Hotărâri consiliu Mătăsari – Gorj, iulie 2020

Loading

ROMÂNIA

COMUNA MĂTĂSARI

JUDEŢUL GORJ

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.  23

 Privind ”Rectificarea Bugetului” comunei Mătăsari pe anul 2020

Consiliul local al comunei Mătăsari, județul Gorj,

AVÂND ÎN VEDERE:

Referatul din partea domnului Istudor Ion, contabil șef, în cadrul Primăriei Mătăsari, înregistrat sub nr.4571/29.07.2020;

Prevederile Legii nr.5/2020, privind Bugetul de stat pe anul 2020;

–    Rapoartele de avizare ale comisiilor pentru plan, buget şi comisiei pentru administraţie pubică;

În baza prevederilor art.196 alin.1, lit.a, din Ordonanța de Urgență nr.57/2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

       Art.1  Se aprobă Rectificarea Bugetului comunei Mătăsari pe anul 2020, atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli, conform anexei nr.1 ce face parte integrată din prezenta;

       Art.2 Se aprobă rectificarea Programului de Investiții pe anul 2020 partea de cheltuieli, conform anexei 14 ce fac parte integrată din prezenta;

       Art.3 Primarul şi compartimentul financiar-contabil vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri;

         Art.3 Prezenta hotărâre se va afişa la sediul instituţiei pentru aducere la cunoştinţă publică locuitorilor Comunei Mătăsari, județul Gorj şi se comunică, în termenul prevăzut de lege:

       – Instituţiei Prefectului Judeţului Gorj, în vederea verificării legalităţii;

       – Compartimentului buget – contabilitate din cadrul Primăriei comunei Mătăsari, județul Gorj;

       – Primarului comunei Mătăsari, județul Gorj;

      Adoptată astăzi 30 iulie 2020, în ședința ordinară a Consiliului Local Mătăsari cu votul pentru a 14 consilieri, din totalul de 15 consilieri aflati în exercitiu.

          PREŞEDINTE  ŞEDINŢĂ,                                                       CONTRASEMNEAZĂ,

                  CONSILIER                                                                 SECRETAR-GENERAL(DELEGAT)

      DĂDĂLĂU CONSTANTIN                                                 MOREGA DRAGOS-GHEORGHE