Hotărâri de consiliu Mătăsari – Gorj, aprilie 2020

Loading

ROMÂNIA  

JUDEȚUL GORJ

COMUNA MĂTĂSARI

CONSILIUL LOCAL

                                    H O T Ă R Â R E A  NR. 17

             Privind  aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor al comunei Mătăsari  

Consiliul Local al comunei Mătăsari, judetul Gorj

       Având in vedere:

Raportul de specialitate întocmit de către doamna Dragotoiu Gheorghița, referent S.V.S.U, înregistrat sub nr.2767/29.04.2020;

Rapoartele de avizare  ale comisiilor pe domenii  de specialitate;

Prevederile Legii nr.481/2004 privind protectia civilă, modificată și completată prin Legea nr.212/2006;

Prevederile Legii nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;

               În baza prevederilor art.196 alin.1, lit.a, din Ordonanța de Urgență nr.57/2019, privind Codul Administrativ;

                          HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă Planul de analiză și acoperire a riscurilor  al comunei Mătăsari, conform anexei care face parte integrata la prezenta.

          Art.2.Secretarul comunei Matasari, va face publică prin afișare prezenta hotarare, comunicând un exemplar:

            Instituției Prefectului- Județului Gorj;

            -Primarului Comunei Mătăsari;

            -Compartimentului S.V.S.U.-din cadrul Primăriei Comunei Mătăsari;

             Adoptată astăzi 30 Aprilie 2020, în ședința ordinară a Consiliului Local Mătăsari cu votul pentru a 14 consilieri prezenți, din totalul de 15 consilieri aflati in exercitiu.

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                               CONTRASEMNEAZĂ

             CONSILIER                                                                        SECRETAR-GENERAL(DELEGAT)

      DĂDĂLĂU CONSTANTIN                                                             MOREGA DRAGOȘ-GHEORGHE

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

ROMÂNIA  

JUDEȚUL GORJ

COMUNA MĂTĂSARI

CONSILIUL LOCAL

                                   H O T Ă R Â R E A  NR. 18

                      Privind  aprobarea ”Planului de Evacuare în Situații de Urgență pe anul 2020”

Consiliul local al comunei Mătăsari, judetul Gorj

       Având in vedere:

Raportul de specialitate întocmit de către doamna Dragotoiu Gheorghița, referent S.V.S.U, înregistrat sub nr.2766/29.04.2020;

Rapoartele de avizare  ale comisiilor pe domenii  de specialitate;

Prevederile Legii nr.481/2004 privind protectia civilă, modificată și completată prin Legea nr.212/2006;

Prevederile Legii nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;

               În baza prevederilor art.196 alin.1, lit.a, din Ordonanța de Urgență nr.57/2019, privind Codul Administrativ;

                      HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă  ”Planul de Evacuare în Situații de Urgență pe anul 2020”, conform anexei care face parte integrata la prezenta.

           Art.2. Secretarul comunei Matasari, va face publică prin afișare prezenta hotarare, comunicând un exemplar:

            -Instituției Prefectului- Judetului Gorj;

            -Primarului Comunei Mătăsari;

            -Compartimentului S.V.S.U.-din cadrul Primăriei Comunei Mătăsari;

             Adoptată astăzi 30 Aprilie 2020, în ședința ordinară a Consiliului Local Mătăsari cu votul pentru a 14 consilieri prezenți, din totalul de 15 consilieri aflați în exercitiu.

         PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                CONTRASEMNEAZĂ,

                  CONSILIER                                                                         SECRETAR-GENERAL(DELEGAT)

      DĂDĂLĂU CONSTANTIN                                                               MOREGA DRAGOȘ-GHEORGHE