Hotărâri consiliu Mătăsari – Gorj, iulie 2020

ROMÂNIA

COMUNA MĂTĂSARI

JUDEŢUL GORJ

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.  23

 Privind ”Rectificarea Bugetului” comunei Mătăsari pe anul 2020

Consiliul local al comunei Mătăsari, județul Gorj,

AVÂND ÎN VEDERE:

Referatul din partea domnului Istudor Ion, contabil șef, în cadrul Primăriei Mătăsari, înregistrat sub nr.4571/29.07.2020;

Prevederile Legii nr.5/2020, privind Bugetul de stat pe anul 2020;

–    Rapoartele de avizare ale comisiilor pentru plan, buget şi comisiei pentru administraţie pubică;

În baza prevederilor art.196 alin.1, lit.a, din Ordonanța de Urgență nr.57/2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

       Art.1  Se aprobă Rectificarea Bugetului comunei Mătăsari pe anul 2020, atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli, conform anexei nr.1 ce face parte integrată din prezenta;

       Art.2 Se aprobă rectificarea Programului de Investiții pe anul 2020 partea de cheltuieli, conform anexei 14 ce fac parte integrată din prezenta;

       Art.3 Primarul şi compartimentul financiar-contabil vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri;

         Art.3 Prezenta hotărâre se va afişa la sediul instituţiei pentru aducere la cunoştinţă publică locuitorilor Comunei Mătăsari, județul Gorj şi se comunică, în termenul prevăzut de lege:

       – Instituţiei Prefectului Judeţului Gorj, în vederea verificării legalităţii;

       – Compartimentului buget – contabilitate din cadrul Primăriei comunei Mătăsari, județul Gorj;

       – Primarului comunei Mătăsari, județul Gorj;

      Adoptată astăzi 30 iulie 2020, în ședința ordinară a Consiliului Local Mătăsari cu votul pentru a 14 consilieri, din totalul de 15 consilieri aflati în exercitiu.

          PREŞEDINTE  ŞEDINŢĂ,                                                       CONTRASEMNEAZĂ,

                  CONSILIER                                                                 SECRETAR-GENERAL(DELEGAT)

      DĂDĂLĂU CONSTANTIN                                                 MOREGA DRAGOS-GHEORGHE