Hotărâri de consiliu Mătăsari, martie 2021

 ROMÂNIA

JUDETUL GORJ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MATASARI

                                                                    HOTARÂREA NR. 9

                              Privind  Acoperirea Deficitului din Excendentul Anilor precedenți

            Consiliul Local al Comunei Mătăsari:

             Având în vedere:

             Referatul înregistrat sub nr.2050/22 Martie 2021, din partea domnului Istudor Ion, contabil-șef în cadrul Primăriei Mătăsari;

            Referatul de Aprobare al Primarului Gașpăr Gheorghe;

            Prevederile Legii nr.273/2006, privind finanțele publice locale;

            Rapoartele de avizare ale comisiilor pe domenii de specialitate;

             În baza prevederilor art.196 alin.1, lit.a, din Ordonanța de Urgență nr.57/2019, privind Codul Administrativ;

                                                                       HOTĂRĂŞTE:

       Art.1. Se aprobă utilizarea excendentului anilor anteriori în sumă de 1.575.860 lei.

      Art.2. Se aprobă suma de 800.000 lei pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local.                    

      Art.3.   Se aprobă acoperirea golului temporar de casă al secţiunii de funcţionare pentru acţiunile finanţate din veniturile proprii şi subvenţii cu suma de 775.860 lei.

    Art.4. Primarul si compartimentul financiar contabil vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari;

   Art.5. Prezenta hotărâre se va afişa la sediul instituţiei pentru aducere la cunoştinţă publică locuitorilor Comunei Mătăsari, județul Gorj şi se comunică, în termenul prevăzut de lege:

        -Instituţiei Prefectului Judeţului Gorj, în vederea verificării legalităţii;

        -Compartimentului buget-contabilitate din cadrul Primăriei comunei Mătăsari, județul Gorj;

        -Primarului comunei Mătăsari, județul Gorj;

Adoptată astăzi 25 Martie 2021‚ în şedinţa ordinară a Consiliului local Mătăsari, cu votul pentru a 13 consilieri din numarul total de 13 consilieri în functie.

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                  CONTRASEMNEAZĂ,

             CONSILIER                                                                                   SECRETAR-GENERAL

               DĂDĂLĂU CONSTANTIN                                                      MOREGA DRAGOȘ-GHEORGHE   

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––                     

ROMÂNIA

JUDETUL GORJ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MATASARI

                                                                      HOTARÂREA NR. 10

Privind aderarea Comunei Mătăsari la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de transport  public local  „Asociația Jiul de Transport Public Local

       Consiliul Local al Comunei Mătăsari:

     Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:

             – art. 84, alin. 4 și alin. 5, art. 89, alin. 1 – 8, art. 90, art. 91, art. 129, alin. 1, alin. 2, lit. e) și alin. 9, lit. c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare;

– Legii nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ teritoriale, cu modificările și completările ulterioare;

– OG nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;

– art. 35, alin. 3, alin. 4 și alin. 6 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

– adresa nr. 1668/04.03.2021 privind propunerea de aderare la „Asociația Jiul de Transport Public Local„;

Luând act de:

– Referatul de aprobare al d-lui primar Gaşpăr Gheorghe în calitate de inițiator al proiectului de hotărâre, înregistrat sub nr. 2198/24.03.2021;

– Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Mătăsari;

              În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și alin. 3, lit. (d) și lit. (h), coroborat cu                      art. 196, alin. 1, lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare;

                                                                      HOTĂRĂŞTE:

Art.1 – Se aprobă aderarea comunei Mătăsari, prin Consiliul Local al comunei Mătăsari, în calitate de asociat, la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de de transport  public local   „Asociația Jiul de Transport Public Local„.

Art.2 – Se aprobă actul constitutiv și statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de de transport  public local „Asociația Jiul de Transport Public Local„, valabile la data aderării.

Art.3 – Se aprobă încheierea Actelor adiționale la Actul constitutiv și la Statutul  Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de de transport  public local „Asociația Jiul de Transport Public Local” privind menționarea corespunzătoare a comunei Mătăsari în calitatea de asociat.

Art.4 – Se mandatează primarul comunei Mătăsari, domnul Gaşpăr Gheorghe domiciliat în sat Mătăsari comuna Mătăsari, județul Gorj, posesor CI, seria GZ nr 478073 să semneze actele necesare aderării comunei/orașului la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de transport  public local   „Asociația Jiul de Transport Public Local„.

Art.5 – Cu ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Primarul comunei Mătăsari și aparatul de specialitate al acestuia.

Art.6 – Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului Județului Gorj, Primarului comunei Mătăsari, Asociației Jiul de Transport Public Local, se publică pe site-ul primăriei comunei Mătăsari și se afișează la avizierul instituției.

  Adoptată în ședința Consiliului Local  Mătăsari din data de 25.03.2021, cu votul a 13 consilieri locali, prezenți fiind 13 din totalul de 13 consilieri locali în funcție.

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                CONTRASEMNEAZĂ,

             CONSILIER                                                                  SECRETAR-GENERAL

               DĂDĂLĂU CONSTANTIN                                       MOREGA DRAGOȘ-GHEORGHE      

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––                   

ROMÂNIA

JUDETUL GORJ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MATASARI

                                                                    HOTARÂREA NR. 11

 Privind  aprobarea alocării diferenţei de preţ rezultată din depozitarea gunoiului menajer de pe raza comunei Mătăsari în cadrul SC Brantner Servicii Ecologice SRL Drobeta Turnu Severin

      Consiliul Local al Comunei Mătăsari:

            Având în vedere:

             Adresa nr.1939/16.03.2021 respectiv adresa nr.2195/24.03.2021 ambele emise de către SC Matsalubris SRL.

             Referatul înregistrat sub nr.2138/24.03.2021, din partea domnului Rasoveanu Marius-Irinel  inspector Urbanism în cadrul Primăriei Mătăsari;

            Referatul de Aprobare al Primarului Gașpăr Gheorghe;

            Prevederile Legii nr.273/2006, privind finanțele publice locale;

            O.G.nr.21/2002 privind Gospodărirea localităţilor Urbane şi Rurale aprobată prin      Legea 515/2002.

            În baza prevederilor art.196 alin.1, lit.a, din Ordonanța de Urgență nr.57/2019, privind Codul Administrativ;

                                                                       HOTĂRĂŞTE:

       Art.1. Se aprobă alocarea diferenţei de preţ rezultată din depozitarea gunoiului menajer de pe raza comunei Mătăsari în cadrul SC Brantner Servicii Ecologice SRL Drobeta Turnu Severin, gunoaie ce sunt transportate de către SC Matsalubris Srl.

       Art.2. Primarul si compartimentul financiar contabil vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari;

     Art.3. Prezenta hotărâre se va afişa la sediul instituţiei pentru aducere la cunoştinţă publică locuitorilor Comunei Mătăsari, județul Gorj şi se comunică, în termenul prevăzut de lege:

        – Instituţiei Prefectului Judeţului Gorj, în vederea verificării legalităţii;

        –  Compartimentului buget-contabilitate din cadrul Primăriei comunei Mătăsari, județul Gorj;

        –  Primarului comunei Mătăsari, județul Gorj;

        –  SC Matsalubris SRL.

Adoptată astăzi 25 Martie 2021‚ în şedinţa ordinară a Consiliului local Mătăsari, cu votul pentru a 13 consilieri din numarul total de 13 consilieri în functie.

               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                  CONTRASEMNEAZĂ,

             CONSILIER                                                                                     SECRETAR-GENERAL

 DĂDĂLĂU CONSTANTIN                                                      MOREGA DRAGOȘ-GHEORGHE