Hotărâri de consiliu Mătăsari – Gorj, mai 2020

Loading

ROMÂNIA                                                                                                                     

JUDEŢUL GORJ

CONSILIUL LOCAL                   

                                                            HOTĂRÂRE NR. 20

                         privind modificarea și completarea Organigramei și Statului de Funcții

                 din cadrul aparatului de  specialitate al Primarului Comunei Matasari, județul Gorj

      Consiliul local al Primariei Matasari, judeţul Gorj;

     Având în vedere;

     -Referatul nr.2978/15.05.2020, intocmit de doamna Negomireanu  Ioana, inspector resurse umane, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Matasari, prin care solicită vacantarea postului de consilier-juridic –funcție publică, ca urmare a ocupării postului de secretar-general de către domnul Morega Dragoș-Gheorghe și de asemenea, aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Mătăsari, județul Gorj;

     -Potrivit prevederilor art.129 alin.2, lit.a, alin.3 lit.c din OUG nr.57/2019, privind Codul Administrativ, consiliul local aprobă în condițiile legii, la propunerea primarului, înființarea organizarea și statul de funcții al aparatului de specialitate al primarului, ale instituțiilor și serviciilor publice de interes local, precum și reorganizarea și statul de funcții ale regiilor autonome de interes local.

     -Având în vedere prevederile art.370, art.371, art.372, art.409 alin.1 și art.534 din OUG nr.57/2019, privind Codul Administrativ, funcțiile publice locale sunt funcții publice stabilite, prin lege, în cadrul aparatului propriu al autorităților administrației publice locale prevăzute la art.385 alin.3 din OUG nr.57/2019, privind Codul Administrativ.

     -Rapoartele de avizare ale comisiilor pe domenii de specialitate;

     -In baza prevederilor art.196 alin.1, lit.a, din Ordonanța de Urgență nr.57/2019, privind Codul Administrativ;                                                        

                                                                       HOTĂRĂŞTE:

    Art. 1. Se aprobă modificarea și completarea Organigramei și a statului de funcții din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Mătăsari, județul Gorj, conform anexei nr.1 și anexei nr.2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, în sensul că:  

   -Se declară vacant postul de Consilier Juridic –funcție publică din aparatul propriu de specialitate al Primarului.

  Art.2. Prezenta hotărâre se va afişa la sediul instituţiei pentru aducere la cunoştinţă publică locuitorilor Comunei Mătăsari, județul Gorj şi se comunică, în termenul prevăzut de lege:

        -Instituţiei Prefectului Judeţului Gorj, în vederea verificării legalităţii;

        -Compartimentului Resurse-Umane, din cadrul Primăriei Mătăsari, județul Gorj;

        -Compartimentului buget –contabilitate din cadrul Primăriei comunei Mătăsari, județul Gorj;

        -Primarului comunei Mătăsari, județul Gorj;

Adoptată astăzi  28 Mai 2020‚ în şedinţa ordinară a Consiliului local Mătăsari, cu votul pentru a 14 consilieri din numarul total de 15 consilieri în functie.

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                  CONTRASEMNEAZĂ,

             CONSILIER                                                                                   SECRETAR-GENERAL

               DĂDĂLĂU CONSTANTIN                                                 MOREGA DRAGOȘ-GHEORGHE   

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-   

                   

ROMÂNIA   

Consiliul Local

Comuna Mătăsari, Judeţul Gorj

HOTĂRÂREA    NR.  19

privind: aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2020   

Consiliul Local Mătăsari, întrunit în şedinta ordinară din data de 28.05.2020, la care participă un număr de 14 consilieri din totalul de 15 consilieri în funcţie;

Având în vedere:

-Referatul înregistrat sub nr. 3173/26.05.2020, din partea domnului contabil Istudor Ion;

  -Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale consiliului local;

-Prevederile Legii nr.273/2006, privind finanțele publice locale cu modificarile și completările ulterioare;

-Prevederile Legii nr.5/2020, privind bugetul de stat pentru anul 2020;

 În baza prevederilor art.196 alin.1, lit.a, din Ordonanța de Urgență nr.57/2019, privind Codul Administrativ;

  H O T Ă R ĂȘTE:

    Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2020, atât la partea de venituri cât si la partea de cheltuieli, conform Anexei 1 la prezenta hotărâre.

   Art.2. Se aprobă rectificarea programului de investiții pe anul 2020, conform anexei 14 la prezenta hotărâre.

  Art.3. Prevederile prezentei hotărâri vor fii duse la îndeplinire de către biroul financiar-contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

  Adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local Mătăsari din data de 28.05.2020, cu un număr de 14 voturi pentru, 0 voturi contra, 0 abțineri, din totalul de 15 consilieri în acțiune.

 Preşedinte de şedinţă                     

   Dadalau  Constantin     

  Contrasemneaza,

   Secretar-General,

  Morega Dragoș-Gheorghe