Hotărâri consiliu Mătăsari, octombrie 2022

ROMÂNIA

JUDEȚUL GORJ

COMUNA MĂTĂSARI

CONSILIUL LOCAL

     HOTĂRÂREA NR. 59

 privind stabilirea domeniilor serviciilor publice şi a locurilor

     în care contravenienţii, persoane fizice, vor presta activităţi în folosul comunităţii

                      Consiliul local al comunei MĂTĂSARI, JUDEȚUL GORJ,                                                        

                                                   AVÂND ÎN VEDERE:

       – Referatul de  aprobare la proiectul de  hotarâre ,   întocmit de către domnul primar –Gașpăr Gheorghe;

       – Raportul de specialitate întocmit de către domnul Cioabă Gheorghe-Daniel –inspector taxe și impozite locale;

       – Prevederile art.15, alin. (2), art. 120, alin. (1) şi art. 121, alin. 1 şi alin. (2) din Constituţia României, republicată;

       – Prevederile art.7, alin. (2) din Codul Civil al României, adoptat prin Legea nr.287/2009, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;

       – Prevederile Legii nr.207/2015, privind Codul de Procedură Fiscală;

       – Prevederile art.9 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare ;

       – Prevederile art.2, art. 16 şi art. 17 din OG nr. 55/2002 privind regimul juridic al sancţiunilor prestării unei activităţi în folosul comunităţii, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (1) și ale art. 196 alin. (1) lit. ”a” din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

  Art.1 Se aprobă stabilirea domeniilor serviciilor publice şi locurile în care contravenienţii, persoane fizice, vor executa sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii, după cum urmează:

      -efectuarea şi întreţinerea curăţeniei, precum şi acţiuni de deszăpezire în parcuri, drumuri, spaţii verzi, zone de agrement, locuri de joacă;

      -păstrarea curăţeniei şi igienizarea localităţii;

      -activităţi în folosul grădiniţelor şi şcolilor;

      -alte lucrări de orice fel în folosul comunităţii pe raza administrativ teritorială a Comunei Matasari;

  Art.2 Prestarea activităţii în folosul comunităţii se va face în cadrul Societății MATSALUBRIS S.R.L.;

  Art.3 Primarul Comunei Matasari, va stabili prin dispoziţie condiţiile în care se va executa sancţiunea contravenţională, precum şi programul de lucru.

  Art.4 Se aprobă Regulamentul privind prestarea de către contravenienţi a activităţilor în folosul comunităţii conform Anexei nr.1, care face parte integrantă  din prezenta hotărâre.

  Art.5 Pe baza copiei dispozitivului hotărârii judecătoreşti privind sancţiunea prestării unei activităti în folosul comunităţii, a mandatului de executare şi a confirmării executării integrale a sancţiunii, compartimentul de specialitate va opera stingerea obligaţiilor fiscale, reprezentând amenzile pentru care contravenienţii au prestat activităţi în folosul comunităţii.

  Art.6 Compartimentele de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Matasari, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  Art.7. Prezenta hotărâre se va afişa la sediul instituţiei pentru aducere la cunoştinţă publică locuitorilor Comunei Mătăsari, județul Gorj şi se comunică, în termenul prevăzut de lege:

        -Instituţiei Prefectului Judeţului Gorj, în vederea verificării legalităţii;

        -Societății Matsalubris S.R.L., județul Gorj;

       – Primarului comunei Mătăsari, județul Gorj;

Adoptată astăzi 27 Octombrie 2022‚ în şedinţa ordinară a Consiliului local Mătăsari, cu un nr. de 10 voturi pentru și 2 voturi împotrivă din numărul total de 13 consilieri în functie.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                       CONSILIER,                                                                  SECRETAR-GENERAL,

             DĂDĂLĂU CONSTANTIN                                           MOREGA DRAGOȘ-GHEORGHE

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Anexa nr. 1 la HCL nr.59/27 Octombrie 2022

REGULAMENT

privind prestarea de către contravenienţi a activităţilor în folosul comunităţii

CAPITOLUL I. Dispoziţii generale

Art.1 Sancţiunea contravenţională a prestării unei activităţi în folosul comunităţii poate fi aplicată numai de instanţa de judecată.

Art.2 Dispoziţiile prezentului regulament se aplică tuturor contravenienţilor persoane fizice, care au domiciliul în Comuna Matasari, şi pentru care instanţa a dispus prestarea unei activităţi în folosul comunităţii, ţinând seama de aptitudinile fizice şi psihice, precum şi de nivelul pregătirii profesionale, de la caz la caz.

CAPITOLUL II. Domeniile în care se pot presta activităţi în folosul comunităţii

Art. 3 Activitatea de executare a sancţiunii prestării unei activităţi în folosul comunităţii de către contravenienţii persoane fizice, se va desfăşura în cadrul Societății MATSALUBRIS S.R.L., in următoarele domenii şi locuri:

 • efectuarea şi întreţinerea curăţeniei, precum şi acţiuni de deszăpezire în parcuri, drumuri, spaţii verzi, zone de agrement, locuri de joacă;
 • păstrarea curăţeniei şi igienizarea localităţii;
 • activităţi în folosul grădiniţelor şi şcolilor;
 • alte lucrări de orice fel în folosul comunităţii pe raza administrativ teritorială a Comunei Matasari;

CAPITOLUL III. Executarea sancţiunii contravenţionale a prestării unei activităţi în folosul comunităţii. Drepturi şi obligaţii.

Art. 4 Prestarea unei activităţi în folosul comunităţii de dispune de către primar, în executarea mandatului emis şi comunicat de instanţa de judecată, împreună cu dispozitivul hotărârii.

Art. 5 După primirea copiei de pe dispozitivul hotărârii judecătoreşti, însoţită de mandatul de executare, compartimentul de specialitate întocmeşte un referat, care va sta la baza emiterii dispoziţiei primarului privind conţinutul activităţii ce urmează să fie prestată de către contravenient, condiţiile în care acesta execută sancţiunea, precum şi programul de lucru.

Art. 6 La stabilirea conţinutului activităţii ce urmează să fie prestată de către contravenient se va avea în vedere pregătirea profesională şi starea sănătăţii acestuia, atestate prin acte eliberate în condiţiile legii.

Art. 7 Dispoziţia primarului prin care se stabileşte conţinutul activităţii ce urmează să fie prestată de către contravenient, condiţiile de executare şi programul de lucru se comunică contravenientului şi compartimentului de specialitate –acesta din urmă transmițând obligația în vederea efectuării și prestării orelor în folosul comunității, către Societatea Matsalubris S.R.L.

Art. 8 Sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii se execută după programul de muncă, pe o durată cuprinsă între 50 de ore şi 300 de ore, de maximum 3 ore pe zi, iar în zilele nelucrătoare de 6–8 ore pe zi. În cazul în care contravenientul are posibilitatea să execute sancţiunea în fiecare zi din cursul săptămânii, iar autorităţile publice locale, prin persoanele împuternicite, pot asigura supravegherea activităţii contravenientului, durata maximă de lucru nu poate depăşi 8 ore pe zi.

Art. 9 Supravegherea executării sancţiunii prestării unei activităţi în folosul comunităţii de asigură de către persoanele împuternicite de primar în acest sens, în baza unui program.

Art.10 Contravenientul se prezintă de îndată, dar nu mai târziu de 3 zile de la primirea mandatului de executare, la primarul unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază îşi are domiciliul sau reşedinţa, pentru luarea în evidenţă şi executarea sancţiunii.

Art.11 Primarul, prin persoane împuternicite, va asigura evidenţa sancţiunilor aplicate contravenienţilor şi a executării sancţiunilor.

CAPITOLUL IV. Executarea sancţiunii contravenţionale a prestării unei activităţi în folosul comunităţii în cazul minorului. Drepturi şi obligaţii.

Art.12 Sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii poate fi aplicată şi minorilor, dacă la data săvârşirii faptei au împlinit vârsta de 16 ani. Activitatea se prestează pe o durată cuprinsă între 25 de ore şi 150 de ore.

Art.13  Este interzisă obligarea minorului la prestarea unei activităţi care comportă riscuri sau este susceptibilă să îi afecteze educaţia ori să îi dăuneze sănătăţii sau dezvoltării sale fizice, mentale, spirituale, morale sau sociale. Primarul, în executarea obligaţiei de a aduce la îndeplinire mandatul de executare, stabileşte conţinutul activităţii, condiţiile în care aceasta se realizează şi programul de lucru al minorului.

Art.14 Sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii se execută după programul şcolar al contravenientului, de maximum 3 ore pe zi, iar în zilele nelucrătoare de 6 ore pe zi. În cazul în care contravenientul minor are posibilitatea să execute sancţiunea în fiecare zi din cursul săptămânii, iar autorităţile publice locale, prin persoanele împuternicite, pot asigura supravegherea activităţii contravenientului, durata maximă de lucru nu poate depăşi 6 ore pe zi.

CAPITOLUL V. Sancţiuni

Art.15 În cazul în care contravenientul, cu rea-voinţă, nu se prezintă la primar pentru luarea în evidenţă şi executarea sancţiunii, se sustrage de la executarea sancţiunii după începerea activităţii sau nu îşi îndeplineşte îndatoririle ce îi revin la locul de muncă, judecătoria, la sesizarea primarului, poate înlocui această sancţiune cu sancţiunea amenzii.

           CAPITOLUL VI. Dispoziţii finale

Art.16 Este interzisă stabilirea pentru contravenient a prestării de activităţi în locuri periculoase ori care, prin natura lor, pot pricinui suferinţe fizice sau pot produce daune sănătăţii persoanei. Sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii se execută cu respectarea normelor de protecţie a muncii.

Art.17 Dacă până la punerea în executare a mandatului de executare a sancţiunii prestării unei activităţi în folosul comunităţii sau dacă în timpul executării sancţiunii prestării unei activităţi în folosul comunităţii a intervenit o hotărâre definitivă de condamnare la o pedeapsă privativă de libertate, cu executare, sancţiunea contravenţională nu se mai execută.

            Art.18  In completarea prezentului regulament se aplica prevederile O.G.nr.55/2002, privind regimul juridic al sanctiunii prestarii unei activitati in folosul comunitatii.

                      Președinte de Ședință,                                                        Contrasemnează,

                             Consilier,                                                                     Secretar-General,

                DĂDĂLĂU CONSTANTIN                                  MOREGA DRAGOȘ-GHEORGHE   

 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-                                                        
ROMÂNIA
JUDEȚUL GORJ

COMUNA MĂTĂSARI

CONSILIUL LOCAL

    HOTĂRÂREA NR. 60

Privind declararea stării de insolvabilitate a unor debitori persoane fizice, scoaterea

             Creanțelor fiscale ale acestora din evidența curentă și trecerea în evidență separată

                             Consiliul local al comunei MĂTĂSARI, JUDEȚUL GORJ,

                                                              AVÂND ÎN VEDERE:

               – Referatul de  aprobare la proiectul de  hotarâre ;

               – Raportul de specialitate întocmit de către domnul Cioabă Gheorghe-Daniel –inspector taxe și impozite locale;

               – Prevederile art. 265 alin.(1-4), art. 266 alin.(2) si alin. (3) din Legea nr 207/2015 privind                 Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare;

               – Art.56 din Constitutia Romaniei.

               – În temeiul art. 129, (1), coroborat cu art. 196 alin.(1) lit.”a” din OUG nr.57/2019                 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare:

HOTARĂȘTE:

            Art.1. Se declară starea de insolvabilitate a  debitorilor persoane fizice, conform  anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotarare.

           Art.2. Se aprobă scoaterea din evidența curentă și trecerea în evidența separată a creanțelor debitorilor persoane fizice nominalizați în anexa la prezenta hotărâre.

           Art.3. Primarul şi compartimentul financiar-contabil vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

          Art.4. Prezenta hotărâre se va afişa la sediul instituţiei pentru aducere la cunoştinţă publică    locuitorilor Comunei Mătăsari, județul Gorj şi se comunică, în termenul prevăzut de lege:

       – Instituţiei Prefectului Judeţului Gorj, în vederea verificării legalităţii;

        -Compartimentului buget – contabilitate din cadrul Primăriei comunei Mătăsari, județul Gorj;

       – Primarului comunei Mătăsari, județul Gorj.

    Adoptată astăzi 27 Octombrie 2022  în sedinta ordinară a Consiliului local Mătăsari, cu un nr.de 10 voturi pentru și 2 voturi împotrivă din numărul total de 13 consilieri aflați în exercitiu.

         PREŞEDINTE  ŞEDINŢĂ,                                                    CONTRASEMNEAZĂ,

                CONSILIER                                                                    SECRETAR-GENERAL

       DĂDĂLĂU CONSTANTIN                                          MOREGA DRAGOS-GHEORGHE

  

 ––––––––––––––––-

                                                           Anexa nr.1 la HCL nr.60/27 Octombrie 2022
                          TABEL NOMINAL DEBITORI PERSOANE FIZICE
NR.NUME SI PRENUMESUMA
1SUSA SILVIU ADRIAN13.502
2BARBU IULIAN-MITEL11.713
3IORGA SORIN-COSTEL10.930
4LUPU CATALIN-GABRIEL15.548
5RADUCAN IONELA LILIANA957.295
6CEPOI TEODOR PASTOREL6.148
7CARSTENOIU DANIEL3.500
8DUMITRU CRISTIAN8.598
9BORODA ALIN MARIAN3.946
10CIOABA MARINEL CONSTANTIN6.798
 TOTAL1.037.978,00 lei

                   Președinte de ședință,                                                           Contrasemnează,

                           Consilier,                                                                      Secretar-General,

             DĂDĂLĂU CONSTANTIN                                       MOREGA DRAGOȘ-GHEORGHE

ROMÂNIA

COMUNA MĂTĂSARI

JUDEŢUL GORJ

CONSILIUL LOCAL

                                                                    HOTĂRÂRE NR. 61

Privind Rectificarea Bugetului Local al comunei Mătăsari, județul Gorj, la partea de venituri și cheltuieli pe anul 2022

                                                 Consiliul local al comunei Mătăsari, județul Gorj

                                                                    AVÂND ÎN VEDERE:

Referatul de aprobare din partea domnul Gașpăr Gheorghe –Primarul comunei Mătăsari, înregistrat sub nr.7792/20.10.2022;

Referatul din partea domnului Istudor Ion, contabil șef, în cadrul Primăriei Mătăsari, înregistrat sub nr.7858/21.10.2022;

Prevederile Legii nr.317/2021, privind Bugetul de stat pe anul 2022;

Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În baza prevederilor art.196 alin.1, lit.a, din Ordonanța de Urgență nr.57/2019, privind Codul Administrativ:

                                                                           HOTĂRĂŞTE:

       Art.1 Se aprobă rectificarea Bugetului Local al comunei Mătăsari, județul Gorj, la partea de venituri și cheltuieli pe anul 2022, conform anexei nr.1, ce face parte integrantă din prezenta;

      Art.2 Se aprobă rectificarea Programului de Investiții al comunei Mătăsari, județul Gorj, pe anul 2022, conform anexei nr.2, ce face parte integrantă din prezenta;

      Art.3 Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se va face de către Primarul Comunei Mătăsari și compartimentul Contabilitate din cadrul Primăriei Comunei Mătăsari;     

       Art.4 -Prezenta Hotărâre va fi comunicată:

                   -Instituției Prefectului Județului Gorj;

                   -Primarului Comunei Mătăsari, județul Gorj;

                   -Compartimentului Contabilitate, din cadrul Primăriei Comunei Mătăsari;

        Adoptată astăzi 27 Octombrie 2022‚ în şedinţa ordinară a Consiliului local Mătăsari, cu un nr.de 10 voturi pentru și 2 voturi împotrivă, din totalul de 13 consilieri în funcție.

              PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ,                                                   CONTRASEMNEAZĂ,                  

                        CONSILIER,                                                               SECRETAR-GENERAL,

               DĂDĂLĂU CONSTANTIN                                    MOREGA DRAGOȘ-GHEORGHE

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

ROMANIA

JUDETUL GORJ

COMUNA MATASARI

CONSILIUL LOCAL  MATASARI

      HOTĂRÂREA  NR. 62     

Privind instituirea taxei de salubrizare în cazul prestațiilor de care beneficiază

utilizatorii fără contract de prestări servicii din Comuna Mătăsari și aprobarea

,, Regulamentului de stabilire și aplicare a taxei speciale de salubrizare’’

                                         Consiliul Local al Comunei Mătăsari, Județul Gorj:

Adresa nr.616/30.08.2022 din partea a Societății MATSALUBRIS  SRL, înregistrată în cadrul instituției noastre sub nr.6072/01.09.2022;

Prevederile Hotărârii Consiliului local Mătăsari nr.52/29.09.2022;

Prevederile art.6 alin. (1) lit.k, art.8 alin.(1), art.26 lit.c și alin (3) respectiv alin. (4) și alin. (5) din Legea 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților;

      –   Prevederile Legii nr.207/2015, privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările și completările ulterioare;

       –  Prevederile art. 30 din 273/2006 privind finanțele publice locale, cu completările și modificările ulterioare;

             În baza prevederilor art.196 alin.1, lit.a, din Ordonanța de Urgență nr.57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

                                                                   H O T Ă R Ă Ș T E

        Art.1 –Pe raza administrativ – teritorială a comunei Mătăsari se instituie taxa de salubrizare aplicată pentru prestațiile de care beneficiază individual utilizatorii serviciului public de salubrizare, fără contract de prestări servicii de salubrizare încheiat cu operatorul de servicii de salubrizare.

        Art.2 – (1) Cuantumul taxei de salubrizare în cazul utilizatorilor casnici, persoane fizice fără contract de salubrizare este de 10,21 lei/lună/persoană. Taxa se calculează pentru fiecare persoană care locuiește cel puțin o lună calendaristică în imobil/apartament și se impune conform regulamentului prevăzut în anexa nr.1, ce face parte integrantă la prezenta hotărâre.

                     (2) Cuantumul taxei de salubrizare în cazul utilizatorilor non-casnici, persoane juridice, fără contract de salubrizare este de 184,07 lei/mc/lună, respectiv –525,93 lei/tona/lună. Suma totală de plată /luna se calculează înmulțind taxa lei /mc cu nr. de mc/lună de deșeuri ridicate și transportate de operator, conform cantităților aprobate în caietul de sarcini al Serviciului de Salubrizare ce face obiectul H.C.L.nr.52/29 Septembrie 2022 și se impune conform regulamentului prevăzut în anexa nr.1, ce face parte integrantă la prezenta hotărâre.

       Art.3 – Se aprobă ,,Regulamentul de stabilire și aplicare a taxei de salubrizare’’conform anexei nr.1, ce face parte integrantă la prezenta hotărâre.

        Art.4 -Prezenta Hotărâre va fi comunicată:

                   -Instituției Prefectului Județului Gorj;

                   -Primarului Comunei Mătăsari, județul Gorj;

                   -Compartimentului Contabilitate, din cadrul Primăriei Comunei Mătăsari;

        Adoptată astăzi 27 Octombrie 2022‚ în şedinţa ordinară a Consiliului local Mătăsari, cu un nr.de 10 voturi pentru și 2 voturi împotrivă, din totalul de 13 consilieri în funcție.

   

              PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                CONTRASEMNEAZA,

                       CONSILIER                                                                  SECRETAR-GENERAL,

             DĂDĂLĂU CONSTANTIN                               MOREGA DRAGOȘ-GHEORGHE

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

                                                                                 Anexa nr.1 la H.C.L.nr.62/27 Octombrie 2022

                                                                         REGULAMENTUL 

                                         DE STABILIRE  ȘI APLICARE A  TAXEI DE SALUBRIZARE

       Capitolul 1.Definiții

        Art.1-În cuprinsul prezentului Regulament, următorii termeni au următoarele înțelesuri:

       beneficiar -persoană fizică, persoana fizică autorizată sau asimilată acesteia sau persoana juridică ce locuiește, respectiv își desfășoară activitatea pe teritoriul Comunei Mătăsari și care, indiferent de motiv, nu deține contract de salubrizare;

      beneficiar potențial – persoană fizică, persoana fizică  autorizată sau asimilată acesteia sau persoana juridică ce locuiește, respectiv își desfășoară activitatea pe teritoriul Comunei Mătăsari și care, indiferent de motiv, înregistrează restanțe la plata serviciilor de colectare a deșeurilor menajere de cel puțin 45 zile, cu excepția acelora, care, pe baza unei înțelegeri exprese sau efectuează plăți eșalonate pe alte perioade de timp decat  pe lună;

      contract – acordul de voință încheiat între persoanele fizice, persoana fizică autorizată sau asimilată acesteia sau juridice, pe de-o parte, cu operatorul autorizat, de cealalta parte,  în vederea prestării serviciului de colectare a deșeurilor menajere;

      imobil– imobilul sau partea de imobil unde proprietarul,  chiriașul sau utilizatorul cu orice titlu nu deține contract de salubrizare;

      operator – compartimentul din cadrul Primăriei Comunei Mătăsari care asigură, sau, după caz, persoana juridică ce are in concesiune serviciul de colectare și transport al deșeurilor menajere pe raza Comunei Mătăsari;

      organ de control – Direcția/Compartimentul de control a Primăriei Mătăsari;

      organ de specialitate – Direcția/Compartimentul Tehnic/ă din cadrul Primăriei Comunei Mătăsari;

      taxa – taxe de salubrizare aplicată utilizatorilor fără contract de salubrizare

     Capitolul 2.Reglementări legale.

   Art.2 – Potrivit prevederilor dispozițiilor  art. 30 din Legea nr.273/2006 , privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, Consiliile locale aprobă taxe pentru funcționarea serviciilor publice locale, create in interesul persoanelor fizice si juridice, stabilind cuantumul taxelor anuale si aprobând regulamentul de stabilire a modului de organizare și funcționare a serviciilor publice de interes local, pentru care se propun taxele respective.

   Art.3 –(1) Potrivit prevederilor art.26 alin (1) din Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006 cu modificările și completările ulterioare, pentru asigurarea finanțării serviciului de salubrizare, utilizatorii achită contravaloarea serviciului de salubritate prin:

 1. tarife, in cazul prestațiilor de care beneficiază individual, pe bază de contract de prestare a serviciului de salubrizare

b)   taxe de salubrizare, în cazul prestațiilor de care beneficiază individual fără contract.

    (2)   Astfel, persoanele care nu sunt in relații contractuale cu operatorul de salubritate și produc la rândul lor deșeuri similar cu cei care au contractat aceste servicii, beneficiază in mod fraudulos de aceleasi servicii de care beneficiază și acele persoane care au încheiat contracte pentru aceste servicii, în sensul că și acele reziduri sunt colectate și transportate de operator.

      Capitolul 3.Modul de organizare si funcționare a serviciului de salubrizare

     Art.4 –Modul de organizare și funcționare a serviciului de salubrizare este stabilit prin Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare al Comunei Mătăsari valabil și prin Contractele de delegare a gestiunii  serviciului public de salubrizare a Comunei Mătăsari, în vigoare.

     Art.5- Hotărârile luate de autoritățile deliberative, în legătură cu perceperea taxelor de la beneficiarii plătitori, vor fi comunicate conform prevederilor legale.

      Capitolul 4.Beneficiarii serviciului public de salubrizare pentru care se instituie taxa de salubrizare.

      Art. 6- (1) Veniturile încasate din taxa de salubrizare vor fi evidențiate distinct în contabilitate și vor putea fi folosite numai pentru plata serviciilor de salubrizare prestate de către operator, în afara unor contracte încheiate cu utilizatorii serviciului de salubrizare.

       (2) Beneficiarii serviciului public de salubrizare pentru care se instituie taxa de salubrizare sunt: persoanele fizice, persoanele fizice autorizate sau asimilate acestora și persoanele juridice care nu au încheiat contract de prestări servicii cu operatorul serviciilor publice de salubrizare din Comuna Mătăsari, inclusiv  persoanele fizice, persoanele fizice autorizate sau asimilate acestora și juridice ale căror contracte au fost denunțate în mod unilateral conform prevederilor legale, de către operatorul de servicii publice de salubrizare.

      Capitolul 5. Procedura de calcul și de impunere a taxei

     Art.7– Cuantumul și regimul tarifelor și taxelor de salubrizare, se stabilesc, se ajustează sau se modifică de către autoritățile administrației publice locale, prin Hotărâre a Consiliului Local. În consecintă, cuantumul  taxei de salubrizare este după cum urmează:

  – utilizatorii casnici persoane fizice, fără contract de salubrizare– 10,21 lei/lună/persoană

 – utilizatorii non casnici, persoane juridice fără contract de salubrizare – 184,07 lei/mc/lună, respectiv 525,93 lei/tona/lună

      Art.8-(1) Pentru  persoanele fizice fără contract de salubrizare, taxa se calculeaza pentru fiecare persoană care locuieste cel puțin o lună calendaristică în imobil/ apartament. Impunerea taxei se face pentru proprietarul sau chiriașul titular al contractului de închiriere și utilizatorul cu orice titlu al imobilului, după caz.

        (2)   Numărul de persoane pentru care se face impunerea taxei va fi conform Poziției de Rol de la Registrul Agricol din cadrul Primăriei Comunei Mătăsari.

        (3) În cazul refuzului declarării numărului de persoane, operatorul serviciilor de salubrizare, în colaborare cu Compartimentul Tehnic din cadrul Primariei Comunei Mătăsari, vor stabili numărul de persoane pentru care se va impune taxa din oficiu, conform prevederilor legale.

        (4) Suma totală de plată /lună, în cazul persoanelor juridice si persoanelor fizice autorizate sau asimilate acestora, fără contract de salubrizare, se calculează înmulțind taxa de salubrizare respective, lei/mc cu nr. de mc de deșeuri ridicate si transportate de operator/lună, conform cantităților aprobate în caietul de sarcini al Serviciului de Salubrizare.Impunerea taxei se face pentru beneficiarul persoană juridică și persoana fizică autorizată sau asimilată acesteia, care își desfășoară activitatea.

      Art.9-Cuantumul taxei va fi actualizat în fiecare an. Actualizarea se va realiza concomitent cu actualizarea tarifelor aplicate pentru salubrizarea menajeră facută potrivit reglementărilor legale în vigoare și vor fi aprobate prin Hotărârea Consiliului Local Mătăsari.

     Art.10  -Taxa, în cuntumul stabilit prin prezentul regulament, se aplică pentru fiecare beneficiar și pentru fiecare lună calendaristică.

       Art.11 -Neplata taxei la termenele stabilite atrage după sine, calculul si plata majorărilor de întarziere precum și aplicarea măsurilor de urmarire și executare silită prevazute de O.G. nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscală, republicată. Destinația taxei de salubrizare este acoperirea serviciilor prestate de către operatorul economic (în baza documentelor justificative prezentate și în limita sumei încasate), acoperirea costului colectării taxei respective.

      Art.12 –(1) Aplicarea taxei începe de la 1 a lunii urmatoare identificarii beneficiarului și finalizării procedurilor de comunicare/somare prevăzute anterior.

           (2)    În cazul persoanelor fizice, persoanelor fizice autorizate sau asimilate acestora și juridice ale căror contracte au fost denunțate unilateral de operator, aplicarea taxei începe de la data de 1 a lunii următoare datei la care s-a denunțat contractul de prestari servicii și finalizarea procedurilor de comunicare/somare precizate mai sus.

       Art.13– Aplicarea taxei înceteaza în prima zi a lunii următoare datei în care beneficiarul a prezentat organului de specialitate contractul încheiat cu operatorul.

        Capitolul 6. Procedura de identificare și stabilire a beneficiarilor taxei de salubrizare

       Art.14 – În vederea depistării și identificării persoanelor fizice/juridice beneficiare ai serviciului public de salubrizare și care nu dețin contract de prestări servicii de salubrizare, operatorul serviciului va efectua verificări în teren. Totodată operatorul va solicita sprijinul Primăriei Mătăsari, pentru a determina numărul de persoane dintr-o unitate locativă și datele de identificare ale acestora în vederea constituirii bazei de date. După stabilirea și identificarea persoanelor fizice/juridice beneficiare ai serviciului public de salubrizare care nu au încheiat contractul de prestari servicii, operatorul serviciului de salubritate va proceda la somarea acestora în vederea încheierii contractului de prestari servicii.

       Art.15 –(1) În cazul în care persoanele somate nu se prezintă în termen de maximum 10 zile de la data somării în vederea semnării contractului ori refuză semnarea acestuia, operatorul serviciului de salubritate va stabili și comunica Primăriei Comunei Mătăsari, până la ultima zi lucrătoare a fiecărei luni, lista utilizatorilor identificați fără contract de prestari servicii, sau ale căror contracte au fost reziliate, în vederea instituirii, în sarcina acestora a taxei speciale de salubrizare.

        (2) Lista va conține elemente absolut necesare identificării persoanelor si numărul persoanelor care locuiesc la adresa respectivă ( numele persoanei/denumirea societătii, CNP / CUI, adresa).

        (3) În cazul în care beneficiarii serviciului public de salubritate, persoane fizice sau juridice perfectează contracte de prestari servicii cu operatorul serviciului ulterior stabilirii obligațiilor de plată a taxei de salubritate, aceștia nu mai datorează taxa de salubritate începand cu data de 1 a lunii urmatoare celei în care s-a încheiat contractul, în baza înștiințării în acest sens a Compartimentului Impozite și Taxe Locale Mătăsari.

         (4) În cazul în care persoanele fizice sau juridice nu mai beneficiază de serviciile de salubritate, operatorul va înștiința autoritatea administrației publice locale,  în vederea încetării impunerii de plată.

        Capitolul 7. Efectuarea plăților.

        Art.16.- Operatorul poate solicita plata serviciilor din fondul constituit prin colectarea taxei doar începând cu data de 1 a lunii următoare identificării beneficiarului taxei și a finalizării procedurilor de comunicare/somare.

                          Președinte de Ședință,                                                         Contrasemnează,

                               Consilier,                                                                        Secretar-General,

                  DĂDĂLĂU CONSTANTIN                                     MOREGA DRAGOȘ-GHEORGHE

––––––––––––––––––––––––––––––––––-

ROMÂNIA

JUDETUL GORJ

COMUNA MĂTĂSARI

CONSILIUL LOCAL                                                                                        

HOTĂRÂREA NR. 63

  Privind decontarea contravalorii cheltuielilor de deplasare pentru transportul între localitatea în care funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul Primăriei comunei Mătăsari îşi au domiciliul şi localitatea unde se află locul de muncă al acestora, respectiv comuna Mătăsari, sat Mătăsari, strada Principală, nr.168, jud. Gorj,

precum şi aprobarea procedurii  de decontare a cheltuielilor de deplasare

           Consiliul local al comunei Mătăsari, judeţul Gorj

Având în vedere:

 • Referatul de aprobare înregistrat sub nr.6693/23.09.2022 al primarului comunei Mătăsari, domnul Gașpăr Gheorghe, în calitate de iniţiator al proiectului de hotărâre;
 • Raportul compartimentului de specialitate la proiectul de hotărâre;
 • Prevederile art. 129 alin. 12 din OUG nr. 57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Prevederile art 76 alin. 4 lit.g si art. 142 lit. f din Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare
 • Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Prevederile Codului fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Punctul de vedere al Curții de Conturi a României, nr.919/02.04.2021;

În temeiul art. 139 alin. (1) și ale art. 196 alin. (1) lit. ”a” din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

                                                   HOTĂRĂȘTE:

    Art.1. Începând cu data adoptării prezentei hotărâri se aprobă decontarea contravalorii cheltuielilor de deplasare pentru transportul între localitatea în care funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul Primăriei comunei Mătăsari îşi au domiciliul şi localitatea unde se află locul de muncă al acestora, respectiv comuna Mătăsari, sat Mătăsari, strada Principală, nr.168, județul Gorj.

    Art. 2. Decontarea se aprobă pentru salariaţii care au domiciliul în altă localitate decât localitatea unde se află locul de muncă al acestora, respectiv comuna Mătăsari, sat Mătăsari, strada Principală, nr.168, judeţul Gorj.

    Art.3. Sumele vor fi decontate din bugetul local al comunei Mătăsari, în baza documentelor justificative, conform legislaţiei de specialitate.

    Art.4.  Se aprobă procedura de decontare a contravalorii cheltuielilor de deplasare pentru transportul între localitatea în care funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul Primariei comunei Mătăsari îşi au domiciliul si localitatea unde se află locul de muncă al acestora, respectiv comuna Mătăsari, sat Mătăsari, strada Principală, nr.168, judeţul Gorj, conform Anexei 1 care face parte integranta din prezenta hotărâre.

                Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Primarul comunei Mătăsari, prin Compartimentele Contabilitate şi Resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Mătăsari.                        

                Art.6 -Prezenta Hotărâre va fi comunicată:

                   -Instituției Prefectului Județului Gorj;

                   -Primarului Comunei Mătăsari, județul Gorj;

                   -Compartimentului Contabilitate și Resurse umane, din cadrul Primăriei Comunei Mătăsari;

        Adoptată astăzi 27 Octombrie 2022‚ în şedinţa ordinară a Consiliului local Mătăsari, cu un nr.de 10 voturi pentru și 2 voturi împotrivă, din totalul de 13 consilieri în funcție.

                                                              

   Președinte de Ședință,                                               Contrasemnează,

                    CONSILIER,                                                 SECRETAR-GENERAL,

          DĂDĂLĂU CONSTANTIN                                 MOREGA DRAGOȘ-GHEORGHE

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

                                                                            Anexa  la HCL nr.63/27 Octombrie 2022

   Procedura  privind decontarea contravalorii cheltuielilor de deplasare pentru transportul între localitatea în care functionarii publici si personalul contractual din cadrul Primariei comunei Mătăsari îşi au domiciliul si localitatea unde se află locul de muncă al acestora, respectiv comuna Mătăsari, sat Mătăsari, strada Principală, nr.168, județul Gorj

I.DOCUMENTE DE REFERINȚĂ -LEGISLAȚIA APLICABILĂ

Legislație principală:

Prevederile OUG nr. 57/2019, privind Codul admnistrativ cu modificarile si completarile ulterioare;

Prevederile Codului fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;

Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, republicata,  cu modificarile si completarile ulterioare.

II. SCOPUL PROCEDURII

Scopul acestei proceduri constă in:

stabilirea unui set unitar de reguli privind decontarea contravalorii cheltuielilor de deplasare pentru transportul între localitatea în care functionarii publici si personalul contractual din cadrul Primariei comunei Mătăsari îşi au domiciliul si localitatea unde se află locul de muncă al acestora, respectiv comuna Mătăsari, sat Mătăsari, strada Principală, nr.168, judeţul Gorj.

III . DOMENIUL DE APLICARE AL PROCEDURII

Prezenta procedură se aplică la nivelul Primăriei comunei Mătăsari, tuturor solicitărilor formulate de către funcţionarii publici şi personalul contractual pentru transportul între localitatea în care acestia îşi au domiciliul si localitatea unde se află locul de muncă al acestora, respectiv comuna Mătăsari, sat Mătăsari, strada Principală, nr.168, judeţ Gorj.  

V. DESCRIEREA PROCEDURII

   Decontarea cheltuielilor de transport se face în baza cererii de decontare în format tipizat, prevăzută în Anexa 1, care face parte integrantă din prezenta procedura.

   Verificarea documentelor justificative şi calcularea sumei aferente lunii pentru care se face decontul se realizează de către compartimentul financiar-contabilitate si resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Mătăsari, fiind aprobate de primarul comunei Mătăsari.

Cererea de decontare se întocmeşte, lunar, până pe data de 5 a lunii următoare şi va fi însoţită, obligatoriu, de următoarele documente:

copia cărţii de identitate;

oferta firmelor de transport din care rezultă valoarea pretului platit pe bilet, pentru transportul în comun acreditat pe traseele respective ( dus-intors ),  iar în cazul în care nu există transport în comun, se va aplica tariful similar de la traseele la care există transport în comun, pentru un numar egal de kilometri.

pontajul lunar din care rezulta numarul de zile de prezența la serviciu si pentru care se va face decontarea.

Documentele prevăzute la punctul 1 vor fi depuse de functionarii publici si personalul contractual din cadrul Primariei comunei Mătăsari, la prima cerere de solicitare a contravalorii cheltuielilor de deplasare pentru transportul între localitatea în care acestia îşi au domiciliul si localitatea unde se află locul de muncă al acestora sau atunci cand intervin modificări.

           VI DISPOZIȚII  FINALE

Prezenta procedură se aplică începând cu data aprobării de către conducătorul instituției, prin emiterea dispozitiei.

 Prezenta procedura are caracter obligatoriu pentru persoanele care solicită decontarea contravalorii cheltuielilor de deplasare pentru transportul între localitatea în care functionarii publici și personalul contractual din cadrul Primariei comunei Mătăsari îşi au domiciliul si localitatea unde se află locul de muncă al acestora, respectiv comuna Mătăsari, sat Mătăsari, strada Principală, nr.168, judeţul Gorj.

 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                            CONTRASEMNEAZĂ,

            CONSILIER,                                                             SECRETAR-GENERAL,

  DĂDĂLĂU CONSTANTIN                                    MOREGA DRAGOȘ-GHEORGHE

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Anexa 1

                                                DOMNULE PRIMAR,

              Subsemnatul,….…………………………………, angajat al Unității Administrativ Teritoriale comuna Mătăsari, vă rog a-mi aproba, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local Mătăsari nr._____/_________2022, decontarea cheltuielilor de transport dus-întors, de la domiciliu la locul de muncă, având în vedere că domiciliez în localitatea …………………………, situată la ………… km distanţă faţă de localitatea Mătăsari, unde îmi desfăşor activitatea.

   

              Data                                                                                         Semnătura

                          DOMNULUI PRIMAR AL COMUNEI MĂTĂSARI

Tabel

cu angajatii Primariei Comunei Mătăsari care au domiciliul in altă localitate și sunt în situația de a face naveta până la locul de muncă, respectiv Comuna Mătăsari, județul Gorj

Nr. crt.Nume si prenumeLocalitatea de domiciliu
1Morega Dragos- GheorgheTg-Jiu
2Codita Laurentiu-ConstantinTg-Jiu
3Coltan Simona-ElenaTg-Jiu
4Paicu ElenaTelesti
5Rasoveanu Marius-IrinelTelesti
6Cioaba Gheorghe – DanielMotru
7Bucurescu Ana-EugeniaMotru
8Istudor IonTismana

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ROMÂNIA                                                                                                        

JUDETUL GORJ

COMUNA MĂTĂSARI

CONSILIUL LOCAL

         HOTĂRÂREA NR. 64

  Privind aprobarea depunerii proiectului ,,Înființare centru de colectare prin aport voluntar în comuna Mătăsari, județul Gorj”

            Consiliul local al comunei Mătăsari, judeţul Gorj

      Având în vedere:

 • Referatul de aprobare înregistrat sub nr.7719/19.10.2022 al primarului comunei Mătăsari, domnul Gașpăr Gheorghe, în calitate de iniţiator al proiectului de hotărâre;
 • Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre, întocmit de către domnul Rasoveanu Marius-Irinel –inspector urbanism în cadrul Primăriei Comunei Mătăsari;
 • Programul Național de Redresare și Reziliență –Componenta C3 –Managementul deșeurilor, apelul de proiecte PNRR/2022/C3/S/I.1.A și condițiile specifice de accesare a fondurilor stabilite prin Ghidul Specific;
 • Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Prevederile art.129, alin.2, lit.b, alin.4, lit.d, alin.14 din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (1) și ale art. 196 alin. (1) lit. ”a” din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

                                                   HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă: a) participarea/depunerea proiectului ,,Înființare centru de colectare prin aport voluntar în comuna Mătăsari, județul Gorj, în cadrul PNRR –Componenta C3 –Managementul deșeurilor;

                 b) descrierea proiectului privind necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiției, nr.de locuitori deserviți de proiect și caracteristici tehnice (lungimi, arii, volume, capacități, etc.) conform Anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre;

                 c) cheltuielile legate de proiect, respectiv valoarea maximă eligibilă a proiectului în sumă de 3.720.645,57 lei, fără TVA, precum și aprobarea cofinanțării, respectiv finanțarea cheltuielilor neeligibile care asigură implementarea proiectului, astfel cum acestea vor rezulta din documentațiile tehnico-economice/contractul de lucrări ce se va elabora și depune în etapa de implementare;

                 d) ca în cazul obținerii finanțării: -lucrările să fie prevăzute în bugetul UAT comuna Mătăsari, pentru perioada de realizare a investiției, UAT comuna Mătăsari suportând cheltuielile de mentenanță a investiției aferente proiectului, pe o perioadă de minim 5 ani de la data efectuării ultimei plăți;

 Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Primarul comunei Mătăsari, prin compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei comunei Mătăsari. 

             Art.3. Se împuternicește Primarul comunei Mătăsari, să reprezinte UAT Comuna Mătăsari în relația cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și să semneze orice documente necesare depunerii și implementării Proiectului.        

           Art.4 -Prezenta Hotărâre va fi comunicată:

                   -Instituției Prefectului Județului Gorj;

                   -Primarului Comunei Mătăsari, județul Gorj;

                   -Compartimentelor de Specialitate din cadrul Primăriei Comunei Mătăsari, județul Gorj;

        Adoptată astăzi 27 Octombrie 2022‚ în şedinţa ordinară a Consiliului local Mătăsari, cu un nr.de 12 voturi pentru din totalul de 13 consilieri în funcție.

 Președinte de Ședință,                                                  Contrasemnează,

                   Consilier,                                                              Secretar-General,               

        DĂDĂLĂU CONSTANTIN                                  MOREGA DRAGOȘ-GHEORGHE

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

                                                             Anexa nr. 1 la HCL NR.64/27 Octombrie  2022

DESCRIEREA INVESTITIEI

,,Înfiintare centru de colectare prin aport voluntar in comuna Matasari”

          U.AT. Comuna Mătăsari va depune proiectul ,,Înfiintare centru de colectare prin aport voluntar in comuna Mătăsari”, prin care se vor derula activitati/actiuni specifice pentru infiintarea unui centru de colectare prin aport voluntar ce va asigura colectarea separata a deșeurilor care nu pot fi colectate in sistem .,door-to-door”. respectiv deșeuri reciclabile și biodeșeuri care nu pot fi colectate in pubelele individuale, precum și fluxurile speciale de deșeuri –deșeuri voluminoase, deșeuri textile, deșeuri din lemn, mobilier, deșeuri din anvelope, deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii uzate, deșeuri periculoase, deșeuri de cadavre animale, deșeuri de gradina, deșeuri din constructii și demolari.

          Necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiției:

        Obiectivul principal al legislatiei europene referitoare la deșeuri este acela de a intensifica reciclarea și reutilizarea deșeurilor. Legislația Uniunii Europene obligă statele membre să recicleze și să reutilizeze mai multe categorii de deșeuri. De exemplu, vehicule avariate, uleiuri uzate, deșeuri electrice și electronice, baterii și deșeuri de ambalaje. In vederea reducerii impactului deșeurilor asupra mediului și a economisirii resurselor naturale și energetice, sunt necesare schimbari și adaptări in gestionarea și colectarea deșeurilor menajere și introducerea unui sistem de colectare selectivă.

         La nivelul Comunei Mătăsari, a fost identificată necesitatea modernizarii sistemului de gestionare a deseurilor prin infiintarea unei structuri noi de colectare care sa incurajeze populatia și agenții economici sa contribuie la conservarea și refolosirea resurselor existente, în vederea protejării mediului in care trăim.

          Proiectul propus de U.A.T. Comuna Mătăsari este in concordanta cu obiectivul general stabilit prin apelul de proiecte PNRR/ 2022/C3/S/I.1.A, respectiv accelerarea procesului de extindere și modemizare a sistemelor de gestionare a deșeurilor in România cu accent pe colectarea separată, masuri de prevenire, reducere, reutilizare și valorificare in vederea conformarii cu directivele aplicabile și tranzitiei la economia circulara.

Beneficii directe și indirecte ale investitiei la nivelul comunitatilor:

• Evitarea formarii zonelor necontrolate de depozitare a deșeurilor;

• Asigura sustenabilitate prin valorificarea deșeurilor reciclabile;

• Reducerea cantitatii de deșeuri depozitate;

• Producere compost care poate fi utilizat în agricultura;

• Contribuie la scaderea anuala a gazelor cu efect de sera;

• Impact social și cultural;

• Reducerea riscului pentru sanatate și mediu;

• Reducerea costurilor de depozitare a deșeurilor;

• Reducerea poluarii vizuale, a zgomotului și a mirosurilor;

• imbunatatirea calitatii aerului;

Pe langa reducerea riscurilor de sanatate asociate cu poluarea cauzata de eliminarea ilegala a deșeurilor, noul sistem pentru deșeuri solide va purifica mediul, va reduce cantitatea de deșeuri produsa și va spori atractivitatea judetului în ansamblu pentru potentialii investitori.

Numarul de locuitori deserviti de proiect:

Prin proiect vor fi deserviti toti locuitorii comunei Mătăsari, in numar de 5027, conform ultimului recesământ validat.

Caracteristici tehnice ( lungimi, arii, volumee, capacitati, etc.)

U.A.T. Comuna Mătăsari va pune la dispozitie un teren în suprafata minim necesara pentru implementarea proiectului, respectiv 2 418,85 mp pe care se vor executa urmatoarele lucrari:

– Platforma carosabila pentru amplasarea containerelor de tip ab-roll pentru deșeuri și circulatia autoturismelor cetatenilor care aduc deșeuri, respectiv a camioanelor (captractor) care aduc/ridica containerele de mai sus;

– Platforma betonata pentru amplasarea containerelor de tip baraca;

– Canalizare pentru colectarea apelor pluviale;

– Zona verde cu gazon și plantatie perimetrala de protectie;

– Copertina pe structura metalica ușoara (conform proiect de rezistenta) pentru protectia containerelor deschise;

– Împrejmuire a amplasamentului cu gard din panouri bordurate prinse pe stalpi rectangulari din otel, cu poarta de acces culisanta -actionare manuala;

– in zona de acces principală se va monta un cantar carosabil pentru camioane (cap-tractor);

Pe langa lucrarile de amenajare descrise mai sus, platforma va fi prevazuta cu urmatoarele dotari:

– Container de tip baraca pentru administratie -supraveghere, prevazut cu un mic depozit de scule și doua grupuri sanitare, unul pentru angajatul platformei, altul pentru cetatenii care aduc deșeuri;

– Container de tip baraca, frigorific, pentru cadavre de animale mici de casa (pisici, caini, pasari);

Suprastructura:

      Copertina este o structura metalica ușoara alcatuita din 9 stalpi situati la interax de cate 5.0m, prevazuti la partea superioara cu grinzi în consola de cate 4.50m de o parte și de alta. Stalpii au sectiunea transversala sub forma de cruce, fiind alcatuiti din cate 2 profile ortogonale IPE450 sudate între ele. Grinzile în consola sunt alcatuite din profile IPE360. Pe directie longitudinala s­au prevazut grinzi de montaj și rigidizare alcatuite din profile IPE I 60. Pentru rigidizarea structurii la nivelul învelitorii s-au prevazut contravîntuiri alcatuite din bare F25. Executia structurii presupune realizarea uzinata a ansamblelor stalpilor și grinzilor și montajul acestora pe șantier prin îmbinari cu șuruburi.

        Învelitoarea se va realiza din tabla trapezoidală cu cute de 45-85 mm, fixata pe panele alcatuite din profile Z, profile IPE sau U, dimensionate la încarcarile climaterice de la nivelul învelitorii precum și la greutatea proprie a acesteia.

Infrastructura:

      Sistemul de fundare ales este cel de fundatii izolate sub stalpii structurii. Fundatiile sunt alcatuite din blocuri de fundare cu dimensiunea de 3.00×3.00m și cuzineti cu dimensiunea de 2.00×2.00m.

       Atat înaltimea blocurilor de fundare, cat și cea a cuzinetilor este de 50cm. Adancimea de fundare ( inclusiv stratul de egalizare de 10cm de sub blocul de fundare) este de -1.50m fata de cota ±0.00 a structurii (fata de cota platformei amanajate). Fundatiile sunt armate cu bare independente  F 12/20/ 15 dispuse.

Beneficii directe și indirecte la nivelul comunitatilor:

• Evitarea formarii zonelor necontrolate de depozitarea a deșeurilor;

• Asigura sustenabilitate prin valoriftcarea deșeurilor reciclabile

• Reducerea cantitatii de deșeuri depozitate

• Producere de energie verde din biogaz

• Producere compost care poate fi utilizat în agricultura

• Contribuie la scaderea anuala a gazelor cu efect de sera

• Impact social și cultural

• Reducerea riscului pentru sanatate și mediu

• Reducerea costurilor de depozitare a deșeurilor

• Reducerea poluarii vizuale, a zgomotului și a mirosurilor

• imbunatatirea calitatii aerului

• Valorificarea materialelor, energetică și productia de compost

         Pe langa reducerea riscurilor de sanatate asociate cu poluarea cauzata de eliminarea ilegala a deșeurilor, noul sistem pentru deșeuri solide va purifica mediul, va reduce cantitatea de deșeuri produsă și va spori atractivitatea judetului in ansamblu pentru potentialii investitori.

Inspector Urbanism,

Rasoveanu Marius Irinel

            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                            CONTRASEMNEAZĂ,

                        CONSILIER,                                           SECRETAR-GENERAL,

              DĂDĂLĂU CONSTANTIN                   MOREGA DRAGOȘ-GHEORGHE

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ROMÂNIA

JUDEŢUL GORJ

COMUNA MĂTĂSARI

CONSILIUL LOCAL

                                                                HOTĂRÂREA  NR. 65     

Privind împuternicirea Primarului comunei Mătăsari în vederea încheierii unui contract de asistenţă/reprezentare juridică  privind  reprezentarea intereselor Consiliului local Mătăsari, în dosarul nr.2816/95/2022 aflat pe rolul Tribunalului Gorj

                                                              Consiliul local Mătăsari,

                                                                    Având în vedere:

–    Referat de aprobare al primarului comunei Mătăsari înregistrat sub nr.7718/19.10.2022;

–  Referatul nr.7791/20.10.2022 întocmit de către compartimentul juridic din cadrul Primăriei comunei Mătăsari;

–   Prevederile art.I alin.2, lit.b din O.U.G nr.26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative;

–    Prevederile art.80 şi următoarele, art.151 din Codul de procedură civilă;

–  Prevederile art.1 alin 8 şi ale art.3 alin 1 din Legea contenciosului administrativ nr.554/2004 cu modificările şi completările ulterioare;

–   Prevederile art.109, art.196 alin (1), lit.a, art.197 alin (1)  din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

             În temeiul art.129 alin (1) şi alin (14) din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:

H O T Ă R Ă Ş T E:

          Art. 1. Se împuterniceşte/mandatează Primarul comunei Mătăsari, judeţul Gorj, domnul Gaşpăr Gheorghe, în vederea încheierii unui contract de asistenţă/reprezentare juridică în limita sumei de 3.000 lei, cu un apărător ales pentru reprezentarea în faţa instanţei de judecată a intereselor Consiliului local Mătăsari, în dosarul nr.2816/95/2022 aflat pe rolul Tribunalului Gorj.

           Art. 2. Atribuţia de reprezentare prevăzută la art.1 se exercită în numele Consiliului local Mătăsari, de către un apărător ales printr-un contract de asistenţă juridică/reprezentare semnat de către Primarul comunei Mătăsari şi va fi acordat inclusiv pentru formularea de întâmpinări, excepţii, concluzii scrise, cereri de probatorii, acte de renunţare la judecată precum şi promovarea unor căi de atac ordinare sau extraordinare.

           Art.3. Începând cu data adoptării prezentei hotărâri, prevederile Hotărârii Consiliului local Mătăsari nr.57/29.09.2022 îşi încetează aplicabilitatea.

     Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Primarul comunei Mătăsari, prin Compartimentul Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Mătăsari.                        

                Art.6 -Prezenta Hotărâre va fi comunicată:

                   -Instituției Prefectului Județului Gorj;

                   -Primarului Comunei Mătăsari, județul Gorj;

                   -Compartimentului Contabilitate, din cadrul Primăriei Comunei Mătăsari;

          Adoptată astazi 27 Octombrie 2022, în ședința ordinară a Consiliului Local Matasari, cu un nr.de 10 voturi pentru și 2 voturi împotrivă din numărul total de 13 consilieri în funcție.

   

              PRESEDINTE DE SEDINTA,                                               CONTRASEMNEAZA,

                         CONSILIER                                                                 SECRETAR-GENERAL,

                  DĂDĂLĂU CONSTANTIN                                 MOREGA DRAGOȘ-GHEORGHE