Hotărâri de consiliu Mătăsari- Gorj, august 2020

ROMÂNIA

COMUNA MĂTĂSARI

JUDEŢUL GORJ

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.  24

 Privind ”Rectificarea Bugetului” comunei Mătăsari pe anul 2020

Consiliul local al comunei Mătăsari, județul Gorj,

AVÂND ÎN VEDERE:

Referatul din partea domnului Istudor Ion, contabil șef, în cadrul Primăriei Mătăsari, înregistrat sub nr.4877/12.08.2020;

Prevederile Legii nr.5/2020, privind Bugetul de stat pe anul 2020;

–     Rapoartele de avizare ale comisiilor pentru plan, buget şi comisiei pentru administraţie pubică;

În baza prevederilor art.196 alin.1, lit.a, din Ordonanța de Urgență nr.57/2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

       Art.1  Se aprobă Rectificarea Bugetului comunei Mătăsari pe anul 2020, atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli, conform anexei nr.1 ce face parte integrată din prezenta;

       Art.2 Se aprobă rectificarea Programului de Investiții pe anul 2020 partea de cheltuieli, conform anexei 14 ce fac parte integrată din prezenta;

       Art.3 Primarul şi compartimentul financiar-contabil vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

         Art.3 Prezenta hotărâre se va afişa la sediul instituţiei pentru aducere la cunoştinţă publică locuitorilor Comunei Mătăsari, județul Gorj şi se comunică, în termenul prevăzut de lege:

       – Instituţiei Prefectului Judeţului Gorj, în vederea verificării legalităţii;

       – Compartimentului buget – contabilitate din cadrul Primăriei comunei Mătăsari, județul Gorj;

       – Primarului comunei Mătăsari, județul Gorj;

      Adoptată astăzi 13 August 2020, în ședința ordinară a Consiliului Local Mătăsari cu votul pentru a 11 consilieri, din totalul de 15 consilieri aflati în exercitiu.

          PREŞEDINTE  ŞEDINŢĂ,                                                         CONTRASEMNEAZĂ,

                  CONSILIER                                                                 SECRETAR-GENERAL(DELEGAT)

        STĂNILOIU CONSTANTIN                                               MOREGA DRAGOS-GHEORGHE

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ROMANIA                                                                

JUDETUL GORJ                                                        

COMUNA MATASARI                                                    

CONSILIUL LOCAL                                                                  

H O T A R A R E A  NR.   25                                                          

  Privind inchirierea suprafeței de teren de 80 mp, situat în zona EMC Jilt, strada Minei, în vecinătatea Școlii nr.2, sat Mătăsari, comuna Mătăsari, județul Gorj către doamna Balica Oana

             Consiliul Local al comunei Matasari, județul Gorj:    

 Având în vedere Referatul din partea domnului Rasoveanu Marius-Irinel, inspector urbanism, în cadrul Primăriei Mătăsari, înregistrat sub nr.4882/12.08.2020;

Având în vedere cererea doamnei Balica Oana, administrator al SC BLK WANNTOTAL SERVICE SRL nr. 4853/11.08.2020, cu sediul in localitatea Dragotesti, Nr.115A, jud. Gorj, prin care solicita închirierea suprafaței de teren de 80 mp, situat în zona EMC Jilt, strada Minei, în vecinatatea Scolii nr.2, sat Matasari, comuna Matasari, judetul Gorj;

Prevederile art.333 alin.1 și alin.2 din O.U.G.nr.57/2019, privind Codul Administrativ;

–     Rapoartele de avizare ale comisiilor pentru plan, buget şi comisiei pentru administraţie pubică;

În baza prevederilor art.196 alin.1, lit.a, din Ordonanța de Urgență nr.57/2019, privind Codul Administrativ;

                                                                      H O T A R A S T E:

               Art.1.  Se aproba inchirierea terenului în suprafata de 80 mp, situat în zona EMC Jilt, strada Minei, în vecinătatea Școlii nr.2, sat Matasari, comuna Matasari, judetul Gorj, aflat in proprietatea publica a comunei Matasari, doamnei Balica Oana, administrator al SC BLK WANNTOTAL SERVICE SRL nr. 4853/11.08.2020, cu sediul in localitatea Dragotesti, Nr.115A, jud. Gorj,, în vederea desfășurării obiectului de activitate al S.C.BLK WANNTOTAL SERVICE S.R.L.;

                Art. 2.  Procedurile de inchiriere se vor efectua de catre primaria Matasari, conform normelor legale in vigoare;    

               Art. 3. (1)Durata închirierii este de 5 ani, începând de la data predarii amplasamentului prin proces verbal;

                                                     (2) Contractul de inchiriere poate fi prelungit  cu acordul partilor

               Art.4. Predarea terenului mentionat la art.1, se va face pe baza de Proces verbal de predare incheiat intre primaria Matasari si chirias.

               Art.5. Chiria este de 0,15 lei/mp/zi conform HCL nr.42/31.10.2019 a Consiliului Local Mătăsari privind aprobarea taxelelor si impozitelor locale .

      Adoptată astăzi 13 August 2020, în ședința ordinară a Consiliului Local Mătăsari cu votul pentru a 11 consilieri, din totalul de 15 consilieri aflati în exercitiu.

  PREȘEDINTE  DE  SEDINTA:                                                             CONTRASEMNEAZĂ:

       CONSILIER,                                                                  SECRETAR-GENERAL(DELEGAT),

    STĂNILOIU CONSTANTIN                                                        MOREGA DRAGOȘ-GHEORGHE

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ROMANIA  

JUDEȚUL GORJ

COMUNA MATASARI

CONSILIUL LOCAL

                             HOTĂRÂRE  NR.26

              Privind achiziționarea suprafeței de teren de 320 mp., situată în Comuna Dragotești, sat.  

               Dragotești, județul Gorj, tarlaua 12, parcela 195/2, în vederea extinderii padocului pentru  

                                              câinii fără stăpân existenți pe raza comunei Mătăsari

             Consiliul local al comunei Mătăsari, judetul Gorj:

             Având în vedere:

-Raportul de specialitate din partea domnului Rasoveanu Marius-Irinel, înregistrat sub nr.4881/12.08.2020;

-Referatul de Aprobare al Primarului comunei Mătăsari;

-Rapoartele de avizare  ale comisiilor pe domenii  de specialitate;

-În baza prevederilor art.196 alin.1, lit.a, din Ordonanța de Urgență nr.57/2019, privind Codul Administrativ;

                HOTARASTE:

Art. 1. Se aproba achiziționarea suprafeței de teren de 320 mp., situată în Comuna Dragotești, sat. Dragotești, județul Gorj, tarlaua 12-parcela 195/2, în vederea extinderii padocului pentru câinii fără stăpân existenți pe raza comunei Mătăsari, județul Gorj;

            Art. 2.Se împuterniceşte Primarul comunei Mătăsari, județul Gorj şi compartimentul de specialitate cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

           Art. 3. Prezenta hotărâre se va afişa la sediul instituţiei pentru aducere la cunoştinţă publică locuitorilor Comunei Mătăsari, județul Gorj şi se comunică, în termenul prevăzut de lege:

        – Instituţiei Prefectului Judeţului Gorj, în vederea verificării legalităţii;

        – Primarului comunei Mătăsari, județul Gorj;

              Adoptată  astazi  13 August 2020, în sedința ordinară  a consiliului local Mătăsari cu votul pentru a 11 consilieri, din totalul de 15 consilieri aflati in exercitiu .

          Președinte de ședință                                                                      Contrasemnează,

                   Consilier,                                                                          Secretar-General(Delegat)

           Stăniloiu Constantin                                                                 Morega Dragoș-Gheorghe

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ROMANIA  

JUDEȚUL GORJ

COMUNA MATASARI

CONSILIUL LOCAL

                             HOTĂRÂRE  NR.27

             Privind aprobarea Protocolului de predare-primire a Centrului de Sănătate Mătăsari, între  

   Consiliul Local Mătăsari și Consiliul Județean Gorj, spre administrare fără schimbare de destinație

             Consiliul local al comunei Mătăsari, judetul Gorj

             Având în vedere:

-Adresa nr.37549/10.08.2020, transmisă din partea Consiliului Județean Gorj- Spitalul Județean de Urgență Tg-Jiu, înregistrată în cadrul instituției noastre sub nr.4898/13.08.2020, prin care se arată disponibilitatea de a face demersurile necesare în vederea înființării secției exterioare în condițiile în care corespunde din punct de vedere epidemiologic, igienico sanitar și altor avize prevăzute de legislația în vigoare;

-Raportul de specialitate din partea domnului Rasoveanu Marius-Irinel, înregistrat sub nr.4892/12.08.2020;

-Referatul de Aprobare al Primarului comunei Mătăsari;

-Rapoartele de avizare  ale comisiilor pe domenii  de specialitate;

-În baza prevederilor art.196 alin.1, lit.a, din Ordonanța de Urgență nr.57/2019, privind Codul Administrativ;

                       HOTARASTE:

Art. 1. Se aprobă încheierea protocolului de predare-primire a Centrului de Sănătate Mătăsari între Consiliul Local Mătăsari către Consiliul Județean Gorj, spre administrare, fără schimbare de destinație.

           Art.2 Predarea-Primirea se face pe bază de Protocol încheiat între proprietar –Consiliul Local al comunei Mătăsari, județul Gorj și Consiliul Județean Gorj;

           Art.3 Se deleagă primarul comunei Mătăsari, domnul Gașpăr Gheorghe să semneze Protocolul de predare-primire ce cuprinde mijloacele fixe și obiectele de inventar ce aparțin Centrului de Sănătate Mătăsari;

           Art.3 Consiliul Județean Gorj, are obligația să mențină destinația și folosința mijloacelor fixe și obiectelor de inventar, preluate în administrare pentru desfășurarea activităților sanitare.

           Art. 4. Prezenta hotărâre se va afişa la sediul instituţiei pentru aducere la cunoştinţă publică locuitorilor Comunei Mătăsari, județul Gorj şi se comunică, în termenul prevăzut de lege:

        – Instituţiei Prefectului Judeţului Gorj, în vederea verificării legalităţii;

        – Consiliului Județean Gorj;

        – Primarului comunei Mătăsari, județul Gorj;

              Adoptată  astazi 13 August 2020, în sedința ordinară  a consiliului local Mătăsari cu votul pentru a 11 consilieri, din totalul de 15 consilieri aflati in exercitiu.

          Președinte de ședință                                                                     Contrasemnează,

                   Consilier,                                                                          Secretar-General(Delegat)

           Stăniloiu Constantin                                                                 Morega Dragoș-Gheorghe

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

ROMANIA  

JUDEȚUL GORJ

COMUNA MATASARI

CONSILIUL LOCAL

                          HOTĂRÂREA  NR. 28

                privind aprobarea cererii formulată de către numita Rasoveanu Ionela-Valeria, prin care   

                          solicită sprijin financiar, necesar pentru efectuarea unor analize și tratament

 Consiliul local al comunei Mătăsari, judetul Gorj

 Având in vedere:

       -Cererea formulată de către numita Rasoveanu Ionela-Valeria înregistrată sub nr.4894/12.08.2020, la care anexează documente justificative privind starea de sănătate, prin care solicită sprijin financiar în vederea efectuării unor analize și tratament;

        -Ancheta  socială întocmită de către biroul asistență socială din cadrul Primăriei Comunei Mătăsari;

-Rapoartele de avizare  ale comisiilor pe domenii  de specialitate;

-In baza prevederilor art.196 alin.1, lit.a, din Ordonanța de Urgență nr.57/2019, privind Codul Administrativ;

                HOTARASTE:

Art. 1. Se aprobă cererea formulată de către numita Rasoveanu Ionela-Valeria, înregistrată sub nr.4894/12.08.2020, prin care solicită sprijin financiar și se alocă suma de 10.000 lei -în vederea efectuării unor analize și tratament.

        Art. 2.Se împuterniceşte Primarul comunei Mătăsari, județul Gorj şi compartimentul contabilitate cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art. 3.Prezenta hotărâre se va afişa la sediul instituţiei pentru aducere la cunoştinţă publică locuitorilor Comunei Mătăsari, județul Gorj şi se comunică, în termenul prevăzut de lege:

        – Instituţiei Prefectului Judeţului Gorj, în vederea verificării legalităţii;

        – Primarului comunei Mătăsari, județul Gorj;

        -Compartimentului contabilitate, din cadrul Primăriei Comunei Mătăsari;

 Adoptată astazi 13 August 2020, în sedinta ordinara a consiliului local Mătăsari cu votul pentru a 11 consilieri din totalul de 15 consilieri aflați în exercițiu.

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                               CONTRASEMNEAZĂ,

           CONSILIER,                                                      SECRETAR-GENERAL(DELEGAT),

     STĂNILOIU CONSTANTIN                                        MOREGA DRAGOȘ-GHEORGHE