/2007 și respectiv Ordinul nr.111/2007 ale președintelui A.N.R.S.C.

     Raporturile juridice dintre unitățile administrativ-teritoriale și operatorii serviciului de salubrizare, după caz, sunt regulamente prin:

 a)  hotărârea de dare în administrare a serviciului de salubrizare, în cazul gestiunii directe;

 • contractul de delegare a gestiunii, în cazul gestiunii delegate.

      Delegarea gestiunii serviciului de salubrizare, respectiv operarea, administrarea și exploatarea sistemelor publice de salubrizare aferente, se poate face pentru toate sau numai pentru o parte dintre activitățile componente ale serviciului, pe baza unor analize tehnico-economice și de eficiență a costurilor de operare, concretizate într-un studiu de oportunitate.

      Contractele de delegare a gestiunii se aprobă prin hotărâri de atribuire adoptate de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale sau, după caz, de asociațiile de dezvoltare intercomunitară și se semnează de primari, de președinții consiliilor  județene sau după caz, de președinții asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de salubrizare a localităților, în numele și pe seama unităților administrativ – teritoriale membre, în baza mandatului acestora.

       Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare a localităților este un contract încheiat în forma scrisă, prin care una sau mai multe unități administrativ teritoriale, individual sau în asociere, în calitate de delegatar, atribuie, pe o perioadă determinată, unui operator licențiat, în calitate de delegat, care acționează pe riscul și răspunderea sa, dreptul și obligația de a furniza/presta serviciul de salubrizare sau, după caz, activități din componenta acestui serviciu, inclusiv dreptul și obligația de a administra și de a exploata infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciului/activităților furnizate/prestate, în schimbul unei redevențe, după caz.

         Contractul de delegare a gestiunii este asimilat actelor administrative și intra sub incidența prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

         Procedura de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare a localităților se stabilește în baza prevederilor Legii 100/2016 privind concesiunile de lucrări și de servicii, cu modificările și completările ulterioare.

   III. PROPUNEREA DE ORGANIZARE A SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE AL COMUNEI MĂTĂSARI

        Autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale au componențe exclusive în ceea ce privește înființarea, organizarea, gestionarea, coordonarea și atribuirea serviciului de salubrizare al Comunei Mătăsari.

        Alegerea modalității de gestiune a serviciului de salubrizare al Comunei Mătăsari în baza Legii nr.101/2006, republicată, se face prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale, în conformitate cu strategiile și programele adoptate la nivelul fiecărei localități.

       Conform prevederilor Legii nr.51/2006,  “Gestiunea serviciilor de salubrizare” se poate organiza în următoarele modalități:

 1. gestiune directă

       b)gestiune delegată.

         Indiferent  de modalitatea de gestiune adoptată, activitățile specifice serviciului de salubrizare al Comunei Mătăsari se organizează și se desfășoară pe baza Regulamentului și caietului de sarcini, aprobate prin hotărâre a Consiliului local al Comunei Mătăsari.

Studiul de fundamentare a deciziei de concesiune a serviciului public de salubrizare al Comunei Mătăsari își propune să analizeze următoarele scenarii:

 1. Varianta gestiunii directe
 2. Varianta gestiunii delegate.

3.1 Varianta gestiunii directe

În cazul gestiunii directe autoritățile administrației publice locale își asuma nemijlocit toate sarcinile și responsabilitățile privind organizarea, conducerea, finanțarea, gestionarea și controlul funcționării serviciilor de salubrizare, respectiv administrarea și exploatarea infrastructurii aferente.

Gestiunea directă se realizează prin intermediul unor operatori furnizori/prestatori de servicii de salubrizare, care pot fi:

  a)compartimentele pentru serviciile de salubrizare, organizate în cadrul aparatului propriu al consiliilor locale comunale, orășenești, municipale și ale sectoarelor municipiului București, al consiliilor județene și /sau al Consiliului General al Municipiului București, după caz;

  b) unul sau mai multe servicii publice, specializate și autorizate conform legii, având personalitate juridică și buget propriu, organizate în subordinea consiliilor locale, comunale, orășenești.

Avantaje Dezavantaje
Dezvoltarea capacitatii tehnice si manageriale în domeniul gestionării deşeurilor în cadrul Comunei Mătăsari; – Existenta unui sistem de management al deşeurilor îmbunătătit, adaptat particularitătilor şi nevoilor Comunei Mătăsari; – Asigurarea continuitătii prestării serviciului de salubrizarea fără a fi nevoie de o procedură de achizitie publică ptr. contractarea serviciului – Controlul direct asupra activitătii; – Dotări tehnice moderne în domeniul salubrizării, cu mijloacele necesare desfăşurării activitătii de salubrizare; – incasarea profitului din prestarea activitatii – Suplimentarea investitiilor conform oricăror norme care apar ulterior dării în gestiune;– Implicarea redusă a cetătenilor în probleme de salubrizare; – Serviciul trebuie înfiintat şi organizat în conditiile Legii serviciilor comunitare de utilităti publice nr.51/2006, tinându-se cont de marimea, gradul de dezvoltare şi de particularitătile economico-sociale ale Comunei Mătăsari, în raport cu posibilitătile locale de finantare a functionării, exploatării şi dezvoltării acestora. Costuri mari şi durată mare de timp în derularea procedurilor legale necesare  
                           OPORTUNITĂȚI                           RISCURI
– Angajarea de fortă de muncă şi scăderea somajului; – Îndeplinirea indicatorilor de performanţă care fac referire la activitatea prestată; – Indicatorii minimali de performantă ai servciilor de salubrizare pot fi modificati prin hotărâre a Consiliului local al Comunei Mătăsari.- Existenta unui sistem de management al deşeurilor îmbunătătit, adaptat particularitătilor şi nevoilor Comunei Mătăsari.   – personal tesa: – administrator ; – personal financiar-contabil ; – personal resurse umane; – personal executiv: – personal protectia muncii si PSI; – personal protectia mediului – paza; – conducători auto; – muncitori necalificati – sef de parc auto – Structura de personal necesară pentru asigurarea serviciului de salubrizare, care cuprinde: – personal atelier intretinere masini – Asumarea tuturor riscurilor de către serviciul public înfiintat.   

 3.2 Gestiunea delegată a serviciilor de utilități publice implică punerea la dispoziția operatorilor a sistemelor de utilități publice aferente serviciilor delegate, precum și dreptul și obligația acestora de a administra și de a exploata aceste sisteme.

       Pentru atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de salubrizare, se aplică, după caz, prevederile Legii nr.98/2016, cu modificările și completările ulterioare, respectiv cele ale Legii nr.100/2016, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile actelor normative subsecvente emise în aplicarea acestora,  cu respectarea cadrului legal național și al Uniunii Europene în domeniul ajutorului de stat și principiul minimei atingeri aduse concurenței.

Avantaje Dezavantaje
– Angajarea de forța de muncă și scăderea șomajului- Existența  unui cadru competitiv: operator local cu dotări tehnice moderne;- Dotarea operatorului cu mijloacele necesare desfășurării activității din bugetul propriu;- Contractul de delegare prevede îndeplinirea indicatorilor de performanță care fac referire la activitatea prestată;- Posibilitatea concesionării serviciului pe o perioadă pe termen lung;- Încasarea anuală  a unei redevențe care prezintă un venit la bugetul local;- Prin concesiune toate riscurile sunt transferate operatorului.Nu se pot identifica dezavantaje în varianta gestiunii delegate.
                           OPORTUNITĂȚI                           RISCURI
-Reducerea consumului de resurse.- Raport optim între prețul tarifelor și calitatea serviciilor prestate, în corelare cu nevoile urbane și cu dezvoltarea economico-socială a orașului.Există posibilitatea ca societatea să intre în insolvență, fapt care ar periclita buna desfășurare a serviciului și ar obliga autoritatea publică locală să organizeze o nouă procedură de atribuire.

În  vederea  salubrizării și exploatării serviciului, propunem gestiunea delegată, prin care autoritățile publice locale pot apela la un operator căruia îi încredințează, în baza unui contract de delegare a gestiunii, gestiunea propriu-zisă a serviciilor de salubrizare  al Comunei Mătăsari.

În procesul delegării, în virtutea componentelor și atribuțiilor ce le revin potrivit legii, autoritățile  publice locale păstrează prerogativele privind adoptarea politicilor și strategiilor de dezvoltare a serviciilor de salubrizare, respectiv a programelor de dezvoltare a infrastructurii edilitar-urbane, precum și dreptul și obligația de a monitoriza și de a controla:

          a) Modul de respectare și de îndeplinire de către operatori a obligațiilor contractuale asumate;

          b) Calitatea, cantitatea și eficiența serviciilor furnizate/prestate;

          c) Respectarea indicatorilor de performanță stabiliți în contractele de delegare a gestiunii;

4. FEZABILITATEA CONCESIONĂRII SERVICIULUI DE SALUBRIZARE AL COMUNEI MĂTĂSARI

Fezabilitatea tehnică

Activitățile specifice serviciului se gestionează și exploatează prin intermediul unor structuri specializate, denumite în continuare operatori.

Pentru analizarea fezabilității tehnice a soluției propuse, respectiv delegarea gestiunii, se impune o detaliere a ceea ce presupune activitatea indicată efectiv al prestației cu respectarea normelor legale în vigoare. Modificarea tarifelor se va realiza în situații de schimbare semnificativă a echilibrului contractual și va fi aprobată de către consiliul local.

Pe baza analizei prezentate, considerăm că din punct de vedere al fezabilității economico-financiare delegarea gestiunii este soluția oportună.

Aspecte de mediu 

Având în vedere normele legislative privind protecția mediului și adaptarea continuă a acestora la standardele Uniunii Europene, autoritatea salubrizării publice are responsabilități și obligații pentru a asigura un mediu sănătos pentru locuitorii comunei.

În desfășurarea este obligatorie respectarea principiilor ecologice. În acest scop, atât Comuna Mătăsari, cât și persoanele fizice și juridice răspund pentru îmbunătățirea microclimatului, înfrumusețarea și protecția peisajului și menținerea curățeniei.

Obligațiile referitoare la respectarea condițiilor de mediu sunt aceleași indiferent de tipul de gestiune ales, fiind necesară obținerea tuturor avizelor și certificatelor  pe care legislația specifică de mediu le prevede.

Diferențierea apare în ceea ce privește obligativitatea efectuării demersurilor ce se impun în acest sens.

Astfel, în cazul gestiunii directe aceste atribuții vor reveni autorității publice locale, în timp ce în cazul delegării gestiunii, aceste aspecte vor cădea în sarcina operatorului economic căruia i se va face delegarea, răspunderea pentru neîndeplinirea obligațiilor în acest sens revenind acestuia.

Pe baza celor prezentate, considerăm că din punct de vedere al aspectelor de mediu delegarea gestiunii este soluția oportună.

Aspecte sociale

În vederea respectării prevederilor Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, autoritățile publice locale au obligația de a reglementa desfășurarea activităților din cadrul serviciului de salubrizare a domeniului public și privat al comunei Mătăsari cu respectarea următoarelor principii care se referă la aspectele sociale ale comunei:

-responsabilitatea față de cetățeni;

-nediscriminarea și egalitatea de tratament al utilizatorilor;

-transparența, consultarea și antrenarea în decizii a cetățenilor;

Primăria Comunei Mătăsari monitorizează modul de stabilire/ fundamentare/modificare al tarifelor prin aprobarea lor de către Consiliul Local.

Pe baza analizei prezentate, considerăm că din punct de vedere social delegarea gestiunii este soluția oportună.

Aspecte instituționale

Autoritățile administrației publice locale au componență exclusivă în ceea ce privește înființarea, organizarea, gestionarea și coordonarea serviciului de salubrizare al comunei Mătăsari având totodată obligația de a crea condițiile pentru eficientizarea structurilor instituționale și a sistemelor aferente prestării serviciului la nivelul localității.

Gestionarea serviciului pe criterii de transparență, competivitate și eficiență, precum și exercitarea.

5. ÎNCREDINȚAREA CONTRACTULUI

       Rezultatele Studiului de fundamentare a deciziei de concesiune a serviciului de salubrizare al comunei Mătăsari, justifică necesitatea și oportunitatea concesiunii și demonstrează faptul că׃

     -serviciul este realizabil;

     -serviciul răspunde cerințelor și politicilor autorității publice locale;

     – alternativa de a concesiona acest serviciu este cea avantajoasă, deoarece obligațiile privind finanțarea și realizarea investițiilor intră în sarcina concesionarului, autoritatea încasând redevența anuală.

      Contractul de delegare a serviciului de salubrizare al comunei Mătăsari se va atribui prin concesiune unui operator autorizat/licențiat.

5.1 Nivelul minim al redevenței

        Având în vedere faptul că operatorul de salubritate mai are în derulare și alte contracte de servicii în gestiune delegată, propunem ca redevența să fie stabilită în sumă fixă de 500 lei/lună și nu procentual, dat  fiind faptul că este destul de dificil să se întocmească și să se verifice lunar încasările doar pe aceste activități.

5.2 Îndeplinirea condițiilor prevăzute la art.36, alin.1, din Legea nr.100/2016 de către S. Matsalubris SRL

a) UAT Mătăsari exercită asupra S. Matsalubris SRL un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii;

b) mai mult de 80% din activitățile S. Matsalubris SRL sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către UAT Mătăsari;

c) nu există participare privată directă la capitalul S. Matsalubris SRL, cu excepția participațiilor care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existență este necesară potrivit dispozițiilor legale, în conformitate cu tratatele, și care nu exercită o influență determinantă asupra S. Matsalubris SRL.

Potrivit Actului constitutiv al S. Matsalubris SRL, UAT Comunei Mătăsari deține 100%   din capitalul social al acestei societăți.

Față de cele de mai sus, apreciem condițiile de la art.36, alin.1 din Legea nr.100/2016 ca fiind îndeplinite.

               Având în vedere că societatea S. Matsalubris SRL îndeplinește cumulativ condițiile prevăzute la alin.1, art.36 din Legea nr.100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, contractul de concesiune se poate atribui direct acesteia.

              În sensul celor prezentate mai sus, propunem Consiliului Local al Comunei Mătăsari următoarele׃

 1. Stabilirea modalității de gestiune a serviciului de salubrizare al Comunei Mătăsari ca GESTIUNE DELEGATĂ
 2. Tipul contractului de delegare a gestiunii să fie contract de concesiune în conformitate cu prevederile Legii nr.100/2016.
 3. Încredințarea contractului de delegare a gestiunii către S. Matsalubris SRL pentru o perioadă de 5 ani, în conformitate cu prevederile art.36 alin 1  din Legea nr.100/2016.

6. CONCLUZII ȘI RECOMANDARI

În concluziile prezentului Studiu de oportunitate se menționează următoarele:

– având în vedere noile tendințe la nivel național, precum și avantajul controlului direct asupra operatorului, exercitat de autoritățile administrației publice locale se recomandă ca modalitate de gestiune ” gestiunea delegată” a activităților specifice serviciului public de salubrizare a comunei Mătăsari;

– prestarea activităților specifice din cadrul serviciului de salubrizare în baza caietelor de sarcini și a regulamentului aprobate de Consiliul Local;

– plata unei redevențe fixe lunare către Consiliul Local, necesară amortizării bunurilor proprietate publică puse la dispoziția operatorului la data începerii activității;

– se recomandă o durată a contractului de delegare de 5 ani, cu posibilitatea rezilierii contractului și schimbării modalității de delegare a gestiunii, periodic, dacă în urma analizei, privind eficiența economică, rezultă că serviciul nu-și mai atinge indicatorii de performanță.

Inspector Urbanism,

Rasoveanu Marius Irinel

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

                                                                               Anexa nr. 2 la H.C.L. nr.

REGULAMENTUL

serviciului de salubrizare a comunei Mătăsari

    CAP. I

    Dispoziţii generale

    SECŢIUNEA 1

    Domeniul de aplicare

    ART. 1

    (1) Prevederile prezentului regulament se aplică serviciului public de salubrizare a comunei Mătăsari, denumit în continuare serviciu de salubrizare, înfiinţat şi organizat la nivelul comunei Mătăsari, pentru satisfacerea nevoilor populaţiei, ale instituţiilor publice şi ale operatorilor economici de pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale a comunei Mătăsari.

    (2) Prezentul regulament stabileşte cadrul juridic unitar privind desfăşurarea serviciului de salubrizare, definind modalităţile şi condiţiile ce trebuie îndeplinite pentru asigurarea serviciului de salubrizare, indicatorii de performanţă, condiţiile tehnice, raporturile dintre operator şi utilizator.

    (3) Prevederile prezentului regulament se aplică la proiectarea, executarea, recepţionarea, exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor şi echipamentelor din sistemul public de salubrizare, cu urmărirea tuturor cerinţelor legale specifice în vigoare.

    (4) Operatorii serviciului de salubrizare, indiferent de forma de proprietate şi de modul în care este organizată gestiunea serviciului de salubrizare în cadrul unităţii administrativ-teritoriale a comunei Mătăsari, se vor conforma prevederilor prezentului regulament.

    ART. 2

    Prezentul regulament se aplică următoarelor activităţi de salubrizare:

    a) colectarea separată și transportul separată a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori;

    b) măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice;

    c) curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ;

    ART. 3

    Modul de organizare şi funcţionare a serviciului de salubrizare trebuie să se realizeze pe baza următoarelor principii:

    a) protecţia sănătăţii populaţiei;

    b) responsabilitatea faţă de cetăţeni;

    c) conservarea şi protecţia mediului înconjurător;

    d) asigurarea calităţii şi continuităţii serviciului;

    e) tarifarea echitabilă, corelată cu calitatea şi cantitatea serviciului prestat;

    f) securitatea serviciului;

    g) dezvoltarea durabilă.

    ART. 4

    Termenii şi noţiunile utilizate în prezentul regulament se definesc după cum urmează:

    4.1. autoritate competentă de reglementare – Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, denumită în continuare A.N.R.S.C.;

    4.2. compost – produs rezultat din procesul de fermentare aerobă şi/sau anaerobă, prin descompunere microbiană a componentei organice din deşeurile supuse compostării;

    4.3. colectare – strângerea, cu sau fără sortare, a deşeurilor în vederea transportării lor;

    4.4. colectare selectivă – colectarea deşeurilor de diferite categorii la sursa de producere, separat pe tipuri de materiale, în saci de plastic, recipiente, containere compartimentate;

    4.5. curăţarea zăpezii/gheţii – operaţiunea de îndepărtare a stratului de zăpadă sau de gheaţă depus pe suprafaţa carosabilă şi pietonală, în scopul asigurării deplasării vehiculelor şi pietonilor în condiţii de siguranţă;

    4.6. curăţarea rigolelor – operaţiunea de îndepărtare manuală sau mecanizată a depunerilor de noroi, nisip şi praf de pe o porţiune de 0,75 m de la bordură spre axul median al străzii, urmată de măturare şi/sau stropire;

    4.7. depozit – amplasament pentru eliminarea finală a deşeurilor, prin depozitare pe sol sau în subteran;

    4.8. deratizare – activitatea de stârpire a şoarecilor şi şobolanilor prin otrăvire cu substanţe chimice sau prin culturi microbiene;

    4.9. deşeu – orice substanţă sau obiect din categoriile stabilite de legislaţia specifică privind regimul deşeurilor, de care deţinătorul se debarasează, are intenţia sau obligaţia de a se debarasa;

    4.10. deşeu asimilabil cu deşeul menajer – deşeu provenit din industrie, din comerţ, din sectorul public sau administrativ, care prezintă compoziţie şi proprietăţi similare cu deşeul menajer şi care este colectat, transportat, prelucrat şi depozitat împreună cu acesta;

    4.11. deşeu biodegradabil – deşeu care suferă descompuneri anaerobe sau aerobe;

    4.12. deşeu cu regim special – deşeu a cărui manipulare, colectare, transport şi depozitare se supune unui regim reglementat prin acte normative în vederea evitării efectelor negative asupra sănătăţii oamenilor, bunurilor şi asupra mediului înconjurător;

    4.13. deşeu din construcţii şi demolări – deşeu rezultat în urma demolării sau construirii clădirilor, şoselelor şi a altor structuri de obiective industriale ori civile, care nu este încadrat ca deşeu periculos conform prevederilor legale în vigoare;

    4.14. deşeuri de ambalaje – orice ambalaje sau materiale de ambalare care satisfac cerinţele definiţiei de deşeu;

    4.15. deşeu menajer – deşeu provenit din activităţi casnice şi care face parte din categoriile 15.01 şi 20 din anexa nr. 2 la <LLNK 12002   856 20 301   0 33>Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase;

    4.16. deşeu municipal – deşeu menajer şi alt tip de deşeu care, prin natură sau compoziţie, este similar cu deşeul menajer şi care este generat pe raza localităţii;

    4.17. deşeuri periculoase – deşeurile încadrate generic, conform legislaţiei specifice privind regimul deşeurilor, în aceste tipuri sau categorii de deşeuri şi care au cel puţin un constituent sau o proprietate care face ca acestea să fie periculoase;

    4.18. deşeu reciclabil – deşeu care poate constitui materie primă într-un proces de producţie pentru obţinerea produsului iniţial sau pentru alte scopuri;

    4.19. deşeuri de echipamente electrice şi electronice – denumite în continuare DEEE – echipamentele electrice şi electronice care constituie deşeuri conform prevederilor <LLNK 12000    78180 301   0 46>Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, inclusiv toate componentele, subansamblurile şi produsele consumabile, parte integrantă a echipamentului în momentul în care acestea devin deşeuri;

    4.20. deşeuri de origine animală – subproduse de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman, cadavre întregi sau porţiuni de cadavre provenite de la animale;

    4.21. deşeuri solide – componente rezultate din activităţile menajere sau industriale, care nu mai au valoare de întrebuinţare sau nu mai fac folosinţă utilizatorului şi care sunt precolectate de către acesta pentru a fi predate operatorului de salubrizare;

    4.22. deşeuri stradale – deşeuri specifice căilor de circulaţie publică, provenite din activitatea cotidiană a populaţiei, de la spaţiile verzi, de la animale, din depunerea de substanţe solide provenite din atmosferă;

    4.23. deşeuri voluminoase – deşeuri solide de diferite provenienţe, care, datorită dimensiunilor lor, nu pot fi preluate cu sistemele obişnuite de colectare, ci necesită o tratare diferenţiată faţă de acestea, din punct de vedere al preluării şi transportului;

    4.24. deţinător – producătorul de deşeuri ori persoana fizică sau juridică ce are deşeuri în posesie;

    4.25. dezinfecţie – activitatea de distrugere a germenilor patogeni cu substanţe specifice, în scopul eliminării surselor de contaminare;

    4.26. dezinsecţie – activitatea de combatere a insectelor în stadiul de larvă sau adult cu substanţe chimice specifice;

    4.27. ecarisare – activitatea de colectare a deşeurilor de origine animală/subproduse de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman, în scopul procesării sau incinerării/coincinerării acestora, incluzând activităţile de transport, depozitare şi manipulare a acestora, după caz;

    4.28. gestionare – colectarea, transportul, valorificarea şi eliminarea deşeurilor, inclusiv supravegherea acestor operaţii şi îngrijirea zonelor de depozitare după închiderea acestora;

    4.29. gură de scurgere – componenta tehnică constructivă a sistemului de canalizare prin care se asigură evacuarea apelor meteorice;

    4.30. incinerare – operaţia de tratare termică a deşeurilor, cu sau fără recuperare de căldură, realizată în instalaţii care respectă legislaţia în vigoare privind incinerarea deşeurilor;

    4.31. instalaţie de incinerare – orice instalaţie tehnică fixă sau mobilă şi echipamentul destinat tratamentului termic al deşeurilor, cu sau fără recuperarea căldurii de ardere rezultate;

    4.32. indicatori de performanţă – parametri ai serviciului de salubrizare, realizaţi de operatorul de servicii, pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate, urmăriţi la nivelul operatorului titular al licenţei;

    4.33. licenţă – actul tehnic şi juridic emis de A.N.R.S.C., prin care se recunoaşte calitatea de operator al serviciului, precum şi capacitatea şi dreptul de a presta una sau mai multe activităţi ale acestuia;

    4.34. măturat – activitatea de salubrizare a localităţilor, care, prin aplicarea unor procedee manuale sau mecanice, realizează un grad bine determinat de curăţare a suprafeţelor de circulaţie, de odihnă sau de agrement ale aşezărilor urbane ori rurale;

    4.35. neutralizare a deşeurilor de origine animală – activitatea prin care se modifică caracterul periculos al deşeurilor de origine animală prin procesare, incinerare/coincinerare, transformarea lor în produse stabile biologic, nepericuloase pentru mediul înconjurător, animale sau om, respectiv activitatea de îngropare a acestora;

    4.36. precolectare – activitatea utilizatorului de strângere şi depozitare temporară a deşeurilor municipale sau a deşeurilor solide asimilabile cu deşeurile municipale în recipiente, containere ori puncte gospodăreşti, amplasate în spaţii special amenajate;

    4.37. preselectare – activitatea de selectare prealabilă a deşeurilor la sursa de producere, pe tipuri de materiale;

    4.38. producător – orice persoană din a cărei activitate rezultă deşeuri şi/sau care efectuează operaţiuni de pretratare, de amestecare sau alte operaţiuni care generează schimbarea naturii ori a compoziţiei acestor deşeuri;

    4.39. reciclare – operaţiunea de prelucrare a unui deşeu în vederea refolosirii;

    4.40. reţetă – ansamblu de specificaţii – sortimente, cantităţi, concentraţiile soluţiilor – care descriu materialele utilizate pentru o anumită operaţiune – deratizare, dezinfecţie sau dezinsecţie – şi un anumit tip de obiectiv;

    4.41. salubrizare – totalitatea operaţiunilor şi activităţilor necesare pentru păstrarea unui aspect salubru al localităţilor;

    4.42. sistem public de salubrizare – ansamblul instalaţiilor tehnologice, echipamentelor funcţionale şi dotărilor specifice, construcţiilor şi terenurilor aferente prin care se realizează serviciul de salubrizare;

    4.43. sortare – activitatea de separare pe sortimente şi depozitare temporară a deşeurilor reciclabile în vederea transportării lor la operatorii economici specializaţi;

    4.44. spălarea străzilor – activitatea de salubrizare care se execută mecanizat, cu instalaţii speciale, folosindu-se apa, cu sau fără soluţii speciale, în vederea îndepărtării deşeurilor şi prafului de pe străzi şi trotuare;

    4.45. staţie de transfer – spaţiu special amenajat pentru depozitarea temporară a deşeurilor colectate din aceeaşi localitate sau din localităţi distincte, în vederea transportării centralizate a acestora la o staţie de sortare/tratare sau la un depozit de deşeuri.

    4.46. stropitul străzilor – activitatea de salubrizare, care constă în dispersarea apei pe suprafeţele de circulaţie, indiferent de natura îmbrăcămintei acestora, spaţii de odihnă şi de agrement, manual sau mecanizat, cu ajutorul unor instalaţii specializate, în scopul creării unui microclimat favorabil îmbunătăţirii stării igienice a localităţilor şi evitării formării prafului;

    4.47. tratare – totalitatea proceselor fizice, chimice şi biologice care schimbă caracteristicile deşeurilor, în scopul reducerii volumului şi caracterului periculos al acestora, facilitând manipularea sau valorificarea lor;

    4.48. tobogan – jgheab sau tubulatură folosită drept mijloc de transport prin alunecare a deşeurilor;

    4.49. utilizator – persoană fizică sau juridică care beneficiază, direct ori indirect, individual sau colectiv, de serviciile de utilităţi publice, în condiţiile legii.

    ART. 5

    (1) Serviciul de salubrizare se realizează prin intermediul unei infrastructuri tehnico-edilitare specifice care, împreună cu mijloacele de colectare şi transport al deşeurilor, formează sistemul public de salubrizare a localităţilor, denumit în continuare sistem de salubrizare.

    (2) Sistemul de salubrizare este alcătuit dintr-un ansamblu tehnologic şi funcţional, care cuprinde construcţii, instalaţii şi echipamente specifice destinate prestării serviciului de salubrizare, precum:

    a) puncte teritoriale de colectare şi preselectare a deşeurilor;

    b) grupuri de salubritate;

    c) staţii de transfer;

    d) construcţii şi instalaţii destinate sortării, neutralizării, valorificării şi depozitării deşeurilor;

    e) baze de întreţinere a autovehiculelor de salubritate;

    f) centre teritoriale de colectare şi reciclare a materialelor;

    g) puncte teritoriale privind activitatea de dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare.

    ART. 6

    Serviciul de salubrizare trebuie să îndeplinească, la nivelul utilizatorilor, indicatorii de performanţă aprobaţi de Consiliul Local al comunei Mătăsari şi prezentaţi în anexă la prezentul regulament.

    SECŢIUNEA a 2-a

    Accesul la serviciul de salubrizare

    ART. 7

    (1) Toţi utilizatorii, persoane fizice sau juridice, de pe teritoriul localităţii Mătăsari garantat dreptul de a beneficia de acest serviciu.

    (2) Utilizatorii au drept de acces, fără discriminare, la informaţiile publice privind serviciul de salubrizare, la indicatorii de performanţă ai serviciului, la structura tarifară şi la clauzele contractuale.

    (3) Operatorul serviciului de salubrizare este obligat ca prin modul de prestare a serviciului să asigure protecţia sănătăţii publice, utilizând numai mijloace şi utilaje corespunzătoare cerinţelor autorităţilor competente din domeniul sănătăţii publice şi al protecţiei mediului.

    (4) Operatorul serviciului de salubrizare este obligat să asigure continuitatea serviciului conform programului aprobat de autorităţile administraţiei publice locale, cu excepţia cazurilor de forţă majoră care vor fi menţionate în contractul de delegare sau în hotărârea de dare în administrare a serviciului.

    SECŢIUNEA a 3-a

    Documentaţia tehnică

    ART. 8

    (1) Prezentul regulament stabileşte documentaţia tehnică minimă pentru toţi operatorii care asigură serviciul de salubrizare.

    (2) Regulamentul stabileşte documentele necesare exploatării, precum şi modul de întocmire, actualizare, păstrare şi manipulare a acestor documente.

    (3) Detalierea prevederilor prezentului regulament privind modul de întocmire, păstrare şi reactualizare a evidenţei tehnice se va face prin proceduri de exploatare specifice principalelor tipuri de instalaţii.

    ART. 9

    (1) Fiecare operator va avea şi va actualiza, în funcţie de specificul activităţii de salubrizare prestate, următoarele documente:

    a) actele de proprietate sau contractul prin care s-a făcut delegarea gestiunii;

    b) planul cadastral şi situaţia terenurilor din aria de deservire;

    c) planurile generale cu amplasarea construcţiilor şi instalaţiilor aflate în exploatare, actualizate cu toate modificările sau completările;

    d) planurile clădirilor sau construcţiilor speciale, având notate toate modificările sau completările la zi;

    e) cărţile tehnice ale construcţiilor;

    f) documentaţia tehnică a utilajelor şi instalaţiilor şi, după caz, autorizaţiile de punere în funcţiune a acestora;

    g) procese-verbale de constatare în timpul execuţiei şi planurile de execuţie ale părţilor de lucrări sau ale lucrărilor ascunse;

    h) proiectele de execuţie a lucrărilor, cuprinzând memoriile tehnice, breviarele de calcul, devizele pe obiecte, devizul general, planurile şi schemele instalaţiilor şi reţelelor etc.;

    i) documentele de recepţie, preluare şi terminare a lucrărilor cu:

    1. procese-verbale de măsurători cantitative de execuţie;

    2. procese-verbale de verificări şi probe, inclusiv probele de performanţă şi garanţie, buletinele de verificări, analiză şi încercări;

    3. procese-verbale de realizare a indicatorilor tehnico-economici;

    4. procese-verbale de punere în funcţiune;

    5. lista echipamentelor montate în instalaţii, cu caracteristicile tehnice;

    6. procesele-verbale de preluare ca mijloc fix, în care se consemnează rezolvarea neconformităţilor şi a remedierilor;

    7. documentele de aprobare a recepţiilor şi de predare în exploatare;

    j) schemele de funcţionare a instalaţiilor, planurile de ansamblu, desenele de detaliu actualizate conform situaţiei de pe teren, planurile de ansamblu şi de detaliu ale fiecărui agregat şi/sau ale fiecărei instalaţii, inclusiv planurile şi cataloagele pieselor de schimb;

    k) instrucţiunile producătorilor/furnizorilor de echipament sau ale organizaţiei de montaj privind manipularea, exploatarea, întreţinerea şi repararea echipamentelor şi instalaţiilor, precum şi cărţile/fişele tehnice ale echipamentelor principale ale instalaţiilor;

    l) normele generale şi specifice de protecţie a muncii aferente fiecărui echipament, fiecărei instalaţii sau fiecărei activităţi;

    m) planurile de dotare şi amplasare cu mijloace de stingere a incendiilor, planul de apărare a obiectivului în caz de incendiu, calamităţi sau alte situaţii excepţionale;

    n) regulamentul de organizare şi funcţionare şi atribuţiile de serviciu pentru întreg personalul;

    o) avizele şi autorizaţiile legale de funcţionare pentru clădiri, laboratoare, instalaţii de măsură, inclusiv cele de protecţie a mediului, obţinute în condiţiile legii;

    p) inventarul instalaţiilor şi liniilor electrice conform instrucţiunilor în vigoare;

    q) instrucţiuni privind accesul în incintă şi instalaţii;

    r) documentele referitoare la instruirea, examinarea şi autorizarea personalului;

    s) registre de control, de sesizări şi reclamaţii, de dare şi retragere din exploatare, de admitere la lucru etc.;

    t) bilanţul de proiect şi rezultatele bilanţurilor periodice întocmite conform prevederilor legale, inclusiv bilanţul de mediu.

    (2) Documentaţiile referitoare la construcţii energetice se vor întocmi, completa şi păstra conform normelor legale referitoare la „Cartea tehnică a construcţiei”.

    ART. 10

    (1) Documentaţia de bază a lucrărilor şi datele generale necesare exploatării, întocmită de operatorii economici specializaţi în proiectare, se predă titularului de investiţie odată cu proiectul lucrării respective.

    (2) Operatorii economici care au întocmit proiectele au obligaţia de a corecta toate planurile de execuţie, în toate exemplarele în care s-au operat modificări pe parcursul execuţiei şi, în final, să înlocuiască aceste planuri cu altele noi, originale, actualizate conform situaţiei reale de pe teren, şi să predea proiectul, inclusiv în format optoelectronic, împreună cu instrucţiunile necesare exploatării, întreţinerii şi reparării instalaţiilor proiectate.

    (3) Organizaţiile de execuţie şi/sau montaj au obligaţia ca, odată cu predarea lucrărilor, să predea şi schemele, planurile de situaţii şi de execuţie modificate conform situaţiei de pe teren. În cazul în care nu s-au făcut modificări faţă de planurile iniţiale, se va preda câte un exemplar din aceste planuri, având pe ele confirmarea că nu s-au făcut modificări în timpul execuţiei.

    (4) În timpul execuţiei lucrărilor se interzic abaterile de la documentaţia întocmită de proiectant, fără avizul acestuia.

    ART. 11

    (1) Autoritatea adminsitrației publice locale, precum şi operatorii care au primit în gestiune delegată serviciul de salubrizare, în totalitate sau numai unele activităţi componente ale acestuia, au obligaţia să-şi organizeze o arhivă tehnică pentru păstrarea documentelor de bază prevăzute la art. 9 alin. (1), organizată astfel încât să poată fi găsit orice document cu uşurinţă.

    (2) La încheierea activităţii, operatorul va preda autorităţii administraţiei publice locale, pe bază de proces-verbal, întreaga arhivă pe care şi-a constituit-o, fiind interzisă păstrarea de către acesta a vreunui document original sau copie.

    (3) Fiecare document va avea anexat un borderou în care se vor menţiona:

    a) data întocmirii documentului;

    b) numărul de exemplare originale;

    c) calitatea celui care a întocmit documentul;

    d) numărul de copii executate;

    e) necesitatea copierii, numele, prenumele şi calitatea celui care a primit copii ale documentului, numărul de copii primite şi calitatea celui care a aprobat copierea;

    f) data fiecărei revizii sau actualizări;

    g) calitatea celui care a întocmit revizia/actualizarea şi calitatea celui care a aprobat;

    h) data de la care documentul revizuit/actualizat a intrat în vigoare;

    i) lista persoanelor cărora li s-au distribuit copii de pe documentul revizuit/actualizat;

    j) lista persoanelor care au restituit la arhivă documentul primit anterior revizuirii/modificării.

    SECŢIUNEA a 4-a

    Îndatoririle personalului operativ

    ART. 12

    (1) Personalul de deservire operativă se compune din toţi salariaţii care deservesc construcţiile, instalaţiile şi echipamentele specifice destinate prestării serviciului de salubrizare având ca sarcină principală de serviciu supravegherea sau asigurarea funcţionării în mod nemijlocit la un echipament, într-o instalaţie sau într-un ansamblu de instalaţii.

    (2) Subordonarea pe linie operativă şi tehnico-administrativă, precum şi obligaţiile, drepturile şi responsabilităţile personalului de deservire operativă se trec în fişa postului şi în procedurile operaţionale.

    (3) Locurile de muncă în care este necesară desfăşurarea activităţii se stabileşte de operator în procedurile proprii în funcţie de:

    a) gradul de periculozitate a instalaţiilor şi a procesului tehnologic;

    b) gradul de automatizare a instalaţiilor;

    c) gradul de siguranţă necesar în asigurarea serviciului;

    d) necesitatea supravegherii instalaţiilor şi procesului tehnologic.

    ART. 13

    În timpul prestării serviciului personalul trebuie să asigure funcţionarea instalaţiilor, în conformitate cu regulamentele de exploatare, instrucţiunile/procedurile tehnice interne, graficele/diagramele de lucru şi dispoziţiile personalului ierarhic superior pe linie operativă sau tehnico-administrativă.

    CAP. II

    Asigurarea serviciului de salubrizare şi condiţii de funcţionare

    SECŢIUNEA 1

   Colectarea separată și transportul separată a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori

(1) Următoarele categorii de deşeuri menajere şi similare vor fi obligatoriu colectate separat, de la populaţie şi operatori economici/instituţii publice/comerţ, de pe teritoriul unităţilor administrativ-teritoriale ale comunei Matasari:

a) deşeuri reziduale;

b) deşeuri reciclabile (hârtie şi carton, plastic şi metal, sticlă), inclusiv deşeuri de ambalaje din aceste materiale;

c) deşeuri periculoase din deşeurile menajere;

d) deşeuri voluminoase provenite de la populaţie, instituţii publice şi operatori economici ;

e) deșeurile biodegradabile – implementarea se va realiza etapizat, dacă prevederile legislative o impun și este fezabilă din punct de vedere economic și tehnic.

Alte categorii de deșeuri menajere și similare (de ex : lemn, textile, îmbrăcăminte, uleiuri alimentare) vor fi colectate separat prin sisteme organizate de autoritățile administrațiilor publice locale, în colaborare cu operatorii de salubrizare și/sau cu alte entități interesate, în conformitate cu prevederile legale.

    ART. 14

    Operatorul care colectează, transportă, tratează, stochează sau depozitează deşeuri trebuie să cunoască:

    a) tipul şi cantitatea de deşeuri care urmează să fie eliminate;

    b) cerinţele tehnice generale;

    c) măsurile de precauţie necesare;

    d) informaţiile privind originea, destinaţia şi tratarea deşeurilor, precum şi tipul şi cantitatea de deşeuri, date care trebuie prezentate, la cerere, autorităţilor competente.

    ART. 15

    Prestarea serviciului de salubrizare privind colectarea şi transportul deşeurilor municipale trebuie realizată în astfel de condiţii încât să se asigure:

    a) protejarea sănătăţii populaţiei;

    b) protecţia mediului înconjurător;

    c) menţinerea curăţeniei şi crearea unei estetici corespunzătoare a localităţilor;

    d) conservarea resurselor naturale prin reducerea cantităţii de deşeuri şi reciclarea acestora.

    ART. 16

    (1) Persoanele fizice şi juridice producătoare de deşeuri municipale trebuie să realizeze activitatea de precolectare, potrivit specificului locului de producere a deşeurilor, în condiţii salubre, în spaţii special amenajate şi prin sistemele propuse şi asigurate de operatorul de salubrizare care organizează activitatea de colectare a deşeurilor de acest tip.

    (2) Precolectarea se va realiza selectiv, pe tipuri de deşeuri municipale, în pungi/saci de plastic de culori diferite, aferente fiecărui tip de deşeu sau de amestec de deşeuri, puse la dispoziţie contra cost de operatorul de salubrizare sau a căror valoare va fi cuprinsă în tariful de salubrizare. La gospodăriile individuale precolectarea se va face în recipiente, pungi/saci sau alte mijloace care prezintă un grad de siguranţă ridicat din punct de vedere sanitar şi al protecţiei mediului.

    (3) Deşeurile specifice predominant vegetale, precolectate din parcuri, curţi şi grădini, se transportă în vederea reciclării prin compostare la un sistem amenajat de autoritatea administraţiei publice locale.

    (4) Deşeurile rezultate din îngrijiri medicale acordate la domiciliul pacientului sau cele rezultate din activitatea de îngrijiri medicale acordate în cabinete medicale amplasate în condominii au acelaşi regim cu cel al deşeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală, conform reglementărilor legale specifice. Persoanele care îşi administrează singure tratamente injectabile la domiciliu şi cadrele medicale care aplică tratamente la domiciliu sunt obligate să colecteze deşeurile rezultate în recipiente cu pereţi rezistenţi (cutii din carton, cutii din metal etc.), pe care le vor depune la cea mai apropiată unitate de asistenţă medicală publică, care are obligaţia de a le primi. Cabinetele medicale vor respecta legislaţia specifică în domeniu. Se interzice depunerea deşeurilor rezultate din îngrijiri medicale în containerele de colectare a deşeurilor municipale.

    (5) Deşeurile agricole, rezultate din amenajări în gospodării particulare care nu se asimilează cu fermele zootehnice, se neutralizează prin compostare în amenajări proprii, care nu poluează mediul şi nu produc disconfort, amplasate la cel puţin 10 m de locuinţe, în incinta gospodăriei. Se interzice transportul deşeurilor agricole pe drumurile aparţinând domeniului public de persoane fizice sau juridice, cu excepţia operatorilor serviciului de salubrizare.

    ART. 17

    (1) Colectarea deşeurilor municipale se face numai în recipiente închise cu capac sau pungi/saci de plastic.

    (2) În funcţie de sistemul de precolectare adoptat prin contract, colectarea se va realiza separat, conform prevederilor art. 16 alin. (2).

    (3) Fracţiunea biodegradabilă din deşeurile municipale şi asimilabile acestora va fi colectată separat în containere sau recipiente special destinate acestui scop şi vor fi transportate şi predate la staţia proprie de compostare sau la cea pentru care există un contract de depozitare şi/sau compostare la care este arondată localitatea.

    (4) Containerele şi recipientele folosite pentru colectarea separată a diferitelor tipuri de materiale conţinute în deşeurile municipale şi asimilabile acestora vor fi inscripţionate cu denumirea materialului/materialelor pentru care sunt destinate şi marcate în diverse culori prin vopsire sau aplicare de folie adezivă, conform prevederilor <LLNK 12005  1281 50EU01   0 24>Ordinului nr. 1.281/2005 al ministrului mediului şi gospodăririi apelor, respectiv nr. 1.121/2006 al ministrului administraţiei şi internelor.

    (5) În vederea realizării activităţii de colectare, operatorul care asigură activitatea de colectare şi transport va dota punctele amenajate prin grija autorităţii administraţiei publice locale, conform legii, cu recipiente de colectare.

    ART. 18

    (1) Operatorul împreună cu autoritatea administraţiei publice locale au obligaţia să identifice toţi producătorii de deşeuri, indiferent de natura acestor deşeuri, şi să acţioneze în vederea creării facilităţilor necesare activităţii de precolectare şi colectare.

    (2) Consiliul Local al comunei Mătăsari instituie taxe speciale în cazul prestaţiilor de care beneficiază producătorii de deşeuri individuali fără contract şi obligaţia acestora de a achita operatorului de salubrizare contravaloarea serviciilor prestate pentru aceştia.

    (3) Operatorul are obligaţia, în condiţiile alin. (2), de a dota spaţiile de colectare pentru toţi producătorii de deşeuri, chiar dacă aceştia nu au contract de prestare încheiat cu acesta.

    (4) Pentru stimularea precolectării selective, taxele instituite se vor aplica numai pentru producătorii de deşeuri individuali fără contract de prestări servicii încheiat cu operatorul serviciului.

    (5) Colectarea deşeurilor reciclabile din deşeurile menajere şi similare trebuie să permită atingerea etapizată, a unui nivel de pregătire pentru reutilizare şi reciclare de minim 50%. Astfel:

– până la sfârșitul anului 2023 – 50% din cantitatea de deşeuri din hârtie, metal, plastic, sticlă și lemn in deșeurile menajere și deșeurile similare, inclusiv din servicii publice;

– până la sfârşitul anului 2025 – 50% din cantitatea totală de deșeuri municipale generate

    ART. 19

    (1) Punctele de colectare vor fi dotate de către operatorul de salubrizare cu recipiente marcate în culorile stabilite de actele normative în vigoare, având capacitatea de înmagazinare corelată cu numărul de utilizatori arondaţi şi cu ritmicitatea de ridicare, asigurând condiţii de acces uşor pentru autovehiculele destinate colectării.

    (2) În vederea prevenirii utilizării fără drept a recipientelor de colectare a deşeurilor municipale, acestea vor fi inscripţionate cu un marcaj de identificare realizat astfel încât să nu poată fi şters fără ca prin această operaţie să nu rămână urme vizibile.

    (3) Operatorul va suplimenta capacitatea de înmagazinare, inclusiv prin mărirea numărului de recipiente sau containere, în cazul în care se dovedeşte că volumul acestora este insuficient şi se depozitează deşeuri municipale în afara lor.

    (4) Menţinerea în stare salubră, ventilarea, deratizarea, dezinfecţia şi dezinsecţia punctelor de colectare revin persoanelor fizice şi/sau juridice, în cazul în care acestea se află în spaţii aparţinând utilizatorului, sau operatorului, în cazul când acestea sunt amplasate pe domeniul public.

    (5) Pentru grupuri de gospodării individuale sau condominii care nu sunt prevăzute cu tobogan pentru evacuarea deşeurilor, spaţiile de colectare exterioare puse la dispoziţie de autorităţile administraţiei publice locale se amenajează astfel încât să permită amplasarea numărului necesar de recipiente care să asigure capacitatea de depozitare, corelată cu ritmicitatea de ridicare. Aceste spaţii vor fi împrejmuite, acoperite şi amplasate în locuri care să permită accesul uşor al autovehiculelor de colectare. Stabilirea locului de amplasare a platformei de depozitare a deşeurilor municipale pe domeniul public se va face astfel încât distanţa până la ferestrele spaţiilor cu destinaţie de locuinţă să fie mai mare de 5 m.

    (6) Platformele spaţiilor necesare colectării deşeurilor, care se vor realiza prin grija autorităţilor administraţiei publice locale, vor fi în mod obligatoriu betonate sau asfaltate şi, în cazul în care nu sunt asigurate condiţii de scurgere a apei provenite din exfiltraţii sau a celei meteorice, vor fi prevăzute cu rigole de preluare, racordate la reţeaua de canalizare sau la cămine de colectare etanşe, care vor fi golite periodic prin grija operatorului.

    (7) Operatorul va urmări starea de etanşeitate a recipientelor de colectare, urmând a le înlocui imediat pe cele care s-au deteriorat.

    ART. 20

    (1) Recipientele amplasate pe căile publice pentru depozitarea deşeurilor stradale trebuie să fie în număr suficient, cu volume adecvate şi montate la distanţe optime, golindu-se periodic, cel puţin o dată la două zile în perioada 1 aprilie – 1 octombrie şi o dată la 3 zile în perioada 1 octombrie – 1 aprilie.

    (2) Colectarea deşeurilor neselecţionate sau predominant organice din deşeurile municipale şi a celor biodegradabile, după caz, în funcţie de sezon şi de categoria utilizatorului, se realizează astfel:

    a) pentru perioada 1 aprilie-1 octombrie:

    1. zilnic, din zonele centrale şi de la unităţile de alimentaţie şi cazare, pieţe agroalimentare, unităţile sanitare cu paturi, grădiniţe şi creşe;

    2. la cel mult două zile în celelalte cazuri;

    b) la cel mult 3 zile în sezonul rece – 1 octombrie-1 aprilie cu condiţia ca la precolectare să fie asigurate condiţiile de înmagazinare pentru această ritmicitate.

    (3) Intervalul între două colectări prevăzut la alin. (1) şi (2) poate fi mărit cu avizul autorităţii de sănătate publică teritorială.

    (4) Colectarea deşeurilor selecţionate se realizează la un interval de timp stabilit de operator împreună cu autoritatea administraţiei publice locale, în funcţie de cantităţile colectate şi de volumul recipientelor de colectare.

    (5) Numărul de recipiente de colectare a deşeurilor municipale se stabileşte conform tabelului nr. 2 din Standardul SR13387:1997, Salubrizarea localităţilor. Deşeuri urbane. Prescripţii de proiectare a punctelor pentru precolectare.

    ART. 21

    Colectarea deşeurilor municipale şi stradale se poate face în următoarele moduri:

    a) colectarea ermetică în autovehicule compactoare;

    b) colectarea în containere închise;

    c) colectarea prin schimb de recipiente;

    d) colectarea realizată prin selectare în saci/pungi de plastic asiguraţi de operator;

    e) alte sisteme care îndeplinesc condiţiile impuse prin normele igienico-sanitare şi de protecţie a mediului.

    ART. 22

    (1) Colectarea deşeurilor municipale se efectuează folosindu-se doar autovehicule special echipate pentru transportul acestora.

    (2) Vehiculele vor fi încărcate astfel încât deşeurile să nu fie vizibile şi să nu existe posibilitatea împrăştierii lor pe calea publică. Fiecărui vehicul i se va asigura personalul necesar pentru executarea operaţiunilor specifice, în condiţii de siguranţă şi de eficienţă.

    (3) Încărcarea deşeurilor municipale în autovehiculele transportatoare se face direct din recipiente. Este interzisă descărcarea recipientelor pe sol în vederea încărcării acestora în autovehicule.

    (4) Personalul care efectuează colectarea este obligat să manevreze recipientele astfel încât să nu se producă praf, zgomot sau să se răspândească deşeuri în afara autovehiculelor de transport. După golire recipientele vor fi aşezate în locul de unde au fost ridicate.

    (5) În cazul deteriorării unor recipiente, pungi/saci de plastic şi al împrăştierii accidentale a deşeurilor în timpul operaţiunii de golire, personalul care execută colectarea este obligat să încarce întreaga cantitate de deşeuri în autovehicul, astfel încât locul să rămână curat, fiind dotat corespunzător pentru această activitate.

    (6) Personalul care execută colectarea este obligat să încarce în autovehicule întreaga cantitate de deşeuri existente la punctele de colectare, lăsând locul curat şi măturat, chiar dacă există deşeuri municipale amplasate lângă containerele de colectare.

    (7) În cazul în care în/lângă recipientele sau containerele de colectare sunt depozitate şi deşeuri din construcţii, acestea vor fi colectate separat, după caz, înştiinţând în scris utilizatorul despre acest fapt, precum şi suma suplimentară pe care trebuie să o plătească pentru colectarea acelor deşeuri.

    (8) Operatorul are obligaţia să colecteze toate anvelopele abandonate pe domeniul public, inclusiv cele de la punctele de colectare a deşeurilor municipale, şi să le predea persoanelor juridice care desfăşoară activitatea de colectare a anvelopelor uzate sau celor care preiau responsabilitatea gestionării anvelopelor uzate de la persoanele juridice care introduc pe piaţă anvelope noi şi/sau anvelope uzate destinate reutilizării, dacă acesta nu este autorizat pentru această activitate în condiţiile legii.

    ART. 23  Consiliul Local al comunei Mătăsari poate aplica tarife diferenţiate, stimulative pentru colectarea selectivă a deşeurilor municipale.

    ART. 24

    (1) Transportul deşeurilor, în funcţie de provenienţa acestora, se realizează numai de operatorul serviciului de salubrizare, care trebuie să utilizeze autovehicule destinate acestui scop, acoperite şi prevăzute cu dispozitive de golire automată a recipientelor de colectare, care să nu permită împrăştierea deşeurilor sau a prafului, emanarea de noxe sau scurgeri de lichide în timpul transportului.

    (2) Starea tehnică a autovehiculelor trebuie să fie corespunzătoare circulaţiei pe drumurile publice, fără scurgeri de carburanţi, lubrifianţi sau lichide speciale, cu emisii reduse de noxe (zgomot şi gaze de eşapament), şi să prezinte o bună etanşeitate a benelor de încărcare.

    (3) Autovehiculele care transportă deşeuri municipale trebuie să aibă un aspect îngrijit şi să fie personalizate cu sigla operatorului.

    (4) Autovehiculele trebuie să aibă dimensiunile adaptate la condiţiile de drum, structura localităţii şi structura arhitecturală a diferitelor clădiri, dotarea tehnică necesară pentru intervenţie în cazul unor accidente sau defecţiuni apărute în timpul transportării deşeurilor.

    (5) Personalul operativ care deserveşte mijloacele auto trebuie să fie instruit pentru efectuarea transportului în condiţii de siguranţă, să deţină toate documentele de însoţire şi să nu abandoneze deşeurile pe traseu.

    (6) Pentru deplasare se vor folosi traseele cele mai scurte, cu cel mai redus risc pentru sănătatea populaţiei şi a mediului, care au fost aprobate de autoritatea administraţiei publice locale. Pentru minimizarea distanţelor de transport se vor utiliza staţiile de transfer, după punerea acestora în funcțiune.

    (7) Consiliul Local al comunei Mătăsari stabileşte intervalul orar de colectare a deşeurilor municipale, preferabil între orele 08,00-18,00.

    (8) Vehiculele vor fi întreţinute astfel încât să corespundă scopului propus, benele şi containerele vor fi spălate la cel mult două zile şi vor fi dezinfectate săptămânal în interior şi la exterior, conform normelor tehnice precizate de producător sau în actele normative în vigoare, numai în spaţiile care sunt dotate cu sisteme de colectare a apelor uzate provenite din spălare, separat de sistemul de canalizare al localităţii. Apele uzate provenite din spălatul autovehiculelor vor fi transportate la staţia de epurare a apelor uzate a localităţii, dacă nu există staţie de epurare proprie.

    (9) In conformitate cu prevederile legale în vigoare, pentru stimularea prevenirii generării deșeurilor, pe de o parte, și a colectării separate a deșeurilor reciclabile, pe de altă parte, se impune aplicarea instrumentului economic „plătește pentru cât arunci”. Instrumentul se va aplica atât pentru deșeurile menajere și similare (reciclabile și reziduale), cât și pentru celelalte categorii de deșeuri colectate de operatorii de salubrizare la solicitare (voluminoase, din construcții și demolări).

    (10) Pentru asigurarea implementării instrumentului economic „plătești pentru cât arunci” („Pay-as-you-throw” PAYT), vehiculele de colectare vor fi dotate cu sistem de cântărire și de emitere bon de cântar. Pe baza bonurilor de cântar emise într-o lună de zile, care acoperă cantitățile de deșeuri colectate de la generator, operatorul va factura acestuia suma de plată pentru prestarea serviciului de salubrizare, .

    ART. 25

    (1) În situaţia în care, ca urmare a execuţiei unor lucrări tehnico-edilitare aferente infrastructurii, este împiedicată utilizarea punctelor de colectare stabilite şi/sau accesul autovehiculelor destinate transportului deşeurilor municipale şi/sau al oricărui alt tip de deşeu, operatorul, pe baza notificării transmise de autoritatea administraţiei publice locale, trebuie să anunţe utilizatorii cu cel puţin 5 zile înainte despre situaţia intervenită, durata acesteia, punctele de colectare care se utilizează în această perioadă şi programul de colectare.

    (2) Pe toată această perioadă operatorul are obligaţia să doteze punctele de colectare care vor fi folosite de utilizatorii afectaţi cu capacităţi de precolectare suficiente şi să reducă intervalul între două colectări succesive, dacă este cazul.

    (3) În cazul apariţiei unor intemperii ce au ca efect întreruperea serviciului sau diminuarea cantităţilor contractate de la utilizatori, operatorul are obligaţia să anunţe această situaţie şi să factureze numai cantităţile sau serviciile efectiv realizate.

    ART. 26

    (1) După colectare, deşeurile municipale vor fi supuse procesului de sortare/tratare dacă în aria administrativ-teritorială a localităţii există staţie de sortare/tratare.

    (2) Este interzisă depozitarea fără sortarea/tratarea prealabilă a deşeurilor municipale dacă în aria administrativ-teritorială a localităţii există staţie de sortare/tratare.

    ART. 27

    Operatorii economici producători de deşeuri, precum şi operatorii economici specializaţi în conceperea şi proiectarea activităţilor tehnologice ce pot genera deşeuri au următoarele obligaţii:

    a) să adopte, încă de la faza de concepţie şi proiectare a unui produs, soluţiile şi tehnologiile de eliminare sau de diminuare la minimum posibil a producerii deşeurilor;

    b) să ia măsurile necesare de reducere la minimum a cantităţilor de deşeuri rezultate din activităţile existente;

    c) să nu amestece deşeurile periculoase cu deşeuri nepericuloase;

    d) să nu genereze fenomene de poluare prin descărcări necontrolate de deşeuri în mediu;

    e) să ia măsurile necesare astfel încât eliminarea deşeurilor să se facă în condiţii de respectare a reglementărilor privind protecţia populaţiei, a mediului şi a prezentului regulament;

    f) să nu abandoneze deşeurile şi să nu le depoziteze în locuri neautorizate;

    g) să separe deşeurile înainte de colectare, în vederea valorificării sau eliminării acestora.

    ART. 28

    Operatorii care asigură activitatea de colectare şi transport al deşeurilor au şi următoarele obligaţii:

    a) să deţină toate documentele necesare de însoţire a deşeurilor transportate, din care să rezulte utilizatorul/utilizatorii, destinatarul, tipurile de deşeuri, locul de încărcare, locul de destinaţie şi, după caz, cantitatea de deşeuri transportate şi codificarea acestora conform legii;

    b) să nu abandoneze deşeuri pe traseu şi să le ridice în totalitate pe cele ale utilizatorilor sau pe cele existente pe traseul de colectare şi transport, cu excepţia celor periculoase care nu sunt înglobate în deşeurile municipale;

    c) să proceseze, conform prezentului regulament şi actelor normative în vigoare, deşeurile din construcţii colectate ca urmare a abandonării acestora pe domeniul public;

    d) să folosească traseele cele mai scurte şi/sau cu cel mai redus risc pentru sănătatea populaţiei şi a mediului, care au fost aprobate de autorităţile administraţiei publice locale.

    e) să asigure transportul separat al deşeurilor colectate separat de către generatori şi să nu amestece aceste deşeuri;

    f) să emită bonuri de cântar pentru deșeurile colectate separat de la populație, agenții economici și instituții, piețe, deșeurile abandonate, deșeurile generate cu caracter nepermanent care se ridică la solicitarea generatorilor.

ART. 29

(1) Deşeurile din construcţii şi desfiinţări vor fi supuse proceselor de reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de umplere, rambleiere, pentru a se atinge următoarele procente (conf. Legii 211/2011 privind regimul deșeurilor și HG 942/2007 pentru aprobarea Planului naţional de gestionare a deşeurilor):

– minim 55% din masa cantităţilor de deşeuri provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări în anul 2023

– minim 70% din masa cantităţilor de deşeuri provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări începând din anul 2024;

(2) Pentru deșeurile de construcții și demolări responsabilitatea atingerii acestor ținte va reveni autorităților administrațiilor publice. Acest lucru va fi verificat pe baza documentelor menționate la alin (4).

(3) Pentru deșeurile de construcții și demolări responsabilitatea atingerii acestor ținte va reveni titularilor autorizațiilor de construcție/demolare. Acest lucru va fi verificat pe baza documentelor menționate la alin (4).

(4) Operatorii care colectează deșeurile de construcții și demolări sunt obligați să remită bonuri de cântar populației, respectiv titularilor de autorizații de construcție/desființare (persoane fizice sau juridice) și să solicite documente de valorificare a deșeurilor de la operatorii autorizați pentru valorificare sau de la utilizatorii acestor deșeuri în activități de rambleiere/umplere.

(5) Modul de gestionare al deșeurilor menționate la alin (4), precum și documentele doveditoare vor fi verificate de reprezentații împuterniciți ai autorităților administrației publice locale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.   

    SECŢIUNEA a 2-a

    Măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice

    ART. 30

    (1) Activitatea de măturat a căilor publice se realizează în scopul păstrării unui aspect salubru al domeniului public.

    (2) În vederea reducerii riscului de îmbolnăvire a populaţiei ca urmare a acţiunii patogene a microorganismelor existente în praful stradal, Consiliul Local al comunei Mătăsari stabilește intervalul orar de efectuare a operaţiunilor de stropire, măturare şi spălare a căilor publice. Intervalul orar pentru efectuarea operaţiunilor de stropire, măturare şi spălare este între orele 08,00-18,00.

    (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2) operaţiile de stropire, măturare şi spălare nu se realizează în acele zile în care plouă pe toată perioada zilei.

    (4) Arterele de circulaţie, zilele din cursul săptămânii şi numărul de treceri în ziua respectivă pe/în care se execută activitatea de stropit, măturat şi spălat sunt cele cuprinse în caietul de sarcini al serviciului.

    (5) Măturatul se efectuează pe o lăţime de minimum 2 metri de la bordură sau de la rigola centrală, astfel încât cantitatea de praf care se poate ridica în aer ca urmare a deplasării autovehiculelor sau acţiunii vântului să nu depăşească concentraţia de pulberi admisă prin normele în vigoare.

    (6) Pentru evitarea formării prafului şi pentru crearea unui climat citadin igienic, operaţia de măturare va fi precedată de stropirea carosabilului sau a trotuarelor cu apă, dacă praful nu este umectat ca urmare a condiţiilor naturale, sau temperatura exterioară, în zona măturată, nu este mai mică decât cea de îngheţ.

    ART. 31

    (1) Măturatul manual se aplică pe carosabil, pe trotuare, în pieţe, în locuri de parcare sau pe suprafeţe anexe ale spaţiilor de circulaţie, de odihnă ori de agrement în toate cazurile în care nu se poate realiza măturatul mecanic.

    (2) Din punct de vedere al îmbrăcămintei spaţiilor de circulaţie, de odihnă sau de agrement, măturatul se realizează pe suprafeţe neîmbrăcate sau îmbrăcate cu asfalt, pavele cu rosturi bituminoase, pietre de râu, macadam.

    (3) Întreţinerea curăţeniei străzilor în timpul zilei se efectuează pe toată durata zilei şi cuprinde operaţiunile de măturat stradal, al spaţiilor verzi stradale, al spaţiilor de agrement şi odihnă, al parcărilor, precum şi colectarea şi îndepărtarea obiectelor aruncate pe jos sau în coşurile de gunoi şi scrumiere, în scopul păstrării unui aspect salubru al domeniului public.

    (4) Operaţiunea de măturat se efectuează pe toată perioada anului, cu excepţia perioadei în care se efectuează curăţatul zăpezii sau în care temperatura exterioară este sub cea de îngheţ.

    (5) Colectarea reziduurilor stradale rezultate din activitatea de măturat manual se va face în recipiente acoperite, amplasate în condiţii salubre, în spaţii special amenajate, care vor fi transportate cu mijloace de transport adecvate.

    (6) Se interzice depozitarea temporară a reziduurilor stradale, între momentul colectării şi cel al transportului, direct pe sol sau în saci depuşi pe trotuare, scuare, spaţii verzi sau altele asemenea.

    (7) Deşeurile de tip stradal, dacă nu au fost amestecate cu deşeurile municipale, pot fi transportate direct la depozitul de deşeuri, fără a fi necesară efectuarea operaţiei de sortare.

    ART. 32

    (1) Perioada de realizare a stropitului este, de regulă, de la 1 aprilie până la 1 octombrie, perioadă ce poate fi modificată de autoritatea administraţiei publice locale sau de asociaţia de dezvoltare comunitară în funcţie de condiţiile meteorologice concrete.

    (2) Este interzisă efectuarea operaţiilor de stropire şi spălare în perioada în care, conform prognozei meteorologice, este posibilă formarea poleiului.

    (3) La executarea operaţiei de stropire se va avea în vedere să nu fie afectaţi pietonii, autovehiculele, vitrinele, mobilierul stradal, panourile publicitare, din zona în care acţionează utilajul ce realizează operaţiunea.

    ART. 33

    (1) Operaţiunea de spălare se execută atât pe partea carosabilă, cât şi pe trotuare, după terminarea operaţiei de măturare şi curăţare a rigolelor.

    (2) Spălatul se realizează cu jet de apă cu presiune ridicată, fiind interzis spălatul cu furtunul racordat la hidranţii stradali sau la autocisternele care nu sunt prevăzute cu instalaţiile necesare să realizeze presiunea prescrisă.

    (3) Perioada în care se execută operaţiunea de spălare este aceeaşi cu cea prevăzută la art. 31 alin. (1).

    (4) Este interzisă operaţia de spălare sau stropire în anotimpul călduros în intervalul orar 13,00-17,00, dacă indicele de confort termic depăşeşte pragul valoric de 75 de unităţi.

    (5) Pentru asigurarea condiţiilor prevăzute la alin. (4) şi pentru planificarea operaţiilor de stropire şi spălare, operatorii de salubrizare vor întreprinde toate măsurile necesare ca în perioada de vară să cunoască valoarea indicelui de confort la ora 12,00 şi prognoza pentru perioada imediat următoare de două zile de la Administraţia Naţională de Meteorologie.

    (6) Operatorul are obligaţia să anunţe autoritatea administraţiei publice locale în legătură cu toate situaţiile în care este împiedicată realizarea operaţiilor de spălare, stropire sau măturare.

    (7) Curăţatul rigolelor se realizează anterior sau concomitent cu operaţia de măturare. Răzuirea rigolelor de pământ se realizează cu frecvenţa stabilită în caietul de sarcini, dar nu mai puţin de o dată pe lună.

    (8) Lăţimea medie pe care se aplică curăţarea rigolelor este de 0,75 m, măsurată de la bordură spre axul median al străzii.

    ART. 34

    (1) Pentru realizarea operaţiunii de stropire sau spălare se utilizează apă prelevată de la hidranţii stradali, cu acordul operatorului serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare.

    (3) În această situaţie, alimentarea cu apă se realizează pe baza unui contract încheiat cu operatorul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare.

    (4) Substanţele utilizate în procesul de spălare trebuie să fie aprobate de autoritatea administraţiei publice locale.

    SECŢIUNEA a 3-a

    Curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ

    ART. 35

    (1) Operatorul care prestează activitatea de curăţare şi transportul zăpezii îşi va organiza sistemul de informare şi control atât asupra stării drumurilor, cât şi în ce priveşte modul de pregătire şi acţionare pe timp de iarnă.

    (2) Pentru asigurarea circulaţiei rutiere şi pietonale în condiţii de siguranţă în timpul iernii, operatorul va întocmi anual un program de acţiune comun cu autorităţile administraţiei publice locale, până la 1 octombrie, pentru acţiunile necesare privind deszăpezirea, prevenirea şi combaterea poleiului, care va cuprinde măsuri:

    a) pregătitoare;

    b) de prevenire a înzăpezirii şi măsuri de deszăpezire;

    c) de prevenire şi combatere a poleiului.

    ART. 36

    Autoritatea administraţiei publice locale împreună cu operatorul vor lua măsurile de organizare a intervenţiilor pe timp de iarnă, care constau în:

    a) stabilirea nivelurilor de prioritate de intervenţie pe străzile din cadrul localităţii şi dotarea necesară deszăpezirii pe timp de iarnă;

    b) organizarea unităţilor operative de acţiune;

    c) întocmirea planului operativ;

    d) elaborarea programului pregătirilor pentru iarnă.

    ART. 37

    Planul operativ de acţiune în timpul iernii va cuprinde cel puţin:

    a) centralizatorul materialelor chimice şi antiderapante, al carburanţilor şi lubrifianţilor;

    b) centralizatorul utilajelor şi mijloacelor de deszăpezire şi transport necesare;

    c) lista străzilor şi a tronsoanelor de străzi pe care se va acţiona;

    d) lista străzilor şi a tronsoanelor de străzi pe care se va acţiona cu prioritate;

    e) lista mijloacelor de comunicare;

    f) lista persoanelor responsabile, cu adresa şi numerele de telefon de la serviciu şi de acasă;

    g) inventarul gospodăresc şi al echipamentelor de protecţie;

    h) lista mobilierului stradal, cu precizarea localizării capacelor căminelor de canalizare şi a gurilor de scurgere;

    i) dispunerea spaţiilor pentru adunarea şi odihna personalului.

    ART. 38

    Operaţiunile de curăţare şi transport al zăpezii şi de acţionare cu materiale antiderapante se realizează obligatoriu pe străzile sau tronsoanele de străzi în pantă sau poduri.

    ART. 39

    (1) Îndepărtarea zăpezii se va realiza atât manual, cât şi mecanizat, în funcţie de condiţiile specifice din teren.

    (2) Îndepărtarea zăpezii manual se efectuează atât ziua, cât şi noaptea, în funcţie de necesităţi, cu respectarea instrucţiunilor de securitate şi sănătate a muncii.

    (3) Operatorii serviciului de salubrizare vor avea convenţii încheiate cu Administraţia Naţională de Meteorologie, pentru a cunoaşte zilnic prognoza pentru următoarele 3 zile privind evoluţia temperaturii nocturne şi diurne şi a cantităţilor de precipitaţii sub formă de zăpadă.

    (4) În funcţie de prognoza meteorologică primită, operatorul va acţiona preventiv pentru preîntâmpinarea depunerii stratului de zăpadă şi a formării poleiului.

    ART. 40

    (1) În cazul depunerii stratului de zăpadă şi formării gheţii, arterele de circulaţie a mijloacelor de transport în comun, spaţiile destinate traversării pietonale a străzilor, trotuarele din dreptul staţiilor mijloacelor de transport în comun, căile de acces la instituţiile publice, staţiile de metrou şi unităţile de alimentaţie publică trebuie să fie practicabile în termen de maximum 4 ore de la încetarea ninsorii.

    (2) În cazul unor ninsori abundente sau care au o durată de timp mai mare de 12 ore se va interveni cu utilajele de deszăpezire pentru degajarea cu prioritate a străzilor pe care circulă mijloacele de transport în comun.

    (3) Acţiunea de deszăpezire trebuie să continue până la degajarea tuturor străzilor şi aleilor din cadrul localităţii.

    (4) Odată cu îndepărtarea zăpezii de pe drumul public se vor degaja atât rigolele, cât şi gurile de scurgere, astfel încât în urma topirii zăpezii apa rezultată să se scurgă în sistemul de canalizare.

    ART. 41

    (1) Evidenţa activităţii privind combaterea poleiului şi deszăpezirii străzilor din localitate pe timp de iarnă se va ţine de către operator într-un registru special întocmit pentru această activitate şi denumit „jurnal de activitate pe timp de iarnă”.

    (2) Jurnalul de activitate pe timp de iarnă, semnat de reprezentantul împuternicit al autorităţii administraţiei publice locale sau al asociaţiei de dezvoltare comunitară, după caz, constituie documentul primar de bază pentru verificarea activităţii şi decontarea lucrărilor efectuate.

    (3) În cadrul jurnalului se vor trece cel puţin următoarele:

    a) numele şi prenumele dispecerului;

    b) data şi ora de începere a acţiunii pe fiecare utilaj/echipă în parte;

    c) data şi ora de terminare a acţiunii pe fiecare utilaj/echipă în parte;

    d) străzile pe care s-a acţionat;

    e) activitatea prestată;

    f) forţa de muncă utilizată;

    g) utilajele/echipele care au acţionat;

    h) materialele utilizate şi cantitatea acestora;

    i) temperatura exterioară;

    j) condiţiile hidrometeorologice;

    k) grosimea stratului de zăpadă conform datelor primite de la Administraţia Naţională de Meteorologie;

    l) semnătura dispecerului;

    m) semnătura reprezentantului împuternicit al beneficiarului.

    (4) Evidenţa se va ţine pe schimburi, separat pentru acţiunea cu utilaje şi separat pentru acţiunea cu forţe umane.

    ART. 42

    (1) Autorităţile administraţiei publice locale stabilesc locurile de depozitare sau de descărcare a zăpezii care a rezultat în urma îndepărtării acesteia de pe străzile pe care s-a acţionat manual sau mecanizat.

    (2) Locurile de depozitare vor fi amenajate astfel încât:

    a) să nu permită infiltrarea apei rezultate din topire în sol;

    b) suprafaţa depozitului să fie suficient de mare pentru a permite depozitarea întregii cantităţi de zăpadă provenite din aria de deservire aferentă;

    c) dimensionarea să se realizeze pentru 50% din cantitatea medie multianuală de zăpadă, comunicată de Administraţia Naţională de Meteorologie pentru localitatea respectivă, căzută pe suprafaţa pentru care se realizează operaţia de deszăpezire, corelată cu unghiul taluzului natural pentru zăpada depozitată;

    d) să fie prevăzute cu sistem de colectare a apei provenite din topire şi de deversare a acesteia numai în reţeaua de canalizare a localităţii în punctele avizate de operatorul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare.

    (3) Zăpada rezultată din activitatea de deszăpezire poate fi descărcată în căminele de canalizare avizate în prealabil de operatorul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare.

    (4) Se interzice depozitarea zăpezii pe trotuare, în intersecţii, spaţii verzi, terenuri virane etc.

    (5) Încărcarea, transportul, descărcarea şi depozitarea zăpezii şi a gheţii acesteia trebuie să se realizeze în maximum 12 ore de la terminarea activităţii de deszăpezire.

    (6) Consiliul local poate stabili şi alte intervale de timp în care operatorul trebuie să asigure deszăpezirea, în funcţie de importanţa străzilor, abundenţa cantităţii de zăpadă, dotarea cu mijloace tehnice şi umane etc., dar nu mai mult de 24 de ore.

    (7) Transportul, depozitarea şi descărcarea zăpezii şi a gheţii formate pe carosabil se realizează concomitent cu operaţia de deszăpezire.

    ART. 43

    (1) Autorităţile administraţiei publice locale vor lua măsuri pentru prevenirea şi combaterea poleiului şi înzăpezirii străzilor din cadrul localităţii, în toată perioada iernii, şi de apărare a lor împotriva degradării acestora, în perioada de dezgheţ.

    (2) Măsurile de prevenire, combatere şi de apărare vor fi cele cuprinse în programul comun de acţiune aprobat de consiliul local.

    ART. 44

    (1) Împrăştierea substanţelor chimice, în cazul în care prognoza meteorologică sau mijloacele de detectare locale indică posibilitatea apariţiei poleiului, a gheţii şi în perioada în care se înregistrează variaţii de temperatură care conduc la topirea zăpezii/gheţii urmată în perioada imediat următoare de îngheţ, se realizează în maximum 3 ore de la avertizare.

    (2) Combaterea poleiului se face utilizând atât materiale antiderapante, cât şi fondanţi chimici în amestecuri omogene, iar împrăştierea acestora se realizează cât mai uniform pe suprafaţa părţii carosabile.

    (3) Utilizarea clorurii de sodiu numai în amestec cu inhibitori de coroziune se utilizează în cazul în care temperatura nu scade sub -10°C. Pentru temperaturi mai scăzute se va utiliza clorura de calciu sau alte substanţe chimice care au un grad de coroziune redusă.

    (4) Utilizarea clorurii de sodiu fără ca aceasta să fie amestecată cu inhibitori de coroziune sau cu nisip ori alte materiale care prin acţiunea de împrăştiere pot produce deteriorări prin acţiunea abrazivă sau prin lovire şi/sau înfundare a canalizării stradale este interzisă.

    (5) Substanţele utilizate pentru prevenirea depunerii zăpezii, îngheţului şi pentru combaterea formării poleiului vor fi aprobate de autoritatea administraţiei publice.

    ART. 45

    Autorităţile administraţiei publice locale sau operatorul au obligaţia să anunţe prin posturile de radio locale starea străzilor, locurile în care traficul este îngreunat ca urmare a lucrărilor de curăţare şi transport al zăpezii, străzile pe care s-a format poleiul, precum şi orice alte informaţii legate de activitatea de deszăpezire sau de combatere a poleiului, necesare asigurării unei circulaţii în siguranţă a pietonilor, a mijloacelor de transport în comun, a autovehiculelor care asigură aprovizionarea şi a celorlalte autovehicule.

    CAP. III

    Drepturi şi obligaţii

    SECŢIUNEA 1

    Drepturile şi obligaţiile operatorilor serviciului de salubrizare

    ART. 46

    (1) Operatorii serviciului de salubrizare vor acţiona pentru implicarea deţinătorilor de deşeuri în gestionarea eficientă a acestora şi transformarea treptată a deţinătorilor de deşeuri în „operatori activi de mediu”, cel puţin la nivelul habitatului propriu.

    (2) Operatorii vor asigura condiţiile materiale pentru realizarea precolectării selective, în paralel cu conştientizarea utilizatorilor asupra tratării cu responsabilitate a problemei deşeurilor.

    (3) Autorităţile administraţiei publice locale se vor implica în înfiinţarea sistemelor de precolectare şi colectare selectivă a deşeurilor menajere de la populaţie şi de popularizare şi instruire a acesteia privind condiţiile de mediu, impactul deşeurilor asupra mediului, inclusiv în toate unităţile de învăţământ pe care le gestionează.

    ART. 47

    (1) Drepturile şi obligaţiile operatorului serviciului de salubrizare se constituie ca un capitol distinct în cadrul:

    a) hotărârii de dare în administrare a serviciului de salubrizare;

    b) regulamentului serviciului de salubrizare;

    c) contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare;

    d) contractului de prestare a serviciului de salubrizare pentru utilizatori.

    ART. 48

    Operatorii serviciului de salubrizare au următoarele drepturi:

    a) să încaseze contravaloarea serviciului de salubrizare prestat/contractat, corespunzător tarifului aprobat de autorităţile administraţiei publice locale, determinat în conformitate cu normele metodologice elaborate şi aprobate de A.N.R.S.C.;

    b) să asigure echilibrul contractual pe durata contractului de delegare a gestiunii;

    c) să solicite ajustarea tarifului în raport cu evoluţia generală a preţurilor şi tarifelor din economie;

    d) să propună modificarea tarifului aprobat în situaţiile de schimbare semnificativă a echilibrului contractual;

    e) să aibă exclusivitatea prestării serviciului de salubrizare pentru toţi utilizatorii din raza unităţii administrativ-teritoriale pentru care are hotărâre de dare în administrare sau contract de delegare a gestiunii;

    f) să aplice la facturare tarifele aprobate de autoritatea administraţiei publice locale;

    g) să suspende sau să limiteze prestarea serviciului, fără plata vreunei penalizări, cu un preaviz de 5 zile lucrătoare, dacă sumele datorate nu au fost achitate după 45 de zile de la primirea facturii;

    h) să solicite recuperarea debitelor în instanţă.

    ART. 49

    Operatorii serviciilor de salubrizare au următoarele obligaţii:

    a) să ţină gestiune separată pentru fiecare activitate în parte, pentru a se putea stabili tarife juste în concordanţă cu cheltuielile efectuate;

    b) să asigure prestarea serviciului de salubrizare conform prevederilor contractuale şi cu respectarea prezentului regulament, prescripţiilor, normelor şi normativelor tehnice în vigoare;

    c) să plătească despăgubiri persoanelor fizice sau juridice pentru prejudiciile provocate din culpă, inclusiv pentru restricţiile impuse deţinătorilor de terenuri aflate în perimetrul zonelor de protecţie instituite, conform prevederilor legale;

    d) să plătească despăgubiri pentru întreruperea nejustificată a prestării serviciului şi să acorde bonificaţii procentuale din valoarea facturii utilizatorilor în cazul prestării serviciului sub parametrii de calitate şi cantitate prevăzuţi în contractele de prestare;

    e) să furnizeze autorităţii administraţiei publice locale, respectiv A.N.R.S.C., informaţiile solicitate şi să asigure accesul la documentele şi documentaţiile pe baza cărora prestează serviciul de salubrizare, în condiţiile legii;

    f) să încheie contracte de asigurare pentru pagubele aduse la infrastructura exploatată în desfăşurarea activităţilor;

    g) să deţină toate avizele, acordurile, autorizaţiile şi licenţele necesare prestării activităţilor specifice serviciului de salubrizare, prevăzute de legislaţia în vigoare;

    h) să respecte angajamentele luate prin contractele de prestare a serviciului de salubrizare;

    i) să presteze serviciul de salubrizare la toţi utilizatorii din raza unităţii administrativ-teritoriale pentru care are hotărâre de dare în administrare sau contract de delegare a gestiunii, să colecteze întreaga cantitate de deşeuri municipale şi să lase în stare de curăţenie spaţiul destinat depozitării recipientelor de precolectare şi domeniul public;

    j) să doteze punctele de colectare cu recipiente şi/sau containere în cantităţi suficiente, cu respectarea normelor în vigoare;

    k) să ţină la zi, împreună cu autorităţile administraţiei publice, evidenţa tuturor utilizatorilor cu şi fără contracte de prestări servicii în vederea decontării prestaţiei direct din bugetul local, pe baza taxelor locale instituite în acest sens.

    l) să respecte indicatorii de performanţă stabiliţi prin hotărârea de dare în administrare sau prin contractul de delegare a gestiunii şi precizaţi în regulamentul serviciului de salubrizare, să îmbunătăţească în mod continuu calitatea serviciilor prestate;

    m) să aplice metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor specifice de operare;

    n) să doteze utilizatorii cu mijloacele necesare precolectării selective, în condiţiile stabilite de prezentul regulament;

    o) să verifice starea tehnică a mijloacelor de precolectare şi să le înlocuiască pe cele care prezintă defecţiuni sau neetanşeităţi în maximum 24 de ore de la sesizare;

    p) să asigure curăţenia şi igiena căilor publice, a staţiilor mijloacelor de transport în comun;

    q) să îşi extindă anual aria de activitate pentru serviciul de salubrizare, pentru a deservi întreaga comunitate a localităţii;

    r) să asigure curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice, din staţiile mijloacelor de transport în comun, de la trecerile de pietoni semnalizate şi să le menţină în funcţiune pe timp de polei sau de îngheţ;

    s) să asigure desfăşurarea corespunzătoare a programelor de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare conform programelor aprobate de autoritatea administraţiei publice locale;

    t) să factureze serviciile prestate în conformitate cu procedurile proprii de facturare aprobate de autoritatea competentă, la tarife legal aprobate;

    u) să înfiinţeze activitatea de dispecerat şi de înregistrare a reclamaţiilor, având un program de funcţionare permanent;

    v) să înregistreze toate reclamaţiile şi sesizările utilizatorilor într-un registru şi să ia măsurile de rezolvare ce se impun. În registru se vor consemna numele, prenumele persoanei care a reclamat şi a primit reclamaţia, adresa reclamantului, data şi ora reclamaţiei, data şi ora rezolvării, numărul de ordine al reclamaţiei care va fi comunicat petentului. La sesizările scrise operatorul are obligaţia să răspundă în termen de maximum 30 de zile de la înregistrarea acestora;

    w) să ţină evidenţa gestiunii deşeurilor şi să raporteze periodic autorităţilor competente situaţia, conform reglementărilor în vigoare.

    SECŢIUNEA a 2-a

    Drepturile şi obligaţiile utilizatorilor

    ART. 50

    (1) Au calitatea de utilizator al serviciului de salubrizare beneficiarii individuali sau colectivi, direcţi ori indirecţi, definiţi potrivit Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice.

    (2) Dreptul, fără discriminare, de acces la serviciul de salubrizare, de utilizare a acestuia, precum şi la informaţiile publice este garantat tuturor utilizatorilor.

    ART. 51

    Utilizatorii au următoarele drepturi:

    a) să utilizeze, liber şi nediscriminatoriu, serviciul de salubrizare, în condiţiile contractului/contractului-cadru de prestare;

    b) să solicite şi să primească, în condiţiile legii şi ale contractelor de prestare, despăgubiri sau compensaţii pentru daunele provocate lor de către operatori prin nerespectarea obligaţiilor contractuale asumate ori prin prestarea unor servicii inferioare, calitativ şi cantitativ, parametrilor tehnici stabiliţi prin contract sau prin normele tehnice în vigoare;

    c) să sesizeze autorităţilor administraţiei publice locale şi celei competente orice deficienţe constatate în sfera serviciului de salubrizare şi să facă propuneri vizând înlăturarea acestora, îmbunătăţirea activităţii şi creşterea calităţii serviciului;

    d) să se asocieze în organizaţii neguvernamentale pentru apărarea, promovarea şi susţinerea intereselor proprii;

    e) să primească şi să utilizeze informaţii privind serviciul de salubrizare, despre deciziile luate în legătură cu acest serviciu de către autorităţile administraţiei publice locale, A.N.R.S.C. sau operator, după caz;

    f) să fie consultaţi, direct sau prin intermediul unor organizaţii neguvernamentale reprezentative, în procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor, strategiilor şi reglementărilor privind activităţile din sectorul serviciului de salubrizare;

    g) să se adreseze, individual ori colectiv, prin intermediul unor asociaţii reprezentative, autorităţilor administraţiei publice locale sau centrale ori instanţelor judecătoreşti, în vederea prevenirii sau reparării unui prejudiciu direct ori indirect;

    h) să li se presteze serviciul de salubrizare în condiţiile prezentului regulament, ale celorlalte acte normative în vigoare, la nivelurile stabilite în contract;

    i) să conteste facturile când constată încălcarea prevederilor contractuale;

    j) să primească răspuns în maximum 30 de zile la sesizările adresate operatorului sau autorităţilor administraţiei publice locale şi centrale cu privire la neîndeplinirea unor condiţii contractuale;

    k) să fie dotaţi de operator cu recipiente de precolectare adecvate mijloacelor de încărcare şi de transport ale acestora;

    l) utilizatorilor le este garantat dreptul de acces la serviciile de salubrizare şi de utilizare a acestora.

    ART. 52

    Utilizatorii au următoarele obligaţii:

    a) să respecte prevederile prezentului regulament şi clauzele contractului de prestare a serviciului de salubrizare;

    b) să achite în termenele stabilite obligaţiile de plată, în conformitate cu prevederile contractului de prestare a serviciului de salubrizare;

    c) să asigure accesul utilajelor de colectare a deşeurilor la punctele de colectare;

    d) să asigure preselectarea pe categorii a deşeurilor reciclabile, rezultate din gospodăriile proprii sau din activităţile lucrative pe care le desfăşoară, precum şi depozitarea acestora în containere asigurate de operatorul serviciului de salubrizare numai în locurile special amenajate;

    e) să aplice măsuri privind deratizarea şi dezinsecţia, stabilite de autoritatea locală şi de direcţia de sănătate publică teritorială;

    f) să accepte limitarea temporară a prestării serviciului ca urmare a execuţiei unor lucrări prevăzute în programele de reabilitare, extindere şi modernizare a infrastructurii tehnico-edilitare;

    g) să respecte normele de igienă şi sănătate publică stabilite prin actele normative în vigoare;

    h) să încheie contracte pentru prestarea uneia dintre activităţile serviciului de salubrizare menţionate la art. 2 numai cu operatorul care are dreptul să presteze astfel de activităţi în aria teritorial-administrativă în care se află utilizatorul;

    i) să execute operaţiunea de precolectare în recipientele cu care sunt dotate punctele de colectare de operatorul serviciului de salubrizare, în conformitate cu sistemul de colectare stabilit de autorităţile administraţiei publice locale şi prevăzute în contract. Fracţiunea umedă a deşeurilor va fi depusă în saci de plastic şi apoi în recipientul de colectare;

    j) să primească de la operator pungi/saci de plastic pentru colectarea selectivă a deşeurilor reciclabile;

    k) să menţină în stare de curăţenie spaţiile în care se face precolectarea, precum şi recipientele în care se depozitează deşeurile municipale în vederea colectării;

    l) să execute operaţiunea de precolectare în condiţii de maximă siguranţă din punct de vedere al sănătăţii oamenilor şi al protecţiei mediului, astfel încât să nu producă poluare fonică, miros neplăcut şi răspândirea de deşeuri;

    m) să nu introducă în recipientele de precolectare deşeuri din categoria celor cu regim special (periculoase, toxice, explozive), animaliere, provenite din construcţii, din toaletarea pomilor sau curăţarea şi întreţinerea spaţiilor verzi ori provenite din diverse procese tehnologice care fac obiectul unor tratamente speciale, autorizate de direcţiile sanitare veterinare sau de autorităţile de mediu;

    n) să colecteze şi să depoziteze selectiv deşeurile de ambalaje în recipiente diferite, inscripţionate corespunzător şi amplasate de operatorul serviciului de salubrizare în spaţiile special amenajate de autorităţile administraţiei publice locale;

    o) să asigure curăţenia incintelor proprii, precum şi a zonelor cuprinse între imobil şi domeniul public (până la limita de proprietate); autorităţile administraţiei publice locale se vor îngriji de salubrizarea spaţiilor aflate în proprietatea publică sau privată a lor;

    p) să asigure curăţenia locurilor de parcare pe care le au în folosinţă din domeniul public, dacă este cazul, şi să nu efectueze reparaţii care pot produce scurgerea uleiurilor, carburanţilor şi lubrifianţilor sau spălarea autovehiculelor;

    q) să nu arunce deşeuri municipale şi obiecte de uz casnic pe străzi, în parcuri, pe terenuri virane sau în coşurile de hârtii amplasate pe domeniul public ori în locuri publice;

    r) să depoziteze hârtiile şi resturile mărunte de ambalaje care se produc cu ocazia utilizării mijloacelor de transport şi a activităţii desfăşurate pe străzile localităţii în coşurile de hârtii amplasate de operator de-a lungul străzilor, în parcuri şi alte asemenea locuri;

    s) să menţină curăţenia pe trotuare, pe partea carosabilă a străzii sau a drumului, pe porţiunea din dreptul condominiului, gospodăriei şi a locurilor de parcare pe care le folosesc;

    t) să îndepărteze zăpada şi gheaţa de pe trotuarele din dreptul imobilelor în care locuiesc;

    u) să păstreze curăţenia pe arterele de circulaţie, în pieţe, târguri şi oboare, în parcuri, locuri de joacă pentru copii şi în alte locuri publice.

    CAP. IV

    Determinarea cantităţilor şi volumului de lucrări prestate

    ART. 53

    (1) La încheierea contractului de prestări servicii, operatorii au obligaţia de a menţiona în contract cantităţile de deşeuri ce urmează a fi colectate.

    (2) În cazul asociaţiilor de proprietari/locatari sau a utilizatorilor care deţin în proprietate gospodării individuale, contractul se încheie pentru numărul total de persoane care au aceeași adresa.

    ART. 54

    (1) În vederea dotării punctelor de colectare cu recipiente sau containere pentru deşeurile menajere şi cele asimilate acestora, provenite de la utilizatorii casnici, operatorii împreună cu autorităţile administraţiei publice locale vor stabili pe bază de măsurători norme locale de deşeuri produse.

    (2) Pentru deşeurile provenite de la operatorii economici, cantităţile de deşeuri produse, tipul acestora, compoziţia, modul de tratare, condiţiile de transport, modul de depozitare vor fi cele menţionate în autorizaţia de mediu eliberată de autorităţile competente.

    (3) Determinarea cantităţilor de deşeuri primite la depozite se face numai prin cântărire.

    (4) Pentru deşeurile provenite de la lucrări de construcţii, operatorii vor stabili cu producătorii unor astfel de deşeuri modalitatea de determinare a cantităţii acestor deşeuri, regula fiind de determinare a cantităţilor prin cântărire.

    ART. 55

    (1) Pentru activităţile de măturat, spălat, stropit şi întreţinere a căilor publice, cantitatea prestaţiilor se stabileşte pe baza suprafeţelor, volumelor, aşa cum acestea sunt trecute în caietul de sarcini.

    (2) Pentru curăţarea şi transportul zăpezii şi al gheţii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ, calculul se realizează pe baza suprafeţelor degajate, a cantităţilor calculate şi a reţetei de tratament preventiv împotriva depunerii zăpezii şi a formării poleiului.

    (3) Reprezentantul autorităţii administraţiei publice locale va controla prin sondaj şi/sau ca urmare a sesizărilor venite din partea populaţiei activitatea depusă de operator, iar în cazul în care rezultă neconformităţi se încheie un proces-verbal de constatare privind neefectuarea lucrării sau calitatea necorespunzătoare a acesteia.

    (4) Pe baza procesului-verbal de constatare, autoritatea administraţiei publice locale, aplică penalităţile menţionate în contractul de delegare a gestiunii încheiat cu operatorul, acestea reprezentând unităţi procentuale din valoarea lunară totală a contractului.

    ART. 56

    Modalităţile de determinare a cantităţilor, cât şi modul de facturare vor face parte din procedura proprie de facturare, întocmită de operator şi aprobată de A.N.R.S.C.

    CAP. V

    Indicatori de performanţă şi de evaluare a serviciului de salubrizare

    ART. 57

    (1) Consiliul local stabilește şi aprobă valorile indicatorilor de performanţă ai serviciului de salubrizare, după dezbaterea publică a acestora.

    (2) Indicatorii de performanţă ai serviciului de salubrizare se precizează în regulamentul serviciului de salubrizare.

    (3) Autorităţile administraţiei publice locale sunt responsabile de realizarea de către operator a indicatorilor de performanţă ai serviciului, a clauzelor contractuale şi a legislaţiei în vigoare referitoare la serviciul de salubrizare.

    (4) Autorităţile administraţiei publice locale aplică penalităţi contractuale operatorului serviciului de salubrizare în cazul în care acesta nu prestează serviciul la parametrii de eficienţă şi calitate la care s-a obligat ori nu respectă indicatorii de performanţă ai serviciului.

    ART. 58

    (1) Indicatorii de performanţă stabilesc condiţiile ce trebuie respectate de operatori pentru asigurarea serviciului de salubrizare a localităţilor.

    (2) Indicatorii de performanţă asigură condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească serviciul de salubrizare, avându-se în vedere:

    a) continuitatea din punct de vedere cantitativ şi calitativ;

    b) prestarea serviciului pentru toţi utilizatorii din aria sa de responsabilitate;

    c) adaptarea permanentă la cerinţele utilizatorilor;

    d) excluderea oricărei discriminări privind accesul la serviciile de salubrizare;

    e) respectarea reglementărilor specifice din domeniul protecţiei mediului şi al sănătăţii populaţiei;

    f) implementarea unor sisteme de management al calităţii, al mediului şi al sănătăţii şi securităţii muncii.

    ART. 59

    Indicatorii de performanţă pentru serviciul de salubrizare se referă la următoarele activităţi:

    a) contractarea serviciului de salubrizare;

    b) măsurarea, facturarea şi încasarea contravalorii serviciilor efectuate;

    c) îndeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciilor efectuate;

    d) menţinerea unor relaţii echitabile între operator şi utilizator prin rezolvarea rapidă şi obiectivă a problemelor, cu respectarea drepturilor şi obligaţiilor care revin fiecărei părţi;

    e) soluţionarea în timp util a reclamaţiilor utilizatorilor referitoare la serviciile de salubrizare;

    f) prestarea serviciului de salubrizare pentru toţi utilizatorii din raza unităţii administrativ-teritoriale pentru care are hotărâre de dare în administrare sau contract de delegare a gestiunii;

    g) prestarea de servicii conexe serviciului de salubrizare – informare, consultanţă.

    ART. 60

    În vederea urmăririi respectării indicatorilor de performanţă, operatorul de salubrizare trebuie să asigure:

    a) gestiunea serviciului de salubrizare conform prevederilor contractuale;

    b) gradul asigurării colectării selective a deşeurilor de ambalaje şi DEEE de la populaţie;

    c) gradul asigurării cu recipiente de precolectare a utilizatorilor;

    d) evidenţa clară şi corectă a utilizatorilor;

    e) înregistrarea activităţilor privind măsurarea prestaţiilor, facturarea şi încasarea contravalorii serviciilor efectuate;

    f) înregistrarea reclamaţiilor şi sesizărilor utilizatorilor şi modul de soluţionare a acestora.

    ART. 61

    În conformitate cu competenţele şi atribuţiile legale ce le revin, autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi A.N.R.S.C., au acces neîngrădit la informaţii necesare stabilirii:

    a) modului de aplicare a legislaţiei şi a normelor emise de A.N.R.S.C.;

    b) modului de respectare şi îndeplinire a obligaţiilor contractuale asumate;

    c) calităţii şi eficienţei serviciilor prestate la nivelul indicatorilor de performanţă stabiliţi în contractele directe sau în contractele de delegare a gestiunii;

    d) modului de administrare, exploatare, conservare şi menţinere în funcţiune, dezvoltare şi/sau modernizare a sistemelor publice din infrastructura edilitar-urbană încredinţată prin contractul de delegare a gestiunii;

    e) modului de formare şi stabilire a tarifelor pentru serviciul de salubrizare;

    f) respectării parametrilor ceruţi prin prescripţiile tehnice şi a normelor metodologice.

    ART. 62

    Indicatorii de performanţă şi de evaluare ai serviciului de salubrizare sunt cuantificaţi cantitativ şi sunt prevăzuţi ca anexă în regulamentul serviciului de salubrizare.

    ART. 63

    Indicatorii de performanţă din anexa la prezentul regulament pot fi suplimentaţi conform prevederilor legale.

   CAP. VI

   Sancţiuni

   ART. 64

    (1) Încălcarea dispoziţiilor prezentului regulament sau a altor dispoziţii legale în domeniul serviciului public de salubrizare atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravenţională sau penală, după caz a persoanelor vinovate.

    (2) Consiliul local poate stabili şi sancţiona prin hotărâre şi alte fapte care constituie contravenţie, altele decât cele prevăzute de Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice şi în Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, în conformitate cu O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor cu completările şi modificările ulterioare.

    CAP. VII

    Dispoziţii tranzitorii şi finale

    ART. 65

    Prezentul regulament este elaborat cu respectarea prevederilor regulamentului-cadru aprobat prin Ordinul Preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 110/2007.

    ART. 66

    (1) În cadrul contractelor încheiate cu utilizatorii se vor stipula standardele, normativele şi tarifele legale, valabile la data încheierii acestora. De asemenea, se vor face trimiteri şi la actele normative care trebuie respectate din punct de vedere al protecţiei mediului şi al sănătăţii publice.

    (2) Contractele de prestări servicii se vor încheia cu următoarele categorii de utilizatori:

    a) proprietari de gospodării individuale sau reprezentanţi ai acestora;

    b) asociaţii de proprietari/locatari, prin reprezentanţii acestora;

    c) operatori economici;

    d) instituţii publice.

    ART. 67

    Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice va controla aplicarea prevederilor prezentului regulament.

    ART. 68

    (1) Prevederile prezentului regulament vor fi actualizate în funcţie de modificările de natura tehnică, tehnologică şi legislativă, prin hotărâre a Consiliului Local al comunei Mătăsari.

    (2) Anexa face parte integrantă din prezentul regulament.

PRESEDINTE DE SEDINTA,

CONTRASEMNEAZA

SECRETAR

–––––––––––––––––––––––––––––––––––
                 Anexa nr. 1

la Regulamentul serviciului de salubrizare a comunei Mătăsari

INDICATORI DE PERFORMANŢĂ

pentru serviciul public de salubrizare a comunei Mătăsari

Nr. crt.INDICATORI DE PERFORMANŢĂTrimestrulTotal an
IIIIIIIV
0123456
1.INDICATORI DE PERFORMANŢĂ GENERALI
1.1.CONTRACTAREA SERVICIILOR DE SALUBRIZARE
 a) numărul de contracte încheiate raportat la numărul de solicitări, pe categorii de utilizatori:-utilizatori casnici-asociaţii de proprietari/locatari-agenţi economici-instituţii publice% 100100100100% 100100100100% 100100100100% 100100100100% 100100100100
 b) procentul de contracte de la lit. a) încheiate în mai puţin de 10 zile calendaristice%80%80%80%80%80
 c) numărul de solicitări de modificare a prevederilor contractuale, raportate la numărul total de solicitări de modificare a prevederilor contractuale, rezolvate în 10 zile                       %90%90%90%90%90
 d) numărul de solicitări de îmbunătăţire a parametrilor de calitate ai activităţii prestate, rezolvate, raportat la numărul total de cereri de îmbunătăţire a activităţii, pe categorii de activităţi:-activitate 1*-activitate 2*-activitate 3*%  100100100%  100100100%  100100100%  100100100%  100100100
1.2.MĂSURAREA ŞI GESTIUNEA CANTITĂŢII SERVICIILOR PRESTATE               
 a) numărul de recipiente de precolectare asigurate pe tipodimensiuni, ca urmare a solicitărilor, raportat la numărul total de solicitări%100%100%100%100%100
 b) numărul de reclamaţii rezolvate privind cantităţile de servicii prestate, raportat la numărul total de reclamaţii privind cantităţile de servicii prestate pe tipuri de activităţi şi categorii de utilizatori-activitate 1* -utilizatori casnici -asociaţii de proprietari/locatari -agenţi economici -instituţii publice-activitate 2*-activitate 3*%   100100100100100100100%   100100100100100100100%   100100100100100100100%   100100100100100100100%   100100100100100100100
 c) ponderea din numărul de reclamaţii de la lit. b) care s-au dovedit justificate%0%0%0%0%0
 d) procentul de solicitări de la lit. c) care au fost rezolvate în mai puţin de 5 zile lucrătoare%70%70%70%70%70
 e) numărul de sesizări din partea agenţilor de protecţia mediului raportat la numărul total de sesizări din partea autorităţilor centrale şi locale%20%20%20%20%20
 f) numărul anual de sesizări din partea agenţilor de sănătate publică raportat la numărul total de sesizări din partea autorităţilor centrale şi locale%20%20%20%20%20
 g) cantitatea de deşeuri colectate selectiv raportată la cantitatea totală de deşeuri colectate%50%50%50%50%50
 h) cantitatea totală de deşeuri sortate şi valorificate, raportată la cantitatea totală de deşeuri colectate%40%50%50%50%50
 i) penalităţile contractuale totale aplicate de autorităţile administraţiei publice locale, raportate la valoarea prestaţiei, pe activităţi-activitate 1*-activitate 2*-activitate 3*%  000%  000%  000%  000%  000
 j) cantitatea totală de deşeuri colectate pe bază de contract raportată la cantitatea totală de deşeuri colectată%70%80%80%90%80
 k) cantitatea totală de deşeuri colectate din locurile neamenajate, raportată la cantitatea totală de deşeuri colectate%5%5%5%5%5
 l) numărul de reclamaţii rezolvate privind calitatea activităţii prestate, raportat la numărul total de reclamaţii privind calitatea activităţii prestate, pe tipuri de activităţi şi categorii de utilizatori-activitate 1* -utilizatori casnici -asociaţii de proprietari/locatari -agenţi economici -instituţii publice-activitate 2*-activitate 3*%  100100100100100100100%  100100100100100100100%  100100100100100100100%  100100100100100100100%  100100100100100100100
 m) ponderea din numărul de reclamaţii de la pct. l) care s-au dovedit justificate%10%10%10%10%10
 n) procentul de solicitări de la lit. m) care au fost rezolvate în mai puţin de două zile calendaristice%70%70%70%70%70
 o) valoarea aferentă activităţii de colectare a deşeurilor totală facturată, raportată la valoarea totală rezultată din valorificarea deşeurilor reciclabile%100%100%100%100%100
1.3.FACTURAREA ŞI ÎNCASAREA CONTRAVALORII PRESTAŢIILOR
 a) numărul de reclamaţii privind facturarea raportat la numărul total de utilizatori pe categorii de utilizatori-utilizatori casnici-asociaţii de proprietari/locatari-agenţi economici-instituţii publice% 3300% 3300% 3300% 3300% 3300
 b) procentul de reclamaţii de la lit. a) rezolvate în mai puţin de 10 zile%100%100%100%100%100
 c) procentul din reclamaţiile de la lit. a) care s-au dovedit a fi justificate%5%5%5%5%5
 d) valoarea totală a facturilor încasate raportată la valoarea totală a facturilor emise, pe categorii de activităţi utilizatori-utilizatori casnici-asociaţii de proprietari/locatari-agenţi economici-instituţii publice% 8080100100% 8080100100% 8080100100% 8080100100% 8080100100
 e) valoarea totală a facturilor emise raportată la cantităţile de servicii prestate, pe activităţi şi pe categorii de utilizatori-activitate 1* -utilizatori casnici -asociaţii de proprietari/locatari -agenţi economici -instituţii publice-activitate 2*-activitate 3*% 100100100100100100100% 100100100100100100100% 100100100100100100100% 100100100100100100100% 100100100100100100100
1.4.RĂSPUNSURI LA SOLICITĂRILE SCRISE ALE UTILIZATORILOR
 a) numărul de sesizări scrise, raportate la numărul total de utilizatori, pe activităţi şi categorii de utilizatori-activitate 1* -utilizatori casnici -asociaţii de proprietari/locatari -agenţi economici -instituţii publice-activitate 2*-activitate 3*% 3330033% 3330033% 3330033% 3330033% 3330033
 b) procentul din totalul de la lit. a) la care s-a răspuns într-un termen mai mic de 30 de zile calendaristice%100%100%100%100%100
 c) procentul din totalul de la lit. a) care s-a dovedit a fi întemeiat%0%0%0%0%0
2.INDICATORI DE PERFORMANŢĂ GARANTAŢI
2.1.INDICATORI DE PERFORMANŢĂ GARANTAŢI PRIN LICENŢA DE PRESTARE A SERVICIULUI
 a) numărul de sesizări scrise privind nerespectarea de către operator a obligaţiilor din licenţă00000
 b) numărul de încălcări ale obligaţiilor operatorului rezultate din analizele şi controalele organismelor abilitate00000
2.2.INDICATORI DE PERFORMANŢĂ A CĂROR NERESPECTARE ATRAGE PENALITĂŢI CONFORM CONTRACTULUI DE FURNIZARE/PRESTARE
 a) numărul de utilizatori care au primit despăgubiri datorate culpei operatorului sau dacă s-au îmbolnăvit din cauza nerespectării condiţiilor corespunzătoare de prestare a activităţii00000
 b) valoarea despăgubirilor acordate de operator pentru situaţiile de la lit. a) raportată la valoare totală facturată aferentă activităţii%0%0%0%0%0
 c) numărul de neconformităţi constatate de autoritatea administraţiei publice locale, pe activităţi00000

* Denumirile activităţilor sunt următoarele:

    activitate 1:  precolectarea, colectarea şi transportul deşeurilor municipale, inclusiv ale deşeurilor toxice periculoase din deşeurile menajere, cu excepţia celor cu regim special;

    activitate 2:  măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice;

    activitate 3: curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ

Indicatorii minimi de performanţă a gestiunii serviciului de salubrizare. ( Anexa nr. 7 din Legea nr. 211/2011)

Activitateaserviciului de salubrizareDescriereaindicatoruluiValoareaminimăaindicatorului
Colectarea separată a deșeurilor municipal prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. a).Cantitatea de deșeuri de hârtie, metal, plastic șisticlă din deșeurile municipale, colectate separat, ca procentaj din cantitatea totală generată de deșeuri de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale. Cantitatea de deșeuri de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipal colectate separate reprezintă cantitatea acceptată într-un an calendaristic de către stația/stațiile de sortare. Cantitatea totală generată de deșeuri de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale se calculează pe baza determinărilor de compoziție realizate de către operatorul de salubrizare. În lipsa determinărilor de compoziție a deșeurilor municipale, cantitatea de deșeuri de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale se consideră a fi 33%.  70% începând cu anul 2023
Operarea stațiilor de sortareCantitateatotală de deșeuritrimise la reciclare ca procentaj din cantitateatotală de deșeuriacceptate la stațiile de sortare (%).75%*
Operarea instalației de trataremecano- biologică.Cantitateatotală de deșeuri de hârtie, metal, plastic șisticlătrimiseanual la reciclare ca procentaj din cantitateatotală de deșeuriacceptată la instalația de trataremecano- biologică (%).3%*
Colectareașitransportuldeșeurilorprovenite din locuințe, generate de activități de reamenajareșireabilitareinterioarăși/sauexterioarăaacestora.Cantitateatotală de deșeuriprovenite din locuințe, generate de activități de reamenajareșireabilitareinterioarăși/sauexterioarăaacestora, predatăpentrureutilizare, reciclareșialteoperațiuni de valorificarematerială, inclusivoperațiuni de umplere, rambleiere, direct sauprinintermediuluneistații de transfer ca procentaj din cantitatea de deșeuriprovenite din locuințe, generate de activități de reamenajareșireabilitareinterioarăși/sauexterioară a acestoracolectate (%).Valorile sunt prevăzuteînanexa nr. 6 din Legea nr. 211/2011
* Indicatorii de performanţă sunt obligatoriiatâtîncazulstaţiilor de sortare, respectivainstalaţiilor de trataremecano-biologică din cadrulsistemului de management integrat al deşeurilor, câtşi a celoraparţinândterţilor care trateazădeşeurilemunicipale.

PRESEDINTE DE SEDINTA ,

            CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR GENERAL

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

                                                                                  Anexa nr. 3 la H.C.L. nr.

CAIET DE SARCINI

al serviciului de salubrizare din comuna  MĂTĂSARI

”Activitatea colectarea separată și transportul separată a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori”

    CAP. I

    Obiectul caietului de sarcini

    ART. 1

    Prezentul caiet de sarcini stabileşte condiţiile de desfăşurare a activităţilor specifice serviciului de salubrizare, stabilind nivelurile de calitate şi condiţiile tehnice necesare funcţionării acestui serviciu în condiţii de eficienţă şi siguranţă.

    ART. 2

    Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentaţie tehnică şi de referinţă în vederea stabilirii condiţiilor specifice de desfăşurare a serviciului de salubrizare indiferent de modul de gestiune adoptat.

    ART. 3

    Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia necesară desfăşurării activitatii de colectare separată și transportul separat al deșeurilor municipale și a deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori şi constituie ansamblul cerinţelor tehnice de bază.

    ART. 4

    (1) Prezentul caiet de sarcini conţine specificaţiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă, siguranţa în exploatare, precum şi sisteme de asigurare a calităţii, terminologia, condiţiile pentru certificarea conformităţii cu standarde relevante sau altele asemenea.

    (2) Specificaţiile tehnice se referă, de asemenea, la algoritmul executării activităţilor, la verificarea, inspecţia şi condiţiile de recepţie a lucrărilor, precum şi la alte condiţii ce derivă din actele normative şi reglementările în legătură cu desfăşurarea serviciului de salubrizare.

    (3) Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecţia muncii, la prevenirea şi stingerea incendiilor şi la protecţia mediului, care trebuie respectate pe parcursul prestării activităţii de colectare separată și transportul separat al deșeurilor municipale și a deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori şi care sunt în vigoare.

    ART. 5

    Termenii, expresiile şi abrevierile utilizate sunt cele din regulamentul serviciului de salubrizare.

    CAP. II

    Cerinţe organizatorice minimale

    ART. 6

    Operatorii serviciului de salubrizare vor asigura:

    a) respectarea legislaţiei, normelor, prescripţiilor şi regulamentelor privind igiena muncii, protecţia muncii, gospodărirea apelor, protecţia mediului, urmărirea comportării în timp a construcţiilor, prevenirea şi combaterea incendiilor;

    b) exploatarea, întreţinerea şi reparaţia instalaţiilor şi utilajelor cu personal autorizat, în funcţie de complexitatea instalaţiei şi specificul locului de muncă;

    c) respectarea indicatorilor de performanţă şi calitate stabiliţi prin contractul de delegare a gestiunii sau prin hotărârea de dare în administrare a serviciului şi precizaţi în regulamentul serviciului de salubrizare;

    d) furnizarea către autoritatea administraţiei publice locale, respectiv A.N.R.S.C., a informaţiilor solicitate şi accesul la documentaţiile şi la actele individuale pe baza cărora prestează serviciul de salubrizare, în condiţiile legii;

    e) respectarea angajamentelor luate prin contractele de prestare a serviciului de salubrizare;

    f) prestarea serviciului de salubrizare la toţi utilizatorii din raza unităţii administrativ-teritoriale pentru care are hotărâre de dare în administrare sau contract de delegare a gestiunii, colectarea întregii cantităţi de deşeuri municipale şi lăsarea în stare de curăţenie a spaţiului destinat depozitării recipientelor de precolectare;

    g) aplicarea de metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare;

    h) dotarea utilizatorilor cu mijloace de realizare a precolectării selective în cantităţi suficiente, etanşe şi adecvate mijloacelor de transport pe care le au în dotare;

    i) înlocuirea mijloacelor de precolectare care prezintă defecţiuni sau neetanşeităţi;

    j) elaborarea planurilor anuale de revizii şi reparaţii executate cu forţe proprii şi cu terţi;

    k) realizarea unui sistem de evidenţă a sesizărilor şi reclamaţiilor şi de rezolvare operativă a acestora;

    l) evidenţa orelor de funcţionare a utilajelor;

    m) ţinerea unei evidenţe a gestiunii deşeurilor şi raportarea periodică a situaţiei autorităţilor competente, conform reglementărilor în vigoare;

    n) personalul necesar pentru prestarea activităţilor asumate prin contract sau prin hotărârea de dare în administrare;

    o) conducerea operativă prin dispecerat şi asigurarea mijloacelor tehnice şi a personalului de intervenţie;

    p) o dotare proprie cu instalaţii şi echipamente specifice necesare pentru prestarea activităţilor în condiţiile stabilite prin contract sau prin hotărârea de dare în administrare;

     q) alte condiţii specifice stabilite de autoritatea administraţiei publice locale.

    ART. 7

    Obligaţiile şi răspunderile personalului operativ al operatorului sunt cuprinse în regulamentul serviciului aprobat prin hotărâre a Consiliului Local Mătăsari.

    CAP. III

    Serviciul de salubrizare

    SECŢIUNEA 1

  Colectarea separată și transportul separată a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori

    ART. 8

    Operatorul are permisiunea de a desfăşura activităţile de colectare separată și transportul separat a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori, în condiţiile legii, în aria administrativ-teritorială a comunei Mătăsari.

    ART. 9

    Numărul mediu anual de locuitori din aria de operare este de 2580 locuitori înregistraţi, inclusiv flotanţii, din care 763 cu gospodării individuale.

    ART. 10

    Punctele de colectare şi dotarea acestora sunt cele din anexa nr. 1 la caietul de sarcini.

    ART. 11

    Lista agenţilor economici şi a instituţiilor publice din aria de operare şi cantităţile de deşeuri defalcate pe componente, conform datelor transmise de aceştia, sunt prezentate în anexa nr. 2 la caietul de sarcini.

    ART. 12

    Graficul de precolectare a deşeurilor municipale nesortate sau a celor biodegradabile de la toţi utilizatorii, inclusiv agenţii economici şi instituţiile publice, în perioada 1 aprilie – 1 octombrie, este prezentat în anexa nr. 3 la caietul de sarcini.

    ART. 13

    Graficul de precolectare a deşeurilor municipale preselectate de la toţi utilizatorii, inclusiv agenţii economici şi instituţiile publice, este prezentat în anexa nr. 4 la prezentul caiet de sarcini.

    ART. 14

    Numărul de recipiente necesare pentru precolectarea deşeurilor municipale nesortate este prezentat în anexa nr. 5 la prezentul caiet de sarcini. Calculul se realizează conform Breviarului de calcul nr. 3, anexă la caietul de sarcini.

    ART. 15

    Cantitatea medie zilnică de deşeuri nesortate ce urmează a fi transportate este de 1360 kg/zi, determinată conform anexei nr. 6 la prezentul caiet de sarcini (Breviarul de calcul nr. 1, anexă la caietul de sarcini, cu determinarea cantităţii medii zilnice de deşeuri municipale).

    ART. 16

    Volumul mediu maxim de deşeuri municipale nesortate ce urmează a fi transportate este de 27,17 mc/zi, determinat conform anexei nr. 7 la prezentul caiet de sarcini (Breviarul de calcul nr. 2, anexă la caietul de sarcini).

    ART. 17

    În cazul gestiunii delegate se impune ca o condiţie de eligibilitate existenţa unei dotări minime cu mijloace de colectare şi transport, utilizând anexa nr. 8 (Breviarele de calcul nr. 4 şi 5, anexe la caietul de sarcini).

    ART. 18

    Traseele de transport al deşeurilor municipale sunt cele prezentate în anexa nr. 9.

    ART. 19

    (1) Deşeurile municipale, după colectare, se depozitează la depozitul ecologic al municipiului Târgu Jiu.

    ART. 20

      Vor fi respectate reglementările obligatorii referitoare la protecţia muncii, la prevenirea şi stingerea incendiilor şi la protecţia mediului, care trebuie respectate pe parcursul prestării activităţii de colectare separată și transportul separat al deșeurilor municipale și a deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori şi care sunt în vigoare:

-HG nr.448 din 16 mai 2002 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării/autorizării de prevenire şi stingere a incendiilor

-ORDIN nr.1.312 din 22 mai 2006 al ministrului administraţiei şi internelor pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare şi autorizare privind prevenirea şi stingerea incendiilor

-LEGE nr.307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor

-ORDIN nr.163 din 28 februarie 2007 al ministrului administraţiei şi internelor pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor

-HG nr.537 din 6 iunie 2007 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de prevenire şi stingere a incendiilor

-LEGE nr.10 din 18 ianuarie 1995 privind calitatea în construcţii

-LEGE nr.50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executarii constructiilor şi unele masuri pentru realizarea locuintelor

-ORDIN nr.130 din 25 ianuarie 2007 al ministrului administraţiei şi internelor pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a scenariilor de securitate la incendiu

-ORDIN nr.85 din 14 iunie 2001 al ministrului de interne pentru aprobarea Metodologiei de certificare a conformităţii, de agrementare tehnică şi de avizare tehnică pentru fabricarea, comercializarea şi utilizarea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor

-ORDIN nr.252 din 19 iulie 2007 al ministrului internelor şi reformei administrative pentru aprobarea Metodologiei de atestare a persoanelor care proiectează, execută, verifică, întreţin şi/sau repară sisteme şi instalaţii de apărare împotriva incendiilor, efectuează lucrări de termoprotecţie şi ignifugare, de verificare, întreţinere şi reparare a autospecialelor şi/sau a altor mijloace tehnice destinate apărării împotriva incendiilor

-ORDIN nr.210 din 21 mai 2007 al ministrului internelor şi reformei administrative pentru aprobarea Metodologiei privind identificarea, evaluarea şi controlul riscurilor de incendiu

-ORDIN nr.90 din 22 iunie 2001 al ministrului de interne pentru aprobarea Metodologiei de atestare a cadrelor tehnice din ministere, de la organele administraţiei publice centrale şi locale, precum şi a personalului tehnic al agenţilor economici şi instituţiilor, cu atribuţii de îndrumare, control şi constatare a încălcării legii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor

-LEGEA nr.319 din 14 iulie 2006 securităţii şi sănătăţii în muncă

-Ordin nr. 3/2007 privind aprobarea formularului pentru înregistrarea accidentelor de muncă – FIAM

-HG nr. 1425/2006 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006

-HG nr. 1146/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă

-HG nr. 1091/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locul de muncă

-HG nr. 1028/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă, referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare

-HG nr. 1048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă

-Ordin nr. 536/1997 privind mediul de viaţă, modificat şi completat de Ordinul nr. 1028/2004

-OUG nr. 99/2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme

-HG nr. 580/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 99/2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecţia persoanelor încadrate în muncă

-HG nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau sănătate la locul de muncă

-HG nr. 1051/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru manipularea maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special cu afecţiuni dorsolombare

-Ordin nr. 225/1995 privind aprobarea normativului-cadru de acordare şi utilizare a EIP

-HG nr. 601/2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

-HG nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor

-OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului cu modificările şi completările ulterioare

-Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor.

-Hotărârea de Guvern nr. 1470/2004 privind aprobarea Strategiei naţionale de gestionare a deşeurilor şi a Planului naţional de gestionare a deşeurilor.

 -Hotărârea de Guvern nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor.

-Ordinul Ministrului Mediului şi Gospodăririi Apelor nr. 95/2005 care stabileşte criteriile de acceptare si procedurile preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri.

-Ordinul Ministrului Mediului şi Gospodăririi Apelor nr. 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor.

-Hotărârea de Guvern nr.128/2002 privind incinerarea deşeurilor.

-Ordinul Ministrului Mediului şi Gospodăririi Apelor nr. 756/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind incinerarea deşeurilor.

-Hotărârea de Guvern nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si a deşeurilor de ambalaje.

-Ordinul Ministrului Mediului şi Gospodăririi Apelor nr. 927/2005 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje.

-Ordinul Ministrului Mediului şi Gospodăririi Apelor nr. 334/2004 care aprobă norma tehnică privind protecţia mediului şi în special a solurilor, când se utilizează nămolurile de epurare în agricultură.

-Ordonanţa de urgenţă nr. 152 din 10 noiembrie 2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării

-Ordonaţa de urgenţă nr. 196 din 22 decembrie 2005 privind Fondul pentru mediu

-HG nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate

-HG nr. 1057/2001 privind regimul bateriilor şi al acumulatorilor care conţin substanţe periculoase

-HG nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusive deşeurile periculoase

-HG nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate

-OUG nr. 243/2000 privind protecţia atmosferei

-Ordin nr. 876/2004 pentru aprobarea procedurii de autorizare a activităţilor cu impact semnificativ asupra mediului

-HG nr. 173/2000 pentru reglementarea regimului special privind gestiunea bifenililor policloruraţi şi ale altor compuşi similari

-Ordin 860/2002 pentru aprobarea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi de emitere a acordului de mediu

-NTPA 002/2002 privind condiţiile de evacuare a apelor uzate evacuate în reţeaua de canalizare

Ordin nr. 2/211/118/2004 pentru aprobarea procedurii de reglementare şi control al transporturilor deşeurilor pe teritoriul României

    ART. 21

    Prestarea activităţilor de colectare separată și transportul separat a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori, se va executa astfel încât să se realizeze:

    a) continuitatea activităţii, indiferent de anotimp şi condiţiile meteo, cu respectarea prevederilor contractuale;

    b) corectarea şi adaptarea regimului de prestare a activităţii la cerinţele utilizatorului;

    c) controlul calităţii serviciului prestat;

    d) respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne de prestare a activităţii;

    e) ţinerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului;

    f) respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de autoritatea administraţiei publice locale în condiţiile legii;

    g) prestarea activităţii pe baza principiilor de eficienţă economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului;

    h) asigurarea capacităţii de transport al deşeurilor, pentru prestarea serviciului la toţi utilizatorii din aria administrativ-teritorială încredinţată;

    i) reînnoirea parcului auto, în vederea creşterii eficienţei în exploatarea acestuia, încadrării în normele naţionale privind emisiile poluante şi asigurării unui serviciu de calitate;

    j) îndeplinirea indicatorilor de calitate a prestării activităţii, specificaţi în regulamentul serviciului de salubrizare;

    k) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr suficient.

ART. 22

   (a) In conformitate cu prevederile legale în vigoare, pentru stimularea prevenirii generării deșeurilor, pe de o parte, și a colectării separate a deșeurilor reciclabile, pe de altă parte, se impune aplicarea instrumentului economic „plătește pentru cât arunci”. Instrumentul se va aplica atât pentru deșeurile menajere și similare (reciclabile și reziduale), cât și pentru celelalte categorii de deșeuri colectate de operatorii de salubrizare la solicitare (voluminoase, din construcții și demolări).

    (b) Pentru asigurarea implementării instrumentului economic „plătești pentru cât arunci” („Pay-as-you-throw” PAYT), vehiculele de colectare vor fi dotate cu sistem de cântărire și de emitere bon de cântar. Pe baza bonurilor de cântar emise într-o lună de zile, care acoperă cantitățile de deșeuri colectate de la generator, operatorul va factura acestuia suma de plată pentru prestarea serviciului de salubrizare,

    (c) Colectarea deşeurilor reciclabile din deşeurile menajere şi similare trebuie să permită atingerea etapizată, a unui nivel de pregătire pentru reutilizare şi reciclare de minim 50%. Astfel:

– până la sfârșitul anului 2020 – 50% din cantitatea de deşeuri din hârtie, metal, plastic, sticlă și lemn in deșeurile menajere și deșeurile similare, inclusiv din servicii publice;

– până la sfârşitul anului 2025 – 50% din cantitatea totală de deșeuri municipale generate

         PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                             SECRETAR GENERAL

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Anexa nr. 1

la caietul de sarcini

Lista punctelor amenajate pentru colectarea deşeurilor municipale şi dotarea acestora

Nr. crt.Locul de amplasare a punctului de colectareAdresa utilizatorilor deserviţiNumăr de persoane deserviteNumăr containere şi/sau pubele/volum [litri]
Hârtie/ cartonMetalSticlăMaterial plasticBiodegradabileNereciclabile
1Bloc C7Bl. A34, A35, A39, C7, A401931/1,1mc 1/1,1mc1/1,1mc 3/1,1mc
2Bloc A42Bl. A41,A421191/1,1mc 1/1,1mc1/1,1mc 2/1,1mc
3Bloc F4Bl. F2, F4, C61231/1,1mc 1/1,1mc1/1,1mc 2/1,1mc
4Bloc F6Bl. F5, F6, F7, F8, F9, A322861/1,1mc 1/1,1mc1/1,1mc 3/1,1mc
5Bloc A29Bl. A28, A29, A30, C41611/1,1mc 1/1,1mc1/1,1mc 2/1,1mc
6Bloc A16Bl. A12, A13, A14, A15, A16, C5, D7, A61341/1,1mc 1/1,1mc1/1,1mc 2/1,1mc
7Bloc A3 SpitalBl. C1, C2, A1, A2, A3, A4, A5, G1, G2, G3961/1,1mc 1/1,1mc1/1,1mc 2/1,1mc
8Bloc A47Bl. A47361/1,1mc 1/1,1mc1/1,1mc 1/1,1mc
9Bloc A43Bl. A43, A44371/1,1mc 1/1,1mc1/1,1mc 1/1,1mc
10Bloc A24Bl. A20, A23, A241151/1,1mc 1/1,1mc1/1,1mc 2/1,1mc
11Bloc A22Bl. A19, A21, A22, C2A2401/1,1mc 1/1,1mc1/1,1mc 3/1,1mc
12Bloc 10Bl. 6, 7, 8, 9, 10, B9, B101271/1,1mc 1/1,1mc1/1,1mc 2/1,1mc
13Bloc 3Bl. 3, 4, 5, B7, B8881/1,1mc 1/1,1mc1/1,1mc 2/1,1mc
14Bloc A18Bl. 1, 2, A18861/1,1mc 1/1,1mc1/1,1mc 2/1,1mc
15Gospodării sat Mătăsarisat Mătăsari316     193/80 L
16Gospodării sat Croicisat Croici124     86/80L
17Gospodării sat Bradetsat Bradet251     150/80L
18Gospodării sat Bradetelsat Bradetel48     32/80L
 TOTAL 258014/1,1mc 14/1,1mc14/1,1mc 29/1,1mc461/80L


Anexa nr. 2

la caietul de sarcini

Lista agenţilor economici şi a cantităţilor de deşeuri municipale produse

Nr. crt.Adresa agentului economic/ instituţiei publiceTipul de activitate desfăşuratăCantitatea de deşeuri municipale produse (kg/luna)
Hârtie/cartonMetalSticlăMaterial plasticBiodegradabileNereciclabile
1Liceul MatasariÎnvatamint     3500
2Primăria MătăsariAdministraţie Publică     1050
3S.C. DIACION COM SRLComerţ     350
4S.N.G.N. ROMGAZ S.A.  TG. MURESComerţ     350
5S.C. PROFI ROM FOOD SRLComerţ     1050
6SC DIAVGAB SRLComerţ     875
7AGENTIA CEC BANK MATASARIBanca     175
8S.C. NICFELY COM SRLComert     140
9SC GEORGIA  INTER ROM SRLComerţ     1050
10SC ABAOIC PAPET SRLComerţ     140
1122SYN COMPLEX SRLComerţ     140
12S.C. SAVINI SRL  Comerţ     700
13S.C. ACIDOR S.R.L  Comerţ     875
14CABMELAMED SRLCMI     175
15CMI UDRISTE  CORINA DOMNICACMI     175
16SC AFRODICOM  SRLComerţ     350
17SC TESIVCONS SRL  Instituţie financiara     175
18BALOSU I OLIVIA I.I.Comerţ     350
19SC LAMBU 96 SRL  Comerţ     350
20S.C. CAMITANLION COM SRLComerţ     350
21SC CETU  SRLComerţ     350
22SC STRALIS COM SRL  Peco     350
23BALINT ELENA I.I.  Comerţ     350
24SC INIDAN SRL  Comerţ     350
25SC NEWART YSANDMAR  SRLAtelier tamplarie     350
26BANCA COOPERATISTA  JIUL TG JIUBanca     175
27CN LOTERIA  ROMANA-CP GORJComerţ     175
28SC VITMESSTIL  GAMES SRLPariuri sportive     175
29SC IDADESING  CONFORT SRLComerţ     175
30SC AURIANA HOUSE SRL  Comerţ     175
31SC LYLCRAND COM SRLComerţ     140
32SC EMULI COM PROD  SRLComerţ     175
33SC COLECTIA IMPEX  SRLComerţ     175
34SC HATTRICK BET SRL  Pariuri sportive     175
35SC ANDREDORAN  BUSINESS SRLComerţ     175
36C.A.R.  E.M. DRAGOTESTIInstituţie financiara      175
37SC LUXOZICOM SRL  Comerţ     175
38VULTUREANU  JANA MIHAELA I.I.Comerţ     175
39SC WBOGMAX SRLComerţ     175
40SC HOLBOYS SRL  Comerţ     175
41NEBANCEA DORU-DUMITRU I.I.Comerţ     175
42GLAMAN MADALIN CRISTINEL I.I.Comerţ     140
43SC PELERIN SRL  Comerţ     175
44SC CRAINEA SERV  COM SRLComerţ     175
45SC EUROINA COM SRL  Comerţ     175
46CIOBOTEA I MARIANA I.I.Comerţ     175
47SC LEURDA IMPEX SRL  Comerţ     175
48SC EURO GSM IMPEX  SRLComerţ     175
49SC OXATON IMPEX SRL  Comerţ     175
50SC NOMISAL COM SRL  Comerţ     175
51SC VIARITVAN SRL  Comerţ     175
52SC ILBAMON  IMPEX SRLComerţ     105
53SC PACKEN SRLInstitutie financiara     175
54SC HAINELE SI INCALTAMINTEA LUI RARES SRL-DComerţ     105
55FLOREA  ANDREI I.I.Comerţ     105
56SC CAMBRELUS SRL  Comerţ     105
57SC KITIONA COM SRL  Comerţ     105
58IVANOV MINA P.F.A  Comerţ     105
59LUPU GH. SEVERICA P.F.AComerţ     105
60SC SANDOMUS SRLCMI     140
61SC RALUVALENT SRLComerţ     350
62SC KMA AECNABEN SRLComerţ     175
63SC YANISMAR DONUTS SRLComerţ     175
64SC RAIDENVAL SRLComerţ     175
65SC GA ANICIORT SRLComerţ     140
66SC VETEROF SRLComerţ     175
67SC RUSTIK THE BEST SRLComerţ     175
68SC RALDENISAN FASHION SRLComerţ     175
69SC BKC95 FURNITURE STORE SRLComerţ     175
70SENSIBLU SRLComerţ     175
71CARADUNE GAMES SRLPariuri sportive     175
72CLAUELIRACO 81 SRLComerţ     140
73IPJ  GORJ PP MATASARIInstitutie Publica     140
74MP ELEPETRISOR SRLComerţ     140
75PETRESCU FLORICA I.I.Comerţ     105
76SC KRYSYLES SRL-DComerţ     105
77IVANCU N. ANCA I.I.Comerţ     105
78RADU N. MARIA I.I.Comerţ     105
79SC OANALINICDRAG SRL-DComerţ     105
80SC AGROELENTIN SRLComerţ     105
81SC KRYVEX IMPEX SRLComerţ     105
82SC NEGOFELIRAY DESIGNE SRLComerţ     105
83PISLEA IRINA I.I.Comerţ     105
 TOTAL      23030


Anexa nr. 3

la caietul de sarcini

Graficul de colectare a deşeurilor municipale, nesortate sau a celor biodegradabile, de la utilizatori,

inclusiv agenţi economici şi instituţii publice

Nr. crt.Locul de amplasare a punctului de colectareAdresa utilizatorilor deserviţiNumăr de persoane deserviteFrecvenţa de colectare
de două ori/zizilnicLa 3 zile
1Bloc C7Bl. A34, A35, A39, C7, A40193  x
2Bloc A42Bl. A41,A42119  x
3Bloc F4Bl. F2, F4, C6123  x
4Bloc F6Bl. F5, F6, F7, F8, F9, A32286  x
5Bloc A29Bl. A28, A29, A30, C4161  x
6Bloc A16Bl. A12, A13, A14, A15, A16, C5, D7, A6134  x
7Bloc A3 SpitalBl. C1, C2, A1, A2, A3, A4, A5, G1, G2, G396  x
8Bloc A47Bl. A4736  x
9Bloc A43Bl. A43, A4437  x
10Bloc A24Bl. A20, A23, A24115  x
11Bloc A22Bl. A19, A21, A22, C2A240  x
12Bloc 10Bl. 6, 7, 8, 9, 10, B9, B10127  x
13Bloc 3Bl. 3, 4, 5, B7, B888  x
14Bloc A18Bl. 1, 2, A1886  x
15Gospodării sat Mătăsarisat Mătăsari316  x
16Gospodării sat Croicisat Croici124  x
17Gospodării sat Bradetsat Bradet251  x
18Gospodării sat Bradetelsat Bradetel48  x
19Liceul Matasari    x
20Primăria Mătăsari    x
21S.C. DIACION COM SRL    x
22S.N.G.N. ROMGAZ S.A.  TG. MURES    x
23S.C. PROFI ROM FOOD SRL    x
24SC DIAVGAB SRL    x
25AGENTIA CEC BANK MATASARI    x
26S.C. NICFELY COM SRL    x
27SC GEORGIA  INTER ROM SRL    x
28SC ABAOIC PAPET SRL    x
2922SYN COMPLEX SRL    x
30S.C. SAVINI SRL      x
31S.C. ACIDOR S.R.L      x
32CABMELAMED SRL    x
33CMI UDRISTE  CORINA DOMNICA    x
34SC AFRODICOM  SRL    x
35SC TESIVCONS SRL      x
36BALOSU I OLIVIA I.I.    x
37SC LAMBU 96 SRL      x
38S.C. CAMITANLION COM SRL    x
39SC CETU  SRL    x
40SC STRALIS COM SRL      x
41BALINT ELENA I.I.      x
42SC INIDAN SRL      x
43SC NEWART YSANDMAR  SRL    x
44BANCA COOPERATISTA  JIUL TG JIU    x
45CN LOTERIA  ROMANA-CP GORJ    x
46SC VITMESSTIL  GAMES SRL    x
47SC IDADESING  CONFORT SRL    x
48SC AURIANA HOUSE SRL      x
49SC LYLCRAND COM SRL    x
50SC EMULI COM PROD  SRL    x
51SC COLECTIA IMPEX  SRL    x
52SC HATTRICK BET SRL      x
53SC ANDREDORAN  BUSINESS SRL    x
54C.A.R.  E.M. DRAGOTESTI    x
55SC LUXOZICOM SRL      x
56VULTUREANU  JANA MIHAELA I.I.    x
57SC WBOGMAX SRL    x
58SC HOLBOYS SRL      x
59NEBANCEA DORU-DUMITRU I.I.    x
60GLAMAN MADALIN CRISTINEL I.I.    x
61SC PELERIN SRL      x
62SC CRAINEA SERV  COM SRL    x
63SC EUROINA COM SRL      x
64CIOBOTEA I MARIANA I.I.    x
65SC LEURDA IMPEX SRL      x
66SC EURO GSM IMPEX  SRL    x
67SC OXATON IMPEX SRL      x
68SC NOMISAL COM SRL      x
69SC VIARITVAN SRL      x
70SC ILBAMON  IMPEX SRL    x
71SC PACKEN SRL    x
72SC HAINELE SI INCALTAMINTEA LUI RARES SRL-D    x
73FLOREA  ANDREI I.I.    x
74SC CAMBRELUS SRL      x
75SC KITIONA COM SRL      x
76IVANOV MINA P.F.A      x
77LUPU GH. SEVERICA P.F.A    x
78SC SANDOMUS SRL    x
79SC RALUVALENT SRL    x
80SC KMA AECNABEN SRL    x
81SC YANISMAR DONUTS SRL    x
82SC RAIDENVAL SRL    x
83SC GA ANICIORT SRL    x
84SC VETEROF SRL    x
85SC RUSTIK THE BEST SRL    x
86SC RALDENISAN FASHION SRL    x
87SC BKC95 FURNITURE STORE SRL    x
88SENSIBLU SRL    x
89CARADUNE GAMES SRL    x
90CLAUELIRACO 81 SRL    x
91IPJ  GORJ PP MATASARI    x
92MP ELEPETRISOR SRL    X
93PETRESCU FLORICA I.I.    X
94SC KRYSYLES SRL-D    X
95IVANCU N. ANCA I.I.    X
96RADU N. MARIA I.I.    X
97SC OANALINICDRAG SRL-D    X
98SC AGROELENTIN SRL    X
99SC KRYVEX IMPEX SRL    X
100SC NEGOFELIRAY DESIGNE SRL    X
101PISLEA IRINA I.I.    X


 Anexa nr. 4

la caietul de sarcini

Graficul de colectare a deşeurilor municipale sortate de la utilizatori, inclusiv agenţi economici şi instituţii publice

Nr. crt.Locul de amplasare a punctului de colectareAdresa utilizatorilor deserviţiNumăr de persoane deserviteIntervalul dintre doua colectări succesive
Hârtie/cartonMetalSticlăMaterial plasticBiodegradabileNereciclabile
1Bloc C7Bl. A34, A35, A39, C7, A401933 zile3 zile3 zile3 zile
2Bloc A42Bl. A41,A421193 zile3 zile3 zile3 zile
3Bloc F4Bl. F2, F4, C61233 zile3 zile3 zile3 zile
4Bloc F6Bl. F5, F6, F7, F8, F9, A322863 zile3 zile3 zile3 zile
5Bloc A29Bl. A28, A29, A30, C41613 zile3 zile3 zile3 zile
6Bloc A16Bl. A12, A13, A14, A15, A16, C5, D7, A61343 zile3 zile3 zile3 zile
7Bloc A3 SpitalBl. C1, C2, A1, A2, A3, A4, A5, G1, G2, G3963 zile3 zile3 zile3 zile
8Bloc A47Bl. A47363 zile3 zile3 zile3 zile
9Bloc A43Bl. A43, A44373 zile3 zile3 zile3 zile
10Bloc A24Bl. A20, A23, A241153 zile3 zile3 zile3 zile
11Bloc A22Bl. A19, A21, A22, C2A2403 zile3 zile3 zile3 zile
12Bloc 10 SomajBl. 6, 7, 8, 9, 10, B9, B101273 zile3 zile3 zile3 zile
13Bloc 3Bl. 3, 4, 5, B7, B8883 zile3 zile3 zile3 zile
14Bloc A18Bl. 1, 2, A18863 zile3 zile3 zile3 zile
15Gospodării sat Mătăsarisat Mătăsari3167 zile7 zile7 zile3 zile
16Gospodării sat Croicisat Croici1247 zile7 zile7 zile3 zile
17Gospodării sat Bradetsat Bradet2517 zile7 zile7 zile3 zile
18Gospodării sat Bradetelsat Bradetel487 zile7 zile7 zile3 zile
19Liceul Matasari 7 zile7 zile7 zile3 zile
20Primăria Mătăsari  7 zile7 zile7 zile3 zile
21S.C. DIACION COM SRL  7 zile7 zile7 zile3 zile
22S.N.G.N. ROMGAZ S.A.  TG. MURES  7 zile7 zile7 zile3 zile
23S.C. PROFI ROM FOOD SRL  7 zile7 zile7 zile3 zile
24SC DIAVGAB SRL  7 zile7 zile7 zile3 zile
25AGENTIA CEC BANK MATASARI  7 zile7 zile7 zile3 zile
26S.C. NICFELY COM SRL  7 zile7 zile7 zile3 zile
27SC GEORGIA  INTER ROM SRL  7 zile7 zile7 zile3 zile
28SC ABAOIC PAPET SRL  7 zile7 zile7 zile3 zile
2922SYN COMPLEX SRL  7 zile7 zile7 zile3 zile
30S.C. SAVINI SRL    7 zile7 zile7 zile3 zile
31S.C. ACIDOR S.R.L    7 zile7 zile7 zile3 zile
32CABMELAMED SRL  7 zile7 zile7 zile3 zile
33CMI UDRISTE  CORINA DOMNICA  7 zile7 zile7 zile3 zile
34SC AFRODICOM  SRL  7 zile7 zile7 zile3 zile
35SC TESIVCONS SRL    7 zile7 zile7 zile3 zile
36BALOSU I OLIVIA I.I.  7 zile7 zile7 zile3 zile
37SC LAMBU 96 SRL    7 zile7 zile7 zile3 zile
38S.C. CAMITANLION COM SRL  7 zile7 zile7 zile3 zile
39SC CETU  SRL  7 zile7 zile7 zile3 zile
40SC STRALIS COM SRL    7 zile7 zile7 zile3 zile
41BALINT ELENA I.I.    7 zile7 zile7 zile3 zile
42SC INIDAN SRL    7 zile7 zile7 zile3 zile
43SC NEWART YSANDMAR  SRL  7 zile7 zile7 zile3 zile
44BANCA COOPERATISTA  JIUL TG JIU  7 zile7 zile7 zile3 zile
45CN LOTERIA  ROMANA-CP GORJ  7 zile7 zile7 zile3 zile
46SC VITMESSTIL  GAMES SRL  7 zile7 zile7 zile3 zile
47SC IDADESING  CONFORT SRL  7 zile7 zile7 zile3 zile
48SC AURIANA HOUSE SRL    7 zile7 zile7 zile3 zile
49SC LYLCRAND COM SRL  7 zile7 zile7 zile3 zile
50SC EMULI COM PROD  SRL  7 zile7 zile7 zile3 zile
51SC COLECTIA IMPEX  SRL  7 zile7 zile7 zile3 zile
52SC HATTRICK BET SRL    7 zile7 zile7 zile3 zile
53SC ANDREDORAN  BUSINESS SRL  7 zile7 zile7 zile3 zile
54C.A.R.  E.M. DRAGOTESTI  7 zile7 zile7 zile3 zile
55SC LUXOZICOM SRL    7 zile7 zile7 zile3 zile
56VULTUREANU  JANA MIHAELA I.I.  7 zile7 zile7 zile3 zile
57SC WBOGMAX SRL  7 zile7 zile7 zile3 zile
58SC HOLBOYS SRL    7 zile7 zile7 zile3 zile
59NEBANCEA DORU-DUMITRU I.I.  7 zile7 zile7 zile3 zile
60GLAMAN MADALIN CRISTINEL I.I.  7 zile7 zile7 zile3 zile
61SC PELERIN SRL    7 zile7 zile7 zile3 zile
62SC CRAINEA SERV  COM SRL  7 zile7 zile7 zile3 zile
63SC EUROINA COM SRL    7 zile7 zile7 zile3 zile
64CIOBOTEA I MARIANA I.I.  7 zile7 zile7 zile3 zile
65SC LEURDA IMPEX SRL    7 zile7 zile7 zile3 zile
66SC EURO GSM IMPEX  SRL  7 zile7 zile7 zile3 zile
67SC OXATON IMPEX SRL    7 zile7 zile7 zile3 zile
68SC NOMISAL COM SRL    7 zile7 zile7 zile3 zile
69SC VIARITVAN SRL    7 zile7 zile7 zile3 zile
70SC ILBAMON  IMPEX SRL  7 zile7 zile7 zile3 zile
71SC PACKEN SRL  7 zile7 zile7 zile3 zile
72SC HAINELE SI INCALTAMINTEA LUI RARES SRL-D  7 zile7 zile7 zile3 zile
73FLOREA  ANDREI I.I.  7 zile7 zile7 zile3 zile
74SC CAMBRELUS SRL    7 zile7 zile7 zile3 zile
75SC KITIONA COM SRL    7 zile7 zile7 zile3 zile
76IVANOV MINA P.F.A    7 zile7 zile7 zile3 zile
77LUPU GH. SEVERICA P.F.A  7 zile7 zile7 zile3 zile
78SC SANDOMUS SRL  7 zile7 zile7 zile3 zile
79SC RALUVALENT SRL  7 zile7 zile7 zile3 zile
80SC KMA AECNABEN SRL  7 zile7 zile7 zile3 zile
81SC YANISMAR DONUTS SRL  7 zile7 zile7 zile3 zile
82SC RAIDENVAL SRL  7 zile7 zile7 zile3 zile
83SC GA ANICIORT SRL  7 zile7 zile7 zile3 zile
84SC VETEROF SRL  7 zile7 zile7 zile3 zile
85SC RUSTIK THE BEST SRL  7 zile7 zile7 zile3 zile
86SC RALDENISAN FASHION SRL  7 zile7 zile7 zile3 zile
87SC BKC95 FURNITURE STORE SRL  7 zile7 zile7 zile3 zile
88SENSIBLU SRL  7 zile7 zile7 zile3 zile
89CARADUNE GAMES SRL  7 zile7 zile7 zile3 zile
90CLAUELIRACO 81 SRL  7 zile7 zile7 zile3 zile
91IPJ  GORJ PP MATASARI  7 zile7 zile7 zile3 zile
92MP ELEPETRISOR SRL  7 zile7 zile7 zile3 zile
93PETRESCU FLORICA I.I.  7 zile7 zile7 zile3 zile
94SC KRYSYLES SRL-D  7 zile7 zile7 zile3 zile
95IVANCU N. ANCA I.I.  7 zile7 zile7 zile3 zile
96RADU N. MARIA I.I.  7 zile7 zile7 zile3 zile
97SC OANALINICDRAG SRL-D  7 zile7 zile7 zile3 zile
98SC AGROELENTIN SRL  7 zile7 zile7 zile3 zile
99SC KRYVEX IMPEX SRL  7 zile7 zile7 zile3 zile
100SC NEGOFELIRAY DESIGNE SRL  7 zile7 zile7 zile3 zile
101PISLEA IRINA I.I.  7 zile7 zile7 zile3 zile


Anexa nr.5

la Caietul de sarcini

Numarul de recipiente necesare pentru colectarea deseurilor municipale nesortate

Nr.crt.Locul de amplasare a punctului de colectareNumar de persoane deserviteNumar recipiente necesareVolumul recipientelor si unitatea de masura [l]
1Bloc C719331,1mc
2Bloc A4211921,1mc
3Bloc F412321,1mc
4Bloc F628631,1mc
5Bloc A2916121,1mc
6Bloc A1613421,1mc
7Bloc A3 Spital9621,1mc
8Bloc A473611,1mc
9Bloc A433711,1mc
10Bloc A2411521,1mc
11Bloc A2224031,1mc
12Bloc 10 Somaj12721,1mc
13Bloc 38821,1mc
14Bloc A188621,1mc
15Gospodării sat Mătăsari31619380 L
16Gospodării sat Croici1248680 L
17Gospodării sat Bradet25115080 L
18Gospodării sat Bradetel483280 L
19Liceul Matasari 31,1 mc
20Primăria Mătăsari 31,1 mc
21S.C. DIACION COM SRL 180 L
22S.N.G.N. ROMGAZ S.A.  TG. MURES 180 L
23S.C. PROFI ROM FOOD SRL 180 L
24SC DIAVGAB SRL 180 L
25AGENTIA CEC BANK MATASARI 180 L
26S.C. NICFELY COM SRL 180 L
27SC GEORGIA  INTER ROM SRL 180 L
28SC ABAOIC PAPET SRL 180 L
2922SYN COMPLEX SRL 180 L
30S.C. SAVINI SRL   180 L
31S.C. ACIDOR S.R.L   180 L
32CABMELAMED SRL 180 L
33CMI UDRISTE  CORINA DOMNICA 180 L
34SC AFRODICOM  SRL 180 L
35SC TESIVCONS SRL   180 L
36BALOSU I OLIVIA I.I. 180 L
37SC LAMBU 96 SRL   180 L
38S.C. CAMITANLION COM SRL 180 L
39SC CETU  SRL 180 L
40SC STRALIS COM SRL   180 L
41BALINT ELENA I.I.   180 L
42SC INIDAN SRL   180 L
43SC NEWART YSANDMAR  SRL 180 L
44BANCA COOPERATISTA  JIUL TG JIU 180 L
45CN LOTERIA  ROMANA-CP GORJ 180 L
46SC VITMESSTIL  GAMES SRL 180 L
47SC IDADESING  CONFORT SRL 180 L
48SC AURIANA HOUSE SRL   180 L
49SC LYLCRAND COM SRL 180 L
50SC EMULI COM PROD  SRL 180 L
51SC COLECTIA IMPEX  SRL 180 L
52SC HATTRICK BET SRL   180 L
53SC ANDREDORAN  BUSINESS SRL 180 L
54C.A.R.  E.M. DRAGOTESTI 180 L
55SC LUXOZICOM SRL   180 L
56VULTUREANU  JANA MIHAELA I.I. 180 L
57SC WBOGMAX SRL 180 L
58SC HOLBOYS SRL   180 L
59NEBANCEA DORU-DUMITRU I.I. 180 L
60GLAMAN MADALIN CRISTINEL I.I. 180 L
61SC PELERIN SRL   180 L
62SC CRAINEA SERV  COM SRL 180 L
63SC EUROINA COM SRL   180 L
64CIOBOTEA I MARIANA I.I. 180 L
65SC LEURDA IMPEX SRL   180 L
66SC EURO GSM IMPEX  SRL 180 L
67SC OXATON IMPEX SRL   180 L
68SC NOMISAL COM SRL   180 L
69SC VIARITVAN SRL   180 L
70SC ILBAMON  IMPEX SRL 180 L
71SC PACKEN SRL 180 L
72SC HAINELE SI INCALTAMINTEA LUI RARES SRL-D 180 L
73FLOREA  ANDREI I.I. 180 L
74SC CAMBRELUS SRL   180 L
75SC KITIONA COM SRL   180 L
76IVANOV MINA P.F.A   180 L
77LUPU GH. SEVERICA P.F.A 180 L
78SC SANDOMUS SRL 180 L
79SC RALUVALENT SRL 180 L
80SC KMA AECNABEN SRL 180 L
81SC YANISMAR DONUTS SRL 180 L
82SC RAIDENVAL SRL 180 L
83SC GA ANICIORT SRL 180 L
84SC VETEROF SRL 180 L
85SC RUSTIK THE BEST SRL 180 L
86SC RALDENISAN FASHION SRL 180 L
87SC BKC95 FURNITURE STORE SRL 180 L
88SENSIBLU SRL 180 L
89CARADUNE GAMES SRL 180 L
90CLAUELIRACO 81 SRL 180 L
91IPJ  GORJ PP MATASARI 180 L
92MP ELEPETRISOR SRL 180 L
93PETRESCU FLORICA I.I. 180 L
94SC KRYSYLES SRL-D 180 L
95IVANCU N. ANCA I.I. 180 L
96RADU N. MARIA I.I. 180 L
97SC OANALINICDRAG SRL-D 180 L
98SC AGROELENTIN SRL 180 L
99SC KRYVEX IMPEX SRL 180 L
100SC NEGOFELIRAY DESIGNE SRL 180 L
101PISLEA IRINA I.I. 180 L
 TOTAL 355401,1 mc80 L

    Anexa nr. 6

la caietul de sarcini

    Breviarul de calcul nr. 1

            Determinarea cantităţii medii zilnice de deşeuri municipale, nesortate, generate într-o localitate

    Determinarea cantităţii medii zilnice de deşeuri municipale generate într-o localitate se face cu relaţia:

    Qmed. zi = N x Im + Qai = 2580 x 0,54 + 768 = 2161kg/zi

    în care:

    Qmed. zi – cantitatea medie zilnică de deşeuri municipale generate;

    N – numărul de locuitori ai localităţii;  N=2580

    Im – indicele mediu de producere a deşeurilor menajere, Im = 0,54 Kg/loc,zi;

    Qai – cantitatea medie zilnică de deşeuri municipale generate de agenții economici și instituțiile publice,

             Qai = Qai lunar (anexa 2) / 30 = 23030 kg/30zile = 768 kg/zi

    Anexa nr. 7

la caietul de sarcini

  Breviarul de calcul nr. 2

                      Volumul total de deşeuri municipale nesortate ce urmează a fi transportate

    Determinarea volumului mediu maxim de deşeuri municipale nesortate V se face cu relaţia:

    V = 3,75 x N x Im

V = 3,75 x 2580 x 3 = 29,03 mc/zi

    în care:

    N – numărul de locuitori deserviţi de punctul de precolectare. N = 2580

    Im – este indicele mediu specific de producere a deşeurilor menajere. Im = 3 litri/om/zi.

    Breviarul de calcul nr. 3

Determinarea numărului de recipiente pentru precolectarea deşeurilor municipale nesortate

    Determinarea numărului de recipiente de precolectare M se face cu relaţia:

    M = N x Im x Z /0,8 x C = 540

    în care:

    N – numărul de locuitori arondaţi punctului de colectare;

    Im – indicele mediu specific de producere a deşeurilor menajere. Im = 3 litri/om/zi.

    Z – numărul de zile dintre două ridicări succesive ale deşeurilor municipale nesortate. Se ia în calcul un interval de 3 zile pentru perioada rece;

    C – capacitatea recipientului folosit, în litri;

    0,8 – coeficientul de încărcare a recipientului;


Anexa nr. 8

la caietul de sarcini

    Breviarul de calcul nr. 4

Determinarea necesarului minim de mijloace de transport pentru colectarea şi transportul deşeurilor municipale

    Pentru a putea participa la delegarea activităţii de colectare şi transport al deşeurilor municipale trebuie îndeplinită următoarea relaţie:

     N x I(m)   i=n

     ––– ≤  Σ a(i) x b(i) x c(i) x d(i) x e(i)

        ro      i=1

     2580 x 0,54                 i=n

     –––– = 3,98 mc/zi ≤  Σ a(i) x b(i) x c(i) x d(i) x e(i)

        350                      i=1

    unde:

    N – numărul de locuitori din localitate; N = 2580

    Im – indicele mediu de producere a deşeurilor. Im = 0,54 kg/locuitor/zi;

    ro – greutatea specifică a deşeurilor menajere. ro = 350 kg/mc;

    a(i) – numărul de utilaje de aceeaşi capacitate şi grad de compactare;

    b(i) – capacitatea de transport a utilajului; [m3]

    c(i) – gradul de compactare;

    d(i) – numărul de curse efectuate/schimb;

    e(i) – numărul de schimburi/zi.

    Breviarul de calcul nr. 5

Determinarea necesarului minim de mijloace de transport pentru colectarea şi transportul deşeurilor stradale

    Pentru a putea participa la delegarea activităţilor de colectare şi de transport al deşeurilor stradale trebuie îndeplinită următoarea relaţie:

      S x I(s)   i=n

     ––– ≤  Σ a(i) x b(i) x c(i) x d(i) x e(i)

        ro       i=1

      S x I(s)    39680 X 175

     ––– =  –––– = 1,984 mc/zi

        ro        350 X 10000

    unde:

    S – suprafaţa stradală deservită; [m²]

    I(s) – indicele mediu de producere a deşeurilor stradale luat în calcul de 175 kg/10.000 m²/zi;

    a(i) – numărul de utilaje de aceeaşi capacitate şi grad de compactare;

    b(i) – capacitatea de transport a utilajului; [mc]

    c(i) – gradul de compactare;

    d(i) – numărul de curse efectuate/schimb;

    e(i) – numărul de schimburi/zi.

    Utilajele destinate activităţilor de colectare şi de transport al deşeurilor stradale vor fi altele decât cele utilizate la activitatea de precolectare, colectare, transport şi depozitare a deşeurilor municipale, dacă se efectuează acest serviciu.  

                                                     Anexa nr. 4 la H.C.L. nr.

CAIET DE SARCINI

al serviciului de salubrizare din comuna  MĂTĂSARI

Activitatea – măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice

    CAP. I

    Obiectul caietului de sarcini

    ART. 1

    Prezentul caiet de sarcini stabileşte condiţiile de desfăşurare a activităţilor specifice serviciului de salubrizare, stabilind nivelurile de calitate şi condiţiile tehnice necesare funcţionării acestui serviciu în condiţii de eficienţă şi siguranţă.

    ART. 2

    Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentaţie tehnică şi de referinţă în vederea stabilirii condiţiilor specifice de desfăşurare a serviciului de salubrizare indiferent de modul de gestiune adoptat.

    ART. 3

    Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia necesară desfăşurării activităţii de măturat, spălat, stropire şi întreţinere a căilor publice şi constituie ansamblul cerinţelor tehnice de bază.

    ART. 4

    (1) Prezentul caiet de sarcini conţine specificaţiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă, siguranţa în exploatare, precum şi sisteme de asigurare a calităţii, terminologia, condiţiile pentru certificarea conformităţii cu standarde relevante sau altele asemenea.

    (2) Specificaţiile tehnice se referă, de asemenea, la algoritmul executării activităţilor, la verificarea, inspecţia şi condiţiile de recepţie a lucrărilor, precum şi la alte condiţii ce derivă din actele normative şi reglementările în legătură cu desfăşurarea serviciului de salubrizare.

    (3) Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecţia muncii, la prevenirea şi stingerea incendiilor şi la protecţia mediului, care trebuie respectate pe parcursul prestării activităţii de măturat, spălat, stropire şi întreţinere a căilor publice şi care sunt în vigoare.

    ART. 5

    Termenii, expresiile şi abrevierile utilizate sunt cele din regulamentul serviciului de salubrizare.

    CAP. II

    Cerinţe organizatorice minimale

    ART. 6

    Operatorii serviciului de salubrizare vor asigura:

    a) respectarea legislaţiei, normelor, prescripţiilor şi regulamentelor privind igiena muncii, protecţia muncii, gospodărirea apelor, protecţia mediului, urmărirea comportării în timp a construcţiilor, prevenirea şi combaterea incendiilor;

    b) exploatarea, întreţinerea şi reparaţia instalaţiilor şi utilajelor cu personal autorizat, în funcţie de complexitatea instalaţiei şi specificul locului de muncă;

    c) respectarea indicatorilor de performanţă şi calitate stabiliţi prin contractul de delegare a gestiunii sau prin hotărârea de dare în administrare a serviciului şi precizaţi în regulamentul serviciului de salubrizare;

    d) furnizarea către autoritatea administraţiei publice locale, respectiv A.N.R.S.C., a informaţiilor solicitate şi accesul la documentaţiile şi la actele individuale pe baza cărora prestează serviciul de salubrizare, în condiţiile legii;

    e) respectarea angajamentelor luate prin contractele de prestare a serviciului de salubrizare;

    f) prestarea serviciului de salubrizare la toţi utilizatorii din raza unităţii administrativ-teritoriale pentru care are hotărâre de dare în administrare sau contract de delegare a gestiunii, colectarea întregii cantităţi de deşeuri municipale şi lăsarea în stare de curăţenie a spaţiului destinat depozitării recipientelor de precolectare;

    g) aplicarea de metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare;

    h) dotarea utilizatorilor cu mijloace de realizare a precolectării selective în cantităţi suficiente, etanşe şi adecvate mijloacelor de transport pe care le au în dotare;

    i) înlocuirea mijloacelor de precolectare care prezintă defecţiuni sau neetanşeităţi;

    j) elaborarea planurilor anuale de revizii şi reparaţii executate cu forţe proprii şi cu terţi;

    k) realizarea unui sistem de evidenţă a sesizărilor şi reclamaţiilor şi de rezolvare operativă a acestora;

    l) evidenţa orelor de funcţionare a utilajelor;

    m) ţinerea unei evidenţe a gestiunii deşeurilor şi raportarea periodică a situaţiei autorităţilor competente, conform reglementărilor în vigoare;

    n) personalul necesar pentru prestarea activităţilor asumate prin contract sau prin hotărârea de dare în administrare;

    o) conducerea operativă prin dispecerat şi asigurarea mijloacelor tehnice şi a personalului de intervenţie;

    p) o dotare proprie cu instalaţii şi echipamente specifice necesare pentru prestarea activităţilor în condiţiile stabilite prin contract sau prin hotărârea de dare în administrare;

    ART. 7

    Obligaţiile şi răspunderile personalului operativ al operatorului sunt cuprinse în regulamentul serviciului aprobat de către consiliul local.

    CAP. III

    Serviciul de salubrizare

    Activitatea – Măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice

    ART. 8

    Operatorul are permisiunea de a desfăşura activităţile de măturat, spălat, stropit şi întreţinere a căilor publice, în condiţiile legii, în aria administrativ-teritorială a comunei Mătăsari.

    ART. 9

    Căile de circulaţie pe care se execută operaţia de măturare sunt cuprinse în anexa nr. 1.

    ART. 10

    În cazul gestiunii delegate se impune ca o condiţie de eligibilitate existenţa unei dotări minime cu mijloace de colectare şi transport, utilizând Breviarul de calcul nr. 1, anexă la caietul de sarcini.

    ART. 11

    În cazul gestiunii delegate se impune ca o condiţie de eligibilitate existenţa unei dotări minime cu mijloace mecanice de măturat, utilizând Breviarul de calcul nr. 2, anexă la caietul de sarcini.

    ART. 12

    Căile de circulaţie pe care se execută operaţiile de spălare, stropire şi răzuire a rigolei sunt cuprinse în anexa nr. 2.

    ART. 13

    În cazul gestiunii delegate se impune ca o condiţie de eligibilitate existenţa unei dotări minime cu mijloace mecanice de spălat/stropit, utilizând Breviarul de calcul nr. 3, anexă la caietul de sarcini.

    ART. 14

    Străzile pe care se realizează întreţinerea curăţeniei sunt prevăzute în anexa nr. 3.

    ART. 15

Vor fi respectate reglementările obligatorii referitoare la protecţia muncii, la prevenirea şi stingerea incendiilor şi la protecţia mediului, care trebuie respectate pe parcursul prestării activităţii de măturat, spălat, stropit şi întreţinere a căilor publice şi care sunt în vigoare:

-HG nr.448 din 16 mai 2002 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării/autorizării de prevenire şi stingere a incendiilor

-ORDIN nr.1.312 din 22 mai 2006 al ministrului administraţiei şi internelor pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare şi autorizare privind prevenirea şi stingerea incendiilor

-LEGE nr.307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor

-ORDIN nr.163 din 28 februarie 2007 al ministrului administraţiei şi internelor pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor

-HG nr.537 din 6 iunie 2007 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de prevenire şi stingere a incendiilor

-LEGE nr.10 din 18 ianuarie 1995 privind calitatea în construcţii

-LEGE nr.50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executarii constructiilor şi unele masuri pentru realizarea locuintelor

-ORDIN nr.130 din 25 ianuarie 2007 al ministrului administraţiei şi internelor pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a scenariilor de securitate la incendiu

-ORDIN nr.85 din 14 iunie 2001 al ministrului de interne pentru aprobarea Metodologiei de certificare a conformităţii, de agrementare tehnică şi de avizare tehnică pentru fabricarea, comercializarea şi utilizarea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor

-ORDIN nr.252 din 19 iulie 2007 al ministrului internelor şi reformei administrative pentru aprobarea Metodologiei de atestare a persoanelor care proiectează, execută, verifică, întreţin şi/sau repară sisteme şi instalaţii de apărare împotriva incendiilor, efectuează lucrări de termoprotecţie şi ignifugare, de verificare, întreţinere şi reparare a autospecialelor şi/sau a altor mijloace tehnice destinate apărării împotriva incendiilor

-ORDIN nr.210 din 21 mai 2007 al ministrului internelor şi reformei administrative pentru aprobarea Metodologiei privind identificarea, evaluarea şi controlul riscurilor de incendiu

-ORDIN nr.90 din 22 iunie 2001 al ministrului de interne pentru aprobarea Metodologiei de atestare a cadrelor tehnice din ministere, de la organele administraţiei publice centrale şi locale, precum şi a personalului tehnic al agenţilor economici şi instituţiilor, cu atribuţii de îndrumare, control şi constatare a încălcării legii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor

-LEGEA nr.319 din 14 iulie 2006 securităţii şi sănătăţii în muncă

-Ordin nr. 3/2007 privind aprobarea formularului pentru înregistrarea accidentelor de muncă – FIAM

– HG nr. 1425/2006 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006

-HG nr. 1146/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă

-HG nr. 1091/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locul de muncă

-HG nr. 1028/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă, referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare

-HG nr. 1048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă

-Ordin nr. 536/1997 privind mediul de viaţă, modificat şi completat de Ordinul nr. 1028/2004

-OUG nr. 99/2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme

-HG nr. 580/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 99/2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecţia persoanelor încadrate în muncă

-HG nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau sănătate la locul de muncă

-HG nr. 1051/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru manipularea maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special cu afecţiuni dorsolombare

-Ordin nr. 225/1995 privind aprobarea normativului-cadru de acordare şi utilizare a EIP

-HG nr. 601/2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

-HG nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor

-OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului cu modificările şi completările ulterioare

-Legea nr. 426/2001 (MO 411/25.07.2001) pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 78/2000  (MO 283/22.06.2000) privind regimul deşeurilor.

-Hotărârea de Guvern nr. 1470/2004 privind aprobarea Strategiei naţionale de gestionare a deşeurilor şi a Planului naţional de gestionare a deşeurilor.

 -Hotărârea de Guvern nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor.

-Ordinul Ministrului Mediului şi Gospodăririi Apelor nr. 95/2005 care stabileşte criteriile de acceptare si procedurile preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri.

-Hotărârea de Guvern nr.128/2002 privind incinerarea deşeurilor.

-Hotărârea de Guvern nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si a deşeurilor de ambalaje.

-Ordonanţa de urgenţă nr. 152 din 10 noiembrie 2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării

-Ordonaţa de urgenţă nr. 196 din 22 decembrie 2005 privind Fondul pentru mediu

-HG nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusive deşeurile periculoase

-Ordin nr. 876/2004 pentru aprobarea procedurii de autorizare a activităţilor cu impact semnificativ asupra mediului

-Ordin 860/2002 pentru aprobarea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi de emitere a acordului de mediu

-NTPA 002/2002 privind condiţiile de evacuare a apelor uzate evacuate în reţeaua de canalizare

    ART. 16

    Prestarea activităţilor de măturat, spălat, stropit şi întreţinerea căilor publice se va executa astfel încât să se realizeze:

    a) continuitatea activităţii, indiferent de anotimp şi condiţiile meteo, cu respectarea prevederilor contractuale;

    b) corectarea şi adaptarea regimului de prestare a activităţii la cerinţele beneficiarilor;

    c) controlul calităţii serviciului prestat;

    d) respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne de prestare a activităţii;

    e) ţinerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului;

    f) respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de autoritatea administraţiei publice locale, în condiţiile legii;

    g) prestarea activităţii pe baza principiilor de eficienţă economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului;

    h) asigurarea capacităţii de transport al deşeurilor stradale, a mijloacelor pentru spălat şi stropit, pentru prestarea serviciului în întreaga arie administrativ-teritorială încredinţată;

    i) reînnoirea parcului auto, în vederea creşterii eficienţei în exploatarea acestuia, încadrării în normele naţionale privind emisiile poluante şi asigurării unui serviciu de calitate;

    j) îndeplinirea indicatorilor de calitate a prestării activităţii, specificaţi în regulamentul serviciului de salubrizare;

    k) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr suficient.

          PRESEDINTE DE SEDINTA ,                                                      CONTRASEMNEAZA,

           SECRETAR GENERAL

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

                                                                               Anexa nr. 1       la caietul de sarcini

Căile de circulaţie pe care se execută măturatul manual sau mecanic, incluzând şi parcările de reşedinţă

Nr. crt.Denumire tronson stradăDimensiuni tronson stradăZilele din săptămână în care se măturămanual/mecanic
Lung. [m]Lăţ. [m]Sup. [m2]
1DJ 673A – Str. Principală9001210.80001Manual+mecanic
2Str. Minei200142.80001Manual+mecanic
3Str. Piscului31172.17702Manual+mecanic
4Str. Progresului56063.36002Manual+mecanic
5Str. Macului135681004Manual+mecanic
6Str. Pieții57063.42004Manual+mecanic
7Str. Dealului40072.80004Manual+mecanic
8Aleea Narcisei25061.50005Manual+mecanic
9Aleea Monumentului20071.40005Manual+mecanic
10Aleea Muncii61053.05005Manual+mecanic
11Str. Mioritei35062.10005Manual+mecanic
12Aleea Castanilor20051.00005Manual+mecanic
13Aleea Teilor18061.08005Manual+mecanic
14Str. Trandafirilor45052.25005Manual+mecanic
15Aleea Lalelei25051.25005Manual+mecanic
 TOTAL5.266 39.797  

        Breviarul de calcul nr. 1

Determinarea necesarului minim de mijloace de transport pentru colectarea şi transportul

deşeurilor stradale

    Pentru a putea participa la delegarea activităţilor de colectare şi de transport al deşeurilor stradale trebuie îndeplinită următoarea relaţie:

      S x I(s)   i=n

     ––– ≤  Σ a(i) x b(i) x c(i) x d(i) x e(i)

        ro       i=1

      S x I(s)    39797 X 175

     ––– =  –––– = 1,99 mc/zi

        ro        350 X 10000

unde:

    S – suprafaţa stradală deservită; [m²]

    I(s) – indicele mediu de producere a deşeurilor stradale luat în calcul de 175 kg/10.000 m²/zi;

    a(i) – numărul de utilaje de aceeaşi capacitate şi grad de compactare;

    b(i) – capacitatea de transport a utilajului; [mc]

    c(i) – gradul de compactare;

    d(i) – numărul de curse efectuate/schimb;

    e(i) – numărul de schimburi/zi.

    Utilajele destinate activităţilor de colectare şi de transport al deşeurilor stradale vor fi altele decât cele utilizate la activitatea de precolectare, colectare, transport şi depozitare a deşeurilor municipale, dacă se efectuează acest serviciu.  

Breviarul de calcul nr. 2

                   Determinarea necesarului minim de mijloace de măturat mecanic stradal

    Pentru a putea participa la delegarea activităţii de măturat mecanic stradal trebuie îndeplinită următoarea relaţie:

        6,5 x N(u) x V

    L ≤ –––––

              n

               6,5 x N(u) x V

    5.266 km ≤ –––––

                    n

    unde:

    L – lungimea totală a străzilor pentru care se asigură serviciul; [km]

    N(u) – numărul de utilaje aferente serviciului;

    V – viteza de deplasare a utilajului; [km/h]

    n – numărul de treceri pe aceeaşi stradă/schimb.

  Anexa nr. 2

la caietul de sarcini

Căile de circulaţie pe care se execută activităţile de spălat, stropit şi răzuit rigola, incluzând şi parcările de reşedinţă

Nr. crt.Denumire tronson stradăDimensiuni tronson stradăZilele din săptămână în care se spalăZilele din săptămână în care se stropeşteZilele din săptămână în care se răzuieşte rigola
Lung. [m]Lăţ. [m]Sup [m2]
1DJ 673A – Str. Principală9001210.8000102, 0503
2Str. Minei200142.800 0503
3Str. Piscului31172.177 0503
4Str. Progresului56063.360 0504
5Str. Macului1356810 0504
6Str. Pieții57063.420 0504
7Str. Dealului40072.800 0504
8Aleea Narcisei25061.500           02 
9Aleea Monumentului20071.400           02 
10Aleea Muncii61053.050           02 
11Str. Mioritei35062.100           02 
12Aleea Castanilor20051.000           02 
13Aleea Teilor18061.080 01 
14Str. Trandafirilor45052.250 0103
15Aleea Lalelei25051.250 0103
 TOTAL5.266 39.797   

    Breviarul de calcul nr. 3

                   Determinarea necesarului minim de mijloace de spălat/stropit mecanic stradal

    Pentru a putea participa la delegarea activităţii de spălat/stropit stradal trebuie îndeplinită următoarea relaţie:

         5.500 x N(u) x V x l

    S ≤ ––––––– [m²]

                n

             5.500 x N(u) x V x l

    39797 ≤ ––––––– [m²]

                     n

    unde:

    l – lăţimea de acţiune a utilajului; [m]

    N(u) – numărul de utilaje aferente serviciului;

    V – viteza de deplasare a utilajului; [km/h]

    n – numărul de treceri pe aceeaşi stradă/schimb.

    Anexa nr. 3

la caietul de sarcini

              Căile de circulaţie pe care se execută activităţile de întreţinere zilnică a curăţeniei

Nr. crt.Denumire tronson stradăDimensiuni tronson stradăZilele din săptămână în care se asigură întreţinerea curăţeniei Intervalul orar
Lung. [m]Lăţ. [m]Sup [m2]
1DJ 673A – Str. Principală9001210.80001,02,03,04,0508,00 – 15,00
2Str. Minei200142.80001,02,03,04,0508,00 – 15,00
3Str. Piscului31172.17701,02,03,04,0508,00 – 15,00
4Str. Progresului56063.36001,02,03,04,0508,00 – 15,00
5Str. Macului135681001,02,03,04,0508,00 – 15,00
6Str. Pieții57063.42001,02,03,04,0508,00 – 15,00
7Str. Dealului40072.80001,02,03,04,0508,00 – 15,00
8Aleea Narcisei25061.50001,02,03,04,0508,00 – 15,00
9Aleea Monumentului20071.40001,02,03,04,0508,00 – 15,00
10Aleea Muncii61053.05001,02,03,04,0508,00 – 15,00
11Str. Mioritei35062.10001,02,03,04,0508,00 – 15,00
12Aleea Castanilor20051.00001,02,03,04,0508,00 – 15,00
13Aleea Teilor18061.08001,02,03,04,0508,00 – 15,00
14Str. Trandafirilor45052.25001,02,03,04,0508,00 – 15,00
15Aleea Lalelei25051.25001,02,03,04,0508,00 – 15,00
 TOTAL5.266 39.797  

                                                                        Anexa nr. 5 la H.C.L. nr.

CAIET DE SARCINI

al serviciului de salubrizare din comuna Mătăsari

Activitatea – curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ

    CAP. I

    Obiectul caietului de sarcini

    ART. 1

    Prezentul caiet de sarcini stabileşte condiţiile de desfăşurare a activităţilor specifice serviciului de salubrizare, stabilind nivelurile de calitate şi condiţiile tehnice necesare funcţionării acestui serviciu în condiţii de eficienţă şi siguranţă.

    ART. 2

    Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentaţie tehnică şi de referinţă în vederea stabilirii condiţiilor specifice de desfăşurare a serviciului de salubrizare indiferent de modul de gestiune adoptat.

    ART. 3

    Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia necesară desfăşurării activităţii de curăţare şi transport a zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ şi constituie ansamblul cerinţelor tehnice de bază.

    ART. 4

    (1) Prezentul caiet de sarcini conţine specificaţiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă, siguranţa în exploatare, precum şi sisteme de asigurare a calităţii, terminologia, condiţiile pentru certificarea conformităţii cu standarde relevante sau altele asemenea.

    (2) Specificaţiile tehnice se referă, de asemenea, la algoritmul executării activităţilor, la verificarea, inspecţia şi condiţiile de recepţie a lucrărilor, precum şi la alte condiţii ce derivă din actele normative şi reglementările în legătură cu desfăşurarea serviciului de salubrizare.

    (3) Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecţia muncii, la prevenirea şi stingerea incendiilor şi la protecţia mediului, care trebuie respectate pe parcursul prestării activităţii de curăţare şi transport a zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ şi care sunt în vigoare.

    ART. 5

    Termenii, expresiile şi abrevierile utilizate sunt cele din regulamentul serviciului de salubrizare.

    CAP. II

    Cerinţe organizatorice minimale

    ART. 6

    Operatorii serviciului de salubrizare vor asigura:

    a) respectarea legislaţiei, normelor, prescripţiilor şi regulamentelor privind igiena muncii, protecţia muncii, gospodărirea apelor, protecţia mediului, urmărirea comportării în timp a construcţiilor, prevenirea şi combaterea incendiilor;

    b) exploatarea, întreţinerea şi reparaţia instalaţiilor şi utilajelor cu personal autorizat, în funcţie de complexitatea instalaţiei şi specificul locului de muncă;

    c) respectarea indicatorilor de performanţă şi calitate stabiliţi prin contractul de delegare a gestiunii sau prin hotărârea de dare în administrare a serviciului şi precizaţi în regulamentul serviciului de salubrizare;

    d) furnizarea către autoritatea administraţiei publice locale, respectiv A.N.R.S.C., a informaţiilor solicitate şi accesul la documentaţiile şi la actele individuale pe baza cărora prestează serviciul de salubrizare, în condiţiile legii;

    e) respectarea angajamentelor luate prin contractele de prestare a serviciului de salubrizare;

    f) prestarea serviciului de salubrizare la toţi utilizatorii din raza unităţii administrativ-teritoriale pentru care are hotărâre de dare în administrare sau contract de delegare a gestiunii;

    g) aplicarea de metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare;

    h) înlocuirea mijloacelor de precolectare care prezintă defecţiuni sau neetanşeităţi;

    i) elaborarea planurilor anuale de revizii şi reparaţii executate cu forţe proprii şi cu terţi;

    j) realizarea unui sistem de evidenţă a sesizărilor şi reclamaţiilor şi de rezolvare operativă a acestora;

    k) evidenţa orelor de funcţionare a utilajelor;

    l) personalul necesar pentru prestarea activităţilor asumate prin contract sau prin hotărârea de dare în administrare;

    m) conducerea operativă prin dispecerat şi asigurarea mijloacelor tehnice şi a personalului de intervenţie;

    n) o dotare proprie cu instalaţii şi echipamente specifice necesare pentru prestarea activităţilor în condiţiile stabilite prin contract sau prin hotărârea de dare în administrare;

    ART. 7

    Obligaţiile şi răspunderile personalului operativ al operatorului sunt cuprinse în regulamentul serviciului de salubrizare.

    CAP. III

    Serviciul de salubrizare

Activitatea – Curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ

    ART. 8

    Operatorul are permisiunea de a desfăşura activităţile de curăţare şi de transport al zăpezii de pe căile publice şi de menţinere în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ, în condiţiile legii, în aria administrativ-teritorială a comunei Mătăsari.

    ART. 9

    Căile de circulaţie pe care se asigură curăţarea zăpezii sunt prevăzute în anexa nr. 1.

    ART. 11

    Amplasamentele spaţiilor de depozitare a zăpezii rezultate din activitatea de deszăpezire sunt prezentate în anexa nr. 2.

    ART. 12

    Lista drumurilor publice ce trebuie menţinute în funcţiune prin combaterea poleiului şi a îngheţului sunt cele din anexa nr. 3.

    ART. 13

    Lista substanţelor chimice şi antiderapante admisibile în aria de operare sunt prezentate în anexa nr. 4.

    ART. 14

    În cazul gestiunii delegate se impune ca o condiţie de eligibilitate existenţa unei dotări minime cu mijloace mecanice de deszăpezire, combatere a poleiului şi transportul zăpezii, utilizând Breviarul de calcul nr. 1 (anexa  nr. 5 la caietul de sarcini).

    ART. 15

    Operatorul serviciului de salubrizare va asigura până la data de 30.09 a fiecărui an întreaga cantitate de materiale antiderapante ce va fi folosită în acţiunea de combatere a poleiului.

    ART. 16

Vor fi respectate reglementările obligatorii referitoare la protecţia muncii, la prevenirea şi stingerea incendiilor şi la protecţia mediului, care trebuie respectate pe parcursul prestării activităţii de precolectare, colectare şi transport al deşeurilor municipale, inclusiv a deşeurilor toxice periculoase din deşeurile menajere, cu excepţia celor cu regim special şi care sunt în vigoare:

-HG nr.448 din 16 mai 2002 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării/autorizării de prevenire şi stingere a incendiilor

-ORDIN nr.1.312 din 22 mai 2006 al ministrului administraţiei şi internelor pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare şi autorizare privind prevenirea şi stingerea incendiilor

-LEGE nr.307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor

-ORDIN nr.163 din 28 februarie 2007 al ministrului administraţiei şi internelor pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor

-HG nr.537 din 6 iunie 2007 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de prevenire şi stingere a incendiilor

-LEGE nr.10 din 18 ianuarie 1995 privind calitatea în construcţii

-LEGE nr.50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executarii constructiilor şi unele masuri pentru realizarea locuintelor

-ORDIN nr.130 din 25 ianuarie 2007 al ministrului administraţiei şi internelor pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a scenariilor de securitate la incendiu

-ORDIN nr.85 din 14 iunie 2001 al ministrului de interne pentru aprobarea Metodologiei de certificare a conformităţii, de agrementare tehnică şi de avizare tehnică pentru fabricarea, comercializarea şi utilizarea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor

-ORDIN nr.252 din 19 iulie 2007 al ministrului internelor şi reformei administrative pentru aprobarea Metodologiei de atestare a persoanelor care proiectează, execută, verifică, întreţin şi/sau repară sisteme şi instalaţii de apărare împotriva incendiilor, efectuează lucrări de termoprotecţie şi ignifugare, de verificare, întreţinere şi reparare a autospecialelor şi/sau a altor mijloace tehnice destinate apărării împotriva incendiilor

-ORDIN nr.210 din 21 mai 2007 al ministrului internelor şi reformei administrative pentru aprobarea Metodologiei privind identificarea, evaluarea şi controlul riscurilor de incendiu

-ORDIN nr.90 din 22 iunie 2001 al ministrului de interne pentru aprobarea Metodologiei de atestare a cadrelor tehnice din ministere, de la organele administraţiei publice centrale şi locale, precum şi a personalului tehnic al agenţilor economici şi instituţiilor, cu atribuţii de îndrumare, control şi constatare a încălcării legii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor

-LEGEA nr.319 din 14 iulie 2006 securităţii şi sănătăţii în muncă

-Ordin nr. 3/2007 privind aprobarea formularului pentru înregistrarea accidentelor de muncă – FIAM

-HG nr. 1425/2006 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006

-HG nr. 1146/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă

-HG nr. 1091/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locul de muncă

-HG nr. 1028/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă, referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare

-HG nr. 1048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă

-Ordin nr. 536/1997 privind mediul de viaţă, modificat şi completat de Ordinul nr. 1028/2004

-OUG nr. 99/2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme

-HG nr. 580/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 99/2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecţia persoanelor încadrate în muncă

-HG nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau sănătate la locul de muncă

-HG nr. 1051/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru manipularea maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special cu afecţiuni dorsolombare

-Ordin nr. 225/1995 privind aprobarea normativului-cadru de acordare şi utilizare a EIP

-HG nr. 601/2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

-HG nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor

-OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului cu modificările şi completările ulterioare

-Legea nr. 426/2001 (MO 411/25.07.2001) pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 78/2000  (MO 283/22.06.2000) privind regimul deşeurilor.

-Hotărârea de Guvern nr. 1470/2004 privind aprobarea Strategiei naţionale de gestionare a deşeurilor şi a Planului naţional de gestionare a deşeurilor.

-Ordin 860/2002 pentru aprobarea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi de emitere a acordului de mediu

-NTPA 002/2002 privind condiţiile de evacuare a apelor uzate evacuate în reţeaua de canalizare

    ART. 17

    Prestarea activităţilor de curăţare şi transport al zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ se vor executa astfel încât să se realizeze:

    a) continuitatea activităţii pe toată durata sezonului rece, indiferent de condiţiile meteo, cu respectarea prevederilor contractuale;

    b) corectarea şi adaptarea regimului de prestare a activităţii la cerinţele beneficiarilor;

    c) controlul calităţii serviciului prestat;

    d) respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne de prestare a activităţii;

    e) ţinerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului;

    f) respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de autoritatea administraţiei publice locale, în condiţiile legii;

    g) prestarea activităţii pe baza principiilor de eficienţă economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului;

    h) asigurarea capacităţii de curăţare manuală şi mecanizată a tuturor căilor publice, pentru prestarea serviciului în întreaga arie administrativ-teritorială încredinţată;

    i) asigurarea capacităţilor de încărcare şi transport al zăpezii în vederea descărcării în locurile care au fost autorizate în acest scop;

    j) asigurarea utilajelor şi a întregii cantităţi de material antiderapant necesare combaterii poleiului de pe căile publice;

    k) reînnoirea parcului auto, în vederea creşterii eficienţei în exploatarea acestuia, încadrării în normele naţionale privind emisiile poluante şi asigurarea unui serviciu de calitate;

    l) îndeplinirea indicatorilor de calitate a prestării activităţii, specificaţi în regulamentul serviciului de salubrizare;

    m) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr suficient.

        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            CONTRASEMNEAZĂ,

          SECRETAR GENERAL

–––––––––––––––––––––––––-

    Anexa nr. 1

la caietul de sarcini

Căile de circulaţie pe care se execută activitatea de curăţare a zăpezii

Nr. crt.Denumire tronson stradăGradul de prioritate*Dimensiuni tronson stradăGradul de curăţare
Lung. [m]Lăţ. [m]Sup [m2]
1DJ 673A – Str. Principală120001224.000 
2Str. Minei2200142.800 
3Str. Piscului231172.177 
4Str. Progresului256063.360 
5Str. Macului21356810 
6Str. Pieții257063.420 
7Str. Dealului240072.800 
8Aleea Narcisei225061.500 
9Aleea Monumentului220071.400 
10Aleea Muncii261053.050 
11Str. Mioritei235062.100 
12Aleea Castanilor220051.000 
13Aleea Teilor218061.080 
14Str. Trandafirilor245052.250 
15Aleea Lalelei225051.250 
16DC Croici     18.0005,544.000 
17DC Runcurel27.0005,538.500 
18DC Bradet26000636.000 
19DC Bradetel23300516.500 
       
 TOTAL 30.966 187.497 

* – gradul de prioritate descrește de la 1 la 2.

    Anexa nr. 2

la caietul de sarcini

Amplasamentul spaţiilor de depozitare a zăpezii rezultate din activitatea de deszăpezire

Nr. crt.Localizarea amplasamentului spaţiului de depozitareSuprafaţa de depozitareCantitatea de zăpadă ce poate fi depozitată
1Halda Bohoraru35000 mp36.750 t

    Anexa nr. 3

la caietul de sarcini

Lista căilor de circulaţie care trebuie menţinute în funcţiune prin combaterea poleiului şi a îngheţului

Nr. crt.Denumire tronson stradăGradul de prioritate*Dimensiuni tronson stradăGradul de urmărire
Lung. [m]Lăţ. [m]Sup [m2]
1DJ 673A – Str. Principală120001224.000 
2Str. Minei2200142.800 
3Str. Piscului231172.177 
4Str. Progresului256063.360 
5Str. Macului21356810 
6Str. Pieții257063.420 
7Str. Dealului240072.800 
8Aleea Narcisei225061.500 
9Aleea Monumentului220071.400 
10Aleea Muncii261053.050 
11Str. Mioritei235062.100 
12Aleea Castanilor220051.000 
13Aleea Teilor218061.080 
14Str. Trandafirilor245052.250 
15Aleea Lalelei225051.250 
16DC Croici18.0005,544.000 
17DC Runcurel27.0005,538.500 
18DC Bradet26000636.000 
19DC Bradetel23300516.500 
       
 TOTAL 30.966 187.497 

    Anexa nr. 4

la caietul de sarcini

Lista substanţelor chimice şi antiderapante admisibile

Nr. crt.Denumire material antiderapant
1nisip
2clorură de sodiu în amestec cu nisip
3clorură de calciu în amestec cu nisip
4clorură de magneziu în amestec cu nisip
5clorură de sodiu soluție
6clorură de magneziu soluție

    Anexa nr. 5

la caietul de sarcini

    Breviarul de calcul nr. 1

Determinarea numărului minim de utilaje pentru activităţile de curăţare şi transport al zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau îngheţ

    Pentru a putea participa la delegarea activităţilor de deszăpezire, transportul zăpezii şi combaterea poleiului trebuie îndeplinite următoarele relaţii:

            7.500 x N(c) x V x l

    S(c) ≤ –––––––- [m˛]

                      n

    S(c) = 187.497 mp

            5.500 x N(p) x V x l

    S(p) ≤ ––––––– [m˛]

                   n

    S(p) = 187.497 mp

             i=n

             Σ   N(i) x b(i) x d(i) x e(i)

             i=1

    S(c) ≤ ––––––––––-  [m²]

                      2 x h(m)

    unde:

    S(c) – suprafaţa stradală de pe care se curăţă zăpada; [m²]

    S(p) – suprafaţa stradală pe care se asigură prevenirea poleiului; [m²]

    N(c) – numărul de utilaje utilizate pentru curăţarea zăpezii;

    N(p) – numărul de utilaje utilizate pentru prevenirea poleiului;

    N(i) – numărul de utilaje pentru transportul zăpezii;

    h(m) – înălţimea medie multianuală a stratului de zăpadă conform datelor preluate de la Administraţia Naţională de Meteorologie; [m]

    b(i) – capacitatea de transport a utilajului; [mc]

    d(i) – numărul de curse efectuate/schimb;

    e(i) – numărul de schimburi/zi;

    l – lăţimea de acţiune a utilajului; [m]

    V – viteza de deplasare a utilajului; [km/h]

    n – numărul de treceri pe aceeaşi stradă/schimb.

Consiliul Local Matasari

Anexa nr.6 la HCL nr. …………………….

Tarifele de colectare, transport și depozitare a gunoiului menajer pentru comuna Mătăsari:

DenumireU.M.TARIF colectare gunoi menajer   LEI/UM
Tarif actualTarif propus
Colectare gunoi menajer AGENTI ECONOMICI pentru Comuna MătăsariFără TVALei / m.c.184,07184,07
Lei / tonă525,93525,93
Colectare Gunoi menajer PERSOANE FIZICE  pentru Comuna MătăsariTVA inclusLei / Persoană10,2110,21

PRESEDINTE DE SEDINTA,                            CONTRASEMNEAZA,

Consiliul Local Matasari

Anexa nr.7 la HCL nr. …………………….

Tarifele pentru prestarea activității de curățare și transport al zăpezii de pe căile publice și menținerea acestora în funcțiune  pe timp de polei sau îngheț:

   Nr. crt.  DENUMIRE  UM TARIF ACTUAL aprobat prin HCLnr.12/2016  TARIF PROPUS
1Curățarea manuală a zăpezii afânateLei/100MP3569
2Curățarea manuală a zăpezii îmbibate cu apăLei/100MP52102
3Curățarea manuală a zăpezii înghețateLei/100MP65129
4Împrăștiat manual material antiderapantLei/100MP2679
5Încărcat zăpadă manualLei/MC5,8017,81
6Deszăpezire tractor cu plugLei/1000MP512,13
7Împrăștiat material antiderapant mecanic (sărăriţă):Lei/1000MP58,49
8Transport zapadă tractor cu remorcăLei/MC1025,3
9Deszăpezire cu multifuncționalulLei/1000MP614,78
10Încărcare mecanică zăpadă, cu multifuncționalulLei/MC1213,34

– Tarifele nu conțin T.V.A.

– În cazul folosirii de material antiderapant, acesta se va calcula separat.

PRESEDINTE DE SEDINTA,                               CONTRASEMNEAZA,

                                                                                    Anexa nr. 8 la H.C.L. nr.

CONTRACT

de prestare a serviciului de salubrizare a localităţilor

Nr. ……….. din ……………………………

    CAP. I

    Părţile contractante

    ART. 1

    …………………………………………………………, cu sediul în localitatea ……………………., judeţul ………….., cod de înregistrare fiscală nr. ……………………….., cont nr. ……………………………………………………………. deschis la ………………………………………………. reprezentată de …………………………………………………….. având funcţia de …………………………… şi de ……………………………………………………. având funcţia de contabil, în calitate de operator/prestator, pe de o parte,

    şi

    Dl./D-na……………………………………………………………., domiciliat în localitatea ……………………………., str. ………………………………………… nr. ……, bl. ……., sc. ……., judeţul/sectorul ………………………………. reprezentat(ă) de (dacă este cazul) …………………………………………………………………., având calitatea de …………………………………….. (Se trece calitatea celui care semnează valabil contractul: proprietar sau cu împuternicire dată de proprietar, caz în care se trec datele care atestă autenticitatea împuternicirii), se identifică cu C.I./B.I. seria ………, nr. ……………………, eliberată/eliberat la data de …………………………………….., C.N.P. …………………………………………….., în calitate de utilizator, pe de altă parte, au convenit să încheie prezentul contract de prestări de servicii de colectare a deşeurilor de tip municipal, cu respectarea următoarelor clauze:

    CAP. II

    Obiectul contractului

    ART. 2

    Obiectul prezentului contract îl constituie prestarea activităţii de colectare a deşeurilor municipale.

    ART. 3

    Operatorul va presta activitatea de ridicare a deşeurilor municipale din locaţia situată ………………………………………………………………… (se trec datele de identificare ale locului special amenajat, stabilit de autorităţile administraţiei publice locale, din care se vor ridica deşeurile menajere, menţionându-se strada şi numărul sau intersecţia străzilor, precum şi orice alte date necesare identificării punctului de colectare la care este arondat utilizatorul).

    ART. 4

    Prezentul contract s-a încheiat pentru un număr de ……. persoane.

    ART. 5

    (1) Contractul de prestare a activităţii de colectare a deşeurilor municipale se încheie între operator şi utilizator pe o durată nedeterminată.

    (2) Contractul poate înceta în următoarele cazuri:

    a) prin acordul scris al părţilor;

    b) prin denunţare unilaterală de utilizator, cu un preaviz de 30 de zile, după achitarea la zi a tuturor debitelor datorate către operator;

    c) prin denunţare unilaterală de către operator, în cazul neachitării contravalorii serviciilor prestate în termen de 30 de zile calendaristice de la data expirării termenului de plată a facturii, cu acordul autorităţii administraţiei publice locale care va aplica începând cu data încetării contractului taxa de salubrizare instituită conform prevederilor <LLNK 12006   101 10 201   0 61>Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006;

    d) prin reziliere;

    e) în cazul deschiderii procedurii de reorganizare judiciară şi/sau faliment al operatorului.

    (3) Măsura rezilierii contractului se poate lua numai în urma unui preaviz adresat utilizatorului şi se poate pune în aplicare după 15 zile lucrătoare de la data primirii acestuia de către utilizator.

    ART. 6

    În anexa la contract sunt menţionate standardele, normativele şi gradul de continuitate a serviciului, valabile la data semnării contractului.

    CAP. III

    Drepturile şi obligaţiile operatorului

    ART. 7

    Operatorul are următoarele drepturi:

    a) să încaseze lunar contravaloarea serviciilor prestate/contractate, corespunzător tarifului aprobat de autorităţile administraţiei publice locale, determinat în conformitate cu normele metodologice elaborate şi aprobate de A.N.R.S.C.;

    b) să aplice penalităţi egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor bugetare, în cazul neachitării facturilor la termen;

    c) să asigure echilibrul contractual pe durata contractului de prestări de servicii;

    d) să iniţieze modificarea şi completarea contractului de prestare a activităţii de colectare a deşeurilor municipale sau a anexelor acestuia, ori de câte ori apar elemente noi în baza normelor legale, prin acte adiţionale;

    e) să solicite autorităţii administraţiei publice locale acordul privind rezilierea contractului, considerarea utilizatorului ca fiind fără contract şi obligarea acestuia la achitarea taxei speciale, instituită pentru astfel de cazuri;

    f) să solicite recuperarea debitelor în instanţă.

    ART. 8

    Operatorul are următoarele obligaţii:

    a) să asigure prestarea activităţii de colectare a deşeurilor municipale, conform prevederilor contractuale şi cu respectarea regulamentului serviciului de salubrizare, prescripţiilor, normelor şi normativelor tehnice în vigoare;

    b) să respecte prevederile reglementărilor emise de autorităţile de reglementare şi autorităţile administraţiei publice locale;

    c) să respecte indicatorii de performanţă stabiliţi prin hotărârea de dare în administrare sau prin contractul de delegare a gestiunii şi precizaţi în regulamentul serviciului de salubrizare, să îmbunătăţească în mod continuu calitatea serviciilor prestate;

    d) să înregistreze toate reclamaţiile şi sesizările utilizatorului şi să ia măsurile care se impun în vederea rezolvării acestora, în termen de maximum 30 de zile;

    e) să actualizeze împreună cu autorităţile administraţiei publice locale evidenţa tuturor utilizatorilor cu şi fără contracte de prestări de servicii, în vederea decontării prestaţiei direct din bugetul local pe baza taxelor locale instituite în acest sens;

    f) să presteze activitatea de colectare a deşeurilor municipale la toţi utilizatorii din raza unităţii administrativ-teritoriale pentru care are hotărâre de dare în administrare sau contract de delegare a gestiunii;

    g) să asigure continuitatea serviciului, cu excepţia cazurilor de forţă majoră, aşa cum sunt acestea definite prin lege;

    h) să verifice integritatea recipientelor de colectare şi să le înlocuiască în termen de maximum două zile de la constatare sau de la sesizarea primită în acest sens, dacă acestea nu mai asigură etanşeitatea;

    i) să plătească penalizări în cuantum de 3% pe zi din valoarea facturii curente pentru:

    1. întreruperea nejustificată a prestării serviciului;

    2. prestarea serviciului sub parametrii de calitate şi cantitate prevăzuţi în contract;

    3. neanunţarea întreruperii serviciului sau depăşirea intervalului anunţat;

    4. neridicarea deşeurilor la data şi intervalul orar stabilite prin contract;

    j) să doteze punctele de colectare cu recipiente de colectare, prin amplasarea acestora în locurile special amenajate stabilite de autorităţile administraţiei publice locale, etanşe şi adecvate mijloacelor de transport pe care le are în dotare, în cantităţi suficiente pentru a asigura capacitatea de înmagazinare necesară pentru intervalul dintre două ridicări consecutive;

    k) să inscripţioneze containerele şi recipientele folosite pentru colectarea separată a diferitelor tipuri de materiale conţinute în deşeurile municipale, cu denumirea materialului/materialelor pentru care sunt destinate şi marcate în diverse culori prin vopsire sau aplicarea de folie adezivă, conform prevederilor legale în vigoare;

    l) să suplimenteze capacitatea de înmagazinare, inclusiv prin mărirea numărului de recipiente sau containere, în cazul în care se dovedeşte că volumul acestora este insuficient şi se depozitează deşeuri municipale în afara lor;

    m) să inscripţioneze recipientele de colectare a deşeurilor municipale, pentru a evita folosirea acestora fără drept, cu un marcaj de identificare realizat astfel încât să nu poate fi şters fără ca prin această operaţie să nu rămână urme vizibile;

    n) să colecteze deşeurile folosind autovehicule special echipate pentru transportul deşeurilor menajere;

    o) să ridice deşeurile în zilele şi în intervalul orar stabilite;

    p) să încarce întreaga cantitate de deşeuri, inclusiv deşeurile municipale amplasate lângă containerele de colectare, şi să lase în stare de curăţenie spaţiul destinat depozitării;

    q) în cazul în care în/lângă containerele de colectare sunt depozitare şi deşeuri din construcţii, acestea vor fi colectate separat, după caz, înştiinţând în scris utilizatorul despre acest fapt şi despre suma suplimentară ce va fi facturată pentru colectarea acelor deşeuri;

    r) să aşeze după golire recipientele în poziţie normală, pe locul de unde au fost ridicate. Toate operaţiunile vor fi efectuate astfel încât să se evite producerea zgomotului şi a altor inconveniente pentru utilizator;

    s) să spele şi să dezinfecteze recipientele de colectare la 15 zile calendaristice în perioada 1 aprilie – 1 octombrie şi la 30 de zile în restul perioadei din an;

    t) să menţină în stare salubră punctele de colectare amplasate pe domeniul public şi să asigure desfăşurarea corespunzătoare a programelor de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare, conform programelor aprobate de autoritatea administraţiei publice locale;

    u) să aducă la cunoştinţa utilizatorilor modificările de tarif şi alte informaţii necesare, prin adresă ataşată facturii şi prin afişare la utilizatori.

    CAP. IV

    Drepturile şi obligaţiile utilizatorului

    ART. 9

    Utilizatorul are următoarele drepturi:

    a) accesibilitate egală şi nediscriminatorie la serviciul public, în condiţii contractuale, în condiţiile contractului de prestare;

    b) să i se presteze activitatea de colectare a deşeurilor municipale în ritmul şi la nivelurile stabilite în contract;

    c) să solicite şi să primească, în condiţiile legii şi ale contractului de prestare, despăgubiri sau compensaţii pentru daunele provocate de către operator prin nerespectarea obligaţiilor contractuale asumate ori prin prestarea unor servicii inferioare, calitativ şi cantitativ, parametrilor tehnici stabiliţi prin contract sau prin normele tehnice în vigoare;

    d) să sesizeze autorităţilor administraţiei publice locale şi celei competente orice deficienţe constatate în sfera activităţii de colectare a deşeurilor municipale şi să facă propuneri vizând înlăturarea acestora, îmbunătăţirea activităţii şi creşterea calităţii serviciului.

    e) să solicite, să primească şi să utilizeze informaţii privind activitatea de colectare a deşeurilor municipale, despre deciziile luate în legătură cu acest serviciu de către autorităţile administraţiei publice locale, A.N.R.S.C. sau operator, după caz;

    f) să primească răspuns în maximum 30 de zile la sesizările adresate operatorului sau autorităţilor administraţiei publice locale cu privire la neîndeplinirea unor condiţii contractuale;

    g) să se adreseze, individual ori colectiv prin intermediul unor asociaţii reprezentative, autorităţilor administraţiei publice locale sau centrale ori instanţelor judecătoreşti, în vederea prevenirii sau reparării unui prejudiciu direct ori indirect;

    h) să conteste facturile când constată încălcarea prevederilor contractuale;

    i) să beneficieze, inclusiv la cererea sa, de tarif diferenţiat, stimulativ pentru colectarea selectivă a deşeurilor municipale;

    j) să renunţe, în condiţiile legii, la serviciile contractate.

    ART. 10

    Utilizatorul are următoarele obligaţii:

    a) să respecte prevederile regulamentului serviciului de salubrizare şi clauzele contractului de prestare a activităţii de colectare a deşeurilor municipale;

    b) să achite în termenele stabilite obligaţiile de plată, în conformitate cu prevederile contractului de prestare a activităţii de colectare a deşeurilor municipale;

    c) să nu împiedice în niciun fel accesul utilajelor de colectare a deşeurilor la punctele de colectare;

    d) să comunice în scris operatorului, în termen de 10 zile lucrătoare, orice modificare a elementelor care au stat la baza întocmirii contractului şi să încheie acte adiţionale în legătură cu acestea, modificarea numărului de persoane se comunică de către utilizator trimestrial, dacă este cazul;

    e) să nu modifice amplasarea recipientelor destinate precolectării deşeurilor menajere;

    f) să suporte costurile de remediere sau înlocuire a recipientelor de precolectare, în cazul deteriorării acestora din vina dovedită a utilizatorului;

    g) să asigure preselectarea pe categorii a deşeurilor reciclabile, rezultate din gospodăriile proprii sau din activităţile lucrative pe care le desfăşoară, precum şi depozitarea acestora în containere asigurate de operatorul serviciului de salubrizare în acest scop;

    h) să aplice măsuri privind deratizarea şi dezinsecţia, stabilite de autoritatea locală şi de direcţia de sănătate publică teritorială;

    i) să accepte întreruperea temporară a prestării serviciului pentru/ca urmare a execuţiei unor lucrări prevăzute în programele de reabilitare, extindere şi modernizare a infrastructurii tehnico-edilitare;

    j) să execute operaţiunea de precolectare în recipientele cu care sunt dotate punctele de colectare, în conformitate cu sistemul de colectare convenit de operator cu autorităţile administraţiei publice locale şi stabilite prin contract. Fracţiunea umedă a deşeurilor va fi depusă obligatoriu în saci de plastic şi apoi în recipientul de colectare destinat special în acest scop;

    k) să primească, la cerere, de la operator pungi/saci de plastic pentru colectarea selectivă a deşeurilor reciclabile;

    l) să menţină în stare de curăţenie spaţiile în care se face precolectarea, precum şi recipientele în care se depozitează deşeurile municipale în vederea colectării, dacă acestea se află pe proprietatea lor;

    m) să execute operaţiunea de precolectare în condiţii de maximă siguranţă din punctul de vedere al sănătăţii oamenilor şi al protecţiei mediului, astfel încât să nu producă poluare fonică, miros neplăcut şi răspândirea de deşeuri;

    n) să nu introducă în recipientele de precolectare deşeuri din categoria celor cu regim special (periculoase, toxice, explozive), animaliere, provenite din construcţii, din toaletarea pomilor sau curăţarea şi întreţinerea spaţiilor verzi ori provenite din îngrijiri medicale care fac obiectul unor tratamente speciale autorizate de direcţiile sanitare veterinare sau de autorităţile de mediu;

    o) să asigure curăţenia locurilor de parcare de reşedinţă pe care le au în folosinţă din domeniul public, dacă este cazul, şi să nu efectueze activităţi de reparaţii, întreţinere sau curăţare a autovehiculelor, prin care pot produce scurgerea uleiurilor, carburanţilor şi lubrifianţilor;

    p) să asigure accesul de la căile publice până la punctul de colectare al autovehiculelor destinate acestui scop, înlăturând gheaţa, zăpada şi poleiul.

    CAP. V

    Colectarea deşeurilor municipale, măsurarea prestaţiei activităţii de colectare a deşeurilor municipale

    ART. 11

    Colectarea deşeurilor municipale se va face după cum urmează (la completarea tabelului se va ţine cont că în zonele aglomerate, unităţile de alimentaţie publică, unităţile sanitare cu paturi, grădiniţe, creşe, cantine, restaurante şi pieţe colectarea se realizează zilnic, iar de la utilizatorii casnici şi asociaţiile de proprietari/locatari se realizează de 3 ori pe săptămână în sezonul cald – 1 aprilie – 1 octombrie – şi de două ori pe săptămână în sezonul rece – 1 octombrie – 1 aprilie):

PerioadaZilele în care se va face colectarea *)Intervalul orar**)
1 aprilie – 1 octombrie  
  
  
1 octombrie – 1 aprilie  
  

    *) Se vor indica zilele în care se va face colectarea astfel încât să se respecte intervalul de două sau 3 zile între două colectări succesive.

    **) Intervalul orar de ridicare a deşeurilor municipale nu poate depăşi două ore.

    CAP. VI

    Tarife, facturare şi modalităţi de plată

    ART. 12

    (1) Operatorii vor practica tarifele aprobate de autorităţile administraţiei publice locale, potrivit prevederilor legale în vigoare.

    (2) Stabilirea, ajustarea ori modificarea tarifelor se va face potrivit prevederilor legale.

    (3) Modificarea tarifelor va fi adusă la cunoştinţă utilizatorilor cu minimum 15 zile înaintea începerii perioadei de facturare.

    (4) Tariful practicat pentru colectarea deşeurilor municipale la încheierea contractului este de ………. lei/persoană.

    ART. 13

    (1) Facturarea se face lunar, în baza preţurilor şi tarifelor aprobate şi a cantităţilor efective determinate sau estimate potrivit prevederilor contractuale.

    (2) Factura va cuprinde elementele de identificare ale fiecărui utilizator, cantităţile facturate, preţul/tariful aplicat, inclusiv baza legală.

    ART. 14

    (1) Factura pentru prestarea serviciului de colectare a deşeurilor municipale se emite cel mai târziu până la data de 15 a lunii următoare celei în care prestaţia a fost efectuată. Utilizatorii sunt obligaţi să achite facturile reprezentând contravaloarea serviciului de care au beneficiat, în termenul de scadenţă de 15 zile de la data primirii facturii; data emiterii facturii, data predării facturii, în cazul în care este transmisă prin delegat, şi data scadenţei se înscriu pe factură.

    (2) Neachitarea facturii în termen de 30 de zile de la data scadenţei atrage penalităţi de întârziere, după cum urmează:

    a) penalităţile sunt egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor bugetare, stabilite conform reglementărilor legale în vigoare;

    b) penalităţile se datorează începând cu prima zi după data scadenţei;

    c) valoarea totală a penalităţilor nu poate depăşi cuantumul debitului şi se constituie venit al operatorului.

    (3) Nerespectarea de către utilizatori a condiţiilor calitative şi cantitative de depozitare, stabilite prin reglementările legale în vigoare, conduce la plata unor penalităţi şi despăgubiri pentru daunele provocate.

    ART. 15

    Utilizatorul poate efectua plata serviciilor prestate prin următoarele modalităţi:

    a) în numerar la casieria operatorului;

    b) cu filă CEC;

    c) cu ordin de plată;

    d) prin internet;

    e) alte instrumente de plată convenite de părţi.

    ART. 16

    În funcţie de modalitatea de plată, aceasta se consideră efectuată, după caz, la una dintre următoarele date:

    a) data certificării plăţii de către unitatea bancară a utilizatorului pentru ordinele de plată;

    b) data certificată de operator pentru filele CEC sau celelalte instrumente de plată legale;

    c) data înscrisă pe chitanţa emisă de casieria operatorului.

    ART. 17

    În cazul în care pe documentul de plată nu se menţionează obiectul plăţii, se consideră achitate facturile în ordine cronologică.

    ART. 18

    Facturile şi documentele de plată se transmit de operator la adresa …………………………………….. .

    CAP. VII

    Răspunderea contractuală

    ART. 19

    (1) Pentru neexecutarea în tot sau în parte a obligaţiilor contractuale prevăzute în prezentul contract, părţile răspund conform prevederilor Codului civil, ale Codului comercial şi ale celorlalte acte normative în vigoare.

    (2) Părţile contractante pot include şi daune-interese pentru neexecutarea totală sau parţială a contractului sub forma daunelor moratorii ori compensatorii.

    (3) Reluarea prestării serviciului se va face în termen de maximum 3 zile de la efectuarea plăţii.

    (4) Refuzul total sau parţial al utilizatorului de a plăti o factură emisă de operator va fi comunicat acestuia în scris, în termen de 10 zile de la data primirii facturii.

    CAP. VIII

    Forţa majoră

    ART. 20

    (1) Niciuna dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau de executarea în mod necorespunzător, total ori parţial, a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră.

    (2) Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice în termen de 5 zile celeilalte părţi producerea evenimentului şi să ia toate măsurile în vederea limitării consecinţelor acestuia.

    (3) Dacă în termen de ….. de la producere evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul să notifice încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părţi să pretindă daune-interese.

    CAP. IX

    Litigii

    ART. 21

    Părţile convin ca toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanţii lor.

    ART. 22

    În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile se pot adresa instanţelor judecătoreşti române competente.

    CAP. X

    Alte clauze

    ART. 23

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

    CAP. XI

    Dispoziţii finale

    ART. 24

    În toate problemele care nu sunt prevăzute în prezentul contract părţile se supun prevederilor legislaţiei specifice în vigoare, ale Codului civil, Codului comercial şi ale altor acte normative incidente.

    ART. 25

    Prezentul contract se poate modifica cu acordul părţilor, prin acte adiţionale.

    ART. 26

    Anexa face parte integrantă din prezentul contract.

    ART. 27

    Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte, şi intră învigoare la data de ………… .

                       Operator,

       ……………………………………….                                                                     Utilizator,

                                                                                                    ………………………………………………….


   ANEXĂ

la contract

 ––––

LEGISLAŢIA APLICABILĂ

    Gradul de asigurare în furnizarea serviciului este de ……… %/lună.

    Legislaţia şi normele tehnice aplicabile serviciului de colectare a deşeurilor municipale pentru care se încheie contractul este:

Nr. crt.Indicativul actului normativ sau tehnic*)Denumirea actului normativ sau tehnic
1.51/2006Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice
2.745/2007  H.G. pentru  aprobarea Regulamentului privind acordarea licenţelor în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice
3.101/2006Legea serviciului de salubrizare a localităţilor  
4. 109/2007Ordin al preşedintelui A.N.R.S.C. privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor  
5. 110/2007Ordin al preşedintelui A.N.R.S.C pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor  
6. 111/2007Ordin al preşedintelui A.N.R.S.C. pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor
7. 112/2007 Ordin al preşedintelui A.N.R.S.C. pentru aprobarea Contractului-cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localităţilor salubrizare a localităţilor

    *) Legi, ordonanţe, ordonanţe de urgenţă, hotărâri ale guvernului, ordine, normative, norme, standarde etc.

          Operator,                                                                                                        Utilizator,

         ………………………………..                                                                 ………………………………………

PRESEDINTE DE SEDINTA ,                                                        CONTRASEMNEAZA,

SECRETAR GENERAL

                                                             Anexa nr. 9 la H.C.L. nr.

CONTRACT

de prestare a serviciului de salubrizare a localităţilor

Nr. ……….. din ……………………………

    CAP. I

    Părţile contractante

    ART. 1

    …………………………………………………………, cu sediul în localitatea ……………………., judeţul ………….., cod de înregistrare fiscală nr. ……………………….., cont nr. ……………………………………………………………. deschis la ………………………………………………. reprezentată de …………………………………………………….. având funcţia de …………………………… şi de ……………………………………………………. având funcţia de contabil, în calitate de operator/prestator, pe de o parte,

    şi

    ………………………………………………………………., cu sediul în localitatea …………………………………, str. …………………………………………….. nr. ……, bl. ……., sc. ……., judeţul/sectorul ………………………………. Înmatriculată la registrul comerţului cu nr. …………………….., codul fiscal/codul unic de înregistrare ……………………….., contul nr. …………………………………………………………………………….., deschis la ……………………………………………………, reprezentată de ………………………………………………………., având calitatea de ……………………………………………….. C.I./B.I. seria ………, nr. ……………………, eliberată/eliberat la data de …………………………………….., C.N.P. …………………………………………….., în calitate de utilizator, pe de altă parte, au convenit să încheie prezentul contract de prestări de servicii de colectare a deşeurilor de tip municipal, cu respectarea următoarelor clauze:

    CAP. II

    Obiectul contractului

    ART. 2

    Obiectul prezentului contract îl constituie prestarea activităţii de colectare a deşeurilor municipale.

    ART. 3

    Operatorul va presta activitatea de ridicare a deşeurilor municipale din locaţia situată ………………………………………………………………… (se trec datele de identificare ale locului special amenajat, stabilit de autorităţile administraţiei publice locale, din care se vor ridica deşeurile menajere, menţionându-se strada şi numărul sau intersecţia străzilor, precum şi orice alte date necesare identificării punctului de colectare la care este arondat utilizatorul).

    ART. 4

    Prezentul contract s-a încheiat pentru o cantitate de …….. kg/lună.

    ART. 5

    (1) Contractul de prestare a activităţii de colectare a deşeurilor municipale se încheie între operator şi utilizator pe o durată nedeterminată.

    (2) Contractul poate înceta în următoarele cazuri:

    a) prin acordul scris al părţilor;

    b) prin denunţare unilaterală de utilizator, cu un preaviz de 30 de zile, după achitarea la zi a tuturor debitelor datorate către operator;

    c) prin denunţare unilaterală de către operator, în cazul neachitării contravalorii serviciilor prestate în termen de 30 de zile calendaristice de la data expirării termenului de plată a facturii, cu acordul autorităţii administraţiei publice locale care va aplica începând cu data încetării contractului taxa de salubrizare instituită conform prevederilor <LLNK 12006   101 10 201   0 61>Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006;

    d) prin reziliere;

    e) în cazul deschiderii procedurii de reorganizare judiciară şi/sau faliment al operatorului.

    (3) Măsura rezilierii contractului se poate lua numai în urma unui preaviz adresat utilizatorului şi se poate pune în aplicare după 15 zile lucrătoare de la data primirii acestuia de către utilizator.

    ART. 6

    În anexa la contract sunt menţionate standardele, normativele şi gradul de continuitate a serviciului, valabile la data semnării contractului.

    CAP. III

    Drepturile şi obligaţiile operatorului

    ART. 7

    Operatorul are următoarele drepturi:

    a) să încaseze lunar contravaloarea serviciilor prestate/contractate, corespunzător tarifului aprobat de autorităţile administraţiei publice locale, determinat în conformitate cu normele metodologice elaborate şi aprobate de A.N.R.S.C.;

    b) să aplice penalităţi egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor bugetare, în cazul neachitării facturilor la termen;

    c) să asigure echilibrul contractual pe durata contractului de prestări de servicii;

    d) să iniţieze modificarea şi completarea contractului de prestare a activităţii de colectare a deşeurilor municipale sau a anexelor acestuia, ori de câte ori apar elemente noi în baza normelor legale, prin acte adiţionale;

    e) să solicite autorităţii administraţiei publice locale acordul privind rezilierea contractului, considerarea utilizatorului ca fiind fără contract şi obligarea acestuia la achitarea taxei speciale, instituită pentru astfel de cazuri;

    f) să solicite recuperarea debitelor în instanţă.

    ART. 8

    Operatorul are următoarele obligaţii:

    a) să asigure prestarea activităţii de colectare a deşeurilor municipale, conform prevederilor contractuale şi cu respectarea regulamentului serviciului de salubrizare, prescripţiilor, normelor şi normativelor tehnice în vigoare;

    b) să respecte prevederile reglementărilor emise de autorităţile de reglementare şi autorităţile administraţiei publice locale;

    c) să respecte indicatorii de performanţă stabiliţi prin hotărârea de dare în administrare sau prin contractul de delegare a gestiunii şi precizaţi în regulamentul serviciului de salubrizare, să îmbunătăţească în mod continuu calitatea serviciilor prestate;

    d) să înregistreze toate reclamaţiile şi sesizările utilizatorului şi să ia măsurile care se impun în vederea rezolvării acestora, în termen de maximum 30 de zile;

    e) să actualizeze împreună cu autorităţile administraţiei publice locale evidenţa tuturor utilizatorilor cu şi fără contracte de prestări de servicii, în vederea decontării prestaţiei direct din bugetul local pe baza taxelor locale instituite în acest sens;

    f) să presteze activitatea de colectare a deşeurilor municipale la toţi utilizatorii din raza unităţii administrativ-teritoriale pentru care are hotărâre de dare în administrare sau contract de delegare a gestiunii;

    g) să asigure continuitatea serviciului, cu excepţia cazurilor de forţă majoră, aşa cum sunt acestea definite prin lege;

    h) să verifice integritatea recipientelor de colectare şi să le înlocuiască în termen de maximum două zile de la constatare sau de la sesizarea primită în acest sens, dacă acestea nu mai asigură etanşeitatea;

    i) să plătească penalizări în cuantum de 3% pe zi din valoarea facturii curente pentru:

    1. întreruperea nejustificată a prestării serviciului;

    2. prestarea serviciului sub parametrii de calitate şi cantitate prevăzuţi în contract;

    3. neanunţarea întreruperii serviciului sau depăşirea intervalului anunţat;

    4. neridicarea deşeurilor la data şi intervalul orar stabilite prin contract;

    j) să doteze punctele de colectare cu recipiente de colectare, prin amplasarea acestora în locurile special amenajate stabilite de autorităţile administraţiei publice locale, etanşe şi adecvate mijloacelor de transport pe care le are în dotare, în cantităţi suficiente pentru a asigura capacitatea de înmagazinare necesară pentru intervalul dintre două ridicări consecutive;

    k) să inscripţioneze containerele şi recipientele folosite pentru colectarea separată a diferitelor tipuri de materiale conţinute în deşeurile municipale, cu denumirea materialului/materialelor pentru care sunt destinate şi marcate în diverse culori prin vopsire sau aplicarea de folie adezivă, conform prevederilor legale în vigoare;

    l) să suplimenteze capacitatea de înmagazinare, inclusiv prin mărirea numărului de recipiente sau containere, în cazul în care se dovedeşte că volumul acestora este insuficient şi se depozitează deşeuri municipale în afara lor;

    m) să inscripţioneze recipientele de colectare a deşeurilor municipale, pentru a evita folosirea acestora fără drept, cu un marcaj de identificare realizat astfel încât să nu poate fi şters fără ca prin această operaţie să nu rămână urme vizibile;

    n) să colecteze deşeurile folosind autovehicule special echipate pentru transportul deşeurilor menajere;

    o) să ridice deşeurile în zilele şi în intervalul orar stabilite;

    p) să încarce întreaga cantitate de deşeuri, inclusiv deşeurile municipale amplasate lângă containerele de colectare, şi să lase în stare de curăţenie spaţiul destinat depozitării;

    q) în cazul în care în/lângă containerele de colectare sunt depozitare şi deşeuri din construcţii, acestea vor fi colectate separat, după caz, înştiinţând în scris utilizatorul despre acest fapt şi despre suma suplimentară ce va fi facturată pentru colectarea acelor deşeuri;

    r) să aşeze după golire recipientele în poziţie normală, pe locul de unde au fost ridicate. Toate operaţiunile vor fi efectuate astfel încât să se evite producerea zgomotului şi a altor inconveniente pentru utilizator;

    s) să spele şi să dezinfecteze recipientele de colectare la 15 zile calendaristice în perioada 1 aprilie – 1 octombrie şi la 30 de zile în restul perioadei din an;

    t) să menţină în stare salubră punctele de colectare amplasate pe domeniul public şi să asigure desfăşurarea corespunzătoare a programelor de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare, conform programelor aprobate de autoritatea administraţiei publice locale;

    u) să aducă la cunoştinţa utilizatorilor modificările de tarif şi alte informaţii necesare, prin adresă ataşată facturii şi prin afişare la utilizatori.

    CAP. IV

    Drepturile şi obligaţiile utilizatorului

    ART. 9

    Utilizatorul are următoarele drepturi:

    a) accesibilitate egală şi nediscriminatorie la serviciul public, în condiţii contractuale, în condiţiile contractului de prestare;

    b) să i se presteze activitatea de colectare a deşeurilor municipale în ritmul şi la nivelurile stabilite în contract;

    c) să solicite şi să primească, în condiţiile legii şi ale contractului de prestare, despăgubiri sau compensaţii pentru daunele provocate de către operator prin nerespectarea obligaţiilor contractuale asumate ori prin prestarea unor servicii inferioare, calitativ şi cantitativ, parametrilor tehnici stabiliţi prin contract sau prin normele tehnice în vigoare;

    d) să sesizeze autorităţilor administraţiei publice locale şi celei competente orice deficienţe constatate în sfera activităţii de colectare a deşeurilor municipale şi să facă propuneri vizând înlăturarea acestora, îmbunătăţirea activităţii şi creşterea calităţii serviciului.

    e) să solicite, să primească şi să utilizeze informaţii privind activitatea de colectare a deşeurilor municipale, despre deciziile luate în legătură cu acest serviciu de către autorităţile administraţiei publice locale, A.N.R.S.C. sau operator, după caz;

    f) să primească răspuns în maximum 30 de zile la sesizările adresate operatorului sau autorităţilor administraţiei publice locale cu privire la neîndeplinirea unor condiţii contractuale;

    g) să se adreseze, individual ori colectiv prin intermediul unor asociaţii reprezentative, autorităţilor administraţiei publice locale sau centrale ori instanţelor judecătoreşti, în vederea prevenirii sau reparării unui prejudiciu direct ori indirect;

    h) să conteste facturile când constată încălcarea prevederilor contractuale;

    i) să beneficieze, inclusiv la cererea sa, de tarif diferenţiat, stimulativ pentru colectarea selectivă a deşeurilor municipale;

    j) să renunţe, în condiţiile legii, la serviciile contractate.

    ART. 10

    Utilizatorul are următoarele obligaţii:

    a) să respecte prevederile regulamentului serviciului de salubrizare şi clauzele contractului de prestare a activităţii de colectare a deşeurilor municipale;

    b) să achite în termenele stabilite obligaţiile de plată, în conformitate cu prevederile contractului de prestare a activităţii de colectare a deşeurilor municipale;

    c) să nu împiedice în niciun fel accesul utilajelor de colectare a deşeurilor la punctele de colectare;

    d) să comunice în scris operatorului, în termen de 10 zile lucrătoare, orice modificare a elementelor care au stat la baza întocmirii contractului şi să încheie acte adiţionale în legătură cu acestea, modificarea numărului de persoane se comunică de către utilizator trimestrial, dacă este cazul;

    e) să nu modifice amplasarea recipientelor destinate precolectării deşeurilor menajere;

    f) să suporte costurile de remediere sau înlocuire a recipientelor de precolectare, în cazul deteriorării acestora din vina dovedită a utilizatorului;

    g) să asigure preselectarea pe categorii a deşeurilor reciclabile, rezultate din gospodăriile proprii sau din activităţile lucrative pe care le desfăşoară, precum şi depozitarea acestora în containere asigurate de operatorul serviciului de salubrizare în acest scop;

    h) să aplice măsuri privind deratizarea şi dezinsecţia, stabilite de autoritatea locală şi de direcţia de sănătate publică teritorială;

    i) să accepte întreruperea temporară a prestării serviciului pentru/ca urmare a execuţiei unor lucrări prevăzute în programele de reabilitare, extindere şi modernizare a infrastructurii tehnico-edilitare;

    j) să execute operaţiunea de precolectare în recipientele cu care sunt dotate punctele de colectare, în conformitate cu sistemul de colectare convenit de operator cu autorităţile administraţiei publice locale şi stabilite prin contract. Fracţiunea umedă a deşeurilor va fi depusă obligatoriu în saci de plastic şi apoi în recipientul de colectare destinat special în acest scop;

    k) să primească, la cerere, de la operator pungi/saci de plastic pentru colectarea selectivă a deşeurilor reciclabile;

    l) să menţină în stare de curăţenie spaţiile în care se face precolectarea, precum şi recipientele în care se depozitează deşeurile municipale în vederea colectării, dacă acestea se află pe proprietatea lor;

    m) să execute operaţiunea de precolectare în condiţii de maximă siguranţă din punctul de vedere al sănătăţii oamenilor şi al protecţiei mediului, astfel încât să nu producă poluare fonică, miros neplăcut şi răspândirea de deşeuri;

    n) să nu introducă în recipientele de precolectare deşeuri din categoria celor cu regim special (periculoase, toxice, explozive), animaliere, provenite din construcţii, din toaletarea pomilor sau curăţarea şi întreţinerea spaţiilor verzi ori provenite din îngrijiri medicale care fac obiectul unor tratamente speciale autorizate de direcţiile sanitare veterinare sau de autorităţile de mediu;

    o) să asigure curăţenia locurilor de parcare de reşedinţă pe care le au în folosinţă din domeniul public, dacă este cazul, şi să nu efectueze activităţi de reparaţii, întreţinere sau curăţare a autovehiculelor, prin care pot produce scurgerea uleiurilor, carburanţilor şi lubrifianţilor;

    p) să asigure accesul de la căile publice până la punctul de colectare al autovehiculelor destinate acestui scop, înlăturând gheaţa, zăpada şi poleiul.

    CAP. V

    Colectarea deşeurilor municipale, măsurarea prestaţiei activităţii de colectare a deşeurilor municipale

    ART. 11

    Colectarea deşeurilor municipale se va face după cum urmează (la completarea tabelului se va ţine cont că în zonele aglomerate, unităţile de alimentaţie publică, unităţile sanitare cu paturi, grădiniţe, creşe, cantine, restaurante şi pieţe colectarea se realizează zilnic, iar de la utilizatorii casnici şi asociaţiile de proprietari/locatari se realizează de 3 ori pe săptămână în sezonul cald – 1 aprilie – 1 octombrie – şi de două ori pe săptămână în sezonul rece – 1 octombrie – 1 aprilie):

PerioadaZilele în care se va face colectarea *)Intervalul orar**)
1 aprilie – 1 octombrie  
  
  
1 octombrie – 1 aprilie  
  

    *) Se vor indica zilele în care se va face colectarea astfel încât să se respecte intervalul de două sau 3 zile între două colectări succesive.

    **) Intervalul orar de ridicare a deşeurilor municipale nu poate depăşi două ore.

    CAP. VI

    Tarife, facturare şi modalităţi de plată

    ART. 12

    (1) Operatorii vor practica tarifele aprobate de autorităţile administraţiei publice locale, potrivit prevederilor legale în vigoare.

    (2) Stabilirea, ajustarea ori modificarea tarifelor se va face potrivit prevederilor legale.

    (3) Modificarea tarifelor va fi adusă la cunoştinţă utilizatorilor cu minimum 15 zile înaintea începerii perioadei de facturare.

    (4) Tariful practicat pentru colectarea deşeurilor municipale la încheierea contractului este de ………. lei/kg.

  ART. 13

    (1) Facturarea se face lunar, în baza preţurilor şi tarifelor aprobate şi a cantităţilor efective determinate sau estimate potrivit prevederilor contractuale.

    (2) Factura va cuprinde elementele de identificare ale fiecărui utilizator, cantităţile facturate, preţul/tariful aplicat, inclusiv baza legală.

    ART. 14

    (1) Factura pentru prestarea serviciului de colectare a deşeurilor municipale se emite cel mai târziu până la data de 15 a lunii următoare celei în care prestaţia a fost efectuată. Utilizatorii sunt obligaţi să achite facturile reprezentând contravaloarea serviciului de care au beneficiat, în termenul de scadenţă de 15 zile de la data primirii facturii; data emiterii facturii, data predării facturii, în cazul în care este transmisă prin delegat, şi data scadenţei se înscriu pe factură.

    (2) Neachitarea facturii în termen de 30 de zile de la data scadenţei atrage penalităţi de întârziere, după cum urmează:

    a) penalităţile sunt egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor bugetare, stabilite conform reglementărilor legale în vigoare;

    b) penalităţile se datorează începând cu prima zi după data scadenţei;

    c) valoarea totală a penalităţilor nu poate depăşi cuantumul debitului şi se constituie venit al operatorului.

    (3) Nerespectarea de către utilizatori a condiţiilor calitative şi cantitative de depozitare, stabilite prin reglementările legale în vigoare, conduce la plata unor penalităţi şi despăgubiri pentru daunele provocate.

    ART. 15

    Utilizatorul poate efectua plata serviciilor prestate prin următoarele modalităţi:

    a) în numerar la casieria operatorului;

    b) cu filă CEC;

    c) cu ordin de plată;

    d) prin internet;

    e) alte instrumente de plată convenite de părţi.

    ART. 16

    În funcţie de modalitatea de plată, aceasta se consideră efectuată, după caz, la una dintre următoarele date:

    a) data certificării plăţii de către unitatea bancară a utilizatorului pentru ordinele de plată;

    b) data certificată de operator pentru filele CEC sau celelalte instrumente de plată legale;

    c) data înscrisă pe chitanţa emisă de casieria operatorului.

    ART. 17

    În cazul în care pe documentul de plată nu se menţionează obiectul plăţii, se consideră achitate facturile în ordine cronologică.

    ART. 18

    Facturile şi documentele de plată se transmit de operator la adresa ……… .

    CAP. VII

    Răspunderea contractuală

    ART. 19

    (1) Pentru neexecutarea în tot sau în parte a obligaţiilor contractuale prevăzute în prezentul contract, părţile răspund conform prevederilor Codului civil, ale Codului comercial şi ale celorlalte acte normative în vigoare.

    (2) Părţile contractante pot include şi daune-interese pentru neexecutarea totală sau parţială a contractului sub forma daunelor moratorii ori compensatorii.

    (3) Reluarea prestării serviciului se va face în termen de maximum 3 zile de la efectuarea plăţii.

    (4) Refuzul total sau parţial al utilizatorului de a plăti o factură emisă de operator va fi comunicat acestuia în scris, în termen de 10 zile de la data primirii facturii.

    CAP. VIII

    Forţa majoră

    ART. 20

    (1) Niciuna dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau de executarea în mod necorespunzător, total ori parţial, a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră.

    (2) Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice în termen de 5 zile celeilalte părţi producerea evenimentului şi să ia toate măsurile în vederea limitării consecinţelor acestuia.

    (3) Dacă în termen de ….. de la producere evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul să notifice încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părţi să pretindă daune-interese.

    CAP. IX

    Litigii

    ART. 21

    Părţile convin ca toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanţii lor.

    ART. 22

    În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile se pot adresa instanţelor judecătoreşti române competente.

    CAP. X

    Alte clauze

    ART. 23

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

    CAP. XI

    Dispoziţii finale

    ART. 24

    În toate problemele care nu sunt prevăzute în prezentul contract părţile se supun prevederilor legislaţiei specifice în vigoare, ale Codului civil, Codului comercial şi ale altor acte normative incidente.

    ART. 25

    Prezentul contract se poate modifica cu acordul părţilor, prin acte adiţionale.

    ART. 26

    Anexa face parte integrantă din prezentul contract.

    ART. 27

    Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte, şi intră învigoare la data de …………

                       Operator,

       ……………………………………….                                                                     Utilizator,

                                                                                                    ………………………………………………….

                                                                                         ANEXĂ  la contract__________

LEGISLAŢIA APLICABILĂ

    Gradul de asigurare în furnizarea serviciului este de ……… %/lună.

    Legislaţia şi normele tehnice aplicabile serviciului de colectare a deşeurilor municipale pentru care se încheie contractul este:

Nr. crt.Indicativul actului normativ sau tehnic*)Denumirea actului normativ sau tehnic
1.51/2006Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice
2.745/2007  H.G. pentru  aprobarea Regulamentului privind acordarea licenţelor în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice
3.101/2006Legea serviciului de salubrizare a localităţilor  
4. 109/2007Ordin al preşedintelui A.N.R.S.C. privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor  
5. 110/2007Ordin al preşedintelui A.N.R.S.C pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor  
6. 111/2007Ordin al preşedintelui A.N.R.S.C. pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor
7. 112/2007 Ordin al preşedintelui A.N.R.S.C. pentru aprobarea Contractului-cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localităţilor salubrizare a localităţilor

    *) Legi, ordonanţe, ordonanţe de urgenţă, hotărâri ale guvernului, ordine, normative, norme, standarde etc.

          Operator,                                                                                                        Utilizator,

         ………………………………..                                                                 ………………………………………

       PRESEDINTE DE SEDINŢĂ,                                              CONTRASEMNEAZA

                     SECRETAR GENERAL

                                                                 – CONSILIUL  LOCAL –

                                                          Comuna Mătăsari, Judeţul Gorj

                                                                  HOTĂRÂREA NR. 53

Privind aprobarea modalităţii de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare de pe raza comunei Mătăsari

                                            Consiliul local al comunei Mătăsari, judeţul Gorj:

            Având în vedere Referatul de Aprobare prezentat de primarul comunei Mătăsari, precum şi Raportul întocmit de compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei Comunei Mătăsari, judeţul Gorj, asupra proiectului de hotărâre;

                                                              Tinând cont de prevederile:

-Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr.101/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-Art.36 alin 1 din Legea nr.100/2016 privind concesiunile de lucrări şi servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

-Art.7 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Mătăsari

   În temeiul articolelor 129 alin. (2) lit.d) și alin. (6), art. 139 alin. (1)  și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului Nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

                                                                      HOTĂRĂȘTE:

             Art.1. – (1) Se aprobă ca modalitate de gestiune a serviciului de salubrizare a comunei Mătăsari, judeţul Gorj, gestiunea delegată, pentru activitatea de ,,Colectare separată și transportul separată a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori.

               (2) Se aprobă ca modalitate de gestiune a serviciului de salubrizare a comunei Mătăsari, judeţul Gorj, gestiunea delegată,  pentru ,, Activitatea de curãţare şi transport al zãpezii de pe cãile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ”.

            Art.2.  Se aprobă delegarea prin concesiune de servicii a gestiunii serviciului public de salubrizare de pe raza comunei Mătăsari în temeiul art. 36 alin 1 din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, pe o perioadă de 5 ani.

             Art.3. Se aprobă modelul Contractului de delegare/concesiune a gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitatea de ,,Colectare separată și transportul separată a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori, conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta.

           Art.4. Se aprobă modelul Contractului de delegare/concesiune a gestiunii serviciului de salubrizare pentru Activitatea de curăţare şi transport al zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ”, conform anexei 2, care face parte integrantă din prezenta.

           Art.5. Se împuternicește domnul Gaşpăr Gheorghe, în calitate de primar al comunei Mătăsari, în vederea semnării contractelor de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare.

           Art.6. Orice alte prevederi contrare îşi încetează aplicabilitatea la data adoptării prezentei hotărâri.

           Art.7 Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se va face de către Primarul Comunei Mătăsari și compartimentul Contabilitate din cadrul Primăriei Comunei Mătăsari;     

              Art.8 – Prezenta Hotărâre va fi comunicată:

                          – Instituției Prefectului Județului Gorj;

                          – Primarului Comunei Mătăsari, județul Gorj;

                          – Compartimentului Contabilitate, din cadrul Primăriei Comunei Mătăsari;

        Adoptată astăzi 29 Septembrie 2022‚ în şedinţa ordinară a Consiliului local Mătăsari, cu un nr. de 7  voturi pentru și 5 voturi împotrivă, din totalul de 13 consilieri în funcție.

               PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ,                                                   CONTRASEMNEAZĂ,                  

                        CONSILIER,                                                               SECRETAR-GENERAL,

               DĂDĂLĂU CONSTANTIN                                     MOREGA DRAGOȘ-GHEORGHE

                                                                              Anexa nr.1 la HCL nr

 Contract de delegare a gestiunii prin concesiune de servicii pentru activitatea de

Colectare separată și transportul separată a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori

nr.______________data_______________

           În temeiul art. 36 din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, precum şi ale Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice şi Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare s-a încheiat prezentul contract de delegare a gestiunii

CAPITOLUL I

Părţile contractante

Comuna Mătăsari, cu sediul în Mătăsari, judeţul GORJ, avand contul nr. RO71TREZ24510220XXXXX, deschis la Trezoreria MOTRU, cod de înregistrare fiscală nr. 4448385, reprezentată prin GHEORGHE GASPĂR, având funcţia de primar, în calitate de delegatar/concedent, pe de o parte,

şi
    Operatorul ………………………………………, codul unic de înregistrare …………….., cu sediul principal în ……………………, str. ………………….. nr. ….., bl. …, sc. …, et. …., ap. …, judeţul/sectorul ……., reprezentatã prin …………………………….., având funcţia de ……………………….., pe de altã parte, în calitate de delegat/concesionar,

au încheiat prezentul contract de delegare a gestiunii.

   CAPITOLUL II

    Obiectul contractului

    Art. 1. – Obiectul contractului constã în dreptul şi obligaţia de a presta activitatea de precolectare, colectare şi transport al deşeurilor municipale, inclusiv ale deşeurilor toxice periculoase din deşeurile menajere, cu excepţia celor cu regim special, inclusiv dreptul şi obligaţia de a administra şi de a exploata infrastructura tehnico-edilitarã aferentã activitãţii în aria administrativ-teritorialã a comunei Mătăsari.

    Art. 2. – Obiectivele delegatarului/concedentului sunt:

 1.   îmbunãtãţirea condiţiilor de viaţã ale utilizatorilor prin promovarea calitãţii şi eficienţei acestor servicii;

 b) dezvoltarea durabilã a serviciilor;

 c) protecţia mediului înconjurãtor.

    Art. 3. – Categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de operator în derularea contractului sunt urmãtoarele:
    a) bunuri de retur – sunt bunurile publice transmise cu titlu gratuit în administrarea delegatului, inclusiv cele realizate pe durata contractului de delegare în scopul îndeplinirii obiectivelor delegãrii şi care, la încetarea contractului, revin de plin drept gratuit, în bunã stare, exploatabile şi libere de orice sarcini sau obligaţii delegatarului. În cazul încetãrii contractului înainte de termen, delegatarul este îndreptãţit sã primeascã valoarea neamortizatã a bunurilor realizate din fondurile sale;
    b) bunuri de preluare – sunt bunuri de preluare acele bunuri care la încetarea contractului de delegare pot reveni delegatarului, în mãsura în care acesta din urma îşi manifestã intenţia de a prelua bunurile respective în schimbul plãţii unei compensaţii, în condiţiile legii;
    c) bunuri proprii – sunt bunuri proprii acele bunuri care la încetarea contractului rãmân în proprietatea delegatului.


   CAPITOLUL III

   Dispoziţii generale

   Art. 4. – Contractul de delegare a gestiunii are ca anexe:

    a) caietul de sarcini privind prestarea serviciului;

    b) regulamentul serviciului;

    c) procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor;

    d) tarife.

    CAPITOLUL IV

    Durata contractului

    Art. 5. – Durata contractului este de 5 ani.    CAPITOLUL V

    Redevenţa şi tariful

   Art. 6. – Redevenţa este de 500(cinci sute) lei şi va fi plãtitã anual.

       6.1 Valoarea totala estimata a contractului fara tva este de 2.198.488,67 lei:

P.F. estimat 2580 pers * 8,58 lei/pers * 60 luni = 1.328.184,00 lei

P.J. estimat 23,03 tone/luna *525,93 lei/tona * 60 luni = 726.730,07 lei

Inst.publice estimat 13 mc/luna * 184,07 lei/mc * 60 luni = 143.574,60 lei

    Art. 7. – Facturarea serviciului prestat către utilizatori se va face la tarifele următoare:

a) Colectare si transport al deseurilor menajere – reziduale destinate a fi eliminate prin depozitare:

         -persoane fizice 5,88 lei/pers fara TVA

         -persoane juridice 118,19 lei/mc fara TVA, 337,65 lei/t fara TVA

 b) Gestionarea deseurilor menajere reciclabile(hârtie, plastic, metal,sticla):

         -persoane fizice 3,92 lei/mc/persoană

         -persoane juridice 79,92 lei/mc fara TVA, 228,30 lei/t fara TVA

   Art. 8. – Ajustarea şi modificarea tarifelor se vor efectua în conformitate cu procedura de stabilire, modificare sau ajustare a preţurilor şi tarifelor specificã serviciului delegat şi cu respectarea prevederilor legilor speciale.

    CAPITOLUL VI

    Drepturile pãrţilor


    Drepturile delegatului/concesionarului

   Art. 9. – Delegatul/Concesionarul are urmãtoarele drepturi:

 1. sã exploateze în mod direct, pe riscul şi pe rãspunderea sa, bunurile, activitatea care face obiectul contractului;
 2. sã încaseze contravaloarea activitãţii prestate;
 3. sã iniţieze modificarea şi/sau completarea prezentului contract, în cazul modificãrii reglementãrilor şi/sau a condiţiilor tehnico-economice care au stat la baza încheierii acestuia;
 4. sã aplice tariful aprobat conform legislaţiei în vigoare;    
 5. e) sã încheie contracte de prestare a serviciului/activitãţii cu toţi utilizatorii;
 6. sã propunã ajustarea şi modificarea tarifelor.


    Drepturile delegatarului/concedentului
    Art. 10. – Delegatarul/concedentul are urmãtoarele drepturi:
    a) de a stabili şi de a aproba programele de reabilitare, extindere şi modernizare a dotãrilor existente, cu consultarea delegatului;
    b) de a corela cu programele de dezvoltare economicosocialã a localitãţilor şi de amenajare a teritoriului efectuarea lucrãrilor de investiţii în scopul realizãrii acestora într-o conceptie unitarã;
    c) de a aproba studiile de fezabilitate privind reabilitarea, extinderea şi modernizarea dotãrilor publice aferente serviciului delegat;
    d) de a realiza investiţii de interes comun în domeniul infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciului delegat;
    e) de a finanţa realizarea de lucrãri necesare serviciului delegat;

        f) de a-şi manifesta intenţia de a dobândi bunurile de preluare şi de a solicita delegatului încheierea contractului de vânzare-cumpãrare cu privire la aceste bunuri.

        g) de a inspecta bunurile, serviciului delegat; de a verifica stadiul de realizare a investiţiilor, precum şi modul în care este satisfãcut interesul public; de a verifica respectarea obligaţiilor asumate prin contract, cu notificarea prealabilã a delegatului şi în condiţiile prevãzute în caietul de sarcini şi în regulamentul serviciului;
        h) de a aproba structura şi ajustãrile de tarife propuse de cãtre delegat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
        i) de a rezilia contractul, în condiţiile legii, în cazul în care delegatul nu respectã obligaţiile asumate prin contractul de delegare.

    CAPITOLUL VII
    Obligaţiile pãrţilor

    Obligaţiile delegatului/concesionarului
    Art. 11. – Delegatul/Concesionarului are urmãtoarele obligaţii:
    a) sã obţinã de la autoritãţile competente avizele, acordurile şi autorizaţiile necesare prestãrii serviciului/activitãţii delegate;
    b) sã respecte prevederile regulamentului serviciului delegat, caietului de sarcini al serviciului şi ale celorlalte reglementãri specifice serviciului delegat;
    c) sã serveascã toţi utilizatorii din unitatea administrativteritorialã unde i-a fost delegatã activitatea;
    d) sã respecte indicatorii de performanţã prevãzuţi în anexa la regulamentul serviciului delegat;
    e) sã furnizeze delegatarului/concedentului informaţiile solicitate şi sã asigure accesul la toate informaţiile necesare în vederea verificãrii şi evaluãrii funcţionãrii şi dezvoltãrii serviciilor publice delegate în conformitate cu clauzele contractului de delegare şi cu prevederile legale în vigoare;
    f) sã aplice metode performante de management care sã conducã la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurenţiale oferite de normele legale în vigoare;
    g) sã preia de la delegatar, pe bazã de proces-verbal de predare-preluare bunurile concesionate, aferente realizãrii activităţii delegate;
    h) sã efectueze serviciul public delegat conform prevederilor regulamentului serviciului şi caietului de sarcini, în condiţii de calitate şi eficienţã;
    i) sã fundamenteze şi sã supunã aprobãrii tarifele ce vor fi utilizate pentru activitatea delegatã;
    j) sã nu subdelege serviciul şi bunurile care fac obiectul delegãrii;
    k) sã plãteascã redevenţa la valoarea prevãzutã şi la termenul stabilit în contractul de delegare a gestiunii;
    l) sã ia toate mãsurile necesare privind bunurile de retur, astfel încât, la încheierea contractului de delegare, sã nu fie afectatã capacitatea delegatarului de a realiza serviciul;
    m) sã fundamenteze necesarul anual de fonduri pentru investiţii din surse proprii;
    n) sã propunã delegatarului scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe aparţinând patrimoniului delegat în baza legislaţiei în vigoare;
    o) sã transmitã delegatarului modificãrile de patrimoniu apãrute în cursul anului, precum şi situaţia patrimoniului public (cantitativ şi valoric) la data de 31 decembrie a fiecãrui an pentru înregistrarea în contabilitatea acesteia;
    p) sã restituie bunurile de retur, în deplinã proprietate, în mod gratuit şi libere de orice sarcini, la încetarea contractului de delegare a gestiunii;
    r) la încetarea contractului de delegare a gestiunii din alte cauze decât termenul, forţa majorã, delegatul este obligat sã asigure continuitatea prestãrii activitãţii în condiţiile stipulate în contract, pânã la preluarea acesteia de cãtre delegatar, dar nu mai mult de 90 de zile;
    s) sã notifice cauzele de naturã sã conducã la reducerea activitãţii şi mãsurile ce se impun pentru asigurarea continuitãţii activitãţii;
    ş) sã ia mãsurile necesare privind igiena, siguranţa la locul de muncã şi normele de protecţie a muncii;
    ţ) sã predea la încheierea contractului toatã documentaţia tehnico-economicã referitoare la serviciul gestionat;
    t) sã realizeze investiţii, conform angajamentelor asumate, anexã la contract;
    u) în cazul în care delegatul sesizeazã existenţa sau posibilitatea existenţei unei cauze de naturã sã conducã la imposibilitatea realizãrii activitãţii ori serviciului public, va notifica de îndatã acest fapt autoritãţii publice, în vederea luãrii mãsurilor ce se impun pentru asigurarea continuitãţii activitãţii sau serviciului public;

    v) să atingă indicatorii de performanță (Anexa nr. 1 a OUG nr. 74/2018) care au fost stabiliți pentru următoarele activități:

    – colectarea separată a deșeurilor municipale – cantitatea de deșeuri de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale colectate separat ca procentaj din cantitatea totală generată de deșeuri de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale –in procent de 60% pentru anul 2021; Penalitatile pentru aceasta activitate vor fi de 1% din V.A.C.( Valoarea anuală a contractului (VAC) continuitãţii activitãţii sau serviciului public;

    Obligaţiile delegatarului/concedentului
    Art. 12. – Delegatarul/Concedentul are urmãtoarele obligaţii:
    a) sã predea delegatului la data intrãrii în vigoare a contractului de delegare toate bunurile, instalaţiile, echipamentele şi dotãrile aferente întregii activitãţi, cu inventarul existent, libere de orice sarcini, pe bazã de proces-verbal de predare-preluare;
    b) sã notifice pãrţilor interesate, la cerere, informaţii referitoare la încheierea prezentului contract de delegare;
    c) sã faciliteze delegatului autorizarea lucrãrilor şi investiţiilor pe domeniul public şi privat, în conformitate cu reglementãrile legale în vigoare;
    d) sã îşi asume pe perioada derulãrii contractului de delegare toate responsabilitãţile şi obligaţiile ce decurg din calitatea sa de proprietar;
    e) sã ia toate mãsurile pentru înlocuirea bunurilor pe care le scoate din uz, în aşa fel încât sã se pãstreze capacitatea de a realiza serviciul public delegat;
    f) sã nu îl tulbure pe delegat în exerciţiul drepturilor rezultate din prezentul contract de delegare;
    g) sã nu modifice în mod unilateral contractul de delegare, în afarã de cazurile prevãzute expres de lege;
    h) sã notifice delegatului apariţia oricãror împrejurãri de naturã sã aducã atingere drepturilor acestuia;
    i) sã verifice periodic urmãtoarele: serviciile publice furnizate şi nivelul de calitate al acestora; îndeplinirea indicatorilor de performanţã şi aplicarea penalitãţilor pentru neîndeplinirea acestora; menţinerea echilibrului contractual rezultat prin licitaţie; asigurarea unor relaţii echidistante şi echilibrate între delegat şi utilizatori; clauzele de administrare, întreţinere şi predare a bunurilor publice, planul social de limitare a efectelor negative ale concedierilor.

    
    CAPITOLUL VIII
    Încetarea contractului

    Art. 13. – Prezentul contract de delegare a gestiunii înceteazã în urmãtoarele situaţii:
    a) la expirarea duratei convenite, dacã pãrţile nu convin, în scris, prelungirea acestuia în condiţiile legii;
    b) în cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilateralã de cãtre delegatar, cu plata unei despãgubiri juste şi prealabile în sarcina delegatarului;
    c) în cazul nerespectãrii obligaţiilor contractuale de cãtre pãrţi, prin reziliere, cu plata unei despãgubiri în sarcina pãrţii în culpã;
    d) la dispariţia, dintr-o cauzã de forţã majorã, a sistemului sau în cazul imposibilitãţii obiective a delegatului de a-l exploata, prin renunţare, fãrã plata unei despãgubiri;
     e) prezentul contract încetează de drept la data la care se va implementa menegementul integrat al deşeurilor şi Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara constituită la nivel judeţean va desemna operatorul regional.    CAPITOLUL IX
    Forţa majorã

    Art. 14. – Niciuna dintre pãrţile contractante nu rãspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în mod necorespunzãtor, total ori parţial, a oricãrei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract de delegare a gestiunii, dacã neexecutarea sau executarea necorespunzãtoare a obligaţiei respective a fost cauzatã de forţa majorã.
    Partea care invocã forţa majorã este obligatã sã notifice celeilalte pãrţi în termen de … producerea evenimentului, precum şi dovada forţei majore şi sã ia toate mãsurile posibile în vederea limitãrii consecinţelor lui.
    Dacã în termen de … de la producere evenimentul respectiv nu înceteazã, pãrţile au dreptul sã îşi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract de delegare a gestiunii fãrã ca vreuna dintre ele sã pretindã daune-interese.
 
    CAPITOLUL X
    Rãspunderea contractualã

    Art. 15. – Nerespectarea doveditã de cãtre pãrţile contractante a obligaţiilor contractuale prevãzute în prezentul contract de delegare a gestiunii atrage rãspunderea contractualã a pãrţii în culpã.
    Partea în culpã este obligatã la plata penalitãţilor prevãzute în caietul de sarcini, iar dacã acestea nu acoperã paguba, pentru partea neacoperitã este obligatã suplimentar la dauneinterese.
   
    CAPITOLUL XI
    Alte clauze
    Art. 16. – Litigiile de orice fel ce decurg din executarea contractului de delegare a gestiunii se supun instanţei judecãtoreşti competente, potrivit legii.
    Art. 17. – Modificarea prezentului contract de delegare a gestiunii se face numai prin act adiţional încheiat între pãrţile contractante.

    Prezentul contract de delegare a gestiunii intrã în vigoare la data semnãrii lui şi a fost încheiat în …… exemplare.

            Delegatar/Concedent,                                                        Delegat/Concesionar,

          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                                             CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

                                                                                                 ANEXA nr. 2 la HCL nr

Contract de delegare a gestiunii prin concesiune de servicii pentru

Activitatea de activitatea de curãţare şi transport al zãpezii de pe cãile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ

nr.______________data_______________

În temeiul art. 36 din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, precum şi ale Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice şi Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare s-a încheiat prezentul contract de delegare a gestiunii

CAPITOLUL I

Părţile contractante

Comuna Mătăsari, cu sediul în Mătăsari, judeţul GORJ, avand contul nr. RO71TREZ24510220XXXXX, deschis la Trezoreria MOTRU, cod de înregistrare fiscală nr. 4448385, reprezentată prin GHEORGHE GAŞPĂR, având funcţia de primar, în calitate de delegatar/concedent, pe de o parte,

şi
    Operatorul ………………………………………, codul unic de înregistrare …………….., cu sediul principal în ……………………, str. ………………….. nr. ….., bl. …, sc. …, et. …., ap. …, judeţul/sectorul ……., reprezentatã prin …………………………….., având funcţia de ……………………….., pe de altã parte, în calitate de delegat/concesionar,

au încheiat prezentul contract de delegare a gestiunii.

   CAPITOLUL II

   Obiectul contractului

    Art. 1. – Obiectul contractului constã în dreptul şi obligaţia de a presta activitatea de curãţare şi transport al zãpezii de pe cãile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ, inclusiv dreptul şi obligaţia de a administra şi de a exploata infrastructura tehnico-edilitarã aferentã activitãţii în aria administrativ-teritorialã a comunei Mătăsari.

    Art. 2. – Obiectivele delegatarului/concedentului sunt:

 1. îmbunãtãţirea condiţiilor de viaţã ale utilizatorilor prin promovarea calitãţii şi eficienţei acestor servicii;
 2.  dezvoltarea durabilã a serviciilor;
 3.  protecţia mediului înconjurãtor.

    Art. 3. – Categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de operator în derularea contractului sunt urmãtoarele:
    a) bunuri de retur – sunt bunurile publice transmise cu titlu gratuit în administrarea delegatului, inclusiv cele realizate pe durata contractului de delegare în scopul îndeplinirii obiectivelor delegãrii şi care, la încetarea contractului, revin de plin drept gratuit, în bunã stare, exploatabile şi libere de orice sarcini sau obligaţii delegatarului. În cazul încetãrii contractului înainte de termen, delegatarul este îndreptãţit sã primeascã valoarea neamortizatã a bunurilor realizate din fondurile sale;
    b) bunuri de preluare – sunt bunuri de preluare acele bunuri care la încetarea contractului de delegare pot reveni delegatarului, în mãsura în care acesta din urma îşi manifestã intenţia de a prelua bunurile respective în schimbul plãţii unei compensaţii, în condiţiile legii;
    c) bunuri proprii – sunt bunuri proprii acele bunuri care la încetarea contractului rãmân în proprietatea delegatului.


   CAPITOLUL III

   Dispoziţii generale

   Art. 4. – Contractul de delegare a gestiunii are ca anexe:

    a) caietul de sarcini privind prestarea serviciului;

    b) regulamentul serviciului;

    c) procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor;

    d) tarife.

    CAPITOLUL IV

    Durata contractului

    Art. 5. – Durata contractului este de 5 ani.


    CAPITOLUL V

    Redevenţa şi tariful

    Art. 6. – Redevenţa este de 500(cinci sute) lei şi va fi plãtitã anual.

    Art. 7. – Facturarea serviciului prestat către utilizatori se va face la tarifele urmatoare:

          7.1Valoarea totală estimată a contractului fără TVA este de 1.487.035.00 lei:

Nr. crt.DENUMIREUMTARIF -lei/UM-suprafata  (mp)nr interventii (media ultimilor 5 ani)Valoarea totala contract estimata
1Curățirea manuală a zăpezii afânateLei/100MP69.00396075204930.00
2Curățirea manuală a zăpezii îmbibate cu apăLei/100MP102.0039601560588.00
3Curățirea manuală a zăpezii înghețateLei/100MP129.003960525542.00
4Împrăștiat manual material antiderapantLei/100MP79.006600100521400.00
5Încărcat zăpadă manualLei/MC17.81752026715.00
6Deszăpezire tractor cu plugLei/1000MP12.13143497100174061.86
7Împrăștiat manual material antiderapant mecanic (sărăriţă):Lei/1000MP8.491049977566856.84
8Transport  zapadă tractor cu remorcăLei/MC25.316025101200.00
9Dezăpezire cu multifuncționalulLei/1000MP14.78187497100277120.56
10Încărcare mecanică zăpadă, cu multifuncționalulLei/MC13.34852528347.50
 TOTAL    1487035.00
       

 Art. 8. – Ajustarea şi modificarea tarifelor se vor efectua în conformitate cu procedura de stabilire, modificare sau ajustare a preţurilor şi tarifelor specificã serviciului delegat şi cu respectarea prevederilor legilor speciale.

    CAPITOLUL VI

    Drepturile pãrţilor


    Drepturile delegatului/concesionarului

   Art. 9. – Delegatul/Concesionarul are urmãtoarele drepturi:

a) sã exploateze în mod direct, pe riscul şi pe rãspunderea sa, bunurile, activitatea care face obiectul contractului;

b)   sã încaseze contravaloarea activitãţii prestate;

      c) sã iniţieze modificarea şi/sau completarea prezentului contract, în cazul modificãrii reglementãrilor şi/sau a condiţiilor tehnico-economice care au stat la baza încheierii acestuia;

 • sã aplice tariful aprobat conform legislaţiei în vigoare;    
 • e) sã încheie contracte de prestare a serviciului/activitãţii cu toţi utilizatorii;
 • sã propunã ajustarea şi modificarea tarifelor.


    Drepturile delegatarului/concedentului
    Art. 10. – Delegatarul/Concedentul are urmãtoarele drepturi:
    a) de a stabili şi de a aproba programele de reabilitare, extindere şi modernizare a dotãrilor existente, cu consultarea delegatului;
    b) de a corela cu programele de dezvoltare economicosocialã a localitãţilor şi de amenajare a teritoriului efectuarea lucrãrilor de investiţii în scopul realizãrii acestora într-o conceptie unitarã;
    c) de a aproba studiile de fezabilitate privind reabilitarea, extinderea şi modernizarea dotãrilor publice aferente serviciului delegat;
    d) de a realiza investiţii de interes comun în domeniul infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciului delegat;
    e) de a finanţa realizarea de lucrãri necesare serviciului delegat;

        f) de a-şi manifesta intenţia de a dobândi bunurile de preluare şi de a solicita delegatului încheierea contractului de vânzare-cumpãrare cu privire la aceste bunuri.

        g) de a inspecta bunurile, serviciului delegat; de a verifica stadiul de realizare a investiţiilor, precum şi modul în care este satisfãcut interesul public; de a verifica respectarea obligaţiilor asumate prin contract, cu notificarea prealabilã a delegatului şi în condiţiile prevãzute în caietul de sarcini şi în regulamentul serviciului;
        h) de a aproba structura şi ajustãrile de tarife propuse de cãtre delegat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
         i) de a rezilia contractul, în condiţiile legii, în cazul în care delegatul nu respectã obligaţiile asumate prin contractul de delegare.

    CAPITOLUL VII
    Obligaţiile pãrţilor

    Obligaţiile delegatului/concesionarului
    Art. 11. – Delegatul/Concesionarul are urmãtoarele obligaţii:
    a) sã obţinã de la autoritãţile competente avizele, acordurile şi autorizaţiile necesare prestãrii serviciului/activitãţii delegate;
    b) sã respecte prevederile regulamentului serviciului delegat, caietului de sarcini al serviciului şi ale celorlalte reglementãri specifice serviciului delegat;
    c) sã serveascã toţi utilizatorii din unitatea administrativteritorialã unde i-a fost delegatã activitatea;
    d) sã respecte indicatorii de performanţã prevãzuţi în anexa la regulamentul serviciului delegat;
    e) sã furnizeze delegatarului informaţiile solicitate şi sã asigure accesul la toate informaţiile necesare în vederea verificãrii şi evaluãrii funcţionãrii şi dezvoltãrii serviciilor publice delegate în conformitate cu clauzele contractului de delegare şi cu prevederile legale în vigoare;
    f) sã aplice metode performante de management care sã conducã la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurenţiale oferite de normele legale în vigoare;
    g) sã preia de la delegatar, pe bazã de proces-verbal de predare-preluare bunurile concesionate, aferente realizãrii activităţii delegate;
    h) sã efectueze serviciul public delegat conform prevederilor regulamentului serviciului şi caietului de sarcini, în condiţii de calitate şi eficienţã;
    i) sã fundamenteze şi sã supunã aprobãrii tarifele ce vor fi utilizate pentru activitatea delegatã;
    j) sã nu subdelege serviciul şi bunurile care fac obiectul delegãrii;
    k) sã plãteascã redevenţa la valoarea prevãzutã şi la termenul stabilit în contractul de delegare a gestiunii;
    l) sã ia toate mãsurile necesare privind bunurile de retur, astfel încât, la încheierea contractului de delegare, sã nu fie afectatã capacitatea delegatarului de a realiza serviciul;
    m) sã fundamenteze necesarul anual de fonduri pentru investiţii din surse proprii;
    n) sã propunã delegatarului scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe aparţinând patrimoniului delegat în baza legislaţiei în vigoare;
    o) sã transmitã delegatarului modificãrile de patrimoniu apãrute în cursul anului, precum şi situaţia patrimoniului public (cantitativ şi valoric) la data de 31 decembrie a fiecãrui an pentru înregistrarea în contabilitatea acesteia;
    p) sã restituie bunurile de retur, în deplinã proprietate, în mod gratuit şi libere de orice sarcini, la încetarea contractului de delegare a gestiunii;
    r) la încetarea contractului de delegare a gestiunii din alte cauze decât termenul, forţa majorã, delegatul este obligat sã asigure continuitatea prestãrii activitãţii în condiţiile stipulate în contract, pânã la preluarea acesteia de cãtre delegatar, dar nu mai mult de 90 de zile;
    s) sã notifice cauzele de naturã sã conducã la reducerea activitãţii şi mãsurile ce se impun pentru asigurarea continuitãţii activitãţii;
    ş) sã ia mãsurile necesare privind igiena, siguranţa la locul de muncã şi normele de protecţie a muncii;
    ţ) sã predea la încheierea contractului toatã documentaţia tehnico-economicã referitoare la serviciul gestionat;
    t) sã realizeze investiţii, conform angajamentelor asumate, anexã la contract;
    u) în cazul în care delegatul sesizeazã existenţa sau posibilitatea existenţei unei cauze de naturã sã conducã la imposibilitatea realizãrii activitãţii ori serviciului public, va notifica de îndatã acest fapt autoritãţii publice, în vederea luãrii mãsurilor ce se impun pentru asigurarea continuitãţii activitãţii sau serviciului public;


    Obligaţiile delegatarului/concedentului
    Art. 12. – Delegatarul/Concedentul are urmãtoarele obligaţii:
    a) sã predea delegatului/concesionarului la data intrãrii în vigoare a contractului de delegare toate bunurile, instalaţiile, echipamentele şi dotãrile aferente întregii activitãţi, cu inventarul existent, libere de orice sarcini, pe bazã de proces-verbal de predare-preluare;
    b) sã notifice pãrţilor interesate, la cerere, informaţii referitoare la încheierea prezentului contract de delegare;
    c) sã faciliteze delegatului/concesionarului autorizarea lucrãrilor şi investiţiilor pe domeniul public şi privat, în conformitate cu reglementãrile legale în vigoare;
    d) sã îşi asume pe perioada derulãrii contractului de delegare toate responsabilitãţile şi obligaţiile ce decurg din calitatea sa de proprietar;
    e) sã ia toate mãsurile pentru înlocuirea bunurilor pe care le scoate din uz, în aşa fel încât sã se pãstreze capacitatea de a realiza serviciul public delegat;
    f) sã nu îl tulbure pe delegat în exerciţiul drepturilor rezultate din prezentul contract de delegare;
    g) sã nu modifice în mod unilateral contractul de delegare, în afarã de cazurile prevãzute expres de lege;
    h) sã notifice delegatului apariţia oricãror împrejurãri de naturã sã aducã atingere drepturilor acestuia;
    i) sã verifice periodic urmãtoarele: serviciile publice furnizate şi nivelul de calitate al acestora; îndeplinirea indicatorilor de performanţã şi aplicarea penalitãţilor pentru neîndeplinirea acestora; menţinerea echilibrului contractual rezultat prin licitaţie; asigurarea unor relaţii echidistante şi echilibrate între delegat şi utilizatori; clauzele de administrare, întreţinere şi predare a bunurilor publice, planul social de limitare a efectelor negative ale concedierilor.
 
    CAPITOLUL VIII
    Încetarea contractului

    Art. 13. – Prezentul contract de delegare a gestiunii înceteazã în urmãtoarele situaţii:
    a) la expirarea duratei convenite, dacã pãrţile nu convin, în scris, prelungirea acestuia în condiţiile legii;
    b) în cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilateralã de cãtre delegatar, cu plata unei despãgubiri juste şi prealabile în sarcina delegatarului;
    c) în cazul nerespectãrii obligaţiilor contractuale de cãtre pãrţi, prin reziliere, cu plata unei despãgubiri în sarcina pãrţii în culpã;
    d) la dispariţia, dintr-o cauzã de forţã majorã, a sistemului sau în cazul imposibilitãţii obiective a delegatului/concesionarului de a-l exploata, prin renunţare, fãrã plata unei despãgubiri;
     e) prezentul contract încetează de drept la data la care se va implementa menegementul integrat al deşeurilor şi Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara constituită la nivel judeţean va desemna operatorul regional.

    CAPITOLUL IX
    Forţa majorã

     Art. 14. – Niciuna dintre pãrţile contractante nu rãspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în mod necorespunzãtor, total ori parţial, a oricãrei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract de delegare a gestiunii, dacã neexecutarea sau executarea necorespunzãtoare a obligaţiei respective a fost cauzatã de forţa majorã.
    Partea care invocã forţa majorã este obligatã sã notifice celeilalte pãrţi în termen de ……… producerea evenimentului, precum şi dovada forţei majore şi sã ia toate mãsurile posibile în vederea limitãrii consecinţelor lui.
    Dacã în termen de ………..de la producerea evenimentul respectiv nu înceteazã, pãrţile au dreptul sã îşi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract de delegare a gestiunii fãrã ca vreuna dintre ele sã pretindã daune-interese.

    CAPITOLUL X
    Rãspunderea contractualã

    Art. 15. – Nerespectarea doveditã de cãtre pãrţile contractante a obligaţiilor contractuale prevãzute în prezentul contract de delegare a gestiunii atrage rãspunderea contractualã a pãrţii în culpã.
    Partea în culpã este obligatã la plata penalitãţilor prevãzute în caietul de sarcini, iar dacã acestea nu acoperã paguba, pentru partea neacoperitã este obligatã suplimentar la dauneinterese.
    
    CAPITOLUL XI
    Alte clauze

    Art. 16. – Litigiile de orice fel ce decurg din executarea contractului de delegare a gestiunii se supun instanţei judecãtoreşti competente, potrivit legii.
   Art. 17. – Modificarea prezentului contract de delegare a gestiunii se face numai prin act adiţional încheiat între pãrţile contractante.

    Prezentul contract de delegare a gestiunii intrã în vigoare la data semnãrii lui şi a fost încheiat în … exemplare.

              Delegatar/Concedent,                                                 Delegat/Concesionar,                                                                       

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            CONTRASEMNEAZĂ        

         SECRETAR GENERAL

ROMÂNIA

JUDEȚUL GORJ

COMUNA MĂTĂSARI

CONSILIUL LOCAL

                                                          HOTĂRÂREA NR. 54

Privind aprobarea Procedurii privind declararea stării de insolvabilitate a debitorilor persoane fizice sau juridice, conform prevederilor art.265 din Legea nr.207/2015 Codul de procedura fiscală, cu modificările si completările ulterioare

                                   Consiliul local al comunei MATASARI, JUDETUL GORJ,

                                                               AVÂND ÎN VEDERE:

 -Referatul de  aprobare la proiectul de  hotarâre ;

                -Raportul de specialitate al compartimentului financiar-contabil, întocmit de către domnul Cioabă Gheorghe-Daniel –inspector taxe și impozite locale;

               -Prevederile art. 265 alin.(1-4), art. 266 alin.(2) și alin. (3) din Legea nr .   207/2015 privind

                 Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare;

               -În temeiul art. 129, (1), coroborat cu art. 196 alin.(1) lit.”a” din OUG nr.57/2019

                 privind Codul Administrativ cu modificarile si completarile ulterioare;

               -Prevederile art.56 din Constituția României.

               -Avizele consultative ale comisiilor de specialitate;

           -În temeiul art. 136 alin. (1) și art.196, alin.1, lit.a, din O.U.G. nr. 57/2019 -privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

           Art.1 Se aprobă procedura privind declararea stării de insolvabilitate a debitorilor persoane fizice sau juridice, conform prevederilor art.265 din Legea nr.207/2015- Codul de procedură fiscală, cu modificările si completările ulterioare, potrivit anexei nr.1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

           Art.2. Primarul şi compartimentul financiar-contabil vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

           Art.3. Prezenta hotărâre se va afişa la sediul instituţiei pentru aducere la cunoştinţă publică    locuitorilor Comunei Mătăsari, județul Gorj şi se comunică, în termenul prevăzut de lege:

       – Instituţiei Prefectului Judeţului Gorj, în vederea verificării legalităţii;

        -Compartimentului buget – contabilitate din cadrul Primăriei comunei Mătăsari, județul Gorj;

       – Primarului comunei Mătăsari, județul Gorj.

              Adoptată astăzi 29 Septembrie 2022, în sedinta ordinară a consiliului local Mătăsari, cu votul pentru a 9 consilieri și 3 abțineri din totalul de 13 consilieri aflați în exercițiu.

      PREŞEDINTE  ŞEDINŢĂ,                                                            CONTRASEMNEAZĂ,

              CONSILIER                                                                            SECRETAR-GENERAL    

   DĂDĂLĂU CONSTANTIN                                                     MOREGA DRAGOȘ-GHEORGHE    

                                                                     Anexa nr.1 la H.C.L. nr.______________

ROMÂNIA

JUDEȚUL GORJ

COMUNA MĂTĂSARI

CONSILIUL LOCAL

                                      PROCEDURA

Privind declararea stării de insolvabilitate a debitorilor persoane fizice au juridice, conform prevederilor art. 265 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificñrile şi completările ulterioare

A.    Dispoziţii generale privind procedura de  declarare a stării de insolvabilitate

 1. Prezenta procedura de declarare a stării de insolvabilitate este aplicabilă persoanelor fizice sau juridice care îndeplinesc condiţiile legale în această materie.
  1. Creanţele fiscale pentru care se analizează posibilitatea declarării stării de insolvabilitate sunt reprezentate atât de obligaţiile fiscale principale, cat şi de obligaţiile fiscale accesorii aferente acestora.

3.  In situatia in care se constata indeplinirea conditiilor legale in materie, debitorul in cauza va fi declarat insolvabil in baza unui proces-verbal intocmit de organul de executare competent, vizat de compartimentul juridic, si aprobat de conducatorul organului fiscal.

 • Procesul-verbal de declarare a stării de insolvabilitate se întocmeşte în 3 exemplare, din care unul se păstrează la dosarul de executare, unul la compartimentul cu atribuţii în evidenţă analitică pe plătitori, iar celălalt se transmite debitorului declarat insolvabil.
 • Procedura de declarare a stării de insolvabilitate se aplică în fiecare din situaţiile prevăzute la art. 265 alin.(1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscală, cu modificñrile şi completările ulterioare, atât în cazul debitorilor ale căror venituri sau bunuri urmăribile au o valoare mai mică decât obligaţiile fiscale de plată, cut st în cazul debitorilor care nu au venituri ori bunuri urmăribile.
 • Pe perioada în care un debitor ale cărui venituri sau bunuri urmăribile au o valoare mai mică decât obligaţiile fiscale de plată este declarat insolvabil, măsurile de executare silită nu vor fi întrerupte.
 • Pentru obligaţiile fiscale principale înregistrate de debitorii insolvabili ale căror venituri sau bunuri urmăribile au o valoare mai mica decât obligaţiile fiscale de plată, se datorează obligaţii fiscale accesorii, până la data stingerii acestora, inclusiv.
 • Obligaţiile fiscale ale debitorilor declaraţi în stare de insolvabilitate care nu au venituri sau bunuri urmăribile se scot din evidenta curentă şi sunt trecute într-o evidenta separată, tar aplicarea măsurilor de executare silită se inti erupe.
 • Pentru obligaţiile fiscale principale înregistrate de debitorii insolvabili care nu au venituri  sau bunuri urmăribile se datorează obligaţii fiscale accesorii până la data trecerii acestora în evidenţă separate, în conformitate cu prevederile art. 174 alin.(4) lit. b) coroborat cu art. 183 alin.(3) din Codul de procedura fiscală.
 • Creanţele fiscale înregistrate de debitorii declaraţi insolvabili pentru care se continua executarea silită, aflate în evidenţă curentă si obligaţiile fiscale înregistrate de debitorii declaraţi insolvabili pentru care executarea silita se întrerupe, aflate în evidenţă separată, vor fi anulate din aceste evidente la împlinirea termenului de prescripţie a dreptului de a cere executarea silită.
 • Creanţele fiscale înregistrate de debitorii – persoane juridice vor fi scăzute din evidenta curentă, respectiv din evidenta separate, după caz, după data la care respectiva persoană juridică a fost radiata din Registrul Comerţului, în baza încheierii de radiere a judecătorului delegat de pe lângă Oficiul Registrului Comerţului.
 • Creanţele fiscale înregistrate de debitorii – persoane fizice declaraţi insolvabili vor fi scăzute din evidenta separată inclusiv în cursul perioadei de prescripţie, dupa dată la care respectiva persoană fizică a decedat sau a fost declarată dispăruta ori decedata prin hotărâre a unei instante judecătoreşti, fără să fi lăsat venituri ori bunuri urmăribile.
 • Scaderea creantelor fiscale inregistrate de debitori, din evidenta curenta sau din evidenta separata, dupa caz, va fi facuta, in conditiile legii, in baza unui process-verbal de scadere din evidenta a obligatiilor fiscale si a borderoului de adaugare-scadere anexat acestuia. Procesul-verbal de scadere din evidenta va fi intocmit de organul de executare competent, vizat de compartimentul juridic si aprobat de conducatorul organului fiscal.
 • După data declarării stării de insolvabilitate a unui debitor – persoana fizice sau juridică, în situaţia în care organul de executare constata îndeplinite condiţiile legale în materia atragerii rñspunderii solidare, va face demersurile legale ce se impun, în conformitate cu prevederile art. 25 st 26 din Codul de procedura fiscala.

B.   Procedura de declarare a stării de insolvabilitate a debitorilor, persoane fizice sau juridice, ale căror venituri sau bunuri au o valoare mai mică decât obligaţiile fiscale de plată.

15.În scopul declarării stării de insolvabilitate a debitorilor – persoane fizice sau juridice, ale căror venituri sau bunuri au o valoare mai mică decat obligaţiile fiscale de plată, organele de executare au următoarele obligaţii:

15.1.Sa verifice situaţia patrimonială a debitorilor – persoane juridice, sub aspectul cuantificării valorii insumate a bunurilor şi veniturilor acestora,  prin solicitarea, consultarea şi analizarea, la sediul debitorului, respectiv la punctele de luciu, după caz, a datelor înscrise în situaţiile financiar-contabile anuale si/sau semestriale, din ultima balanta contabilă încheiata de societatea debitoare, precum şi cercetarea la faţa locului a bunurilor deţinute de aceştia, avându-se în vedere următoarele:

15.1.1.valoarea de inventar a tuturor bunurilor mobile st imobile aflate în proprietatea debitoarei;

15.1.2.valoarea însumată a tuturor veniturilor de natură comercială, fiscală sau provenite din dobânzi bancare aferente unor depozite băneşti, din titluri de stat cu răscumpărare la termen.

15.1.3.valoarea determinată, pe baza cotaţiilor bursiere la zi, a titlurilor de participaţie (acţiuni, obligaţiuni);

15.1.4.valoarea însumată a creanţelor de natura comercială, a cambiilor, biletelor la ordin sau a creanţelor de natură fiscală (suine de rambursat sau sume de restituit) pe care debitorul – persoane juridică le are de recuperat;

15.1.5 valoarea însumată a disponibilităţilor băneşti, aşa cum rezultă din fişierul conturilor bancare.

15.2. Să verifice situaţia bunurilor de orice fel care se afla în proprietatea debitorului persoane juridică, precum şi valoarea acestora prin solicitări de informaţii de la Biroul de Carte Funciară, precum şi, după caz, de la instituţii care gestionează registre publice sau de la alte organe abilitate (Registrul Auto Roman, Registrul Naval Roman, etc.).

15.3.Să verifice situaţia bunurilor de orice fel care se afla în proprietatea debitorului persoana fizica, precum şi valoarea acestora prin:

15.3.1. solicitări de informaţii de la Biroul de Carte Funciară, precum şi,

după caz, de la instituţii care gestionează registre publice sau de la alte organe abilitate (Registrul Auto Roman, Registrul Naval Roman, etc.);

15.3.2. cercetări st constatări la domiciliul persoanei fizice cu privire la situaţia materială a acesteia, precum st la alte unităţi sau persoane fizice unde aceasta şi-a desfăşurat activitatea profesională sau lucrativa remunerata, în alte locuri despre care s-au cules informaţii în legătură cu existenţa bunurilor debitorului persoana fizică, după caz;

15.3.3. solicitări de informaţii, de la organele sau persoanele abilitate, cu privire la moştenitorii care au acceptat succesiunea debitorului decedat său declarat dispărut ori decedat;

15.3.4. solicitări de informaţii, de la societăţile bancare cu privire la existenţa unor conturi de disponibilităţi băneşti deţinute de debitorul decedat său declarat dispărut ori decedat;

15.4. Să procedeze la compararea valorii însumate a bunurilor şi veniturilor debitorului

– persoana fizică sau juridică, cu totalul obligaţiilor fiscale principale st accesorii datorate de acesta st neachitate la data comparării.

16. După analiza datelor si informaţiilor menţionate la pct. B. 15.,organul de executare competent, în funcţie de situaţia în care se încadrează, vor proceda la întocmirea procesului-verbal de declarare a stării de insolvabilitate a debitorului persoana fizica sau juridică, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1 la prezenţa procedura.

C. Procedura de declarare a stării de insolvabilitate a debitorilor, persoane fizice sau juridice, care nu au venituri sau bunuri urmăribile.

17. În scopul declarării în stare de insolvabilitate a debitorilor – persoane fizice sau juridice care nu au venituri sau bunuri urmăribile, care îndeplinesc condiţiile legale, organele de executare au următoarele obligaţii:

17.1. Să verifice situaţia juridică a debitorului – persoane juridică prin solicitarea de informaţii de la Oficiul Registrului Comerţului sau de la alte instituţii competente, după caz, urmărind eventualele menţiuni înscrise în Certificatul constatator referitoare la dizolvare, lichidare sau radiere.

17.2. Să verifice domiciliul fiscal, sediul social st/sau sediul secundar, după caz, al debitorilor – persoane fizice sau juridice, care urmează a fi declaraţi în stare de insolvabilitate, prin:

17.2.1. solicitări de informaţii de la organele abilitate, tar în cazul în care acesta nu este găsit, să se facă menţiunea « nu este găsit la adresa »;

17.2.2. deplasarea la domiciliul st/sau sediul secundar cunoscute;

17.2.3. solicitări de informaţii de la:

 1. organele de politic referitoare la domiciliul/reşedinţa, după caz, a administratorilor, asociaţilor/acţionarilor persoanei juridice debitoare;
  1. organele de poliţie referitoare la domiciliul/reşedinţa, a persoanei fizice debitoare;
  1. organul fiscal în a cărui raze teritoriala se afla ori s-au aflat sediile principale sau secundare, după caz.

17.3. Sa verifice existenta bunurilor de orice fel care se afta în proprietatea debitorului persoana fizică sau juridice, precum st a veniturilor acestuia, prin:

17.3.1. examinarea datelor cuprinse  in situatiile financiare anuale sau semestriale, precum şi în ultima balanta contabilă încheiată de societatea debitoare;

17.3.2. consultarea fişierului conturilor bancare;

17.3.3. verificarea înregistrărilor în arhiva electronică de garanţii reale mobiliare;

17.3.4. solicitări de informaţii de la Biroul de Carte Funciară, precum şi, după caz, de la instituţii care gestionează registre publice sau de la alte organe abilitate (Registrul Auto Roman, Registrul Naval Roman, etc.);

17.3.5. cercetări si constatări la domiciliul fiscal şi/sau sediul secundar, precum st în alte locuri despre care s-au cules informaţii în legăturii cu existenţa bunurilor debitorului persoana juridică sau fizica, după caz.

18. După culegerea datelor şi informaţiilor menţionate la pct. C. 17, organul de executare competent, în funcţie de situaţia în care se încadrează, va proceda la întocmirea procesului – verbal de constatare şi declarare a stării de insolvabilitate a debitorului persoane fizică sau juridică, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1 la prezenţa procedură.

18.1. Existenta documentaţiei prevăzută mai sus nu are caracter limitativ si sta la bază aplicarii prevederilor art. 265 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fisca1a,cu modificările şi completările ulterioare.

18.2. Toată documentaţia se îndosariază şi se păstrează la dosarul de executare silită a debitorului în cauză.

19. Verificarea situaţiei debitorului care nu are bunuri sau venituri urmăribile declarat în stare de insolvabilitate se va face cel puţin o dată pe an, fiind reluate, investigaţiile prevăzute la lit. B din prezenţa procedura, ori de câte ori este necesar, conform prevederilor legale.

19.1. În situaţia în care se constată dobândirea, de către debitorul declarat insolvabil, a unor bunuri sau venituri urmăribile, organul de executare competent, va proceda, în conformitate cu prevederile art. 265 alin. (4) din Legea ni. 207/2015, cu modificările st completările ulterioare, la trecerea creanţelor respectivului debitor – persoana fizică sau juridică, din evidenta separată în cea curentă şi la începerea / reluarea măsurilor de executare silită.

19.2. După trecerea creanţelor debitorului declarat insolvabil din evidenta separată în cea curentă, pe perioada de timp în care acestea rămân în evidenţă curentă, sunt aplicabile prevederile punctului 7 din secţiunea A a prezenţei proceduri.

19.3.Trecerea creanţelor din evidenta separată în evidenţă curentă se face, de către organul de executare competent, prin întocmirea unui proces-verbal de transfer al obligaţiilor fiscale înregistrate de debitorul declarat insolvabil, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2 la prezenţa procedura.

19.4. După valorificarea prin executare silită a bunurilor sau veniturilor identificate, creanţele fiscale rămase nestinse la plată vor fi trecute, din nou, în evidenţă separată destinată debitorilor declaraţi insolvabili care nu deţin bunuri sau venituri urmăribile. în acest scop, organul de executare competent, va proceda, prin analogie, în conformitate cu procedura prevăzută la punctul 19.3.

                D.  Procedura de scadere din evidentă a obligaţiilor fiscale

20. Din evidenta organului fiscal se scad obligaţiile fiscale restante înregistrate de debitori, în următoarele situaţii:

 1. la împlinirea termenului de prescripţie a dreptului de a cere executarea;
 • pentru debitorii persoane fizice decedate sau declarate dispărute ori decedate prin hotărâre a unei instante judecătoreşti;
 • pentru debitorii persoane juridice radiate din Registrul Comerţului.

21. În situaţia în care organul de executare competent, constata îndeplinirea uneia dintre condiţiile în care pot fi scăzute din evidenta creanţe înregistrate de un debitor, va proceda la întocmirea unui proces-verbal de scădere din evidentă a obligaţiilor fiscale, al cărui model este prevăzut la anexă nr. 3 la prezenţa procedura.

22. Scăderea din evidentă a obligaţiilor fiscale înregistrate, persoana juridică radiata din Registrul Comerţului, se face numai în baza încheierii de radiere a judecătorului delegat de pe lângă Oficiul Registrului Comerţului.

23. Scăderea din evidentă a obligaţiilor fiscale înregistrate de debitorul persoane fizică decedată sau declarată dispărută ori decedata, se face în baza certificatului de deces,ori în lipsa acestuia printr-un înscris emis de autoritatea competenta care atestă sau confirma decesul acestuia( de ex. SPCLEP ) ori a hotărârii judecătoreşti prin care acesta a fost declarat dispărută ori decedate.

24. Documentele prevăzute la punctele 22 şi 23 se anexează, în copie, procesului – verbal de scădere din evidentă a obligaţiilor fiscale, alături de borderoul de adaugare-scadere a creanţelor prevăzut la anexă nr.4 la prezenţa procedura.

                         E.  Dispoziţii finale de aplicare

25. Intocmirea si verificarea documentaţiei necesara declarării stării de insolvabilitate se efectuează de către organul de executare competent.

26. După finalizarea analizei de caz se procedează, în termen de 5 zile lucrătoare, la întocmirea procesului-verbal de declarare a stării de insolvabilitate a debitorului persoana fizica sau juridică,vizat de compartimentul juridic al Primărie Comunei Matasari.

27. Organul fiscal va lua măsurile necesare referitoare la întreruperea executării silite, calculul obligaţiilor fiscale accesorii si scăderea obligaţiilor fiscale din evidenta, prevăzute de art. 265 din Legea nr.207/2015 privind Codul  de procedură  fiscale. cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate  cu  prezenţa  procedură,  de  fiecare dată când se constată o modificare a situaţiei debitorilor declaraţi insolvabili sau a obligaţiilor fiscale restante înregistrate de aceştia.

28. Procesul-verbal de constatare a stării de insolvabilitate a debitorului persoane fizică sau juridică, procesul-verbal de  transfer  al  obligaţiilor  fiscale  înregistrate de debitorul declarat insolvabil şi procesul-verbal de scădere din evidenta a obligaţiilor fiscale înregistrate de debitorul declarat insolvabil,vizate de compartimentul juridic al Primăriei Comunei Matasari şi aprobate de conducătorul  organului  fiscal,  totodată declararea stării de insolvabilitate a  debitorului  persoana  fizică  sau  juridică  este aprobată şi prin Hotărâre de către Consiliul Local Matasari, fiind păstrate la dosarul  de  executare silită a debitorului insolvabil.

29. În cazul debitorilor care nu au venituri sau bunuri urmăribile declaraţi în stare de insolvabilitate, prin bifarea opţiunii speciale în procesul-verbal de constatare a stării de insolvabilitate, conducatorul organului fiscal competent va dispune trecerea ei în evidenţă separate.

30. Trecerea în evidenţa separată a creanţelor debitorilor declaraţi insolvabili, în conformitate cu prezenţa procedura, are ca obiect evidenţierea distinctă a acestor arierate, care vor fi scoase din masa globală a arieratelor fiscale.

ROMÂNIA

Comuna/Oraşul/Municipiul/sectorul

Denumirea compartimentului de specialitate

   Nr. înregistrare contribuabil (dacă este cazul)

Nr. ………./……/20….      Nr. …..……/……/20….

Cod SIRUTA

Codul de identificare fiscală: ………………..…

Adresă/Cont IBAN/tel/fax/e-mail

       APROBAT,

Conducător organ fiscal local,

       L.S……………………………………

  (prenumele, numele şi semnătura)

 

 

PROCES-VERBAL

                             de constatare și declarare a stării de insolvabilitate nr………..

Încheiat astăzi ……… luna ………….…. 20…. ora……………………

În baza prevederilor art. 265 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, prin prezentul proces-verbal se constatată starea de insolvabilitate a debitorului …………………………………………………………………………………………. cu domiciliul fiscal/ în ROMÂNIA/ …………………………………………………………., judeţul …………………………………………………., codul poştal …………….., municipiul/oraşul/comuna ……………………….. satul/sectorul ……………., str. ………………………………………………….., nr. …….., bl. ………., sc. ……., et. ……, ap …….., identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria …… nr. ………….., C.I.F………………………………………….., tel./fax………………………………….., e-mail …………………………….……

Debitorul persoană juridică are înscris în evidenţele contabile, la data de …………………….., obligaţii fiscale restante în sumă totală de ………………………….. lei, şi înregistrează bunuri şi venituri urmăribile cu o valoare însumată estimată, conform documentelor financiar-contabile, de ………………………….. lei/nu înregistrează bunuri sau venituri urmăribile.

Debitorul persoană fizică are înscris,la data de …………………….., obligaţii fiscale restante în sumă totală de ………………………….. lei, şi înregistrează bunuri şi venituri urmăribile cu o valoare însumată estimată,de ………………………….. lei/nu înregistrează bunuri sau venituri urmăribile.

În conformitate cu datele cuprinse în evidenţa fiscală pe plătitor, obligaţiile fiscale restante sunt următoarele:

Natura obligaţiei fiscaleTermenul de platăSuma datorată (lei)
 AnulLunaZiuaDebitAccesorii din care ………………………………………………………
      
      
      

Pentru realizarea acestor creanţe fiscale s-au luat următoarele măsuri:

– au fost întocmite şi comunicate somaţiile……………/………….., ………./………….;

– au fost înfiinţate popriri asupra disponibilităţilor băneşti din conturile bancare/veniturilor proprii prin adresele …………/…………, ………../……………;

– a fost înfiinţat sechestru asigurător/executoriu asupra bunurilor mobile prin Procesul-verbal. ……………/

……………, asupra …………………………………………………….;

– a fost înfiinţat sechestru asigurător/executoriu asupra bunurilor imobile prin Procesul-verbal ………/ ……………, asupra ………………………………………… …………;

– a fost aplicată procedura legală pentru evaluarea bunurilor …………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

– au fost luate măsurile legale privind înregistrarea ipotecilor la birourile de Carte Funciară ………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….;

– au fost luate măsurile legale privind înregistrarea dreptului de gaj la Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

– au fost luate măsurile legale privind publicitatea în vederea valorificării respectivelor bunuri, astfel: ….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………;

       – au fost luate măsurile legale în vederea valorificării respectivelor bunuri, prin licitaţii publice organizate la data de ………………………………………………………………………………………………………………………..;

                                          – a fost necesară reorganizarea licitaţiilor publice, după cum urmează:……………………………………………….;

 •     în urma licitaţiilor publice organizate au fost valorificate următoarele bunuri:……………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………., fiind realizate creanţe în cuantum de …………………………………………………. lei.

Anterior întocmirii prezentului proces-verbal au fost întreprinse următoarele:

A1. A fost verificată situaţia patrimonială a debitorului persoană juridică sub aspectul cuantificării valorii însumate a bunurilor şi veniturilor deţinute, prin solicitarea şi consultarea datelor înscrise în situaţiile financiar-contabile anuale şi/sau semestriale, precum şi din ultima balanţă contabilă încheiată de societatea debitoare, fapt din care rezultă că:

a) valoarea de inventar a tuturor bunurilor mobile şi imobile aflate în proprietatea debitoarei este de ………………………. lei;

b) valoarea însumată a tuturor veniturilor de natură comercială, fiscală sau provenite din dobânzi bancare aferente unor depozite băneşti, din titluri de stat cu răscumpărare la termen este de ……………………… lei;

c) valoarea determinată, pe baza cotaţiilor bursiere la zi, a titlurilor de participaţie (acţiuni, obligaţiuni) este de ………………………………… lei;

d) valoarea însumată a creanţelor de natură comercială, a cambiilor, a biletelor la ordin sau a creanţelor de natură fiscală (sume de rambursat sau sume de restituit) pe care debitorul persoană juridică le are de recuperat este de …………………………… lei;

e) valoarea însumată a disponibilităţilor băneşti, aşa cum rezultă din fişierul conturilor bancare, este de ……………………………….. lei.

A2. Au fost verificate situaţia bunurilor de orice fel care se află în proprietatea debitorului persoană juridică, precum şi valoarea acestora prin solicitări de informaţii de la:

□ Compartimente de specialitate ale autorităţilor publice locale………………………………………………………

□ Biroul de Carte Funciară ……………………………………………………………………………………………….3

□ Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare…………………………………………………………………3

□ Registrul Auto Român ………………………………………………………………………………………………….3

□ Registrul Naval Român …………………………………………………………………………………………………3

□ (altă instituţie care gestionează registre publice) ……………………………………………………………….3

din care a rezultat ……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

B1. A fost verificată situaţia bunurilor de orice fel care se află în proprietatea debitorului persoană fizică, fiind solicitate informaţii de la:

□ Compartimente de specialitate ale autorităţilor publice locale………………………………………………………3

□ Biroul de Carte Funciară ………………………………………………………………………………………………..3

□ Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare…………………………………………………………………3

□ Registrul Auto Român ………………………………………………………………………………………………….3

□ Registrul Naval Român …………………………………………………………………………………………………3

□ (altă instituţie care gestionează registre publice) ………………………………………………………………..3

din care a rezultat ……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

B2. Au fost efectuate cercetări şi constatări la domiciliul persoanei fizice cu privire la situaţia materială a acesteia, precum şi la alte unităţi sau persoane fizice unde aceasta şi-a desfăşurat activitatea profesională ori lucrativă remunerată, în alte locuri despre care s-au cules informaţii în legătură cu existenţa bunurilor debitorului persoană fizică, din care au rezultat ………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

B3. Au fost solicitate informaţii de la organele ori persoanele abilitate, cu privire la moştenitorii care au acceptat succesiunea debitorului decedat sau declarat dispărut ori decedat, din care a rezultat ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

B4. Au fost solicitate informaţii de la societăţile bancare cu privire la existenţa unor conturi de disponibilităţi băneşti deţinute de debitor inclusiv în situaţia în care debitorul este declarat dispărut ori decedat, din care a rezultat………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

În urma constatărilor de mai sus rezultă că debitorul se încadrează în prevederile art. 265 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi este declarat insolvabil întrucât:

□ valoarea bunurilor şi veniturilor acestuia este mai mică decât valoarea obligaţiilor fiscale neachitate;

□ acesta nu are bunuri sau venituri urmăribile.

Creanţele înregistrate de debitorul ……………………………………………………………………………………. declarat insolvabil prin prezentul proces-verbal, vor fi:

□ administrate în continuare în evidenţa curentă;

□ trecute în evidenţa separată.

Începând cu data prezentului proces-verbal:

□ se continuă aplicarea măsurilor de executare silită pentru recuperarea obligaţiilor fiscale restante înregistrate de debitorul declarat insolvabil şi calculul obligaţiilor fiscale accesorii aferente acestora;

□ se întrerupe aplicarea măsurilor de executare silită pentru recuperarea obligaţiilor fiscale restante înregistrate de debitorul declarat insolvabil, precum şi calculul obligaţiilor fiscale accesorii aferente acestora.

Prezentul proces-verbal a fost încheiat în 3 exemplare, din care unul se păstrează la dosarul de executare, unul la compartimentul cu atribuţii în evidenţa analitică pe plătitori, iar celălalt va fi transmis debitorului declarat insolvabil.

Şef compartiment executare silită, Şef compartiment juridic,

……………………………………              ……………………………………

(prenumele, numele şi semnătura)   ( prenumele, numele şi semnătura)

             Întocmit,

……………………………………

              (prenumele, numele, funcția şi semnătura)

 Se anexează următoarele documente justificative: …………………………………………………………………………..

ROMÂNIA

Comuna/Oraşul/Municipiul/sectorul

Denumirea compartimentului de specialitate

   Nr. înregistrare contribuabil (dacă este cazul)

Nr. ………./……/20….      Nr. …..……/……/20….

Cod SIRUTA

Codul de identificare fiscală: ………………..…

Adresă/Cont IBAN/tel/fax/e-mail

       APROBAT,

Conducător organ fiscal local,

   L.S……………………………………

(prenumele, numele şi semnătura)

PROCES-VERBAL

de transfer al obligaţiilor fiscale înregistrate de debitorul declarat insolvabil

Încheiat astăzi ……… luna ………….…. 20…. ora……………………

În urma verificărilor efectuate de organele fiscale în perioada ……………………………………………………………………. asupra bunurilor/veniturilor aparţinând patrimoniului debitorului …………………………………………………………………………………………………………., cu domiciliul fiscal în ROMÂNIA/ ……………………………………., judeţul ………………………………………………, codul poştal …………….., municipiul/oraşul/comuna ……………………………… satul/sectorul ………………………, str. …………………………………………………………, nr. …….., bl. …….., sc. ……., et. ……, ap ……, identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria …… nr. ………….., C.I.F……………………………………………., tel./fax…………………………………., e-mail ……………………………………, declarat insolvabil prin Procesul-verbal………………../…………, a rezultat:

□ existenţa unor bunuri sau venituri după cum urmează: …………………………………………………………………………………………………

□ inexistenţa vreunui bun sau venit.

Având în vedere că debitorul este înscris în □ evidenţa curentă / □ evidenţa separată cu obligaţii fiscale restante în sumă totală de …………………………. lei, precum şi faptul că acesta □ deţine / □ nu deţine, la această dată, bunuri şi venituri urmăribile, creanţele debitorului vor fi transferate, în conformitate cu prevederile art. 265 alin. (2) şi alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, după caz, în □ evidenţa curentă / □ evidenţa separată.

Obligaţiile fiscale înregistrate de debitorul declarat insolvabil au următoarea structură:

Natura obligaţiei fiscaleTermenul de platăSuma datorată (lei)
 AnulLunaZiuaDebitAccesorii din care ………………………………………………………
      
      
      

Obligaţiile fiscale înregistrate de debitor vor fi:

□ administrate în continuare în evidenţa curentă;

□ trecute în evidenţa separată.

Începând cu data prezentului proces-verbal:

□ se întrerupe aplicarea măsurilor de executare silită pentru recuperarea obligaţiilor fiscale restante înregistrate de debitorul declarat insolvabil şi trecute în evidenţa curentă, precum şi calculul obligaţiilor fiscale accesorii aferente acestora;

□ se reia sau se iniţiază, după caz, aplicarea măsurilor de executare silită pentru recuperarea obligaţiilor fiscale restante înregistrate de debitorul declarat insolvabil care a dobândit bunuri sau venituri şi calculul obligaţiilor fiscale accesorii aferente acestora.

Prezentul proces-verbal a fost încheiat în două exemplare, dintre care unul se păstrează la dosarul de executare şi unul la compartimentul cu atribuţii în evidenţa fiscală pe plătitor.

Şef compartiment executare silită, Şef compartiment juridic,

…………………………………………………. …………………………………..

    ( prenumele, numele şi semnătura)

           ( prenumele, numele şi semnătura)  

   Întocmit,

    ……………………………………

    ( prenumele, numele, funcția şi semnătura)

 Se anexează următoarele documente justificative: ……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ROMÂNIA

Comuna/Oraşul/Municipiul/sectorul

Denumirea compartimentului de specialitate

   Nr. înregistrare contribuabil (dacă este cazul)

Nr. ………./……/20….      Nr. …..……/……/20….

Cod SIRUTA

Codul de identificare fiscală: ………………..…

Adresă/Cont IBAN/tel/fax/e-mail

APROBAT,

Conducător organ fiscal local,

L.S……………………………………

(prenumele, numele şi semnătura)

PROCES-VERBAL

de scădere din evidenţă a obligaţiilor fiscale

Încheiat astăzi ……… luna ………….…. 20…. ora……………………

În urma verificărilor efectuate de organele de executare în perioada ………………………………………………….. asupra stării debitorului ……………………………………………………………………………………………., cu domiciliul fiscal în ROMÂNIA/ ……………………, judeţul ………………………………………………., codul poştal …………….., municipiul/oraşul/comuna ……………………………………….. satul/sectorul …………………………, str. …………………………………………………………, nr. …….., bl. ………., sc. ……., et. ……, ap …….., identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria …….. nr. ……………, C.I.F………………………………………………., tel./fax………………………………………….., e-mail ………………………………………………….…………, declarat insolvabil prin Procesul-verbal ……….……../…………….., respectiv asupra situaţiei obligaţiilor fiscale înregistrate de acesta, după caz, a rezultat că:

□ debitorul………………………………………………………………………………………………. a decedat sau a fost declarat dispărut ori decedat prin hotărâre a unei instanţe judecătoreşti.

Documentele doveditoare sunt: ……………………………………………………………………………………………………………………………………

□ debitorul………………………………………………………………………….. a fost radiat din registrul comerţului.

Documentele doveditoare sunt: ……………………………………………………………………………………………………………………………………3

□ termenul de prescripţie a dreptului de a cere executarea silită s-a împlinit la data de ………………………….., pentru obligaţii fiscale restante în sumă totală de …………………………………… lei, după cum urmează:

Natura obligaţiei fiscaleTermenul de platăSuma datorată (lei)
 AnulLunaZiuaDebitAccesorii din care ………………………………………………………
      
      
      

Având în vedere cele consemnate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, obligaţiile fiscale înregistrate de debitorul decedat ori dispărut, radiat din registrul comerţului, respectiv cele pentru care s-a împlinit termenul de prescripţie a dreptului de a cere executarea silită, după caz, se scad din evidenţa curentă/separată, după caz, prin borderou de debite-scădere a creanţelor.

Prezentul proces-verbal a fost încheiat în 2 exemplare, dintre care unul se păstrează la dosarul de executare, iar celălalt la compartimentul cu atribuţii în evidenţa analitică pe plătitori.

Şef compartiment executare silită,    Şef compartiment juridic,

        ……………………………………..       ……………………………………

             (prenumele, numele şi semnătura)          (prenumele, numele şi semnătura)

      Întocmit,

     ……………………………………

        (prenumele, numele, funcție şi semnătura)

ROMÂNIA

Comuna/Oraşul/Municipiul/sectorul                       

Denumirea organului fiscal local

Cod SIRUTA………………………………….

Codul de identificare fiscală: ………………..… Nr. ………./…/20……

Adresă/Cont IBAN/tel/fax/e-mail

BORDEROU  DE  DEBITE-SCĂDERI  NR. ………..

Cazuri noi(creare)EDVLista suprasolviriEDSÎntocmit, .…/…….….20..s.s.
Adăugări(actualizare)EDALista de rămăşiţăEDMContabil, .…/…….….20..s.s.
ScăderiEDBDiferenţeEDHOperat, ..…/……..….20..s.s.
 Nr.crt.Nr. de rol nominal unic CONTRIBUABILULP.F. – Numele şi prenumeleP.J. – DenumireaADRESACONTRIBUABILULUIDENUMIREA VENITURILOR / SUMA                                                                                        – lei –                          
 Strada Nr. Cod Cod Cod Cod
012345678
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

NOTĂ: Se întocmeşte distinct, atât pentru debite, cât şi pentru scăderi şi se operează în Registrul pentru evidenţa veniturilor, Registrul de rol nominal unic, Registrul de rol alte venituri, Extrasul de rol. Se numerotează la nivelul fiecărui an fiscal, începând cu nr.1 pentru fiecare tip de borderou.                                        

ROMÂNIA

JUDEȚUL GORJ

COMUNA MĂTĂSARI                           

CONSILIUL LOCAL

                                                               HOTĂRÂREA NR. 55

Privind aprobarea obiectivului de investiție ,,Construire Ateliere Școlare, comuna Mătăsari, județul Gorj, a documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici”

                                                                Având în vedere:

     -Referatul de aprobare nr.6666/22.09.2022, la proiectul de hotărâre privind aprobarea obiectivului ,,Construire Ateliere Școlare, comuna Mătăsari, județul Gorj, a documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție, întocmit de către domnul Viceprimar Ionescu Dorin;

     -Raportul de specialitate nr.6698/23.09.2022, întocmit de către domnul Rasoveanu Marius-Irinel, inspector urbanism în cadrul Primăriei Comunei Mătăsari;

     -Prevederile art.44, alin.1 din Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

     -Hotărârea Guvernului nr.907/2016, privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

     -Prevederile Legii nr.10/1995, privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

     -Prevederile Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

     -H.G.nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;

     -Avizele cu caracter consultativ întocmite de către comisiile de specialitate ale Consiliului Local Mătăsari;     

      În temeiul art.129 alin.(4), lit.d și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

                                                             HOTĂRĂȘTE:

      Art.1. Se aprobă obiectivul de investiții ,,Construire Ateliere Școlare, comuna Mătăsari, județul Gorj;

      Art.2. Se aprobă documentația tehnică conform anexei nr.1 și indicatorii tehnico-economici conform anexei nr.2 ale obiectivului de investiții ,,Construire Ateliere Școlare, comuna Mătăsari, județul Gorj;

      Art.3.Hotărârea se va comunica, prin intermediul secretarului-general al comunei, în termenul prevăzut de Lege, Primarului Comunei Mătăsari, județul Gorj și Instituției Prefectului -Județul Gorj, în scopul exercitării controlului de legalitate.

          Adoptată astăzi 29 Septembrie 2022‚ în şedinţa ordinară a Consiliului local Mătăsari, cu 9 voturi pentru şi 3 voturi împotrivă, din numărul total de 13 consilieri în funcție.

             PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                  CONTRASEMNEAZĂ,

                      CONSILIER,                                                                    SECRETAR-GENERAL,

            DĂDĂLĂU CONSTANTIN                                             MOREGA DRAGOȘ-GHEORGHE

ROMÂNIA

JUDEȚUL GORJ

COMUNA MĂTĂSARI                           

CONSILIUL LOCAL

                                                                HOTĂRÂREA NR. 56

Privind aprobarea obiectivului de investiție ,, Construire Teren de Sport cu Gazon Sintetic în incinta Liceului Mătăsari, județul Gorj, a documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici

                                                                     Având în vedere:     

     – Referatul de aprobare nr.6667/22.09.2022, la proiectul de hotărâre privind aprobarea obiectivului ,,Construire Teren de Sport cu Gazon Sintetic în incinta Liceului Mătăsari, județul Gorj, a documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție, întocmit de către domnul Viceprimar Ionescu Dorin;

     -Raportul de specialitate nr.6699/23.09.2022, întocmit de către domnul Rasoveanu Marius-Irinel, inspector urbanism în cadrul Primăriei Comunei Mătăsari;

     -Prevederile art.44, alin.1 din Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

     -Hotărârea Guvernului nr.907/2016, privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

     -Prevederile Legii nr.10/1995, privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

     -Prevederile Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

     -H.G.nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice;

      -Avizele cu caracter consultativ întocmite de către comisiile de specialitate ale Consiliului Local Mătăsari;     

       În temeiul art.129 alin.(4), lit.d și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

                                                               HOTĂRĂȘTE:

      Art.1. Se aprobă obiectivul de investiții ,, Construire Teren de Sport cu Gazon Sintetic în incinta Liceului Mătăsari, județul Gorj;

      Art.2. Se aprobă documentația tehnică conform anexei nr.1 și indicatorii tehnico-economici conform anexei nr.2 ale obiectivului de investiții ,, Construire Teren de Sport cu Gazon Sintetic în incinta Liceului Mătăsari, județul Gorj;

      Art.3. Hotărârea se va comunica, prin intermediul secretarului-general al comunei, în termenul prevăzut de Lege, Primarului Comunei Mătăsari, județul Gorj și Instituției Prefectului -Județul Gorj, în scopul exercitării controlului de legalitate.

          Adoptată astăzi  29 Septembrie 2022‚ în şedinţa ordinară a Consiliului local Mătăsari, cu 8 voturi pentru şi 4 voturi împotrivă, din numărul total de 13 consilieri în funcție.

            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                  CONTRASEMNEAZĂ,

                      CONSILIER,                                                                    SECRETAR-GENERAL,

            DĂDĂLĂU CONSTANTIN                                             MOREGA DRAGOȘ-GHEORGHE

                                                   Anexa  la HCL nr.            /29.09.2022

   Procedura  privind decontarea contravalorii cheltuielilor de deplasare pentru transportul între localitatea în care functionarii publici si personalul contractual din cadrul Primariei comunei Mătăsari îşi au domiciliul si localitatea unde se află locul de muncă al acestora, respectiv comuna Mătăsari, sat Mătăsari, strada Principală, nr.168, județul Gorj

I.DOCUMENTE DE REFERINȚĂ -LEGISLAȚIA APLICABILĂ

Legislație principală:

Prevederile OUG nr. 57/2019, privind Codul admnistrativ cu modificarile si completarile ulterioare;

Prevederile Codului fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;

Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, republicata,  cu modificarile si completarile ulterioare.

II. SCOPUL PROCEDURII

Scopul acestei proceduri constă in:

stabilirea unui set unitar de reguli privind decontarea contravalorii cheltuielilor de deplasare pentru transportul între localitatea în care functionarii publici si personalul contractual din cadrul Primariei comunei Mătăsari îşi au domiciliul si localitatea unde se află locul de muncă al acestora, respectiv comuna Mătăsari, sat Mătăsari, strada Principală, nr.168, judeţul Gorj.

III . DOMENIUL DE APLICARE AL PROCEDURII

Prezenta procedură se aplică la nivelul Primăriei comunei Mătăsari, tuturor solicitărilor formulate de către funcţionarii publici şi personalul contractual pentru transportul între localitatea în care acestia îşi au domiciliul si localitatea unde se află locul de muncă al acestora, respectiv comuna Mătăsari, sat Mătăsari, strada Principală, nr.168, judeţ Gorj.  

V. DESCRIEREA PROCEDURII

Decontarea cheltuielilor de transport se face în baza cererii de decontare în format tipizat, prevăzută în Anexa 1, care face parte integrantă din prezenta procedura.

Verificarea documentelor justificative şi calcularea sumei aferente lunii pentru care se face decontul se realizează de către compartimentul financiar-contabilitate si resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Mătăsari, fiind aprobate de primarul comunei Mătăsari.

 In cazul deplasării cu autoturismul, funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul Primariei comunei Mătăsari decontează contravaloarea a 7,5 litri carburant la 100 km parcurşi pe distanţa cea mai scurtă dintre localităţi, distanţă calculată pe drumuri cel puţin de rang public. Pentru stabilirea distanţelor se va utiliza un calculator de rute.

Cererea de decontare se întocmeşte, lunar, până pe data de 5 a lunii următoare şi va fi însoţită, obligatoriu, de următoarele documente:

copia cărţii de identitate;

copia certificatului de înmatriculare al autoturismului utilizat, certificată ca fiind conformă cu originalul;

contract de comodat (daca autoturismul este inmatriculat pe numele altei persoane, cu exceptia sot/sotie);

copie permis de conducere;

bonul fiscal de carburant aferent consumului pentru perioada solcitata;

abonamente, tichete de transport.

Documentele prevăzute la punctele 1, 2, 3 si 4 vor fi depuse de functionarii publici si personalul contractual din cadrul Primariei comunei Mătăsari la prima cerere de solicitare a contravalorii cheltuielilor de deplasare pentru transportul între localitatea în care acestia îşi au domiciliul si localitatea unde se află locul de muncă al acestora sau atunci cand intervin modificări.

Documentele prevăzute la punctele 5 şi 6 vor fi anexate, lunar, cererii de decontare.

Decontarea cheltuielilor de transport cu autoturismul se face pentru utilizatorul de drept al autoturismului.

           VI DISPOZIȚII  FINALE

Prezenta procedură se aplică începând cu data aprobării de către conducătorul instituției, prin emiterea dispozitiei.

 Prezenta procedura are caracter obligatoriu pentru persoanele care solicită decontarea contravalorii cheltuielilor de deplasare pentru transportul între localitatea în care functionarii publici și personalul contractual din cadrul Primariei comunei Mătăsari îşi au domiciliul si localitatea unde se află locul de muncă al acestora, respectiv comuna Mătăsari, sat Mătăsari, strada Principală, nr.168, judeţul Gorj.

Anexa 1

                                                DOMNULE PRIMAR,

              Subsemnatul,….…………………………………, angajat al Unității Administrativ Teritoriale comuna Mătăsari, vă rog a-mi aproba, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local Mătăsari nr……/………..2022, decontarea cheltuielilor de transport dus-întors, de la domiciliu la locul de muncă, având în vedere că domiciliez în localitatea …………………………, situată la ………… km distanţă faţă de localitatea Mătăsari, unde îmi desfăşor activitatea.

           Deplasarea s-a efectuat cu ………………………….. şi în luna …………………am efectuat un nr. de……………..deplasări.

           Anexez la prezenta cerere documente justificative.

   

              Data                                                                                         Semnătura

                          DOMNULUI PRIMAR AL COMUNEI MĂTĂSARI

ROMÂNIA

COMUNA MĂTĂSARI

JUDEŢUL GORJ

CONSILIUL LOCAL

                                                                    HOTĂRÂRE NR. 58

Privind Rectificarea Bugetului Local al comunei Mătăsari, județul Gorj, la partea de venituri și cheltuieli pe anul 2022

                                                 Consiliul local al comunei Mătăsari, județul Gorj

                                                                    AVÂND ÎN VEDERE:

Referatul de aprobare din partea domnul Gașpăr Gheorghe –Primarul comunei Mătăsari, înregistrat sub nr.6744/26.09.2022;

Referatul din partea domnului Istudor Ion, contabil șef, în cadrul Primăriei Mătăsari, înregistrat sub nr.6712/26.09.2022;

Prevederile Legii nr.317/2021, privind Bugetul de stat pe anul 2022;

Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În baza prevederilor art.196 alin.1, lit.a, din Ordonanța de Urgență nr.57/2019, privind Codul Administrativ:

                                                                           HOTĂRĂŞTE:

       Art.1 Se aprobă rectificarea Bugetului Local al comunei Mătăsari, județul Gorj, la partea de venituri și cheltuieli pe anul 2022, conform anexei nr.1, ce face parte integrantă din prezenta;

      Art.2 Se aprobă rectificarea Programului de Investiții al comunei Mătăsari, județul Gorj, pe anul 2022, conform anexei nr.2, ce face parte integrantă din prezenta;

      Art.3 Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se va face de către Primarul Comunei Mătăsari și compartimentul Contabilitate din cadrul Primăriei Comunei Mătăsari;     

         Art.4 -Prezenta Hotărâre va fi comunicată:

                   -Instituției Prefectului Județului Gorj;

                   -Primarului Comunei Mătăsari, județul Gorj;

                   -Compartimentului Contabilitate, din cadrul Primăriei Comunei Mătăsari;

        Adoptată astăzi 29 Septembrie 2022‚ în şedinţa ordinară a Consiliului local Mătăsari, cu 9 voturi pentru și 3 voturi împotrivă, din totalul de 13 consilieri în funcție.

              PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ,                                                   CONTRASEMNEAZĂ,                  

                        CONSILIER,                                                               SECRETAR-GENERAL,

               DĂDĂLĂU CONSTANTIN                                     MOREGA DRAGOȘ-GHEORGHE