Hotărâri de consiliu Mătăsari – Gorj, iunie 2020

ROMÂNIA

COMUNA MĂTĂSARI

JUDEŢUL GORJ

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.  21

Privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2021

Consiliul local al comunei MĂTĂSARI, JUDEŢUL GORJ

AVÂND ÎN VEDERE:

Referatul de Aprobare la proiectul de hotărâre;

raportul de specialitate al compartimentului financiar-contabil;

rapoartele de avizare ale comisiilor pentru plan, buget şi comisiei pentru administraţie publică;

Art.56, din Constituția României;

Titlul IX – Impozite si taxe locale – din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;

Legea nr. 207/ 2015 privind Codul de procedură fiscală;

Art.129, alin. (4), lit. c), art. 139 alin. (1), din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

 In baza prevederilor art.196 alin.(1), lit.a), din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRÂRE:

Art.1 Se aprobă nivelurile impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2021, potrivit anexei ce face parte integrantă din prezenta.

        Art.2 Pentru cladirile rezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de 0,2%  asupra valorii impozabile a cladirii. Impozitul/taxa pe clădiri astfel calculat se majorează cu 50%, potrivit art.489 din LEGEA nr.227/2015 privind Codul fiscal. 

          Art.3 Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea  sau detinute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de 1,3%  asupra valorii impozabile a cladirii. Impozitul/taxa pe clădiri astfel calculat se majorează cu 50%, potrivit art.489 din LEGEA nr.227/2015 privind Codul fiscal.

          Art.4 Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea  sau detinute de persoanele juridice, utilizate pentru activitati din domeniul agricol, impozitul/taxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de 0,4%  asupra valorii impozabile a cladirii. Impozitul/taxa pe clădiri astfel calculat se majorează cu 50%, potrivit art.489 din LEGEA nr.227/2015 privind Codul fiscal.

    In cazul in care proprietarul cladirii nu a actualizat valoarea impozabila a cladirii in ultimii 3 ani anteriori anului de referinta, cota impozitului /taxei pe cladiri este de 5%. Impozitul/taxa pe clădiri astfel calculat se majorează cu 50%.

Art.5 Pentru cladirile rezidentiale si cladirile – anexa aflate in proprietatea  persoanelor fizice, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de 0,08%  asupra valorii impozabile a cladirii.

Art.6 Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea  persoanelor fizice, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de 0,2%  asupra valorii care poate fi:

1) valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta;

2) valoarea finala a lucrarilor de constructii, in cazul cladirilor noi, construite in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta;

3) valoarea cladirilor care rezulta din actul prin care se transfera dreptul de proprietate, in cazul cladirilor dobandite in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta.

Art.7 Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea  persoanelor fizice, utilizate pentru activitati din domeniul agricol, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de 0,4%  asupra valorii impozabile a cladirii.

In cazul in care valoarea cladirii nu poate fi calculata conform prevederilor de mai sus, impozitul se calculeaza prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile determinate conform art.457 din Codul fiscal.

          Art.8 Bonificaţia acordată persoanelor fizice pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, teren, respectiv mijloace de transport  conform . 462, alin. (2) ,art. 467, alin.(2),si art. 472 alin. (2)  din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal este stabilită la nivelul de 10 %.

Art.9 Bonificaţia acordată persoanelor juridice pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, terenuri, mijloacele de transport  conform . 462, alin. (2) , art. 467, alin.(2) si art. 472 alin. (2)  din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal este stabilită la nivelul de 10 %.

Art.10 Chiria pentru terenul din domeniul public este de 0,15 lei/m2  pe zi pentru persoanele juridice şi 0,75 lei/m2 pe an pentru persoanele fizice.

         Art.11 Primarul şi compartimentul financiar-contabil vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

            Art.12 Prezenta hotărâre se va afişa la sediul instituţiei pentru aducere la cunoştinţă publică    locuitorilor Comunei Mătăsari, județul Gorj şi se comunică, în termenul prevăzut de lege:

       – Instituţiei Prefectului Judeţului Gorj, în vederea verificării legalităţii;

        -Compartimentului buget – contabilitate din cadrul Primăriei comunei Mătăsari, județul Gorj;

       – Primarului comunei Mătăsari, județul Gorj;

      Adoptată astăzi 25 iunie 2020, în ședința ordinară a Consiliului Local Mătăsari  cu votul pentru a 14 consilieri, din totalul de 15 consilieri aflati în exercitiu.

          PREŞEDINTE  ŞEDINŢĂ,                                                         CONTRASEMNEAZĂ,

                  CONSILIER                                                               SECRETAR-GENERAL(DELEGAT)

      DĂDĂLĂU CONSTANTIN                                                   MOREGA DRAGOS-GHEORGHE

––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

ROMÂNIA

COMUNA MĂTĂSARI

JUDEŢUL GORJ

ANEXA NR.1

La hotărârea nr.21/25 iunie 2020, privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale, alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicate în anul fiscal 2021

CAPITOLUL II. Impozitul şi taxa pe clădiri
Valorile impozabile pe metru pătrat de suprafaţă construită desfăşurată la clădiri, în cazul persoanelor fizice
Art. 457 alin. (2)
 Tipul clădiriiValoarea impozabilă– lei/m2 –
Cu instalaţii de apă, canalizare, electrice şi încălzire(condiţii cumulative)Fără instalaţii de apă, canalizare, electrice sau încălzire
A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă ori din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic1100660
B. Clădire cu pereţii exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic330220
C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat ori cu pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic220192
D. Clădire-anexă cu pereţii exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci ori din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic13882
E. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi amplasate la subsol, demisol şi/sau la mansardă, utilizate ca locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A–D75%din suma care s-ar aplica clădirii75%din suma care s-ar aplica clădirii
F. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi amplasate la subsol, la demisol şi/sau la mansardă, utilizate în alte scopuri decât cel de locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A–D50%din suma care s-ar aplica clădirii50%din suma care s-ar aplica clădirii

   Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcţie de rangul localităţii (IV  si  V ) şi zona în care este amplasată clădirea, prin înmulţirea valorii determinate conform art. 457, alin. (2) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut la art. 457, alin. (6) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:

Zona în cadrul localităţii Rangul                localitatii
 0IIIIIIIVV
A2,602,502,402,301,101,05
B2,502,402,302,201,051,00
C2,402,302,202,101,000,95
D2,202,202,102,000,950,90
CAPITOLUL III. Impozitul şi taxa pe teren persoane fizice
Impozitul/Taxa pe terenurile amplasate în intravilan – Terenuri cu construcţi.
Art. 465 alin. (2)
Zona în cadrul localităţiiNivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localităţi– lei/ha –
 0IIIIIIIVV
A8282-207066878-171946042-151065236-13090783 627 
B6878-171945199-129984215-105383558-8894577 433 
C5199-129983558-88942668-66701690-4226433 288 
D3558-88941690-42261410-3526984-2439282 144 
Impozitul/Taxa pe terenurile amplasate în intravilan– orice altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii.
Art. 465 alin. (4)
 – lei/ha –
Nr. crt.ZonaABCD
Categoria de folosinţă
 Teren arabil30211915
 Păşune23191513
 Fâneaţă23191513
 Vie51352819
 Livadă58473528
 Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră30211915
 Teren cu ape17138x
 Drumuri şi căi feratexxxx
 Teren neproductivxxxx

Pentru determinarea impozitului/taxei pe teren pentru terenurile amplasate în intravilan, la orice altă categorie decât cea de terenuri cu construcţii, asupra nivelurilor stabilite în tabelul de mai sus se aplică un coeficient de corecţie de 1,10, ce corespunde satului Mătăsari, ca localitate de Rangul IV, si un coeficent de corectie de 1,00, ce corespunde satelor Croici, Runcurel, Bradet, Bradetel ca localitati de rangul V.

Impozit/Taxa pe terenurile aflate în extravilan- Art. 465 Alin (7)
Nr. crt.Categoria de folosinţăImpozit(lei)
1.Teren cu construcţii33
2.Teren arabil55
3.Păşune30
4.Fâneaţă30
5.Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.160
5.1.Vie până la intrarea pe rodx
6.Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.162
6.1.Livadă până la intrarea pe rodx
7.Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră, cu excepţia celui prevăzut la nr. crt. 7.118
7.1.Pădure în vârstă de până la 20 de ani şi pădure cu rol de protecţiex
8.Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole6
8.1.Teren cu amenajări piscicole37
9.Drumuri şi căi feratex
10.Teren neproductivx

       Pentru determinarea impozitului/taxei pe terenurile amplasate în extravilan, asupra nivelurilor stabilite în tabelul de mai sus se aplică un coeficient de corecţie, ce corespunde satului Matasari,ca localitate rurală de Rang IV, respectiv coeficientul 1,10, iar pentru satele Croici, Runcurel, Bradet, Bradetel, ca localitati rurale de Rang V, coeficientul de 1,05 pentru zona.

CAPITOLUL IV. Impozitul pe mijloacele de transport
Art. 470 alin. (2)
Nr. crt.Mijloace de transport cu tracţiune mecanică
                                                          I. Vehicule înmatriculate (lei/200 cm3 sau fracţiune din aceasta)
1.Motociclete, tricicluri, cvadricicluri şi autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1.600 cm3, inclusiv8
2.Motociclete, tricicluri, cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de peste 1.600 cm39
3.Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm3 şi 2.000 cm3 inclusiv20
4.Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm3 şi 2.600 cm3 inclusiv79
5.Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm3 şi 3.000 cm3 inclusiv159
6.Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3320
7.Autobuze, autocare, microbuze26
8.Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone, inclusiv32
9.Tractoare înmatriculate20
II. Vehicule înregistrate
1.Vehicule cu capacitate cilindrică:lei/200 cm3
1.1.Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm33
1.2.Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm35
2.Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată110 lei/an

Art. 470 alin. 3 În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 60%.

Art. 470 alin. 4 În cazul unui ataş, impozitul pe mijlocul de transport este de 50 % din impozitul pentru motocicletele respective.

Art. 470 alin. (5) Autovehicule de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone
 Impozitul(lei/an)
Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă  Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalentele recunoscuteAlte sisteme de suspensie pentru axele motoare
I.două axe
 1.Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 13 tone0157
 2.Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mică de 14 tone157434
 3.Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 15 tone434610
 4.Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 18 tone6101384
 5.Masa de cel puţin 18 tone6101384
II.3 axe
 1.Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 17 tone157273
 2.Masa de cel puţin 17 tone, dar mai mică de 19 tone273561
 3.Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mică de 21 tone561728
 4.Masa de cel puţin 21 tone, dar mai mică de 23 tone7281122
 5.Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone11221742
 6.Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone11221742
 7.Masa de cel puţin 26 tone11221742
III.4 axe
 1.Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone728737
 2.Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 27 tone7371151
 3.Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică de 29 tone11511827
 4.Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone18272711
 5.Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 32 tone18272711
 6.Masa de cel puţin 32 tone18272711

Art. 470 alin. (6) Combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone

 Impozitul(lei/an)
Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă  Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalentele recunoscuteAlte sisteme de suspensie pentru axele motoare
I.2 + 1 axe
 1.Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 14 tone00
 2.Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 16 tone00
 3.Masa de cel puţin 16 tone, dar mai mică de 18 tone071
 4.Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică de 20 tone71162
 5.Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de 22 tone162379
 6.Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică de 23 tone379490
 7.Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone490883
 8.Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 28 tone8831550
 9.Masa de cel puţin 28 tone8831550
II.2 + 2 axe
 1.Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone152353
 2.Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone353581
 3.Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică de 28 tone581852
 4.Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică de 29 tone8521031
 5.Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone10311692
 6.Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 33 tone16922347
 7.Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică de 36 tone23473563
 8.Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone23473563
 9.Masa de cel puţin 38 tone23473563
III.2 + 3 axe
 1.Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone18682600
 2.Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone26003533
 3.Masa de cel puţin 40 tone26003533
IV.3 + 2 axe
 1.Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone16502292
 2.Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone22923170
 3.Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone31704690
 4.Masa de cel puţin 44 tone31704690
V.3 + 3 axeV.
 1.Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone9381136
 2.Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone11361697
 3.Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone16972700
 4.Masa de cel puţin 44 tone16972700

Nota: În cazul autovehiculelor de peste 12 tone, ale căror caracteristici tehnice nr. Axe/sarcina totală maximă autorizată) nu se regăsesc în clasificaţia din  tabelul de mai sus, vor fi asimilate, în vederea stabilirii impozitelor datorate, autovehiculelor prevăzute la art. 470 alin. (5) din Codul fiscal la ultima categorie.

Art.470 alin. (7) Remorci, semiremorci sau rulote
Masa totală maximă autorizatăImpozit– lei –
a) Până la o tonă, inclusiv9
b) Peste o tonă, dar nu mai mult de 3 tone37
c) Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone57
d) Peste 5 tone71

Art. 470 alin. (8) Mijloace de transport pe apă

1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz personal23
2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri62
3. Bărci cu motor231
4. Nave de sport şi agrementÎntre 0 şi 1231
5. Scutere de apă231
6. Remorchere şi împingătoare:x
a) până la 500 CP, inclusiv615
b) peste 500 CP şi până la 2000 CP, inclusiv1000
c) peste 2000 CP şi până la 4000 CP, inclusiv1538
d) peste 4000 CP2461
7. Vapoare – pentru fiecare 1000 tdw sau fracţiune din acesta199
8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale:x
a) cu capacitatea de încărcare până la 1500 de tone, inclusiv199
b) cu capacitatea de încărcare de peste 1500 de tone şi până la 3000 de tone, inclusiv308
c) cu capacitatea de încărcare de peste 3000 de tone540

CAPITOLUL V. Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a autorizaţiilor

Art. 474  alin. (1)Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism în mediul rural este egală cu 50 % dun taxa stabilită conform tabelului de mai jos.– lei –
Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism 
a) până la 150 m2, inclusiv5
b) între 151 şi 250 m2, inclusiv6
c) între 251 şi 500 m2, inclusiv8
d) între 501 şi 750 m2, inclusiv10
e) între 751 şi 1000 m2, inclusiv13
f) peste 1000 m216+ 0,01 lei/m2, pentru fiecare m2 care depăşeşte 1000 m2
 Art. 474 alin. (3) Taxa pentru prelungirea certificatului de urbanism este egală  30 % din cunatumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale.Art. 474 alin. (4) Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism şi amenajarea teritoriului, de către primari sau de structurile de specialitate din cadrul consiliului judeţean se stabileşte în sumă de 17 lei.Art. 474 alin. (5) Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o clădire rezidenţială sau clădire – anexă este egală cu 0,5 % din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţii;Art. 474 alin. (6) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru alte construcţii decât cele menţionate la alin. (5) este egală cu 1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie, inclusive valoarea instalaţiilor aferente.Art. 474 alin (8) Taxa pentru prelungirea unei autorizaţii de construire este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale.Art. 474 alin. (9) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, totală sau parţială a unei construcţii este egală cu 0,1 % din valoarea impozabilă stabilită pentru determinarea impozitului pe clădiri, aferente părţii desfiinţate.
Art. 474 alin. (10) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări7 lei, inclusiv pentru fiecare m2 afectat
Art. 474 alin. (12) Taxa pentu eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările de organizare de şantier în vederea realizării unei construcţii, care nu sunt incluse în altă autorizaţie de construire, este egală cu 3 % din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de şantier. 
Art. 474 alin. (14) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru chioşcuri, tonete, cabine, spaţii de expunere, situate pe căile şi în spaţiile publice, precum şi pentru amplasarea corpurilor şi a panourilor de afişaj, a firmelor şi reclamelor8 lei, inclusiv, pentru fiecare m2 de suprafaţă ocupată de construcţie
Art. 474 alin. (15)Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri şi branşamente la reţelele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie şi televiziune prin cablu 15 lei, inclusiv, pentru fiecare racord
Art. 474 alin. (16)Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă, respectiv taxa pentru eliberarea certificatului constatator 8 lei
Art.475 alin. (1)Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare22 lei
Art.486 alin. (5)Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, deţinute de consiliile locale32 lei
Art.475 alin. (2) Taxa pentru eliberarea atestatului de producător40 lei
Art. 475 alin. (2) Taxa pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol40 lei
Art. 475 alin. (3)Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică– pentru suprafaţa de până la 500 m.p. 125 lei;- pentru suprafaţa mai mare de 500 m.p. 4900 lei
Art. 486 alin. (1) Taxa pentru utilizarea temporara a locurilor publice5 lei.
Taxa pentru eliberarea autorizatiei de functionare19 lei.

CAPITOLUL VI. Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate

 Art. 478 alin. (2)Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate:
– lei/m2 sau fracţiune de m2 –
a) în cazul unui afişaj în locul în care persoana derulează o activitate economică34 lei
b) în cazul oricărui alt panou, afişaj sau structură de afişaj pentru reclamă şi publicitate25 lei

CAPITOLUL VII. Impozitul pe spectacole

Art. 481 alin. (2)Manifestarea artistică sau activitatea distractivă:
a) spectacol de teatru, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiţie internă sau internaţională2% din suma înacasată din vânzarea biletelor şi abonamentelor;
b) orice alte manifestări artistice decât cele enumerate la lit. a)5% din suma înacasată din vânzarea biletelor şi abonamentelor;

CALCULUL IMPOZITULUI/TAXEI PE CLĂDIRILE DEŢINUTE DE PERSOANELE JURIDICE

Pentru persoanele juridice impozitele se stabilesc dupa cum urmează respectându-se art. 460, respectiv art. 489 din Legea nr. 227/2015:  Art. 460 alin.1, respectiv Art. 489 alin. 1 şi alin. 2 Pentru clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,2% asupra valorii impozabile a clădirii. Impozitul/taxa pe clădiri astfel calculat se majorează cu 50%. Art. 460 alin.2, respectiv Art. 489 alin. 1 şi alin. 2 Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 1,3%, asupra valorii impozabile a clădirii. Impozitul/taxa pe clădiri astfel calculat se majorează cu 50%.            Art. 460 alin.3, respectiv Art. 489 alin. 1 şi alin. 2 Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice, utilizate pentru activități din domeniul agricol, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii. Impozitul/taxa pe clădiri astfel calculat se majorează cu 50%. Art. 460 alin.4, respectiv Art. 489 alin. 1 şi alin. 2 În cazul clădirilor cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice, impozitul se determină prin însumarea impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop rezidențial, cu impozitul calculat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial. Art. 460 alin.6, respectiv Art. 489 alin. 1 şi alin. 2 Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 3 ani pe baza unui raport de evaluare a clădirii întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor  aflate în vigoare la data evaluării.            Art. 460 alin.8, respectiv Art. 489 alin. 1 şi alin. 2 În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă, cota impozitului/taxei pe clădiri este 5%. Impozitul/taxa pe clădiri astfel calculat se majorează cu 50%. 
Art.  489Majorarea impozitelor şi taxelor locale de consiliile locale(4) Pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv, consiliul local poate majora impozitul pe teren cu până la500%, începând cu al treilea an, în condiţiile stabilite prin hotărâre a consiliului local.(5) Consiliul local poate majora impozitul pe clădiri şi impozitul pe teren cu până la 500% pentru clădirile şiterenurile neîngrijite, situate în intravilan.(6) Criteriile de încadrare în categoria clădirilor şi terenurilor prevăzute la alin. (5) se adoptă prin hotărâre a consiliului local.(7) Clădirile şi terenurile care intră sub incidenţa alin. (5) se stabilesc prin hotărâre a consiliului local conform elementelor de identificare potrivit nomenclaturii stradale.(8) Hotărârile consiliului local stabilite potrivit alin. (7) au caracter individual.  

Impozitul şi taxa pe teren persoane juridice

Impozitul/Taxa pe terenurile amplasate în intravilan – Terenuri cu construcţii.
Art. 465 alin. (2)
Zona în cadrul localităţiiNivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localităţi– lei/ha –
 0IIIIIIIVV
A8282-207066878-171946042-151065236-1309019671564
B6878-171945199-129984215-105383558-889414411082
C5199-129983558-88942668-66701690-42261082720
D3558-88941690-42261410-3526984-2439705361

CAPITOLUL VIII. Sancţiuni

Limitele minime şi maxime ale amenzilor în cazul persoanelor fizice
Art. 493 alin. (3)Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu amendă de 170 lei, iar cele de la lit. b) cu amendă de 390 lei .
Art. 493 alin. (4)Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de 390 lei.
Limitele minime şi maxime ale amenzilor în cazul persoanelor juridice
Art. 493 alin. (5)(6) În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (3) şi (4) se majorează cu 300%.

ART.486 alin (4) Taxa pentru indeplinirea procedurii de divort pe cale administrativa  600 lei.

Președinte de Ședință,                                                                      Contrasemnează,

      Consilier,                                                                              Secretar-general(delegat)

Dădălău Constantin                                                                   Morega Dragoș-Gheorghe

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ROMÂNIA

COMUNA MĂTĂSARI

JUDEŢUL GORJ

CONSILIUL LOCAL

                                                        HOTĂRÂRE   NR. 22

   privind aprobarea depozitării deșeurilor inerte provenite din activitățile de construcții și  

                demolări precum și a biodeșeurilor de pe raza comunei Mătăsari, județul Gorj

Consiliul local al comunei MĂTĂSARI, JUDEŢUL GORJ

AVÂND ÎN VEDERE:

Raportul de Specialitate din partea domnului Rasoveanu Marius-Irinel, inspector în cadrul Primăriei Mătăsari, înregistrat sub nr.3754/24.06.2020;

Prevederile art.4, lit.c, art.7, alin.3 și alin.6 din Hotărârea Guvernului nr.349/2005 privind depozitarea deșeurilor cu modificările și completările ulterioare;

–     Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În baza prevederilor art.196 alin.1, lit.a, din Ordonanța de Urgență nr.57/2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

       Art.1  Se aprobă depozitarea deșeurilor inerte provenite din activitățile de construcții și demolări precum și a biodeșeurilor de pe raza comunei Mătăsari, județul Gorj;

       Art.2 Deșeurile inerte rezultate din lucrările de construcții și demolări  precum și biodeșeurile care pot fi depozitate sunt prevăzute în anexa nr.1;

       Art.3  Prezenta hotărâre se va afişa la sediul instituţiei pentru aducere la cunoştinţă publică locuitorilor Comunei Mătăsari, județul Gorj şi se comunică, în termenul prevăzut de lege:

       – Instituţiei Prefectului Judeţului Gorj, în vederea verificării legalităţii;

       -Compartimentului urbanism din cadrul Primăriei comunei Mătăsari;

       -Primarului comunei Mătăsari, județul Gorj;

      Adoptată astăzi 25 iunie 2020, în sedinta ordinară a consiliului local Mătăsari, cu votul pentru a 14 consilieri, din totalul de 15 consilieri aflati in exercitiu .

          PREŞEDINTE  ŞEDINŢĂ,                                                           CONTRASEMNEAZĂ

                  CONSILIER                                                               SECRETAR-GENERAL(DELEGAT)

            Dădălău Constantin                                                              Morega Dragoș-Gheorghe

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––       

                                                                                          Anexa 1 la H.C.L.22/25 Iunie 2020

       DEȘEURI INERTE DIN CONSTRUCȚII ȘI DEMOLĂRI CARE POT FI  

                           DEPOZITATE PRECUM ȘI BIODEȘEURI

1.Beton și fracții separate de beton;

2.Cărămizi, țiglă și materiale ceramice, fără conținut de substanțe periculoase;

3.Pământ și pietre inclusiv pământ excavat din diferite amplasamente, fără conținut de substanțe periculoase;

4.Resturi de balast;

5.Crengi copaci;

6.Iarbă

7.Resturi vegetale