Hotărâri de consiliu Mătăsari, ianuarie 2021

Loading

ROMÂNIA

JUDETUL GORJ

COMUNA MĂTĂSARI

CONSILIUL LOCAL

                    HOTĂRÂREA  NR. 1

           Privind reactualizarea H.C.L. nr.19/26 noiembrie 2020 prin care au fost acordate

          burse elevilor din Învățământul preuniversitar de stat ai Colegiului Tehnic Matasari;

      CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MĂTĂSARI

      Având în vedere:

    -Prevederile Ordinului nr.5576/07.10.2011, actualizat, privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din invatamantul preuniversitar de stat;

    -Prevederile H.G.nr.1064/04 decembrie 2020, pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de performanță, de merit, de studiu sau de ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, cu frecvență, care se acordă în anul școlar 2020-2021;

    -Conform art.82, alin.1 din Legea Educației naționale nr.1/2011, Consiliile Locale ale unităților administrative teritoriale au obligația ca annual să adopte o hotărâre privind stabilirea cuantumului și numărului celor patru categorii de burse pentru elevi:performanță, merit, studiu și ajutor social;     

     -În baza prevederilor art.196 alin.1, lit.a, din Ordonanța de Urgență nr.57/2019, privind Codul Administrativ;

            HOTĂRĂȘTE:

       Art.1 Se aprobă reactualizarea H.C.L. nr.19/26 noiembrie 2020, privind acordarea unor burse elevilor din învățământul preuniversitar de stat din cadrul Colegiului Tehnic Matasari și de asemenea stabilirea cuantumului acestora pentru cele patru categorii de burse: performanță, merit, studiu și ajutor social, pentru anul școlar 2020-2021, în sensul că se stabilește cuantumul pentru fiecare categorie în parte de 100 lei/elev, în conformitate cu prevederile H.G. nr.1064/04 decembrie 2020;     

       Art.2. Prezenta hotărâre se va afişa la sediul instituţiei pentru aducere la cunoştinţă publică locuitorilor Comunei Mătăsari, județul Gorj şi se comunică, în termenul prevăzut de lege:

          – Instituţiei Prefectului Judeţului Gorj, în vederea verificării legalităţii;

          – Primarului comunei Mătăsari, județul Gorj;

          – Colegiului Tehnic Mătăsari;

   Adoptată astăzi 26 Ianuarie 2021‚ în şedinţa ordinară a Consiliului local Mătăsari, cu votul pentru a 13 consilieri din numarul total de 13 consilieri în funcție.

            Preşedinte de şedinţă,                                                                     Contrasemnează

                   Consilier                                                                                  Secretar-General,

                  Buzărin Ion                                                                             Morega Dragoș-Gheorghe

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ROMÂNIA     

JUDEȚUL GORJ

COMUNA MĂTĂSARI

CONSILIUL LOCAL

                                    HOTĂRÂREA   NR. 2

  Privind aprobarea”Rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular pentru anul școlar 2021/2022, privind structura rețelei  școlare propusă să funcționeze în anul școlar următor”

             Consiliul local al comunei Mătăsari ,judetul Gorj

             Având în vedere:

           Adresa nr.24645/29 decembrie 2020, din partea Inspectoratului Școlar Județean Gorj, înregistrată în cadrul instituției noastre sub nr.197/11.01.2021, prin care a fost acordat avizul conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2021-2022;

         Prevederile Ordinului Ministerului Educației Naționale nr.5599/21.09.2020, pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat;

         Referatul de Aprobare la proiectul de hotărâre;

         Prevederile art.61, alin.2 din Legea nr.1/2011, privind Educația Națională, cu modificările și completările ulterioare;    

         În baza prevederilor art. 196 alin 1, lit. a, din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul Administrativ:                                 

                                                                     HOTĂRĂȘTE:

     Art. 1. Se aprobă”Rețeaua unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular pentru anul școlar 2021/2022, privind structura rețelei școlare propusă să funcționeze în anul școlar următor”, după cum urmează:  -Colegiul Tehnic Mătăsari, Corp A și Corp B:

                         -Învățământ primar

                         -Învățământ gimnazial

                         -Învățământ liceal –teoretic   și  -tehnologic

                         -Învățământ profesional

                         -Învățământ profesional dual

                         -Grădinița cu Program Normal Mătăsari

                         -Învățământ preșcolar- grupe cu program normal

                         -Învățământ preșcolar- grupe cu program prelungit

         Art.2. Prezenta hotărâre se va afişa la sediul instituţiei pentru aducere la cunoştinţă publică locuitorilor Comunei Mătăsari, județul Gorj şi se comunică, în termenul prevăzut de lege:

          – Instituţiei Prefectului Judeţului Gorj, în vederea verificării legalităţii;

          – Primarului comunei Mătăsari, județul Gorj;

          – Inspectoratului Școlar al județului Gorj;

          – Colegiului Tehnic Mătăsari;

   Adoptată astăzi 26 Ianuarie 2021‚ în şedinţa ordinară a Consiliului local Mătăsari, cu votul pentru a 13 consilieri din numarul total de 13 consilieri în funcție.

            Preşedinte de şedinţă,                                                                    Contrasemnează

                   Consilier                                                                                 Secretar-General,

                  Buzărin Ion                                                                             Morega Dragoș-Gheorghe

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

ROMÂNIA

JUDEȚUL  GORJ                                                                                                          

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  MĂTĂSARI                                                                                   

HOTĂRÂREA Nr. 3

          privind aprobarea participării UAT Comuna Mătăsari în cadrul  proiectului ”Digitalizarea  

                   Colegiului Tehnic Mătăsariîn cadrul Programul Operațional Competitivitate

                            2014-2020, aprobarea cheltuielilor neeligibile și a cofinanțării acestuia

Având în vedere:

 • Ghidul solicitantului –  Axa prioritară 2 – Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitive, Prioritatea de investiții 2c. – Consolidarea aplicaţiilor TIC pentru e-guvernare, e-învăţare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate, Obiectiv Specific OS 2.4 – Creşterea gradului de utilizare a Internetului, Acţiunea 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE, Apel : POC/882/2/4/Îmbunatățirea conținutului digital şi a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate si e-cultură/4/Îmbunatățirea conținutului digital şi a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate si e-cultură;
 • Anexa nr. 7  – Bugetul defalcat al proiectului;
 • Acordul de parteneriat;
 • Raportul de specialitate întocmit de către domnul Istudor Ion –contabil șef în cadrul Primăriei Comunei Mătăsari, județul Gorj, înregistrat sub nr.617/26.01.2021;
 •  Rapoartele de avizare ale comisiilor pe domenii de specialitate;
 •  În baza prevederilor art.196 alin.1, lit.a, din Ordonanța de Urgență nr.57/2019, privind Codul Administrativ;                                                        

                                                            H O T Ă R Ă Ş T E:

          Art.1. Se aprobă proiectul Digitalizarea Colegiului Tehnic Mătăsari în cadrul Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 2 – Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitive, Prioritatea de investiții 2c. – Consolidarea aplicaţiilor TIC pentru e-guvernare, e-învăţare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate, Obiectiv Specific OS 2.4 – Creşterea gradului de utilizare a Internetului, Acţiunea 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE, Apel : POC/882/2/4/Îmbunatățirea conținutului digital şi a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate si e-cultură/4/Îmbunatățirea conținutului digital şi a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate si e-cultură

Art.2. Se aprobă acordul de parteneriat dintre Colegiului Tehnic Mătăsari și UAT Comuna Mătăsari în cadrul proiectului  Digitalizarea Colegiului Tehnic Mătăsari

Art.3. Se aprobă valoarea totală a proiectului  Digitalizarea Colegiului Tehnic Mătăsariîn cuantum de 553,423,20 lei (inclusiv TVA).

Art.4. Se aprobă contribuția proprie în proiect a sumei de 16.000 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului – 5.000 lei audit financiar și 11.000 lei consultanță management și achiziții.

Art.5.  Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului  Digitalizarea Colegiului Tehnic Mătăsari, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local al comunei Mătăsari

Art.6. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art.7. Se împuternicește domnul, ILIESCU VASILE să semeneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele parteneriatului dintre Colegiului Tehnic Mătăsari și UAT Comuna Mătăsari 

         Art.8 Prezenta hotărâre se va afişa la sediul instituţiei pentru aducere la cunoştinţă publică locuitorilor Comunei Mătăsari, județul Gorj şi se comunică, în termenul prevăzut de lege:

        -Instituţiei Prefectului Judeţului Gorj, în vederea verificării legalităţii;

        -Compartimentului buget –contabilitate din cadrul Primăriei comunei Mătăsari, județul Gorj;

        -Primarului comunei Mătăsari, județul Gorj;

Adoptată astăzi 26 ianuarie 2021‚ în şedinţa ordinară a Consiliului local Mătăsari, cu votul pentru a 13 consilieri din numarul total de 13 consilieri în functie.

       PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                          CONTRASEMNEAZĂ

             BUZĂRIN ION                                                SECRETAR GENERAL,

                                                                             MOREGA DRAGOȘ-GHEORGHE

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ROMÂNIA

JUDEȚUL  GORJ                                                                                                         

CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI  MĂTĂSARI                                                                                     

HOTĂRÂREA Nr.  4

                  privind aprobarea participării Colegiului Tehnic Mătăsari în cadrul  proiectului                   

 ” Digitalizarea Colegiului Tehnic Mătăsariîn cadrul Programul Operațional Competitivitate  

                         2014-2020, aprobarea cheltuielilor neeligibile și a cofinanțării acestuia

Având în vedere:

 • Ghidul solicitantului –  Axa prioritară 2 – Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitive, Prioritatea de investiții 2c. – Consolidarea aplicaţiilor TIC pentru e-guvernare, e-învăţare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate, Obiectiv Specific OS 2.4 – Creşterea gradului de utilizare a Internetului, Acţiunea 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE, Apel : POC/882/2/4/Îmbunatățirea conținutului digital şi a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate si e-cultură/4/Îmbunatățirea conținutului digital şi a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate si e-cultură
 • Anexa nr. 7  – Bugetul defalcat al proiectului
 • Acordul de parteneriat
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor pe domenii de specialitate;
 • În baza prevederilor art.196 alin.1, lit.a, din Ordonanța de Urgență nr.57/2019, privind Codul Administrativ;                                                      

                                                           H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Se aprobă proiectul  Digitalizarea Colegiului Tehnic Mătăsari în cadrul Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 2 – Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitive, Prioritatea de investiții 2c. – Consolidarea aplicaţiilor TIC pentru e-guvernare, e-învăţare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate, Obiectiv Specific OS 2.4 – Creşterea gradului de utilizare a Internetului, Acţiunea 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE, Apel : POC/882/2/4/Îmbunatățirea conținutului digital şi a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate si e-cultură/4/Îmbunatățirea conținutului digital şi a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate si e-cultură

Art.2. Se aprobă acordul de parteneriat dintre Colegiului Tehnic Mătăsari și UAT Comuna Mătăsari în cadrul proiectului  Digitalizarea Colegiului Tehnic Mătăsari”.

Art.3. Se aprobă valoarea totală a proiectului  Digitalizarea Colegiului Tehnic Mătăsariîn cuantum de 553,423,20 lei (inclusiv TVA).

Art.4. Se aprobă contribuția proprie în proiect a sumei de 16.000 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului – 5.000 lei audit financiar și 11.000 lei consultanță management și achiziții.

Art.5.  Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului  Digitalizarea Colegiului Tehnic Mătăsari, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local al comunei Mătăsari

Art.6. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art.7. Se împuternicește ILIESCU VASILE să semeneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele parteneriatului dintre Colegiului Tehnic Mătăsari și UAT Comuna Mătăsari 

           Art.2. Prezenta hotărâre se va afişa la sediul instituţiei pentru aducere la cunoştinţă publică locuitorilor Comunei Mătăsari, județul Gorj şi se comunică, în termenul prevăzut de lege:

        -Instituţiei Prefectului Judeţului Gorj, în vederea verificării legalităţii;

        -Compartimentului buget –contabilitate din cadrul Primăriei comunei Mătăsari, județul Gorj;

       – Primarului comunei Mătăsari, județul Gorj;

Adoptată astăzi 26 Ianuarie 2021‚ în şedinţa ordinară a Consiliului local Mătăsari, cu votul pentru a 13 consilieri din numarul total de 13 consilieri în functie.

          PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                         CONTRASEMNEAZĂ

                   BUZĂRIN ION                                         SECRETAR GENERAL,

                                                                             MOREGA DRAGOȘ-GHEORGHE

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

JUDEȚUL GORJ

COMUNA MĂTĂSARI

CONSILIUL LOCAL

         HOTĂRÂREA  NR. 5

    Privind aprobarea Planului de lucrări ce vor fi efectuate în anul 2021 de către persoanele apte

            de muncă, beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr.416/2001, privind venitul

                          minim garantat modificată prin Legea nr 276/24 Decembrie 2010

       CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MĂTĂSARI -JUDETUL GORJ

 Având în vedere;

-Proiectul de Hotărâre initiat de domnul Primar al Comunei Matasari Gheorghe Gașpăr;

-Referatul nr.577/25.01.2021, întocmit de compartimentul Asistență Socială;

-Prevederile art. 6 alin 2 punctul 7  din Legea nr. 416/2001, privind venitul minim garantat așa cum a fost modificat prin Legea nr 276/24 decembrie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare;

-Prevederile art.23 din H.G.R. nr. 1010/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.416/2001, privind venitul minim garantat,cu modificarile ulterioare;

-Prevederile Legii nr.52/2003, privind transparența decisională în administrația publică;

În baza prevederilor art.196 alin.1, lit.a, din Ordonanța de Urgență nr.57/2019, privind Codul Administrativ;

                     HOTĂRĂȘTE:

 Art.l. -Se aprobă Planul de lucrări ce vor fi efectuate în anul 2021 de către persoanele apte de muncă, beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, potrivit anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. -Secretarul comunei va comunica în termen legal prezenta hotărâre către:

           -Instituția Prefectului Județului Gorj, pentru controlul legalității;

           -Primarului comunei Mătăsari;

   Prezenta Hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a consiliului local din data de 26 Ianuarie 2021 cu un număr de 13 voturi ,, pentru ”, din totalul de 13 consilieri în exercițiu.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                      CONTRASEMNEAZA,

          CONSILIER,                                                                       SECRETAR-GENERAL,                            

        BUZARIN ION                                                            MOREGA DRAGOȘ-GHEORGHE

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ROMÂNIA

JUDEȚUL GORJ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MĂTĂSARI                           Anexa nr.1

                                                              PLAN DE LUCRĂRI:

                                       ce vor fi executate de beneficiarii de ajutor social

          potrivit Legii nr. 416/2001 în anul 2021

          La întocmirea planului de lucrări pentru anul 2021, s-a avut în vedere numărul de persoane apte de muncă pentru această perioadă.

          În anul 2021, se estimează un număr de 28 persoane posibile apte de muncă.

          La întocmirea planificării orelor de muncă pe persoane am avut în vedere și nivelul cuantumului ajutorului  social pe care îl primesc, pentru aceasta luând în considerație 40 lei/zi.

           Din acest calcul a reieșit un număr de 369 ore/luna, pentru perioada 01.01.2021 – 31.12.2021, rezultând un număr de 4426 ore, respectiv un număr de 365 zile.

           În funcție de acest număr de zile lucrătoare am conceput planul de lucrări pentru anul 2021, după cum urmează:

I. Pentru satul Mătăsari:

– lucrări specifice perioadei de iarna (deszăpezit), administrat material antiderapant (nisip,sare) la pante;

– măturat stradal zilnic pentru zona centrală și aleile dintre blocuri;

– măturat trotuare și curățenie trotuare zilnic ;

– lucrări de intreținere șanțuri pe toată zona comunei ;

– lucrări de igenizare spații și terenuri aparținând domeniului public și privat al comunei

(reparații,văruit împrejmuiri,curățirea terenurilor de resturi vegetale,etc,);

– lucrări de desfundat podețe în toată comuna ;

– curățenie în zona blocurilor( adunat hârtii și alte resturi )

-curățenie la bisericile din Mătăsari ;

– alte lucrări de interes general atunci când acestea sunt necesare pe parcursul anului.

Norma de muncă;

1.De la 4 la 8 ore pe zi

II. Pentru satul Croici:

– lucrări specifice de iarna (deszăpezit), administrat material antiderapant (nisip,sare) la pante;

– lucrări de întrețineri șanțuri pe DC Croici, prin decolmatare depuneri materiale din aluviuni;

– lucrări curățire cursuri apa (Jilț )

– lucrări de tăiere vegetație forestieră pe DC Croici ;

– lucrări de igenizare zona podurilor sat Croici  prin decolmatare depuneri

materiale din aluviuni;

– lucrări de igenizare spații și terenuri aparținând domeniului public și privat al comunei Mătăsari.

Norma de munca;

1.De la 4 la 8 ore pe zi.

III. Pentru satul Runcurel:

– lucrări specifice perioadei de iarna (deszăpezit), administrat material antiderapant(nisip,sare) pe șosea ;

Norma de muncă;

1.De la 4 la 8 ore pe zi;

IV. Pentru satele Brădet și Brădețel:

– lucrări specifice perioadei de iarnă (deszăpezit), administrat material antiderapant (nisip,sare) la pante;

– lucrări de întreținere șanțuri pe DJ 673 A și DC Brădețel  zonele nelocuite  prin decolmatare depuneri materiale din aluviuni;

– lucrări de igenizare zona podurilor

– lucrări de tăiere vegetație forestieră pe DC Brădețel și DJ 673 A;

– lucrări de igenizare spații și terenuri aparținând domeniului public și privat al comunei

Norma de munca;

1.De la 2 la 6 ore pe zi;

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,                                            CONTRASEMNEAZĂ,

          CONSILIER,                                                              SECRETAR-GENERAL,

                    BUZĂRIN ION                                                   MOREGA DRAGOȘ-GHEORGHE