Hotărâri de consiliu Mătăsari- Gorj, octombrie 2020

Loading

 ROMÂNIAJUDEŢUL GORJCONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MĂTĂSARI 

                                                              HOTĂRÂREA NR. 1

           Privind organizarea comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului Local al comunei  

                                                                     Mătăsari

      Consiliul Local al Comunei Mătăsari  

      Având în vedere:

      -Prevederile  art.124 alin.1 și alin.3, din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul Administrativ;

      -În baza prevederilor art.196 alin.1, lit.a, din Ordonanța de Urgență nr.57/2019, privind Codul Administrativ;                                   H O T Ă R Ă Ş T E:

   Art.1. Se organizează 3 comisii de specialitate, pe durata mandatului Consiliului Local al comunei Mătăsari constituit la data de 23 octombrie 2020, în următoarea componenţă:

  1.Comisia pentru activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, agricultură gospodărire comunală, protecţia mediului şi turism: -formata din  5 membri:

 1.-Preşedinte: Buzărin Ion

 2.-Secretar:     Copaci Sorin

 3.-Membru:    Ionescu Dorin

 4.-Membru:    Dădălău Constantin

 5.-Membru:    Udriște Cristian-Alexandru

  2.Comisia pentru învăţământ, sănătate şi familie, activităţi social-culturale, culte, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport: -formată din 5 membri:

 1.-Preşedinte: Purdescu Claudiu-Mihail

 2.-Secretar:     Luță Antonie-Adrian

 3.-Membru:    Dobromirescu Adrian

 4.-Membru:    Negomireanu-Curelea Ion

 5.-Membru:    Vîlsan Constantin

  3.Comisia pentru administraţie publică, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor: -formată din 2 membri, până la validarea membrului supleant din partea Partidului Social Democrat, urmând a se completa cu al 3-lea membru:

 1.-Preşedinte:  Roman Ștefan-Raul

 2.-Secretar:      Vezure Laurențiu-Constantin

 3.-Membru:                                                                            

   Art. 2. În temeiul art. 197 si art. 199 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, hotărârea va fi comunicată Instituţiei Prefectului –judeţului Gorj, Primarului comunei Mătăsari şi va fi adusă la cunostinţă publică, conform prevederilor legale.

 Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local Mătăsari în şedinţa din data de 29 octombrie 2020, cu un număr de: 12  voturi pentru, un număr de 0 voturi împotrivă, un număr de 0  abțineri din totalul de: 12 consilieri în funcție prezenţi.

      Preşedinte de ședință,                                                                        Contrasemnează,                                                          

             Consilier,                                                                              Secretar-general(delegat)

          Copaci Sorin                                                                           Morega Dragoș-Gheorghe

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

                                         – CONSILIUL  LOCAL –

                                    Comuna Mătăsari, Judeţul Gorj

          HOTĂRÂREA  NR.2

privind: aprobarea Regulamentului şi Caietelor de sarcini pentru serviciul de salubrizare

Consiliul Local Mătăsari, întrunit în şedinta ordinară din data de joi 29 octombrie 2020, la care participă un număr de 12 consilieri din totalul de 12 consilieri în funcţie;

Luând în dezbatere Referatul de Aprobare prezentat de primarul comunei Mătăsari, precum şi raportul întocmit de compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei Comunei Mătăsari, judeţul Gorj, asupra proiectului de hotărâre;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de specialitate economică, prin care se propune admiterea proiectului de hotărâre;

Văzând raportul de avizare a legalităţii proiectului de hotărâre, întocmit de secretarul comunei Mătăsari;

Respectând procedura Legii nr. 52/2002 privind transparenţa decizională în administratia publică;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localitătilor cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 110/2007 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor;

În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 111/2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor;

-In baza prevederilor art.196 alin.1, lit.a, din Ordonanța de Urgență nr.57/2019, privind Codul Administrativ;                                                        

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1. Se aprobă Regulamentul serviciului de salubrizare a localitaţii Mătăsari, judeţul Gorj, conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta.

Art. 2. Se aprobă Caietele de sarcini pentru activităţile de colectare separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori, măturat, spălat, stropire şi întreţinere a căilor publice, respectiv curãţare şi transport al zãpezii de pe cãile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ, pentru localitatea Mătăsari, conform anexelor nr. 2, 3 si 4 care fac parte integranta din prezenta.

Art. 3.  Se aprobă  modelul Contractului de prestare a serviciului de salubrizare pentru utilizatori casnici si a Contractului de prestare a serviciului de salubrizare pentru agenti economici si institutii publice, conform anexelor nr. 5 si 6 care fac parte integranta din prezenta.

Art. 4. (1) Primarul localitaţii Mătăsari, judeţul Gorj va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei, informând consiliul local asupra modului de aducere la îndeplinire.

 (2) Secretarul comunei Mătăsari o va face publică prin afişare, comunicând un exemplar la Instituţia Prefectului – Judeţul Gorj.

     Adoptată astăzi 29 octombrie 2020, în ședința extraordinară a Consiliului Local Mătăsari, cu votul a 11 consilieri,  si o abtinere, din totalul de 12 consilieri în funcție.

Preşedinte de şedinţă       Contrasemnează     

         Consilier-Copaci Sorin                                                   Secretar comună,

 Morega Dragoș-Gheorghe

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

                              – CONSILIUL LOCAL –

                              Comuna Mătăsari, Judeţul Gorj

                                        HOTĂRÂREA  NR.3

privind: aprobarea delegarii/concesiunii unor activităţi ale serviciului de salubrizare

Consiliul Local Mătăsari, întrunit în şedinta ordinară din data de 29 octombrie 2020 la care participă un număr de 12 consilieri din totalul de 12 consilieri în funcţie ;

Văzând raportul de avizare a legalităţii proiectului de hotărâre, întocmit de secretarul comunei Mătăsari.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localitătilor cu modificările şi completările ulterioare;

           Prevederile Legii nr.98/2016 , privind achizițiile publice;

                În baza prevederilor art.196 alin.1, lit.a, din Ordonanța de Urgență nr.57/2019, privind Codul Administrativ;

H O T Ă R Â R E

Art.1. – (1) Se aprobă ca modalitate de gestiune a serviciului de salubrizare – activitatea de  colectare separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori,  gestiunea delegata.

(2) Se aprobă ca modalitate de gestiune a serviciului de salubrizare – activitatea de curãţare şi transport al zãpezii de pe cãile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ, gestiunea delegată.

Art.2. – Atribuirea contractelor de delegare/concesiune se va face conform Legii 98/2016 privind achizitiile publice.

Art. 3. – Se aproba modelul contractelor de delegare/concesiune a serviciului conform anexelor 1 şi 2, care face parte integranta din prezenta.

  Art. 4. (1) Primarul localitaţii Mătăsari, judeţul Gorj va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei.

    Adoptată astăzi  29 octombrie 2020, în ședința extraordinară a Consiliului Local Mătăsari, cu votul a 11 consilieri si o abtinere din totalul de 12 consilieri în funcție.

      Preşedinte de şedinţă       Contrasemnează     

                     Consilier-Copaci Sorin                                            Secretar-General(delegat),

            Morega Dragoș-Gheorghe

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

                                                     – CONSILIUL  LOCAL –

                                                Comuna Mătăsari, Judeţul Gorj

                                                       HOTĂRÂREA  NR.  4

                               privind aprobarea atribuirii Contractului de Servicii de Salubrizare

                                                      către S.C.Matsalubris S.R.L.

Consiliul Local Mătăsari,

Luând în dezbatere Referatul de Aprobare, prezentat de primarul comunei Mătăsari, precum şi raportul întocmit de compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei Comunei Mătăsari, judeţul Gorj, asupra proiectului de hotărâre prin care se propune atribuirea directă a contractului de servicii de salubritate, respectiv activitatea de colectare separată și transportul separat al deșeurilor municipale și zăpadă către S.C.Matsalubris S.R.L.;

             În baza H.C.L. nr.2/29.10.2020, prin care a fost aprobat Regulamentul și Caietul de Sarcini pentru serviciul public de salubritate din localitatea Mătăsari;

             Prevederile Legii nr. 98/2016, privind achizițiile publice;

             În baza prevederilor art.196 alin.1, lit.a, din Ordonanța de Urgență nr.57/2019, privind Codul Administrativ:

                                                         H O T Ă R Ă Ș T E

    Art. 1. Se aprobă Contractul de Delegare pentru activitatea de colectare separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori, conform anexei care face parte integranta din prezenta, începând cu data de 01.11.2020, către S.C.MATSALUBRIS S.R.L.

   Art.2. Se aprobă Contractul de Delegare al activității de curățare transport al zăpezii pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț prin gestiune delegată, începând cu data de 01.11.2020, către S.C.MATSALUBRIS S.R.L.;

   Art.3. Se împuternicește Primarul Comunei Mătăsari domnul Gașpăr Gheorghe, să semneze contractele de servicii publice de salubrizare, respectiv pentru activitatea de colectare separată pentru activitatea de curățare și transport al zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț, prin delegare cu S.C.MATSALUBRIS S.R.L.  

   Art.4. Prezenta hotărâre se va afişa la sediul instituţiei pentru aducere la cunoştinţă publică locuitorilor Comunei Mătăsari, județul Gorj şi se comunică, în termenul prevăzut de lege:

        -Instituţiei Prefectului Judeţului Gorj, în vederea verificării legalităţii;

        -Compartimentului Urbanism, din cadrul Primăriei Mătăsari, județul Gorj;

        -Compartimentului buget –contabilitate din cadrul Primăriei comunei Mătăsari, județul Gorj;

       – Primarului comunei Mătăsari, județul Gorj;

Adoptată astăzi 29 octombrie 2020‚ în şedinţa extraordinară a Consiliului local Mătăsari, cu votul pentru a 11 consilieri si o abtinere din numarul total de 12 consilieri în functie.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                   CONTRASEMNEAZA,

                    CONSILIER,                                               SECRETAR-GENERAL(DELEGAT),

                 COPACI SORIN                                            MOREGA DRAGOȘ-GHEORGHE

                 ROMÂNIAAC                      JUDEŢUL GORJCONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MĂTĂSARI 

                                                      HOTĂRÂREA nr. 6

               privind înfiinţarea în sistem privat a ,,Muzeului Eroilor din Gorj’’         

    CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MĂTĂSARI:

      Având în vedere cererea nr.4987/17.08.2020 a domnului Mocioi Ion.

   În conformitate cu prevederile:

  –  Legii muzeelor şi a colecţiilor publice nr.311/2003,republicată 

  –  Ordinului ministrului culturii nr.2297/2006 pentru aporbarea criteriilor de acordare a avizului prealabil în vederea înfiinţării muzeelor şi colecţiilor publice,cu modificările şi completările ulterioare.

  –  În baza prevederilor art.196 alin.1, lit.a, din Ordonanța de Urgență nr.57/2019, privind Codul Administrativ;                               

                                                             HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă înfiinţarea în sistem privat a ,,Muzeului Eroilor din Gorj’’ în comuna Mătăsari,sat Mătăsari,strada Progresului,nr.6 bloc.C6

Art.  2.  Funcţionarea muzeului se va face conform proiectului de amenajare şi de tematică  al acestuia, ce urmează a fi supus spre aprobare pe bază de Hotărâre de Guvern.

Art. 3. Primarul localitaţii Mătăsari, judeţul Gorj va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei.

Art.   4.  În temeiul art.197 şi art 199 din OUG privind Codul Administrativ,hotărârea va fi comunicată Instituţiei Prefectului –judeţul Gorj,Primarului comunei Mătăsari şi va fi adusă la cunoştinţă publică,conform prevederilor legale.

         Această hotărâre a fost adoptată de Consiliului local Mătăsari în şedinţa din data de 29 Octombrie 2020, cu un număr de : 12 voturi pentru,un număr de 0 voturi împotrivă, un număr de 0 abţineri din totalul de: 12 consilieri în funcţie prezenţi.

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                               CONTRASEMNEAZĂ,

         CONSILIER                                                                     SECRETAR GENERAL

       COPACI SORIN                                                         MOREGA DRAGOŞ-GHEORGHE