Hotărâri de consiliu Mătăsari – Gorj, noiembrie 2021

Loading

ROMÂNIA                                            JUDEŢUL GORJCONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MĂTĂSARI 

                                                   H O T Ă R Â R E NR. 15

                      privind alegerea domnului consilier local Buzărin Ion, în funcţia de  

                                      Viceprimar al Comunei Mătăsari, județul Gorj

Primarul comunei Mătăsari, județul Gorj

Luând în considerare:

Referatul de aprobare întocmit de către iniţiatorul proiectului de hotărâre;

Raportul de specialitate  întocmit de către secretarul general al comunei Mătăsari,  județul Gorj, înregistrat sub nr. 7341/25.11.2020;

Având în vedere cadrul legal:

art.148 si art. 152-153 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

art.87-92 din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificari si completări

În temeiul art. 129 alin. 2) lit. a) coroborat cu alin. 3) lit. b), art. 139 alin. (1) și alin. 6-10) şi art. 196 alin.1) lit.a) din Ordonanţa de urgenţă nr.57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.Se alege în funcţia de viceprimar al comunei Mătăsari, județul Gorj, domnul consilier local Buzărin Ion.

Art.2. Pe durata de exercitare a mandatului, viceprimarul îşi păstrează statutul de consilier local, fiindu-i aplicabile incompatibilităţile specifice prevăzute de art.87 din Legea nr.161/2003, cu modificările şi completările ulterioare;

Art.3. Pe durata exercitării mandatului, viceprimarul beneficiază de o indemnizaţie lunară stabilită potrivit prevederilor art.13, alin. (1) si  anexa IX – litera C) din Legea – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificări şi completări;

Art.4.Atribuţiile viceprimarului vor fi stabilite prin dispoziţie a primarului comunei Mătăsari, județul Gorj;

Art.5. Ĩn temeiul art.197 si art.199 din Ordonanţa de urgenţă nr.57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ, hotărârea va fi comunicată Instituţiei Prefectului –judeţului Gorj, Primarului comunei Mătăsari, domnului Buzărin Ion şi va fi adusă la cunostinţă publică, conform prevederilor legale.

Adoptată astăzi 26 Noiembrie 2020, în ședința extraordinară, cu votul a 8 consilieri pentru, 5 împotrivă din totalul de 13 consilieri aflați în exercițiu.

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                        CONTRASEMNEAZĂ,

                    CONSILIER,                                                                SECRETAR-GENERAL(DELEGAT)

                  BUZĂRIN ION                                                                MOREGA DRAGOȘ-GHEORGHE

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

                                 – CONSILIUL  LOCAL –

                                  Comuna Mătăsari, Judeţul Gorj

                                           HOTĂRÂREA  NR.  16

                      Privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare al

                                   localității Mătăsari către S.C.MATSALUBRIS S.R.L.

Consiliul Local Mătăsari,

Luând în dezbatere Referatul de Aprobare, prezentat de primarul comunei Mătăsari, precum şi raportul întocmit de compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei Comunei Mătăsari, judeţul Gorj, asupra proiectului de hotărâre;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de specialitate economica, prin care se propune admiterea proiectului de hotărâre;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare cu modificările şi completările ulterioare;

            Prevederile Legii nr.100/2016, privind Concesiunile de lucrări și Concesiunile de Servicii, cu modificările și completările ulterioare;

            În baza prevederilor art.196 alin.1, lit.a, din Ordonanța de Urgență nr.57/2019, privind Codul Administrativ:

                                                         H O T Ă R Ă Ș T E

   Art.1. Se aprobă delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare al comunei Mătăsari către S.C.Matsalubris S.R.L., cu sediul în comuna Mătăsari, sat Mătăsari, nr.178, județul Gorj, înregistrată la Oficiul Comerțului cu nr.J18/132/2008, CIF -RO23226130.

   Art.2. Se aprobă Contractul de Delegare al gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare, în forma prevăzută în anexa nr.1 ce face parte integrată din prezenta, începând cu data de 01.12.2020.

   Art.2. Se aprobă lista bunurilor din domeniul public și privat al comunei Mătăsari, aferente sistemului public de alimentare cu apă și canalizare al comunei Mătăsari, care sunt concesionate prin Contractul de Delegare către S.C.Matsalubris S.R.L. Lista bunurilor concesionate se regăsesc în Anexa nr.2, ce face parte din aceasta de asemenea face parte integrantă și din Contractul de Delegare.

   Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Serviciul buget-finanțe, impozite și taxe locale și compartimentul urbanism.  

  Art.4. Prezenta hotărâre se va afişa la sediul instituţiei pentru aducere la cunoştinţă publică locuitorilor Comunei Mătăsari, județul Gorj şi se comunică, în termenul prevăzut de lege:

        -Instituţiei Prefectului Judeţului Gorj, în vederea verificării legalităţii;

        -Compartimentului Urbanism, din cadrul Primăriei Mătăsari, județul Gorj;

        -Compartimentului buget –contabilitate din cadrul Primăriei comunei Mătăsari, județul Gorj;

       – Primarului comunei Mătăsari, județul Gorj;

       – S.C.Matsalubris S.R.L.;

Adoptată astăzi 26 Noiembrie 2020, în şedinţa extraordinară a Consiliului local Mătăsari, cu votul pentru a 12 consilieri pentru, o abținere, din numarul total de 13 consilieri în functie.

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                   CONTRASEMNEAZA,

               CONSILIER,                                        SECRETAR-GENERAL(DELEGAT),

             BUZĂRIN ION                                        MOREGA DRAGOȘ-GHEORGHE

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ROMANIA

JUDETUL GORJ

COMUNA MATASARI

CONSILIUL LOCAL  MATASARI

                                                  HOTĂRÂRE NR. 17

       privind modificarea prețului pentru apa potabilă produsă, transportată și distribuită în      comuna Mătăsari și a tarifului pentru canalizare și epurare pentru comuna Mătăsari, ce urmează a fi practicate de către S.C.Matsalubris S.R.L., conform avizului A.N.R.S.C.nr.814452/04.11.2020;

Consiliul local al Primariei Matasari, judeţul Gorj;

           Având în vedere;

     -Avizul A.N.R.S.C.nr.814452/04.Noiembrie 2020, privind modificarea prețului pentru apa potabilă produsă, transportată și distribuită în comuna Mătăsari și a tarifului pentru canalizare-epurare pentru comuna Mătăsari de către S.C.Matsalubris S.R.L.;

     -Adresa nr.741/18.11.2020, transmisă din partea S.C. MATSALUBRIS S.R.L., înregistrată în cadrul instituției noastre sub nr. 7171/18.11.2020;

     -Prevederile art.35 alin.8 din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.241/2006, republicată cu modificările și completările ulterioare;

     -Raportul de specialitate al compartimentului urbanism din cadrul Primăriei Mătăsari;

În baza prevederilor art.196 alin.1, lit.a, din Ordonanța de Urgență nr.57/2019, privind Codul Administrativ:

                                                         HOTĂRĂȘTE:

    Art.1. Se aprobă modificarea prețului pentru apa potabilă produsă, transportată și distribuită în comuna Mătăsari și a tarifului pentru canalizare și epurare pentru comuna Mătăsari, ce urmează a fi practicate de către S.C.Matsalubris S.R.L., conform avizului A.N.R.S.C.nr.814452/04.11.2020, începând cu data de 01.01.2021, dupa cum urmează;

            -Prețul pentru apa potabilă produsă, transportată și distribuită în comuna Mătăsari, la nivelul de 2,56 lei/mc., exclusiv TVA;

            -Tariful pentru canalizare-epurare pentru comuna Mătăsari, la nivelul 0,91 lei/mc., exclusiv T.V.A.;

   Art.2. Compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Matasari și SC MATSALUBRIS SRL,  vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

    Art.3. Prezenta Hotărâre se va comunica prin grija secretarului comunei:

      -Instituției Prefectului Județului Gorj;

      -SC Matsalubris SRL;

    Adoptata astazi 26 Noiembrie 2020, în ședința extraordinară a consiliului local Matasari, cu votul pentru a 11 consilieri pentru, 1 abținere și 1 împotrivă, din numarul total de 13 consilieri în funcție.

 PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                                   CONTRASEMNEAZA,

          CONSILIER                                                                             SECRETAR-GENERAL(DELEGAT),

       BUZĂRIN ION                          MOREGA DRAGOȘ-GHEORGHE

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

ROMÂNIA

COMUNA MĂTĂSARI

JUDEŢUL GORJ

CONSILIUL LOCAL  

                                                              HOTĂRÂREA NR.18

    Privind înregistrarea Primăriei Comunei Mătăsari în Sistemul Național Electronic de Plata online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar (SNEP) și modul de suportare a comisionului bancar la tranzacțiile online

Consiliul local al comunei Mătăsari, județul Gorj                    

AVÂND ÎN VEDERE:

-Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre;

-Raportul de specialitate al compartimentului financiar-contabil;

-Rapoartele de avizare ale comisiilor pentru plan, buget şi comisiei pentru administraţie publică;

-Prevederile H.G. nr.1235/06.12.2010 privind aprobarea realizarii Sistemului National Electronic de Plata online a taxelor si impozitelor utilizand cardul bancar;

-Prevederile HG nr.1.070 din 11 decembrie 2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.235/2010 privind aprobarea realizării Sistemului naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar;

-Prevederile Ordinului nr. 168/14/95/19.01.2011 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru implementarea Sistemului naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar;

 -În baza prevederilor art.196 alin.(1), lit.a), din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

     Art.1 Se aprobă înregistrarea Primăriei Comunei Mătăsari în Sistemul Național Electronic de Plata online (SNEP) a taxelor si impozitelor utilizând cardul bancar.

     Art.2 Primăria Comunei Mătăsari va selecta furnizorul de servicii de acceptare de plăți electronice în condițiile legii.

     Art.3 Comisionul bancar în cazul plăților online a taxelor, impozitelor si a altor venituri ale bugetului local efectuate utilizând cardul bancar, va fi suportat de:

     -contribuabil, pentru comisioanele aferente serviciilor de plata percepute de catre furnizorul său de servicii de plata;

     -Primăria Comunei Mătăsari, din bugetul local, pentru comisioanele aferente serviciilor de plata percepute de catre furnizorul său de servicii de plată.

     Art.4 Primarul şi compartimentul financiar-contabil vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

        Art.5 Prezenta hotărâre se va afişa la sediul instituţiei pentru aducere la cunoştinţă publică    locuitorilor Comunei Mătăsari, județul Gorj şi se comunică, în termenul prevăzut de lege:

– Instituţiei Prefectului Judeţului Gorj, în vederea verificării legalităţii;

– Compartimentului buget – contabilitate din cadrul Primăriei comunei Mătăsari, județul Gorj;

– Primarului comunei Mătăsari, județul Gorj;  

       Adoptată astăzi 26 Noiembrie 2020, în ședința extraordinară a consiliului local Mătăsari  cu votul pentru a 13 consilieri, din totalul de 13 consilieri aflați in exercițiu.

            PREŞEDINTE  ŞEDINŢĂ,                                                                           CONTRASEMNEAZĂ,

                      CONSILIER                                                                              SECRETAR-GENERAL(DELEGAT)

                    BUZĂRIN ION                                                                             MOREGA DRAGOS-GHEORGHE

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ROMÂNIA

JUDETUL GORJ

COMUNA MĂTĂSARI

CONSILIUL LOCAL

                            HOTĂRÂRE  NR. 19

                                        Privind aprobarea acordarii unor burse elevilor din

                           învătământul preuniversitar de stat ai Colegiului Tehnic Matasari;

      CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MĂTĂSARI

      Având în vedere:

    -Adresa nr.15245/05.11.2020 transmisă din partea Instituției Prefectului județului Gorj și înregistrată sub nr.6879/06.11.2020 în cadrul instituției noastre;

    -Adresa nr.7842/23.11.2020, din partea Colegiului Tehnic Mătăsari, adresată către instituția noastră și înregistrată sub nr.7302/24.11.2020;     

    -Prevederile Ordinului nr.5576/07.10.2011, actualizat, privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din invatamantul preuniversitar de stat;

    -Conform art.82, alin.1 din Legea Educației naționale nr.1/2011, Consiliile Locale ale unităților administrative teritoriale au obligația ca anual să adopte o hotărâre privind stabilirea cuantumului și numărului celor patru categorii de burse pentru elevi:performanță, merit, studiu și ajutor social;     

         -În baza prevederilor art.196 alin.1, lit.a, din Ordonanța de Urgență nr.57/2019, privind Codul Administrativ;

                     HOTĂRĂȘTE:

     Art.1 Se aprobă acordarea unor burse de merit și a unor burse sociale pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din cadrul Colegiului Tehnic Mătăsari respectiv, pentru cei cu medii cuprinse între 8.50 și 9.24 se acordă  bursa în cuantum de 30 lei/persoană, pentru cei cu medii între 9.25 și 10 se acordă bursa în cuantum de 50 lei/persoană, iar pentru beneficiarii de bursă socială se acordă suma de 50 lei/persoană;

    Art.2 Primarul şi compartimentul financiar-contabil vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

    Art.3  Secretarul comunei Mătăsari, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri și o va comunica Primarului Comunei Mătăsari, Instituției Prefectului Județului Gorj și Colegiului Tehnic Mătăsari.

      Adoptată astăzi 26 Noiembrie 2020, în ședința extraordinară a consiliului local Mătăsari cu votul pentru a 13 consilieri, din totalul de 13 consilieri aflați în exercițiu.

Președinte de Ședință,                                                       Contrasemnează,

            Consilier,                                                              Secretar-General(delegat),

         Buzărin Ion                                                              Morega Dragoș-Gheorghe

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ROMÂNIA

JUDETUL GORJ

COMUNA MĂTĂSARI

CONSILIUL LOCAL

                    HOTĂRÂRE  NR. 20

       Privind aprobarea achiziționării unor echipamente necesare elevilor din învățământul  

     preuniversitar de stat ai Colegiului Tehnic Mătăsari, în vederea desfășurării orelor online

      CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MĂTĂSARI

      Având în vedere:

      Adresa nr.7864/24.11.2020, din partea Colegiului Tehnic Mătăsari, adresată către instituția noastră și inregistrată sub nr.7325/24.11.2020;     

     Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliul Local Mătăsari;

         -În baza prevederilor art.196 alin.1, lit.a, din Ordonanța de Urgență nr.57/2019, privind Codul Administrativ;

                HOTĂRĂȘTE:

     Art.1 Se aprobă achiziționarea echipamentelor necesare elevilor din învățământul preuniversitar de stat din cadrul Colegiului Tehnic Mătăsari, după cum urmează:

    -camere web -40 buc.;

    -microfoane -40 buc.;

    -boxe-40 buc.;

   Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Serviciul buget-finanțe, impozite și taxe locale și compartimentul urbanism.  

    Art.3  Secretarul comunei Mătăsari, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri și o va comunica Primarului Comunei Mătăsari, Instituției Prefectului Gorj și Colegiului Tehnic Mătăsari.

      Adoptată astăzi 26 Noiembrie 2020, în ședința extraordinară a consiliului local Mătăsari cu votul pentru a 13 consilieri, din totalul de 13 consilieri aflați în exercițiu.

 Președinte de Ședință,                                                   Contrasemnează,

            Consilier,                                                       Secretar-General(delegat),

         Buzărin Ion                                                      Morega Dragoș-Gheorghe