Hotărâri de consiliu Mătăsari, august 2021

            ROMÂNIA                              

           JUDEŢUL GORJ                                                                   

           COMUNA MĂTĂSARI                                                           

           CONSILIUL LOCAL MĂTĂSARI                                                        

                                                        HOTĂRÂREA NR.29

     Privind aprobarea documentaţiei cadastrale de actualizare date imobil(modificare suprafaţă) a   

      imobilului înscris în CF nr.39147 a UAT comuna Mătăsari,aparţinând domeniului public al  

                                                          comunei Mătăsari

     Consiliul Local al comunei Mătăsari, judeţul Gorj;

     Având în vedere:

             Documentaţia cadastrală de actualizare date imobil(modificare suprafaţă) a imobilului înscris în CF nr.39147 a UAT comuna Mătăsari, aparţinând domeniului public al comunei Mătăsari  

             Raportul de Specialitate din data de 23.08.2021, din partea domnului Rasoveanu Marius-Irinel, inspector urbanism în cadrul Primăriei Mătăsari;

            Referatul de Aprobare al Primarului Gașpăr Gheorghe;

             Prevederile art.129 alin 1, alin 2 lit.c, art.286 alin 1 şi alin 4  şi art. 287 lit. b din OUG nr.57/2019privind Codul Administrativ

             Prevederile art.27, art.28 alin 5 şi 6 art.41 alin 5 din Legea Cadastrului şi a Publicităţii Imobiliare nr.71/996 republicată cu modificările şi completările ulterioare.

            Prevederile art.12 din Ordinul Directorului Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr.700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară cu modificările şi completările ulterioare.                            

             În baza prevederilor art.129, alin.2, lit.c, alin.6, lit.a, art.139, alin.3, lit.g și art.196 alin.1, lit.a, din Ordonanța de Urgență nr.57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

                                                               PROPUNE:

    Art.1. Aprobarea documentaţiei cadastrale de actualizare date imobil(modificare suprafaţă) a imobilului înscris în CF nr.39147 a UAT comuna Mătăsari, aparţinând domeniului public al comunei Mătăsari.

    Art.2 Aprobarea intabulării definitive în Cartea funciară a imobilului înscris în CF nr.39147 a UAT comuna Mătăsari, având nr.cadastral 39147 teren intravilan în suprafaţă de 486 mp, nr.cadastral 39147-situat în comuna Mătăsari, sat Mătăsari, strada Minei, nr.7, județul Gorj, tarlaua 7, parcela 307/1.

    Art.3.Secretarul comunei Mătăsari va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotarari și o va face publică prin afișare, de asemene o va comunica:

            -Instituției Prefectului- Județul Gorj.

            -Primarului Comunei Mătăsari;

       Adoptată astăzi  26  August 2021‚ în şedinţa ordinară a Consiliului local Mătăsari, cu votul pentru a 12 consilieri din numarul total de 13 consilieri în functie prezenți.

               Președinte de Ședință,                                                         Contrasemnează,

      PURDESCU CLAUDIU-MIHAIL,                                              Secretar-General,

                                                                                                 MOREGA DRAGOȘ-GHEORGHE

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ROMÂNIA

JUDEȚUL GORJ

COMUNA MĂTĂSARI                            

CONSILIUL LOCAL

                                                  HOTĂRÂREA NR.30

                  Privind aprobarea și însușirea propunerii comisiei speciale de inventariere  

                               a domeniului public al comunei Mătăsari, județul Gorj

                                                         Având în vedere:

      – Referatul de aprobare nr.5252/23.08.2021 la proiectul de hotărâre privind aprobarea și însușirea propunerii comisiei speciale de inventariere a domeniului public al comunei Mătăsari, județul Gorj, întocmit de Primarul comunei Mătăsari, județul Gorj domnul Gaşpăr Gheorghe.

     – Raportul de specialitate nr.5251/23.08.2021 la proiectul de hotărâre privind aprobarea și însușirea propunerii comisiei speciale de inventariere a domeniului public al comunei Mătăsari, județul Gorj, întocmit de Morega Dragoş-Gheorghe, secretar general;

     – Anexa nr.44 ”Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Mătăsari, județul Gorj” la Hotărârea de Guvern nr.973/2002 privind atestarea domeniului public al județului Gorj cu modificările și completările ulterioare;

     – Procesul-verbal înregistrat sub nr 5086/16.08.2021 întocmit de Comisia specială pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și domeniul privat al comunei Mătăsari, județul Gorj constituită prin Dispoziția nr.331 din data de 29.11.2019  emisă de primarului comunei Mătăsari, județul Gorj – domnul Gaspăr Gheorghe.

      – Prevederile art.129 alin.(2), lit.c) și alin.(6), art.196 alin.(1), lit.a), art.289 și art.607 alin.(4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

     -Declarația secretarului general al comunei Mătăsari, județul Gorj nr 5259/23.08.2021;

     -Prevederile art.858-865 din Legea nr.287/2009 privind Noul Cod Civil republicat;

    – Prevederile Hotărârii nr.392/2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat al comunelor, al oraşelor, al municipiilor şi al judeţelor;

      Hotărârea Consiliului Local Mătăsari nr.16/25.10.1999 privind aprobarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Mătăsari, județul Gorj, cu modificările și completările ulterioare.     

       În temeiul art.129 alin.(2), lit.c) și alin.(6), art.196 alin.(1) lit.a), art.607 alin.(4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

                                                              HOTĂRĂȘTE:

      Art.1 Aprobarea, respectiv însușirea propunerii comisiei speciale de inventariere a domeniului public al comunei Mătăsari județul Gorj, după cum urmează:

               Poziția nr.75 din anexa nr.44 la Hotărârea de Guvern nr.973/2002 privind atestarea domeniului public al județului Gorj, precum și a municipiilor, orașelor și comunelor din județul Gorj, cu modificările și completările ulterioare, la secțiunea I ”Bunuri imobile” se modifică după cum urmează:

             Coloana 3 va avea următorul cuprins:

 Punctul 1:Comuna Mătăsari, sat Mătăsari,str.Minei nr.7.

                  Centru de Sănătate – Sup.desf. – 698 mp, Nr.cadastral 39143-C1,

                  Garaj – sup.desf.- 78 mp,

                  Nr cadastral 39143-C2

                 Teren intravilan = 2923 mp împrejmuit fier între pc 2-5 gard plasă  7-12-1 în rest neîmprejmuit.

                  Nr.cadastral 39143

                  Tarlaua 7

                  Parcela 307

                  Vecinătăţi

                  N: Popescu Nicolae

                  S: Domeniu public

                  E: Domeniu public

                  V: CE Oltenia

    Punctul 2 : Comuna Mătăsari, sat Mătăsari,str.Minei nr.7.

               Teren intravilan – 486 mp împrejmuit fier între pct 5-8-1 în rest neîmprejmuit

                Nr.cadastral 39147

                Tarlaua 7

                Parcela 307/1

                Vecinătăţi

                N: Domeniu public

                S: Domeniu public

                E: Domeniu public

                V: Domeniu public

                  Coloana 5 va avea următorul cuprins:

        Punctul 1 :Valoarea de inventar pentru va fi de 1.403.700 lei

        Punctul 2: Valoarea de inventar pentru va fi de 11.960 lei

                  Coloana 6 va avea următorul cuprins:

                   Pentru punctul 1:Domeniul public al comunei Mătăsari însuşit prin H.C.L.nr.16/25.10.1999 şi aprobat prin H.G.nr.973 2002

                   CF nr.39143 – C1 al comunei Mătăsari

                   CF nr.39143 – C2 al comunei Mătăsari

                   CF nr.39143 al comunei Mătăsari

                   Pentru punctul 2: Domeniul public al comunei Mătăsari însuşit prin  H.C.L.nr.16/25.10.1999 şi aprobat prin H.G.nr.973 2002

                   CF nr.39147 al comunei Mătăsari

   Art.2 Imobilele descrise mai sus sunt de interes public local conform art.286 alin.(4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

  Art.3 Autoritatea executivă va înainta cu celeritate ministerului cu atribuții în domeniul administrației publice proiectul hotărârii privind atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unității administrativ-teritoriale în vederea obținerii punctului de vedere cu privire la proiectul de hotărâre conform art.289 din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu  modificările și completările ulterioare.

  Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul comunei Mătăsari, județul Gorj, prin aparatul de specialitate al acestuia.     

  Art.5 Hotărârea se va comunica, prin intermediul secretarului general al comunei, în termenul prevăzut de reglementările legale în vigoare, Instituției Prefectului – Județul Gorj, în scopul exercitării controlului de legalitate și primarului Comunei Mătăsari județul Gorj.

       Adoptată astăzi  26  August 2021‚ în şedinţa ordinară a Consiliului local Mătăsari, cu votul pentru a 12 consilieri din numarul total de 13 consilieri în functie prezenți.

              PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                          CONTRASEMNEAZĂ,

           PURDESCU CLAUDIU-MIHAIL                                        SECRETAR-GENERAL

                                                                                              MOREGA DRAGOȘ-GHEORGHE

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ROMÂNIA                                                                                               
JUDEȚUL GORJ
COMUNA MĂTĂSARI
PRIMAR

Comisia de inventariere a domeniului public al comunei Mătăsari

Nr. _____________/Data__________

PROCES-VERBAL

   Încheiat azi: 16.08.2021

Subsemnații:

Gaşpăr Gheorghe, primar comuna Mătăsari – președintele comisiei,

Morega Dragoş-Gheorghe, secretarul-general al comunei Mătăsari;

Istudor Ion, contabil șef;

Rasoveanu Marius Irinel –inspector urbanism;

Pupăză Angela, inspector Compartimentul Agricol, Fond funciar;

membrii în comisia de inventariere constituită conform Dispoziției nr. 331/29.11.2019, am procedat la verificarea  datelor de identificare ce se regăsesc la poziţia nr 75 din anexa 44 din Inventarului bunurilor ce aparțin domeniului public al Comunei Mătăsari.

Comisia luând în considerare actele administrative emise în perioada 2002-2021, respectiv hotărâri de consiliu local și Hotărâri de Guvern precum și  prevederile art. 289  din  OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ propune modificarea poziţiei nr 75 din Inventarului bunurilor ce aparțin domeniului public al Comunei Mătăsari în sensul punerii în concordanţă cu datele reale din teren ce fac obiectul documentaţiei cadastrale al imobilului înscris în CF nr.39143 al comunei Mătăsari respectiv al imobilului înscris în CF nr.39147 al comunei Mătăsari.

           Având în vedere necesitatea efectuării măsurătorilor la imobilul denumit Centru de Sănătate Mătăsari, ce face parte din domeniul public al comunei Mătăsari, cuprins în anexa nr.44, ce cuprinde inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Mătăsari, la poziţia nr.75, însuşit prin H.C.L.nr.16/25.10.1999 şi aprobat prin H.G.nr.973/05septembrie 2002,  precum şi constatarea faptului că la momentul efectuării măsuratorilor, suprafaţa de teren cuprinsă în anexa nr.44 nu mai corespunde cu realitatea, în sensul că în loc de 5369 mp., teren aferent cuprins în anexa mai sus menţionată, au fost identificate de către persoana autorizată două suprafeţe de teren distincte, respectiv suprafaţa de 2923 mp identificată cu nr.cadastral 39143 şi suprafaţa de 486 mp, identificată cu nr cadastral 39147, apreciem că este oportună modificarea mențiunilor corespunzătoare poziției de inventar nr.75 din Inventarul bunurilor care fac parte din domeniul public al Comunei Mătăsari, judeţul Gorj, în sensul modificării suprafeţelor conform documentaţiilor cadastrale.

            În urma analizei tuturor documentelor atașate, precum și a legislaţiei incidente, propunem actualizarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Mătăsari și inițierea unui proiect de hotărâre de atestare a Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Mătăsari, Secțiunea I – Bunuri imobile, având ca obiect

  • modificarea poziţiei nr 75 din Inventarului bunurilor ce aparțin domeniului public al Comunei Mătăsari în sensul punerii în concordanţă cu datele reale din teren ce fac obiectul documentaţiilor cadastrale ale imobilelor înscrise în CF nr.39143 al Comunei Mătăsari respectiv înscris în CF nr.39147 al Comunei Mătăsari.
Nr.Crt.Codul de clasificareDenumirea bunuluiElemente de identificareAnul dobândirii sau, dupa caz, dării infolosinţaValoarea de inventar  Situația juridică actuală 
01234       56
  75.     1.6.2.Centrul de sănătate Mătăsari1.Comuna Mătăsari, sat Mătăsari,str.Minei nr.7.Centru de Sănătate – Sup.desf. – 698 mp, Nr.cadastral 39143-C1,Garaj – sup.desf.- 78 mp,Nr cadastral 39143-C2 Teren intravilan = 2923 mp împrejmuit fier între pc 2-5 gard plasă  7-12-1 în rest neîmprejmuit. Nr.cadastral 39143Tarlaua 7 Parcela 307 VecinătăţiN: Popescu NicolaeS: Domeniu publicE: Domeniu publicV: CE Oltenia  2. Comuna Mătăsari, sat Mătăsari,str.Minei nr.7.Teren intravilan – 486 mp împrejmuit fier între pct 5-8-1 în rest neîmprejmuitNr.cadastral 39147Tarlaua 7 Parcela 307/1 VecinătăţiN: Domeniu publicS: Domeniu publicE: Domeniu publicV: Domeniu public   1960                 1960  1.403.700 lei                  11.960 lei   Domeniul public al comunei Mătăsari însuşit prin H.C.L.nr.16/25.10.1999 şi aprobat prin H.G.nr.973 2002   CF nr.39143 – C1 al comunei  Mătăsari  CF nr.39143 – C2 al comunei Mătăsari  CF nr.39143 al comunei Mătăsari        Domeniul public al comunei Mătăsari însuşit prin  H.C.L.nr.16/25.10.1999 şi aprobat prin H.G.nr.973 2002 CF nr.39147 al comunei Mătăsari  

          Modificările și completările aduse Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Mătăsari, ce constituie obiectul prezentului proces-verbal de actualizare întocmit de Comisia specială pentru întocmirea și actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Mătăsari, va face obiectul unui proiect de hotărâre de atestare ce va fi supus procedurii prevăzute de art. 289 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

           Comisia specială pentru întocmirea și actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Mătăsari:

  Preşedinte:   –  Gaşpăr Gheorghe, primar comuna Mătăsari – …………………………..

    Membrii:     –  Morega Dragoş-Gheorghe,secretar-general al comunei Mătăsari…………………

  • Istudor Ion, contabil șef- …………………….
  • Rasoveanu Marius Irinel –inspector urbanism …………………..
  • Pupăză Angela, inspector Compartimentul Agricol, Fond funciar……………..––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

           ROMÂNIA                              

           JUDEȚUL GORJ                                                                   

           COMUNA MĂTĂSARI                                                           

           CONSILIUL LOCAL MĂTĂSARI                                                           

                                                          HOTĂRÂREA NR.31

            Privind aprobarea Caietului de Sarcini și a Documentației de atribuire privind  

       concesionarea terenului extravilan situat în Tarlaua 35, Parcela 2016/1 înscris în CF  

     nr.39146 în suprafaţă de 30.000 mp, ce aparţine domeniului public al comunei Mătăsari.

     Consiliul Local al comunei Mătăsari, judeţul Gorj;

     Având în vedere:

    -Raportul de Specialitate înregistrat sub nr.5249/23.08.2021, întocmit de compartimentul juridic din cadrul Primăriei Mătăsari;

    -Referatul de Aprobare nr.5250/23.08.2021 din partea domnului primar Gașpăr Gheorghe;

    -Studiul de Oportunitate aprobat prin H.C.L.nr.26/29.07.2021;

    Prevederile art.308, art.309, art.312 din Ordonanța de Urgență nr.57/2019, privind Codul Administrativ, art.466, alin.8, art.467, alin.5 din Legea nr.227/2015 Cod Fiscal, precum și prevederile Legii nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată și modificată;

     În baza prevederilor art.196 alin.1, lit.a, din Ordonanța de Urgență nr.57/2019, privind Codul Administrativ;

                                                        HOTĂRĂȘTE:

     Art.1. Se aprobă Caietul de Sarcini privind concesionarea imobilului terenului extravilan situat în Tarlaua 35, Parcela 2016/1 înscris în CF nr.39146 în suprafaţă de 30.000 mp, ce aparţine domeniului public al comunei Mătăsari, ce aparține domeniului public al comunei Mătăsari, potrivit anexei nr.1, ce face parte integrantă din prezenta;

    Art.2. Se aprobă documentația de atribuire, privind concesionarea imobilului terenului extravilan situat în Tarlaua 35, Parcela 2016/1 înscris în CF nr.39146 în suprafaţă de 30.000 mp, ce aparţine domeniului public al comunei Mătăsari, potrivit anexei nr.2, ce face parte integrantă din prezenta;

    Art.3. Hotărârea se va comunica, prin intermediul secretarului general al comunei, în termenul prevăzut de reglementările legale în vigoare, Instituției Prefectului – Județul Gorj, în scopul exercitării controlului de legalitate și primarului Comunei Mătăsari județul Gorj.

   Adoptată astăzi  26  August 2021‚ în şedinţa ordinară a Consiliului local Mătăsari, cu votul pentru a 9 consilieri și 3 abțineri din numarul total de 13 consilieri în funcție prezenți.

              PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                   CONTRASEMNEAZĂ,

           PURDESCU CLAUDIU-MIHAIL                                SECRETAR-GENERAL

                                                                                         MOREGA DRAGOȘ-GHEORGHE

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ROMÂNIA          

JUDEȚUL GORJ

COMUNA MĂTĂSARI

CONSILIUL LOCAL

                              PROIECT DE  HOTĂRÂRE NR.32

                 Privind ”Rețeaua unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular pentru anul școlar  

                     2021/2022, privind structura rețelei școlare propusă să funcționeze în anul școlar următor”

             Consiliul local al comunei Mătăsari, judetul Gorj

             Având în vedere:

             Adresa nr.14441/11 August 2021, din partea Inspectoratului Școlar Județean Gorj, înregistrată în cadrul instituției noastre sub nr.5082/16.08.2021, prin care a fost transmis Ordinul nr.4493/29.07.2021, emis de către Ministerul Educației, prin care a fost revocat titlul de ,,Colegiu”, acordat unității de învățământ preuniversitar Colegiu Tehnic Mătăsari, unitatea de învățământ numindu-se Liceul Mătăsari, județul Gorj;

            Adresa din partea Colegiului Tehnic Mătăsari;

            Prevederile Ordinului Ministerului Educației Naționale nr.5599/21.09.2020, pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat;

            Referatul de Aprobare la proiectul de hotărâre;

            Prevederile art.61, alin.2 din Legea nr.1/2011, privind Educația Națională, cu modificările și completările ulterioare;    

            In baza prevederilor art. 196 alin 1, lit. a, din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul Administrativ

                                                                         PROPUNE:

Art. 1. Se propune aprobarea ”Rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular pentru anul școlar 2021/2022, privind structura rețelei școlare propusă să funcționeze în anul școlar următor”, după cum urmeaza:

        -Colegiul Tehnic Mătăsari, Corp A și Corp B:

                         -Învățământ primar

                         -Învățământ gimnazial

                         -Învățământ liceal, zi     -teoretic

                                                               -tehnologic

                         -Învățământ liceal, seral -tehnologic

                         -Învățământ profesional

                         -Învățământ profesional dual

         -Grădinița cu Program Normal Mătăsari

                         -Învățământ preșcolar- grupe cu program normal

                         -Învățământ preșcolar- grupe cu program prelungit

                           Inițiator Proiect,                                                                   Avizat Legalitate,

           Primar,                                                                               Secretar-General,

                      GAȘPĂR GHEORGHE                                                MOREGA DRAGOȘ-GHEORGHE