Hotărâri de consiliu Mătăsari, februarie 2021

Loading

ROMÂNIA                                                                                                                     

JUDEŢUL GORJ

CONSILIUL LOCAL                                                     

                                                       HOTĂRÂRE NR. 6

         privind aprobarea Organigramei precum și modificarea și completarea Planului de ocupare  

       a funcțiilor publice din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Mătăsari, județul Gorj,  

         precum și Statul de Funcții al aparatului de specialitate al Primarului comunei Mătăsari

      Consiliul local al Primăriei Matasari, judeţul Gorj;

     Având în vedere;

    -Referatul nr.1358/19.02.2021, întocmit de doamna Negomireanu  Ioana, inspector resurse umane, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Matasari, prin care solicită vacantarea postului de consilier-juridic –funcție publică, ca urmare a ocupării postului de secretar-general de către domnul Morega Dragoș-Gheorghe și de asemenea, aprobarea organigramei și a statului de funcții din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Mătăsari, județul Gorj;

    -Potrivit prevederilor art.129 alin.2, lit.a, alin.3 lit.c din OUG nr.57/2019, privind Codul Administrativ, consiliul local aprobă în condițiile legii, la propunerea primarului, înființarea organizarea și statul de funcții al aparatului de specialitate al primarului, ale instituțiilor și serviciilor publice de interes local, precum și reorganizarea și statul de funcții ale regiilor autonome de interes local.

    -Având în vedere prevederile art.370, art.371, art.372, art.409 alin.1 și art.534 din OUG nr.57/2019, privind Codul Administrativ, funcțiile publice locale sunt funcții publice stabilite, prin lege, în cadrul aparatului propriu al autorităților administrației publice locale prevăzute la art.385 alin.3 din OUG nr.57/2019, privind Codul Administrativ.

    -Rapoartele de avizare ale comisiilor pe domenii de specialitate;

    -In baza prevederilor art.196 alin.1, lit.a, din Ordonanța de Urgență nr.57/2019, privind Codul Administrativ;                                                        

                                                                   HOTĂRĂŞTE:

    Art. 1. Se aprobă Organigrama precum modificarea și completarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Mătăsari, județul Gorj și Statul de Funcții al aparatului de specialitate al Primarului comunei Mătăsari, în sensul că:  

        -Se vacantează postul de Consilier Juridic –funcție publică în aparatul propriu de specialitate al Primarului.

  Art.2. Prezenta hotărâre se va afişa la sediul instituţiei pentru aducere la cunoştinţă publică locuitorilor Comunei Mătăsari, județul Gorj şi se comunică, în termenul prevăzut de lege:

        -Instituţiei Prefectului Judeţului Gorj, în vederea verificării legalităţii;

        -Compartimentului Resurse-Umane, din cadrul Primăriei Mătăsari, județul Gorj;

        -Compartimentului buget-contabilitate din cadrul Primăriei comunei Mătăsari, județul Gorj;

        -Primarului comunei Mătăsari, județul Gorj;

Adoptată astăzi 25 februarie 2021‚ în şedinţa ordinară a Consiliului local Mătăsari, cu votul pentru a 13 consilieri din numarul total de 13 consilieri în functie.

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                  CONTRASEMNEAZĂ,

             CONSILIER                                                                                   SECRETAR-GENERAL

               DĂDĂLĂU CONSTANTIN                                                      MOREGA DRAGOȘ-GHEORGHE

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-                         

CONSILIUL  LOCAL 

Comuna Mătăsari, Judeţul Gorj

 HOTĂRÂREA  NR. 7

                privind aprobarea Planului Anual de Acțiune privind serviciile sociale administrate

                            și finanțate din bugetul Consiliului Local Mătăsari pentru anul 2021

Având în vedere:

           -Adresa nr.1677/02.02.2021, transmisă din partea Consiliului Județean Gorj și înregistrată în cadrul instituțeiei noastre sub nr.943/03.02.2021;

          -Referatul înregistrat sub nr.1391/22.02.2021, din partea compartimentului de Asistență Socială din cadrul Primăriei Comunei Mătăsari;

          -Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale consiliului local;

          -În baza prevederilor art.196 alin.1, lit.a, din Ordonanța de Urgență nr.57/2019, privind Codul Administrativ;

                                                            H O T Ă R Ă Ș T E:

    Art. 1. Se aprobă Planul Anual de Acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local Mătăsari pentru anul 2021, conform anexei ce face parte integrata din prezenta;

   Art. 2. Prevederile prezentei hotărâri vor fii duse la îndeplinire de către biroul asistență socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului;

  Art. 3. Prezenta hotărâre se va afişa la sediul instituţiei pentru aducere la cunoştinţă publică locuitorilor Comunei Mătăsari, județul Gorj şi se comunică, în termenul prevăzut de lege:

       -Instituţiei Prefectului Judeţului Gorj, în vederea verificării legalităţii;

       -Compartimentului Asistență Socială;

       -Primarului comunei Mătăsari, județul Gorj;

       -Serviciului Public de Asistență Socială de la nivel județean, respectiv Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj;

  Adoptată astăzi 25 februarie 2021‚ în şedinţa ordinară a Consiliului local Mătăsari, cu votul pentru a 13 consilieri prezenți, din numarul total de 13 consilieri în functie.

Preşedinte de şedinţă,                               Contrasemnează,     

        Consilier,                                           Secretar-General,

           Dădălău Constantin                                                           Morega Dragoș-Gheorghe

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ROMÂNIA  

JUDEȚUL GORJ

COMUNA MĂTĂSARI

CONSILIUL LOCAL

                            H O T Ă R Â R E A  NR. 8

             Privind  aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor al comunei Mătăsari  

Consiliul Local al comunei Mătăsari, judetul Gorj

       Având în vedere:

Raportul de specialitate întocmit de către doamna Dragotoiu Gheorghița, referent S.V.S.U, înregistrat sub nr.1357/19.02.2021;

Rapoartele de avizare  ale comisiilor pe domenii  de specialitate;

Prevederile Legii nr.481/2004 privind protectia civilă, modificată și completată prin Legea nr.212/2006;

Prevederile Legii nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;

            În baza prevederilor art.196 alin.1, lit.a, din Ordonanța de Urgență nr.57/2019, privind Codul Administrativ;

                HOTĂRĂȘTE:

            Art.1. Se aprobă Planul de analiză și acoperire a riscurilor  al comunei Mătăsari, conform anexei care face parte integrata la prezenta.

          Art.2. Secretarul comunei Matasari, va face publică prin afișare prezenta hotarare, comunicând un exemplar:

            Instituției Prefectului -Județului Gorj;

            -Primarului Comunei Mătăsari;

            -Compartimentului S.V.S.U.-din cadrul Primăriei Comunei Mătăsari;

             Adoptată astăzi 25 Februarie 2021, în ședința ordinară a Consiliului Local Mătăsari cu votul pentru a 13 consilieri prezenți, din totalul de 13 consilieri aflati in exercitiu.

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                   CONTRASEMNEAZĂ,

             CONSILIER,                                                                    SECRETAR-GENERAL,

       DĂDĂLĂU CONSTANTIN                                             MOREGA DRAGOȘ-GHEORGHE