Hotărâri de consiliu Mătăsari – Gorj, decembrie 2021

ROMÂNIA

COMUNA MĂTĂSARI

JUDEŢUL GORJ

CONSILIUL LOCAL

                                                             HOTĂRÂRE NR. 21

    Privind Rectificarea Bugetului la partea de venituri pe anul 2020

Consiliul local al comunei MĂTĂSARI, JUDEŢUL GORJ

       AVÂND ÎN VEDERE:

 • Referatul din partea domnului Istudor Ion, contabil șef, în cadrul Primăriei Mătăsari, înregistrat sub nr.7770/14 Decembrie 2020;
 • Adresa nr.GJG-STZ 11021/10.12.2020 a AJFP Gorj, prin care s-a alocat suma de 166 mii lei, sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2020;
 • Adresa nr.GJG-STZ8530/17.09.2020 a AJFP Gorj, s-a alocat suma de 250 mii lei, sume defalcate din TVA, pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2020 trimestrul III;
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor pentru plan, buget şi comisiei pentru administraţie pubică;
 • Prevederile Legii nr.5/2020, privind Bugetul de stat pe anul 2020;
 • În baza prevederilor art.196 alin.1, lit.a, din Ordonanța de Urgență nr.57/2019, privind Codul Administrativ:

                                                                HOTĂRĂŞTE:

        Art.1 Se aprobă Rectificarea Bugetului la partea de venituri pe anul 2020, conform anexelor ce fac parte integrată din prezenta.

       Art.2 Se aprobă validarea Dispoziției Primarului comunei Mătăsari cu nr.240/18.09.2020 privind majorarea cuantumului sumelor defalcate din TVA, conform prevederilor HG nr.758/2020 cu suma de 250.00 mii lei,sumă alocată către UAT Mătăsari.

       Art.3 Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se va face de către Primarul Comunei Mătăsari și compartimentul Contabilitate din cadrul Primăriei Comunei Mătăsari;     

          Art.4 -Prezenta Hotărâre va fi

 comunicată:

                   -Instituției Prefectului Județului Gorj;

                   -Primarului Comunei Mătăsari, județul Gorj;

                   -Compartimentului Contabilitate, din cadrul Primăriei Comunei Mătăsari;

        Adoptată astăzi 17 Decembrie 2020‚ în şedinţa ordinară a Consiliului local Mătăsari, cu votul pentru a 13 consilieri, din totalul de 13 consilieri în functie.

      PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ,                                                          CONTRASEMNEAZĂ,

               CONSILIER,                                                                     SECRETAR-GENERAL,

              BUZĂRIN ION                                                                    MOREGA DRAGOȘ-GHEORGHE

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ROMÂNIA

COMUNA MĂTĂSARI

JUDEŢUL GORJ

CONSILIUL LOCAL  

  HOTĂRÂREA NR. 22

  Privind anularea creanțelor fiscale restante mai mici de 10 lei, aflate în sold la data de 31.12.2020

Consiliul local al comunei MĂTĂSARI, JUDEŢUL GORJ

AVÂND ÎN VEDERE:

 • Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre;
 • Raportul de specialitate al compartimentului financiar-contabil;
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor pentru plan, buget şi comisiei pentru administraţie publică;
 • În conformitate cu prevederile art.266 alin (6) din legea nr.207/2015 privind Cosul de procedura fiscala;
 • În baza prevederilor art.196 alin.(1), lit.a), din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRÂRE:

             Art.1 Se aprobă anularea creanțelor fiscale restante aflate în sold la data de 31 decembrie 2020, mai mici de 10 lei, înregistrate în evidențele fiscale ale Primăriei Comunei Mătăsari.

           Art.2 Plafonul se aplică totalului creanțelor fiscale datorate și neachitate de debitori.

            Art.3 Primarul şi compartimentul financiar-contabil vor duce la îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri.

               Art.4 Prezenta hotărâre se va afişa la sediul instituţiei pentru aducerea la cunoştiinţă publică locuitorilor Comunei Mătăsari, județul Gorj şi se comunică, în termenul prevăzut de lege:        – Instituţiei Prefectului Judeţului Gorj, în vederea verificării legalităţii;

                – Compartimentului buget – contabilitate din cadrul Primăriei comunei Mătăsari, județul Gorj;

                – Primarului comunei Mătăsari, județul Gorj;

         Adoptată astăzi 17 decembrie 2020, în ședința ordinară a consiliului local Mătăsari  cu votul pentru a 13 consilieri, din totalul de 13 consilieri aflați în exercițiu.

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                           CONTRASEMNEAZĂ,

           CONSILIER                                                             SECRETAR-GENERAL

         BUZĂRIN ION                                               MOREGA DRAGOS-GHEORGHE