Hotărâri de consiliu Mătăsari, decembrie 2022

ROMÂNIA

COMUNA MĂTĂSARI

JUDEŢUL GORJ

CONSILIUL LOCAL

                                                                    HOTĂRÂRE NR. 69

Privind Rectificarea Bugetului Local al comunei Mătăsari, județul Gorj, la partea de venituri și cheltuieli pe anul 2022

                                                 Consiliul local al comunei Mătăsari, județul Gorj

                                                                    AVÂND ÎN VEDERE:

 • Referatul de aprobare din partea domnul Gașpăr Gheorghe –Primarul comunei Mătăsari, înregistrat sub nr.9331/15.12.2022;
 • Referatul din partea domnului Istudor Ion, contabil șef, în cadrul Primăriei Mătăsari, înregistrat sub nr.9330/15.12.2022
 • Referatul din partea domnului Istudor Ion, contabil șef, în cadrul Primăriei Mătăsari, înregistrat sub nr.9447/20.12.2022
 • Prevederile Legii nr.317/2021, privind Bugetul de stat pe anul 2022;
 • Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
 • În baza prevederilor art.196 alin.1, lit.a, din Ordonanța de Urgență nr.57/2019, privind Codul Administrativ:

                                                                           HOTĂRĂŞTE:

       Art.1 Se aprobă rectificarea Bugetului Local al comunei Mătăsari, județul Gorj, la partea de venituri și cheltuieli pe anul 2022, conform anexei nr.1, ce face parte integrantă din prezenta;

      Art.2 Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se va face de către Primarul Comunei Mătăsari și compartimentul Contabilitate din cadrul Primăriei Comunei Mătăsari;     

       Art.4 -Prezenta Hotărâre va fi comunicată:

                   -Instituției Prefectului Județului Gorj;

                   -Primarului Comunei Mătăsari, județul Gorj;

                   -Compartimentului Contabilitate, din cadrul Primăriei Comunei Mătăsari;

        Adoptată astăzi 22 Decembrie 2022‚ în şedinţa ordinară a Consiliului local Mătăsari, cu un nr.de 10 voturi pentru și 3 voturi împotrivă, din totalul de 13 consilieri în funcție.

              PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ,                                                 CONTRASEMNEAZĂ,                  

                        CONSILIER,                                                             SECRETAR-GENERAL,

                      COPACI SORIN                                                MOREGA DRAGOȘ-GHEORGHE

ROMÂNIA

COMUNA MĂTĂSARI

JUDEŢUL GORJ

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.70

Privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, pe anul 2023

                                                Consiliul local al comunei MĂTĂSARI, JUDEŢUL GORJ

                                                                             AVÂND ÎN VEDERE:

 • Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre;
 • Raportul de specialitate al compartimentului financiar-contabil;
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor pentru plan, buget şi comisiei pentru administraţie publică;
 • Art.56, din Constituția României;
 • Titlul IX – Impozite si taxe locale – din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 207/ 2015 privind Codul de procedură fiscală;
 • Art.129, alin. (4), lit. c), art. 139 alin. (1), din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul Administrativ;
 • Prevederile Legii nr.296/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal;
 • Ordonanța Guvernului nr. 16/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr.

227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative şi alte măsuri financiar-fiscale;

 • Directiva nr.1999/62/CE din 17 iunie 1999 de aplicare a taxelor la vehiculele grele de marfa pentru utilizarea anumitor infrastructuri;
 • Rata inflatiei de 5,1% conform comunicatului de presa nr.17/14.01.2022 al Institutului National de Statistica;
 • Rata de schimb a monedei euro in vigoare la 3 octombrie 2022, respectiv 4,9490 lei, conform Jurnalului Oficial al Uniunii Europene nr.379/02;
 • Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • În baza prevederilor art.196 alin.(1), lit.a), din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRÂRE:

          Art.1 Se aprobă nivelurile impozitelor şi taxelor pentru anul 2023, potrivit anexei ce face parte integrantă din prezenta.

         Art.2 Pentru cladirile rezidentiale aflate in proprietatea  sau detinute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de 0,2%  asupra valorii impozabile a cladirii. Impozitul/taxa pe clădiri astfel calculat se majorează cu 10%, potrivit art.489 din LEGEA nr.227/2015 privind Codul fiscal. 

         Art.3 Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea  sau detinute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de 1,3%  asupra valorii impozabile a cladirii. Impozitul/taxa pe clădiri astfel calculat se majorează cu 10%, potrivit art.489 din LEGEA nr.227/2015 privind Codul fiscal.

          Art.4 Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea  sau detinute de persoanele juridice, utilizate pentru activitati din domeniul agricol, impozitul/taxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de 0,4%  asupra valorii impozabile a cladirii. Impozitul/taxa pe clădiri astfel calculat se majorează cu 10%, potrivit art.489 din LEGEA nr.227/2015 privind Codul fiscal.

    In cazul in care proprietarul cladirii nu a actualizat valoarea impozabila a cladirii in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta, cota impozitului /taxei pe cladiri este de 5%. Impozitul/taxa pe clădiri astfel calculat se majorează cu 10%.

Art.5 Pentru cladirile rezidentiale si cladirile – anexa aflate in proprietatea  persoanelor fizice, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de 0,08%  asupra valorii impozabile a cladirii.

Art.6 Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea  persoanelor fizice, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de 0,2%  asupra valorii care poate fi:

1) valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta;

2) valoarea finala a lucrarilor de constructii, in cazul cladirilor noi, construite in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta;

3) valoarea cladirilor care rezulta din actul prin care se transfera dreptul de proprietate, in cazul cladirilor dobandite in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta.

Art.7 Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea  persoanelor fizice, utilizate pentru activitati din domeniul agricol, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de 0,4%  asupra valorii impozabile a cladirii.

In cazul in care valoarea cladirii nu poate fi calculata conform prevederilor de mai sus, impozitul se calculeaza prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile determinate conform art.457 din Codul fiscal.

          Art.8 Bonificaţia acordată persoanelor fizice pentru plata cu anticipaţie a impozitului/taxei pe clădiri, teren, respectiv a impozitului pe mijloace de transport  conform . 462, alin. (2) ,art. 467, alin.(2),si art. 472 alin. (2)  din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal este stabilită la nivelul de 10 %.

Art.9 Bonificaţia acordată persoanelor juridice pentru plata cu anticipaţie a impozitului/taxei pe clădiri, terenuri, respectiv a impozitului pe mijloace de transport  conform . 462, alin. (2) , art. 467, alin.(2) si art. 472 alin. (2)  din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal este stabilită la nivelul de 10 %.

Art.10 Chiria pentru terenul din domeniul public este de 0,15 lei/m2  pe zi pentru persoanele juridice şi 0,75 lei/m2 pe an pentru persoanele fizice.

         Art.11 Primarul şi compartimentul financiar-contabil vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

            Art.12 Prezenta hotărâre se va afişa la sediul instituţiei pentru aducere la cunoştinţă publică    locuitorilor Comunei Mătăsari, județul Gorj şi se comunică, în termenul prevăzut de lege:

       – Instituţiei Prefectului Judeţului Gorj, în vederea verificării legalităţii;

        -Compartimentului buget – contabilitate din cadrul Primăriei comunei Mătăsari, județul Gorj;

       – Primarului comunei Mătăsari, județul Gorj;

Adoptată astăzi 22 Decembrie 2022, în sedinta ordinară a consiliului local Mătăsari  cu un nr.de 13 voturi, din numărul total de 13 consilieri aflati in exercitiu.

          PREŞEDINTE  ŞEDINŢĂ,                                                        CONTRASEMNEAZĂ,

                CONSILIER,                                                                        SECRETAR-GENERAL,

             COPACI SORIN                                                            MOREGA DRAGOS-GHEORGHE

ROMÂNIA

COMUNA MĂTĂSARI

JUDEŢUL GORJ

ANEXA NR.1

La hotărârea nr.70/22 Decembrie 2022, privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale, alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicate în anul fiscal 2023

 CAPITOLUL II. Impozitul şi taxa pe clădiri
Valorile impozabile pe metru pătrat de suprafaţă construită desfăşurată la clădiri, în cazul persoanelor fizice
Art. 457 alin. (2)
 Tipul clădiriiValoarea impozabilă– lei/m2 –
Cu instalaţii de apă, canalizare, electrice şi încălzire(condiţii cumulative)Fără instalaţii de apă, canalizare, electrice sau încălzire
A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă ori din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic1187712
B. Clădire cu pereţii exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic356238
C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat ori cu pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic238207
D. Clădire-anexă cu pereţii exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci ori din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic14988
E. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi amplasate la subsol, demisol şi/sau la mansardă, utilizate ca locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A–D75%din suma care s-ar aplica clădirii75%din suma care s-ar aplica clădirii
F. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi amplasate la subsol, la demisol şi/sau la mansardă, utilizate în alte scopuri decât cel de locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A–D50%din suma care s-ar aplica clădirii50%din suma care s-ar aplica clădirii

   Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcţie de rangul localităţii (IV  si  V ) şi zona în care este amplasată clădirea, prin înmulţirea valorii determinate conform art. 457, alin. (2) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut la art. 457, alin. (6) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:

Zona în cadrul localităţii Rangul                localitatii
 0IIIIIIIVV
A2,602,502,402,301,101,05
B2,502,402,302,201,051,00
C2,402,302,202,101,000,95
D2,202,202,102,000,950,90
CAPITOLUL III. Impozitul şi taxa pe teren persoane fizice
Impozitul/Taxa pe terenurile amplasate în intravilan – Terenuri cu construcţi.
Art. 465 alin. (2)
Zona în cadrul localităţiiNivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localităţi– lei/ha –
 0IIIIIIIVV
A8282-207066878-171946042-151065236-13090844 676 
B6878-171945199-129984215-105383558-8894577 433 
C5199-129983558-88942668-66701690-4226433 288 
D3558-88941690-42261410-3526984-2439282 144 
Impozitul/Taxa pe terenurile amplasate în intravilan– orice altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii.
Art. 465 alin. (4)
 – lei/ha –
Nr. crt.ZonaABCD
Categoria de folosinţă
Teren arabil33211915
Păşune25191513
Fâneaţă25191513
Vie55352819
Livadă63473528
Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră33211915
Teren cu ape18138x
Drumuri şi căi feratexxxx
Teren neproductivxxxx

Pentru determinarea impozitului/taxei pe teren pentru terenurile amplasate în intravilan, la orice altă categorie decât cea de terenuri cu construcţii, asupra nivelurilor stabilite în tabelul de mai sus se aplică un coeficient de corecţie de 1,10, ce corespunde satului Mătăsari, ca localitate de Rangul IV, si un coeficent de corectie de 1,00, ce corespunde satelor Croici, Runcurel, Bradet, Bradetel ca localitati de rangul V.

Impozit/Taxa pe terenurile aflate în extravilan- Art. 465 Alin (7)
Nr. crt.Categoria de folosinţăImpozit(lei)
1.Teren cu construcţii36
2.Teren arabil59
3.Păşune33
4.Fâneaţă33
5.Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.165
5.1.Vie până la intrarea pe rodx
6.Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.167
6.1.Livadă până la intrarea pe rodx
7.Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră, cu excepţia celui prevăzut la nr. crt. 7.119
7.1.Pădure în vârstă de până la 20 de ani şi pădure cu rol de protecţiex
8.Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole6
8.1.Teren cu amenajări piscicole40
9.Drumuri şi căi feratex
10.Teren neproductivx

       Pentru determinarea impozitului/taxei pe terenurile amplasate în extravilan, asupra nivelurilor stabilite în tabelul de mai sus se aplică un coeficient de corecţie, ce corespunde satului Matasari, ca localitate rurală de Rang IV, respectiv coeficientul 1,10, iar pentru satele Croici, Runcurel, Bradet, Bradetel, ca localitati rurale de Rang V, coeficientul de 1,05.

CAPITOLUL IV. Impozitul pe mijloacele de transport
Art. 470 alin. (2)
Nr. crt.Mijloace de transport cu tracţiune mecanică
                                                          I. Vehicule înmatriculate (lei/200 cm3 sau fracţiune din aceasta)
1.Motociclete, tricicluri, cvadricicluri şi autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1.600 cm3, inclusiv8
2.Motociclete, tricicluri, cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de peste 1.600 cm39
3.Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm3 şi 2.000 cm3 inclusiv22
4.Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm3 şi 2.600 cm3 inclusiv85
5.Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm3 şi 3.000 cm3 inclusiv171
6.Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3345
7.Autobuze, autocare, microbuze28
8.Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone, inclusiv35
9.Tractoare înmatriculate22
II. Vehicule înregistrate
1.Vehicule cu capacitate cilindrică:lei/200 cm3
1.1.Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm33
1.2.Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm35
2.Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată119 lei/an

 Art. 470 alin.3 În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 60%.

Art. 470 alin. 4 În cazul unui ataş, impozitul pe mijlocul de transport este de 50 % din impozitul pentru motocicletele respective.

Art. 470 alin. (5) Autovehicule de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone
 Impozitul(lei/an)
Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă  Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalentele recunoscuteAlte sisteme de suspensie pentru axele motoare
I.două axe
 1.Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 13 tone0153
 2.Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mică de 14 tone153426
 3.Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 15 tone426599
 4.Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 18 tone5991356
 5.Masa de cel puţin 18 tone5991356
II.3 axe
 1.Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 17 tone153267
 2.Masa de cel puţin 17 tone, dar mai mică de 19 tone267549
 3.Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mică de 21 tone549713
 4.Masa de cel puţin 21 tone, dar mai mică de 23 tone7131099
 5.Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone10991707
 6.Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone10991707
 7.Masa de cel puţin 26 tone10991707
III.4 axe
 1.Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone713723
 2.Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 27 tone7231128
 3.Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică de 29 tone11281792
 4.Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone17922658
 5.Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 32 tone17922658
 6.Masa de cel puţin 32 tone17922658

Art. 470 alin. (6) Combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone

 Impozitul(lei/an)
Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă  Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalentele recunoscuteAlte sisteme de suspensie pentru axele motoare
I.2 + 1 axe
 1.Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 14 tone00
 2.Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 16 tone00
 3.Masa de cel puţin 16 tone, dar mai mică de 18 tone069
 4.Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică de 20 tone69158
 5.Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de 22 tone158371
 6.Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică de 23 tone371480
 7.Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone480866
 8.Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 28 tone8661519
 9.Masa de cel puţin 28 tone8661519
II.2 + 2 axe
 1.Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone148346
 2.Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone346569
 3.Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică de 28 tone569836
 4.Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică de 29 tone8361010
 5.Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone10101658
 6.Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 33 tone16582301
 7.Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică de 36 tone23013494
 8.Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone23013494
 9.Masa de cel puţin 38 tone23013494
III.2 + 3 axe
 1.Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone18312549
 2.Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone25493464
 3.Masa de cel puţin 40 tone25493464
IV.3 + 2 axe
 1.Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone16182247
 2.Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone22473108
 3.Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone31084598
 4.Masa de cel puţin 44 tone31084598
V.3 + 3 axeV.
 1.Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone9211114
 2.Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone11141663
 3.Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone16632648
 4.Masa de cel puţin 44 tone16632648

Nota: În cazul autovehiculelor de peste 12 tone, ale căror caracteristici tehnice nr. axe/sarcina totală maximă autorizată) nu se regăsesc în clasificaţia din  tabelul de mai sus, vor fi asimilate, în vederea stabilirii impozitelor datorate, autovehiculelor prevăzute la art. 470 alin. (5) din Codul fiscal la ultima categorie.

Art.470 alin. (7) Remorci, semiremorci sau rulote
Masa totală maximă autorizatăImpozit– lei –
a) Până la o tonă, inclusiv9
b) Peste o tonă, dar nu mai mult de 3 tone40
c) Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone61
d) Peste 5 tone77

Art. 470 alin. (8) Mijloace de transport pe apă

1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz personal25
2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri67
3. Bărci cu motor249
4. Nave de sport şi agrementÎntre 0 şi 1327
5. Scutere de apă249
6. Remorchere şi împingătoare:x
a) până la 500 CP, inclusiv663
b) peste 500 CP şi până la 2000 CP, inclusiv1078
c) peste 2000 CP şi până la 4000 CP, inclusiv1658
d) peste 4000 CP2654
7. Vapoare – pentru fiecare 1000 tdw sau fracţiune din acesta214
8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale:x
a) cu capacitatea de încărcare până la 1500 de tone, inclusiv214
b) cu capacitatea de încărcare de peste 1500 de tone şi până la 3000 de tone, inclusiv332
c) cu capacitatea de încărcare de peste 3000 de tone582

CAPITOLUL V. Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a autorizaţiilor

Art. 474  alin. (1)Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism în mediul rural este egală cu 50 % din taxa stabilită conform tabelului de mai jos.– lei –
Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism 
a) până la 150 m2, inclusiv5
b) între 151 şi 250 m2, inclusiv6
c) între 251 şi 500 m2, inclusiv8
d) între 501 şi 750 m2, inclusiv11
e) între 751 şi 1000 m2, inclusiv14
f) peste 1000 m217+ 0,01 lei/m2, pentru fiecare m2 care depăşeşte 1000 m2
 Art. 474 alin. (3) Taxa pentru prelungirea certificatului de urbanism este egală 30 % din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale.Art. 474 alin. (4) Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism şi amenajarea teritoriului, de către primari sau de structurile de specialitate din cadrul consiliului judeţean se stabileşte în sumă de 18 lei.Art. 474 alin. (5) Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o clădire rezidenţială sau clădire – anexă este egală cu 0,5 % din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţii;Art. 474 alin. (6) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru alte construcţii decât cele menţionate la alin. (5) este egală cu 1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie, inclusive valoarea instalaţiilor aferente.Art. 474 alin (8) Taxa pentru prelungirea unei autorizaţii de construire este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale.Art. 474 alin. (9) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, totală sau parţială a unei construcţii este egală cu 0,1 % din valoarea impozabilă stabilită pentru determinarea impozitului pe clădiri, aferente părţii desfiinţate.
Art. 474 alin. (10) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări7 lei, inclusiv pentru fiecare m2 afectat
Art. 474 alin. (12) Taxa pentu eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările de organizare de şantier în vederea realizării unei construcţii, care nu sunt incluse în altă autorizaţie de construire, este egală cu 3 % din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de şantier. 
Art. 474 alin. (14) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru chioşcuri, tonete, cabine, spaţii de expunere, situate pe căile şi în spaţiile publice, precum şi pentru amplasarea corpurilor şi a panourilor de afişaj, a firmelor şi reclamelor8 lei, inclusiv, pentru fiecare m2 de suprafaţă ocupată de construcţie
Art. 474 alin. (15)Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri şi branşamente la reţelele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie şi televiziune prin cablu 16 lei, inclusiv, pentru fiecare racord
Art. 474 alin. (16)Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă, respectiv taxa pentru eliberarea certificatului constatator 8 lei
Art.475 alin. (1)Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare24 lei
Art.475 alin. (2) Taxa pentru eliberarea atestatului de producător43 lei
Art. 475 alin. (2) Taxa pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol43 lei
Art. 475 alin. (3)Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică– pentru suprafaţa de până la 500 m.p. 135 lei;- pentru suprafaţa mai mare de 500 m.p. 5283 lei
Taxa pentru eliberarea autorizatiei de functionare21 lei.

CAPITOLUL VI. Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate

 Art. 478 alin. (2)Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate:
– lei/m2 sau fracţiune de m2 –
a) în cazul unui afişaj în locul în care persoana derulează o activitate economică37 lei
b) în cazul oricărui alt panou, afişaj sau structură de afişaj pentru reclamă şi publicitate27 lei

CAPITOLUL VII. Impozitul pe spectacole

Art. 481 alin. (2)Manifestarea artistică sau activitatea distractivă:
a) spectacol de teatru, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiţie internă sau internaţională2% din suma înacasată din vânzarea biletelor şi abonamentelor;
b) orice alte manifestări artistice decât cele enumerate la lit. a)5% din suma înacasată din vânzarea biletelor şi abonamentelor;

CALCULUL IMPOZITULUI/TAXEI PE CLĂDIRILE DEŢINUTE DE PERSOANELE JURIDICE

Pentru persoanele juridice impozitele se stabilesc dupa cum urmează respectându-se art. 460, respectiv art. 489 din Legea nr. 227/2015:  Art. 460 alin.1, respectiv Art. 489 alin. 1 şi alin. 2 Pentru clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,2% asupra valorii impozabile a clădirii. Impozitul/taxa pe clădiri astfel calculat se majorează cu 10%. Art. 460 alin.2, respectiv Art. 489 alin. 1 şi alin. 2 Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 1,3%, asupra valorii impozabile a clădirii. Impozitul/taxa pe clădiri astfel calculat se majorează cu 10%.            Art. 460 alin.3, respectiv Art. 489 alin. 1 şi alin. 2 Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice, utilizate pentru activități din domeniul agricol, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii. Impozitul/taxa pe clădiri astfel calculat se majorează cu 10%. Art. 460 alin.4, respectiv Art. 489 alin. 1 şi alin. 2 În cazul clădirilor cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice, impozitul se determină prin însumarea impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop rezidențial, cu impozitul calculat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial. Art. 460 alin.6, respectiv Art. 489 alin. 1 şi alin. 2 Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 5 ani pe baza unui raport de evaluare a clădirii întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor  aflate în vigoare la data evaluării.            Art. 460 alin.8, respectiv Art. 489 alin. 1 şi alin. 2 În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă, cota impozitului/taxei pe clădiri este 5%. Impozitul/taxa pe clădiri astfel calculat se majorează cu 10%. 

Impozitul şi taxa pe teren persoane juridice

Impozitul/Taxa pe terenurile amplasate în intravilan – Terenuri cu construcţii.
Art. 465 alin. (2)
Zona în cadrul localităţiiNivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localităţi– lei/ha –
 0IIIIIIIVV
A8282-207066878-171946042-151065236-1309021211687
B6878-171945199-129984215-105383558-889414411082
C5199-129983558-88942668-66701690-42261082720
D3558-88941690-42261410-3526984-2439705361

         Impozitul/taxa pe terenurile amplasate în intravilan – orice altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, precum si impozitul/taxa pe terenurile aflate în extravilan, persoane juridice, se stabileste conform anexei 1 ce face parte integrantă din prezenta hotarare.

CAPITOLUL VIII. Taxe speciale

Art. 484 Taxa speciala de salubrizare aplicată pentru prestațiile de care beneficiază individual utilizatorii serviciului public de salubrizare, fără contract de prestări servicii de salubrizare încheiat cu operatorul de servicii de salubrizare.                Cuantumul taxei de salubrizare în cazul utilizatorilor casnici, persoane fizice fără contract de salubrizare este de 10, 21 lei/lună/persoană. Taxa se calculează pentru fiecare persoană care locuiește cel puțin o lună calendaristică în imobil/apartament.                  Cuantumul taxei de salubrizare în cazul utilizatorilor non-casnici, persoane juridice, fără contract de salubrizare este de 184, 07 lei/mc/lună, respectiv 525, 93 lei/tona/lună –fără TVA.                      Suma totală de plată /luna se calculează înmulțind taxa lei /mc cu nr. de mc/lună de deșeuri ridicate și transportate de operator.   

CAPITOLUL IX. Alte taxe locale

Art. 486 alin. (1) Taxa pentru utilizarea temporara a locurilor publice 5 lei/mp/zi. Art. 486 alin (4) Taxa pentru indeplinirea procedurii de divort pe cale administrativa  593 lei. Art.486 alin. (5) Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, deţinute de consiliile locale 35 lei.  

CAPITOLUL X. Alte dispozitii comune

Art.  489   Majorarea impozitelor şi taxelor locale de consiliile locale

4) Pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv, consiliul local poate majora impozitul pe teren cu până la 500%, începând cu al treilea an, în condiţiile stabilite prin hotărâre a consiliului local.

(5) Consiliul local poate majora impozitul pe clădiri şi impozitul pe teren cu până la 500% pentru clădirile şi terenurile neîngrijite, situate în intravilan.

(6) Criteriile de încadrare în categoria clădirilor şi terenurilor prevăzute la alin. (5) se adoptă prin hotărâre a consiliului local.

(7) Clădirile şi terenurile care intră sub incidenţa alin. (5) se stabilesc prin hotărâre a consiliului local conform elementelor de identificare potrivit nomenclaturii stradale.

(8) Hotărârile consiliului local stabilite potrivit alin. (7) au caracter individual.

CAPITOLUL XI. Sancţiuni

Limitele minime şi maxime ale amenzilor în cazul persoanelor fizice
Art. 493 alin. (3)Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu amendă de 184 lei, iar cele de la lit. b) cu amendă de 420 lei .
Art. 493 alin. (4)Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de 420 lei.
Limitele minime şi maxime ale amenzilor în cazul persoanelor juridice
Art. 493 alin. (5)(6) În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (3) şi (4) se majorează cu 300%.

                  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                              CONTRASEMNEAZĂ,

                          CONSILIER,                                                                 SECRETAR-GENERAL,

                       COPACI SORIN                                                     MOREGA DRAGOȘ-GHEORGHE

ROMÂNIA

JUDEȚUL GORJ

COMUNA MĂTĂSARI

CONSILIUL LOCAL

          HOTĂRÂREA   NR.  72

           Privind aprobarea Planului de lucrări ce vor fi efectuate în anul 2023 de către  

                 persoanele apte de muncă, beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr.   

       416/2001, privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare

                        CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MĂTĂSARI -JUDETUL GORJ

                                                                  Având în vedere;

– Proiectul de Hotărâre initiat de domnul Primar al Comunei Matasari Gheorghe Gașpăr;

– Raportul de Specialitate nr.9342/16 Decembrie 2023, întocmit de compartimentul asistență socială;

– Prevederile Legii nr.416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare;

– Prevederile H.G. nr.50/2011 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat,cu modificarile ulterioare;

– Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale consiliului local;

         În baza prevederilor art.196 alin.1, lit.a, din Ordonanța de Urgență nr.57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

                        HOTĂRĂȘTE:

 Art.l. Se aprobă Planul de lucrări ce vor fi efectuate în anul 2023, de către persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr.416/2001, privind venitul minim garantat, potrivit anexei nr. 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri, se însărcinează Primarul Comunei Mătăsari și compartimentul Asistență Socială din cadrul Primăriei Comunei Mătăsari, județul Gorj;

Art.3. Secretarul comunei va comunica în termen legal prezenta Hotărâre Instituției Prefectului Județului Gorj, pentru controlul legalității, o va aduce la cunoștiință primarului și o va afișa în locuri publice.

   Prezenta Hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a consiliului local Mătăsari din data de 22 Decembrie 2022 cu un număr de 10 voturi ,,pentru” și 3 voturi ,,împotrivă’’, din totalul de 13 consilieri în exercițiu.

      PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                      CONTRASEMNEAZA,

                CONSILIER,                                                                       SECRETAR-GENERAL,                            

             COPACI SORIN                                                           MOREGA DRAGOȘ-GHEORGHE

ROMÂNIA

JUDETUL GORJ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MĂTĂSARI                         

                                                                                              Anexa nr.1 la H.C.L.nr.72/22 Decembrie 2022

                                                              PLAN DE LUCRĂRI:

                                       ce vor fi executate de beneficiarii de ajutor social

          potrivit Legii nr.416/2001 în anul 2023

La întocmirea planului de lucrări pentru anul 2023, s-a avut în vedere numărul de persoane apte de muncă pentru această perioadă.

În anul 2023, se estimează un număr de 28 persoane posibile apte de muncă.

La întocmirea planificării orelor de muncă pe persoane am avut în vedere și nivelul cuantumului ajutorului  social pe care îl primesc, pentru aceasta luând în considerație 40 lei/zi.

Din acest calcul a reieșit un număr de 369 ore/luna, pentru perioada 01.01.2023-31.12.2023, rezultand un numar de 4426 ore, respectiv un numar de 365 zile. În funcție de acest număr de zile lucrătoare am conceput planul de lucrării pentru anul 2023, după cum urmează:

I. Pentru satul Mătăsari:

– lucrari specifice perioadei de iarna (dezapezit), administrat material antiderapant (nisip, sare) la pante;

– maturat stradal zilnic pentru zona centrala si aleile dintre blocuri;

– maturat trotuare si curatenie trotuare zilnic;

– lucrari de intretinere santuri pe toata zona comunei;

– lucrari de igenizare spatii si terenuri apartinand domeniului public si privat al comunei

(reparații, văruit împrejmuiri, curatirea terenurilor de resturi vegetale, etc,);

– lucrari de desfundat podete in toata comuna;

– curațenie în zona blocurilor (adunat hârtii și alte resturi);

– curățenie bisericile din Mătăsari;

– curățenie incinta Liceului Mătăsari, județul Gorj;

– alte lucrari de interes general atunci cand acestea sunt necesare pe parcursul anului.

Norma de muncă;

1.De la 4 la 8 ore pe zi

II. Pentru satul Croici:

– lucrari specifice de iarna (deszapezit), administrat material antiderapant (nisip,sare) la pante;

– lucrari de intretineri santuri pe DC Croici, prin decolmatare depuneri materiale din aluviuni;

– lucrari curatire cursuri apa (Jilț);

– lucrari de taiere vegetatie forestiera pe DC Croici;

– lucrari de igenizare zona podurilor sat Croici  prin decolmatare depuneri

materiale din aluviuni;

– lucrari de igenizare spatii si terenuri apartinand domeniului public si privat al comunei

Norma de munca;

1.De la 4 la 8 ore pe zi.

III. Pentru satul Runcurel:

– lucrari specifice perioadei de iarna (deszapezit),administrat material antiderapant(nisip,sare) pe sosea ;

Norma de munca;

1.De la 4 la 8 ore pe zi;

IV. Pentru satele Brădet si Brădetel:

– lucrari specifice perioadei de iarna (deszapezit), administrat material antiderapant (nisip,sare) la pante;

– lucrari de intretinere santuri pe DJ 673 A si DC Bradetel  zonele nelocuite  prin decolmatare depuneri materiale din aluviuni;

– lucrari de igenizare zona podurilor

– lucrari de taiere vegetatie forestiera pe DC Bradetel si DJ 673 A;

– lucrari de igenizare spatii si terenuri apartinand domeniului public si privat al comunei

Norma de munca;

1.De la 2 la 6 ore pe zi;

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

            CONSILIER,   

         COPACI SORIN          

                                                                                  CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                            SECRETAR-GENERAL,

                                                                                              MOREGA DRAGOȘ-GHEORGHE

                                                 – CONSILIUL  LOCAL –

                                                        Comuna Mătăsari, Judeţul Gorj

                                                               HOTĂRÂREA NR.  73

Privind aprobarea Studiului de Oportunitate şi a documentelor subsecvente pentru delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare de pe raza comunei Mătăsari

                                             Consiliul local al comunei Mătăsari:

Având în vedere Referatul de Aprobare prezentat de primarul comunei Mătăsari, precum şi Raportul întocmit de compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei Comunei Mătăsari, judeţul Gorj, asupra proiectului de hotărâre;

                                                          Tinând cont de:

 • Legea  serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr.101/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 • Prevederile O.U.G nr.133/2022, privind modificarea și completarea OUG nr.92/2021 privind regimul deșeurilor, precum și a Legii Serviciului de Salubrizare a localităților nr.101/2006;

În temeiul art.129 alin. (2) lit.d), art.139 alin. (1)  și art.196 alin. (1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului Nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

                                                            HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Studiul de Oportunitate pentru delegarea activităţii ,, Sortarea deşeurilor de hârtie, carton, metal, plastic şi sticlă colectate separat din deşeurile municipale în staţii de sortare, inclusiv transportul reziduurilor rezultate din sortare la depozitele de deşeuri şi/sau la instalaţiile de valorificare energetic, ,,Eliminarea prin depozitare, a deșeurilor reziduale, a deșeurilor stradale, a deșeurilor de pământ și pietre provenite de pe căile publice, a reziduurilor rezultate de la instalațiile de tratare a deșeurilor municipale, precum și a deșeurilor care nu pot fi valorificate provenite din activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a locuințelor la depozitele de deșeuri nepericuloase”componente ale Serviciului de salubrizare a comunei Mătăsari, prevăzute la Anexa 1 a prezentei hotărâri.

Art.2. Se aprobă modificarea Regulamentului serviciului de salubrizare a comunei Mătăsari, judeţul Gorj, conform anexei nr.2 ce face parte integrantă la prezenta.

 Art.3. Se aprobă Caietele de sarcini pentru activităţile: ,,Colectare separată şi transportul separat al deşeurilor menajere şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat’’, ,, Sortarea deşeurilor de hârtie, carton, metal, plastic şi sticlă colectate separat din deşeurile municipale în staţii de sortare, inclusiv transportul rezidurilor rezultate din sortare la depozitele de deşeuri şi/sau la instalaţiile de valorificare energetic, ,,Eliminarea prin depozitare, a deșeurilor reziduale, a deșeurilor stradale, a deșeurilor de pământ și pietre provenite de pe căile publice, a rezidurilor rezultate de la instalațiile de tratare a deșeurilor municipale, precum și a deșeurilor care nu pot fi valorificate provenite din activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a locuințelor la depozitele de deșeuri nepericuloase”, ,,Măturatul, spălatul şi stropitul căilor publice din localitate, inclusiv colectarea şi transportul deşeurilor de pământ şi pietre provenite de pe căile publice la depozitele de deşeuri, precum şi a deşeurilor provenite din coşurile stradale la depozitele de deşeuri şi/sau la instalaţiile de tratare  și ,,Curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice din localitate şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ, pentru localitatea Mătăsari, conform anexelor nr. 3, 4, 5, 6, 7  care fac parte integrantă din prezenta.

 Art.4. Se aprobă modelul de contract de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare, privind activitățile:,,Sortarea deșeurilor de hârtie, carton, metal, plastic și sticlă colectate separat din deșeurile municipale în stații de sortare, inclusiv transportul reziduurilor rezultate din sortare la depozitele de deșeuri și/sau la instalațiile de valorificare energetică” și,, Eliminarea prin depozitare, a deșeurilor reziduale, a deșeurilor stradale, a deșeurilor de pământ și pietre provenite de pe căile publice, a reziduurilor rezultate de la instalațiile de tratare a deșeurilor municipale, precum și a deșeurilor care nu pot fi valorificate provenite din activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a locuințelor la depozitele de deșeuri nepericuloase”   pentru localitatea Mătăsari, conform anexelor 8 și 9 care fac parte din prezenta.

          Art.5. Se împuternicește Primarul Comunei Mătăsari – domnul Gașpăr Gheorghe, să semneze contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare, privind activitatea de 

,, Eliminare prin depozitare, a deșeurilor reziduale, a deșeurilor stradale, a deșeurilor de pământ și pietre provenite de pe căile publice, a reziduurilor rezultate de la instalațiile de tratare a deșeurilor municipale, precum și a deșeurilor care nu pot fi valorificate provenite din activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a locuințelor la depozitele de deșeuri nepericuloase”  și contractul de delegare privind activitatea ,,Sortarea deșeurilor de hârtie, carton, metal, plastic și sticlă colectate separat din deșeurile municipale în stații de sortare, inclusiv transportul reziduurilor rezultate din sortare la depozitele de deșeuri și/sau la instalațiile de valorificare energetică”.  

Art.6.  Începând cu data adoptării prezentei, prevederile art.2 și art.3 ale Hotărârii Consiliului Local Mătăsari cu nr.52/29 Septembrie 2022, își încetează aplicabilitatea;

            Art.7. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Mătăsari, în termenul prevăzut de lege, Instituției Prefectului județului Gorj, precum şi tuturor persoanelor și instituțiilor interesate și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet.

     Adoptată astăzi 22 Decembrie 2022‚ în şedinţa ordinară a Consiliului local Mătăsari, cu un nr.de 10 voturi pentru și 3 voturi împotrivă din numărul total de 13 consilieri în functie.

                  Președinte de Ședință,                                         Contrasemnează,

               Consilier,                                          Secretar-General

                    COPACI SORIN                                     MOREGA DRAGOȘ-GHEORGHE

                                                       – CONSILIUL  LOCAL –

                                                   Comuna Mătăsari, Judeţul Gorj

HOTĂRÂREA  NR. 74

privind aprobarea tarifelor și încheierii Actului Adițional nr.1 la Contractul de Delegare pentru Activitatea de curăţare şi transport a zăpezii de pe căile publice din localitate şi  menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ nr.7219/12 Octombrie 2022

                                          Consiliul Local Mătăsari,

Luând în dezbatere Referatul de Aprobare, prezentat de primarul comunei Mătăsari, precum şi raportul întocmit de compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei Comunei Mătăsari, judeţul Gorj, asupra proiectului de hotărâre prin care se propune modificarea și completarea Contractului de Delegare pentru Activitatea de curăţare şi transportul zăpezii de pe căile publice şi  menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ, încheiat cu Societatea Matsalubris SRL;

În conformitate cu prevederile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților cu modificările şi completările ulterioare;

           Prevederile O.U.G. nr.133/30.09.2022, pentru modificarea și completarea O.U.G. nr.92/2021, privind regimul deșeurilor, precum și a Legii Serviciului de Salubrizare a Localităților nr.101/2006;

În baza prevederilor art.196 alin.1, lit.a, din Ordonanța de Urgență nr.57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

                                                         H O T Ă R Ă Ș T E:

          Art.1 Se aprobă stabilirea tarifelor conform fișelor de fundamentare pentru prestarea activității de curăţare şi transport a zăpezii de pe căile publice din localitate şi  menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ:

Nr.crtDENUMIREUM   TARIF APROBAT    -LEI-
1Curățat zăpadă mecanizat cu autospeciale/utilaje echipate cu lama/plug1000 mp13,28
2Curățat zăpadă manual, inclusiv stații publice de îmbarcare-debarcare calatori și refugii100 mp95,00
3Curățat gheață manual, inclusive stații publice de îmbarcare-debarcare călători și refugii100 mp178,00
4Încărcat mecanizat și transport zăpadămc51,69
5Împrăștiat mechanic material antiderapant, de tip sare1000 mp8,69
6Împrăștiat manual material antiderapant, tip sare100 mp87,00

         Tarifele nu conțin T.V.A.

        Art.2. Se aprobă încheierea Actului Adițional nr.1, la Contractul de Delegare pentru activitatea de curăţare şi transport a zăpezii de pe căile publice din localitate şi  menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ nr.7219/12.10.2022;

        Art.3. Se împuternicește Primarul Comunei Mătăsari -domnul Gașpăr Gheorghe, să semneze Actul Adițional nr.1 la Contractul de Delegare pentru Activitatea de curăţare şi transport a zăpezii de pe căile publice din localitate şi  menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ;

      Art.4. Prezenta hotărâre se va afişa la sediul instituţiei pentru aducere la cunoştinţă publică locuitorilor Comunei Mătăsari, județul Gorj şi se comunică, în termenul prevăzut de lege:

Instituţiei Prefectului Judeţului Gorj, în vederea verificării legalităţii;

Primarului comunei Mătăsari, județul Gorj;

Adoptată astăzi 22 Decembrie 2022‚ în şedinţa ordinară a Consiliului local Mătăsari, cu un număr de 10 voturi pentru și 3 voturi împotrivă din numărul total de 13 consilieri în funcție.

        PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                           CONTRASEMNEAZA,

                   CONSILIER,                                                           SECRETAR-GENERAL,

                COPACI SORIN                                               MOREGA DRAGOȘ-GHEORGHE

ROMÂNIA     

JUDEȚUL GORJ

COMUNA MĂTĂSARI

CONSILIUL LOCAL

                                         HOTĂRÂREA   NR. 75

      Privind aprobarea ”Rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular pentru anul   

      școlar  2023-2024, privind structura rețelei școlare propusă să funcționeze în anul școlar următor”

                                             Consiliul local al comunei Mătăsari, judetul Gorj

                                                                     Având în vedere:

             Adresa nr.26516/15 Decembrie 2022, din partea Inspectoratului Școlar Gorj, înregistrată în cadrul Primăriei Mătăsari sub nr.9408/19 Decembrie 2022, prin care ne-a fost transmis avizul conform ce a fost acordat în ședința Consiliului de Administrație a I.S.J.Gorj din data de 15 Decembrie 2022;           

             Prevederile Ordinului Ministerului Educației Naționale nr.6217/09 Noiembrie 2022 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat;

             Referatul de Aprobare la proiectul de hotărâre;

             Prevederile art.61, alin.2 din Legea nr.1/2011, privind Educația Națională, cu modificările și completările ulterioare;    

             În baza prevederilor art. 196 alin 1, lit. a, din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul Administrativ:                                 

                                                                     HOTĂRĂȘTE:

      Art. 1. Se aprobă ”Rețeaua unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular pentru anul școlar 2021/2022, privind structura rețelei școlare propusă să funcționeze în anul școlar în curs”, după cum urmează:  

        -Liceul Mătăsari:

                         -Învățământ primar

                         -Învățământ gimnazial

                         -Învățământ liceal, zi     -teoretic

                                                                -tehnologic

                         -Învățământ liceal, seral –tehnologic

                         -Învățământ profesional;

                         -Învățământ profesional dual;

         -Grădinița cu Program Normal Mătăsari:

                         -Învățământ preșcolar- grupe cu program normal;

         Art.2. Prezenta hotărâre se va afişa la sediul instituţiei pentru aducere la cunoştinţă publică locuitorilor Comunei Mătăsari, județul Gorj şi se comunică, în termenul prevăzut de lege:

          – Instituţiei Prefectului Judeţului Gorj, în vederea verificării legalităţii;

          – Primarului comunei Mătăsari, județul Gorj;

          – Inspectoratului Școlar al județului Gorj;

          – Liceului Mătăsari, județul Gorj;

   Adoptată astăzi 22 Decembrie 2022‚ în şedinţa ordinară a Consiliului local Mătăsari, cu un număr de 13 voturi din numărul total de 13 consilieri în funcție.

             Preşedinte de şedinţă,                                                                           Contrasemnează

                     Consilier                                                                                      Secretar-General,

                  Copaci Sorin                                                                            Morega Dragoș-Gheorghe

\