Hotărâri de consiliu Mătăsari, iunie 2021

Loading

ROMÂNIA

JUDEŢUL GORJ

CONSILIUL LOCAL AL

COMUNEI MĂTĂSARI

                                        HOTĂRÂREA NR. 21/24.06.2021

         Privind revocarea domnului Dobromirescu Adrian din calitatea de Administrator al Societății    

                  Matsalubris S.R.L precum și numirea domnului Blaj Fabian, în calitatea de   

                                        administrator al Societății  Comerciale  Matsalubris S.R.L.

Consiliul Local al comunei Matasari:

            Văzând:

 • Cererea înregistrată sub nr.3857/10.06.2021, formulată de către domnul Dobromirescu Adrian, prin care își înaintează demisia din funcția de administrator al Societății Matsalubris S.R.L.;
 • Prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Raportul de specialitate nr.4005/16.06.2021, întocmit de către domnul Morega Dragoș-Gheorghe – secretar-general al comunei Mătăsari, județul Gorj;
 • Avizele comisiilor de specialitate;
 • Referatul de aprobare nr.4011/17.06.2021, din partea domnului Gașpăr Gheorghe, Primarul Comunei Mătăsari;
 • În baza prevederilor art.139 alin.1 și ale art. 196 alin 1, lit. a, din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul Administrativ

                                                    H O T Ă R Ă Ş T E:

 Art.1 Se aprobă revocarea din calitatea de administrator al Societății Matsalubris S.R.L. a domnului Dobromirescu Adrian.

  Art.2  Se aprobă numirea domnul Blaj Fabian, cetățean roman, în calitatea de Administrator al Societății Matsalubris S.R.L., începând cu data de 01.07.2021, cu puteri depline pe durata mandatului de 4 ani;

  Art.3  Se împuternicește domnul Blaj Fabian , să semneze Actul Constitutiv al Societății Matsalubris S.R.L., Hotărârea AGA, actele premergătoare acestora, precum și orice documente îndeplinind, de asemenea, toate formalitățile necesare pentru înregistrarea mențiunilor corespunzătoare la Oficiul Registrului Comerțului Gorj.

  Art.4 Se aprobă eliminarea obiectului de activitate privind Codul Caen nr.8010-Activități de protecție și gardă;

   Art.5. Secretarul comunei Mătăsari va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri și o va face publică prin afisare, comunicând câte un exemplar:

         -Instituției Prefectului -Județului Gorj;

         -Primarului Comunei Matasari;

Adoptată astăzi 24 Iunie 2021‚ în şedinţa ordinară a Consiliului local Mătăsari, cu votul pentru a 10 consilieri și 3 abțineri din numărul total de 13 consilieri în functie.

      Președinte de ședință,                                             Contrasemnează,

                       CONSILIER,                                                     SECRETAR-GENERAL,

             STĂNILOIU CONSTANTIN                              MOREGA DRAGOȘ-GHEORGHE

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ROMÂNIA

JUDEŢUL GORJ

CONSILIUL LOCAL AL

COMUNEI MĂTĂSARI

                                               HOTĂRÂREA NR. 22

     Privind aprobarea Contractului de Mandat încheiat între Consiliul Local Mătăsari și domnul Blaj Fabian, privind numirea în calitate de administrator al S.C.Matsalubris S.R.L.

Consiliul Local al comunei Mătăsari:

       Văzând:

 • Prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Raportul de specialitate nr.4005/16.06.2021, întocmit de către domnul Morega Dragoș-Gheorghe –secretar-general al comunei Mătăsari, județul Gorj;
 • Avizele comisiilor de specialitate;
 • Referatul de aprobare nr.4011/17.06.2021, din partea domnului Gașpăr Gheorghe, Primarul Comunei Mătăsari;
 • În baza prevederilor art.139 alin.1 și ale art. 196 alin 1, lit. a, din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul Administrativ

H O T Ă R Ă Ş T E:

        Art.3. Se aprobă contractul de mandat încheiat între Consiliul Local Mătăsari și domnul Blaj Fabian, privind numirea în calitatea de administrator al S.C.Mastsalubris S.R.L., conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

          Art.4. Se împuternicește domnul Gașpăr Gheorghe –Primarul comunei Mătăsari, să semneze în numele și pentru Consiliul local Mătăsari, contractul de mandat.

          Art.6. Secretarul comunei Mătăsari va aduce la cunoștinta celor interesați prevederile prezentei hotărâri și o va face publică prin afișare, un exemplar la:

         –   Instituția Prefectului- Judetului Gorj.

         –   Primarului Comunei Mătăsari;

         –   Persoanei nominalizate la art.1

Adoptată astăzi 24 Iunie 2021‚ în şedinţa ordinară a Consiliului local Mătăsari, cu votul pentru a 13 consilieri din numarul total de 13 consilieri în funcție.

                 Președinte de ședință,                                                     Contrasemnează,

                       CONSILIER,                                                           SECRETAR-GENERAL,

             STĂNILOIU CONSTANTIN                                   MOREGA DRAGOȘ-GHEORGHE

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––

  ROMÂNIA

 JUDEŢUL GORJ                                                         

 CONSILIUL LOCAL MĂTĂSARI                          

CONTRACT  DE  MANDAT

   ANEXA LA H.C.L.NR.____________

ART.1.  PĂRŢILE  CONTRACTANTE:

A. Societatea comercială MATSALUBRIS S.R.L. cu sediul în Mătăsari, nr.178, Judetul Gorj, având CIF RO23226130, reprezentată prin Consiliul Local Mătăsari, actionar al societăţii, în calitate de mandant

şi

B.   Directorul general al societăţii -desemnat în conformitate cu dispoziţiile legale şi ale statutului societăţii:

       Domnul, BLAJ FABIAN, cetăţean român, în calitate de mandatar.

Urmare  acordului de voinţă intervenit între părţile semnatare, s-a încheiat prezentul contract de mandat, în baza Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale OUG nr.79/2008 modificată şi completată prin OUG nr. 135/2008, conform prevederilor O.U.G.109/2011 aprobata prin Legea nr.111/2016 si conform H.G.722/2016, privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.109/2011, privind guvernanta corporative a intreprinderilor publice.

ART. 2.  OBIECTUL  CONTRACTULUI

2.1. Consiliul Local Mătăsari deleagă Directorului General conducerea societăţii.  

                 Directorul General asigură organizarea şi gestionarea activităţii societăţii, îndeplinind obiectivele şi criteriile de performanţă aprobate de către acţionari şi prevăzute în anexa la prezentul contract, în limitele prevederilor legale şi ale Statutului societăţii, în schimbul unei remuneraţii. Criteriile şi obiectivele înscrise în contractul de  mandat se actualizează în fiecare an, în termen de 30 de zile de la data aprobării bugetului de venituri şi cheltuieli.

2.2 Directorul General va reprezenta societatea comercială în raporturile cu terţii şi va purta răspunderea pentru modul în care înfăptuieşte actele de conducere a societăţii.

       ART.3. DURATA  CONTRACTULUI  ŞI  LOCUL  DE  DESFĂŞURARE  A

ACTIVITĂŢII

3.1. Prezentul contract se încheie pe o durată de _____ ani şi intră în vigoare începând cu data de ________________.

3.2. Părţile pot negocia prelungirea contractului de mandat, dacă oricare dintre părţi solicită aceasta cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea termenului pentru  care a fost încheiat contractul.

3.3. Activitatea va fi desfăşurată la sediul societăţii comerciale.

          4.1.  Mandatarul are următoarele drepturi:

         4.1.1 Să primească o remuneraţie brută lunară de …………. lei compusă din: o sumă fixă de …………….. lei egală cu indemnizaţia lunară acordată prin lege pentru funcţia de viceprimar şi o sumă de ……………. lei în funcţie de importanţa activităţii.

Remuneraţia lunară a directorului general se diminuează proporţional cu gradul global de neîndeplinire a obiectivelor şi criteriilor de performanţă stabilite prin contractul de mandat, dar nu mai mult de 30% din nivelul acesteia. În cazul îndeplinirii pe perioada cumulată de la începutul anului a obiectivelor şi criteriilor de performanţă stabilite prin contractul de mandat, la sfârşitul anului sumele reţinute se restituie directorului general.

4.1.2. Să primească, după aprobarea bilanţului contabil, pentru depăşirea obiectivelor şi criteriilor de performanţă stabilite prin contractul de mandat, un premiu anual de maxim 12 remuneraţii brute lunare, proporţional cu gradul global de depăşire a obiectivelor şi criteriilor de performanţă. Premiul anual nu se acordă în situaţia în care la sfârşitul exerciţiului financiar anual operatorul economic înregistrează pierdere.

4.1.3. Directorul general beneficiază de concediu de odihnă anual şi de indemnizaţie aferentă, diurnă şi cheltuieli de delegare în interesul serviciului, concediu medical conform legii şi zile libere plătite pentru sărbătorile legale, zile festive specifice, căsătorie, naşterea unui copil sau în caz de deces al unui membru de familie, acordate prin similitudine cu cele din contractul colectiv de muncă aplicabil unităţii respective; anterior deplasărilor în străinatate, directorul general va solicita şi avizul conducerii Consiliului Local Mătăsari.

4.1.4. Va putea primi în folosinţă un autoturism cu / fără şofer, telefon mobil, tehnică informatizată, din dotarea societăţii, după caz.

4.1.5. Părţile sunt în cunoştinţă de cauză cu privire la obligaţiile ce revin societăţii, de a reţine la sursă impozitul pe venit, precum şi contribuţiile legale la sistemul public de asigurări de sănătate. Părţile convin de asemenea ca societatea să procedeze şi la reţinerea şi virarea în termenul legal a tuturor celorlalte contribuţii obligatorii ale mandatarului, cum ar fi contribuţiile la sistemul public de pensii şi asigurări sociale, contribuţia la fondul de şomaj, etc. Plăţile vor fi efectuate în numele şi pe seama mandatarului.

4.1. Să asigure conducerea activităţilor societăţii, coordonarea şi controlul acesteia în ceea ce priveşte utilizarea resurselor financiare, materiale şi umane, în vederea realizării obiectivelor şi criteriilor stabilite de Consiliul Local Mătăsari.

4.2. Să ducă la îndeplinire, întocmai şi în termenele stabilite,  hotărârile Adunării Generale a Acţionarilor şi deciziile Consiliului Local Mătăsari.

4.3 Să asigure angajarea, promovarea şi concedierea personalului salariat, în condiţiile legii, precum şi negocierea contractelor individuale de muncă.

4.4 Să încheie acte juridice, în numele şi pe seama societăţii, în limitele împuternicirilor acordate de către Consiliul Local Mătăsari.

4.5   Să dezvolte şi să promoveze imaginea societăţii.

          4.6 Să conducă sistemul integrat de calitate – mediu – securitate şi sănătate ocupaţională.

4.7 Să asigure controlul financiar şi juridic al tuturor activităţilor din cadrul societăţii.

4.8  Să urmărească modul de realizare al Bugetului de Venituri şi Cheltuieli aprobat al societăţii.

4.9   Să coordoneze activităţile specifice desfaşurate de directorii societăţii.

           4.10 Să stabilească măsuri operative privind protecţia muncii, cunoaşterea de către salariaţi a normelor de sănătate, securitate a muncii şi de protecţie a mediului, precum şi de asigurare a pazei instituţiei.

4.11 Să fie asigurat pentru raspundere profesionala.

    4.2.  Mandatarul are următoarele obligaţii:

4.2.1. Să asigure conducerea activităţilor societăţii, coordonarea şi controlul acesteia în ceea ce priveşte utilizarea resurselor financiare, materiale şi umane, în vederea realizării obiectivelor şi criteriilor stabilite de Consiliul Local Mătăsari.

4.2.2. Să îndeplinească obiectivele şi criteriile de performanţă prevazute în anexa nr.1 la prezentul contract.

4.2.3. Să ducă la îndeplinire, întocmai şi în termenele stabilite,  hotărârile Adunării Generale a Acţionarilor şi deciziile Consiliului Local Mătăsari.

4.2.4. Să asigure  managementul societăţii ca întreg.

4.2.5. Să asigure funcţionarea societăţii în totalitate.

4.2.6. Să aplice direcţiile principale de activitate şi de dezvoltare ale societăţii, stabilite de Consiliul Local Mătăsari.

4.2.7. Să prezinte Consiliului Local Mătăsari al societăţii comerciale, în fiecare lună, un raport privind executarea contractului de mandat, informaţii privind situaţia economico-financiară a societăţii comerciale, stadiul realizării investiţiilor, stadiul realizării unor măsuri, precum şi alte documente solicitate.

4.2.8. Să prezinte Consiliului Local Mătăsari al societăţii comerciale, în termenul legal de la încheierea exerciţiului financiar, atît bilanţul contabil şi contul de profit şi pierdere, vizat de cenzori/auditori, cît şi raportul anual.

4.2.9. Să prezinte Consiliului Local Mătăsari, la începutul fiecărui an, în termen legal, proiectul Bugetului de Venituri şi Cheltuieli şi  programul de investiţii, aferente exerciţiului financiar în curs; acest proiect va fi supus spre consultare şi sindicatului afiliat de ramură.

4.2.10. Să propună includerea anumitor puncte pe ordinea de zi a şedinţelor Consiliului Local Mătăsari şi să prezinte fundamentările aferente acestora.

4.2.11. Să asigure angajarea, promovarea şi concedierea personalului salariat, în condiţiile legii, precum şi negocierea contractelor individuale de muncă.

4.2.12. Să încheie acte juridice, în numele şi pe seama societăţii, în limitele împuternicirilor acordate de către Consiliul Local Mătăsari.

4.2.13.  Să asigure suportul şi asistenţa juridică pentru activităţile societăţii.

4.2.14.  Să dezvolte şi să promoveze imaginea societăţii.

           4.2.15. Să conducă sistemul integrat de calitate – mediu – securitate şi sănătate ocupaţională.

4.2.16. Să asigure controlul financiar şi juridic al tuturor activităţilor din cadrul societăţii.

4.2.17. Să asigure auditarea sistemului de control intern şi a sistemului de management.

4.2.18. Să coordoneze activitatea de prospectare a oportunităţilor de afaceri cu parteneri interni şi externi, în vederea maximizării profitului.

4.2.19. Să urmărească modul de realizare al Bugetului de Venituri şi Cheltuieli aprobat al societăţii.

4.2.20. Să coordoneze activităţile specifice desfăşurate de directorii societăţii.

ART. 5.  DREPTURILE  ŞI  OBLIGAŢIILE  SOCIETĂŢII

5.1.  Drepturile societăţii:

5.1.1. Să pretindă mandatarului îndeplinirea clauzelor prezentului contract.

5.2.  Obligaţiile societăţii :

5.2.1. Să asigure mandatarului deplina libertate în conducerea, organizarea şi gestionarea activităţii societăţii, în conformitate cu dispoziţiile legale şi statutare.

5.2.2. Să plătească mandatarului toate drepturile baneşti cuvenite conform prezentului contract, precum şi să îi asigure toate drepturile stipulate în prezentul contract.

5.2.3.  Să aprecieze gradul de îndeplinire a obiectivelor şi criteriilor de performanţă, conform prevederilor art. 4 din OUG nr. 79/2008 modificată şi completată prin OUG nr. 135/2008.

ART.6.  LOIALITATE,  CONFIDENŢIALITATE

6.1.  Directorul General este obligat să-şi folosească întreaga capacitate de muncă în interesul societăţii comerciale, cu prudenţa şi diligenţa unui bun manager.

6.2. Mandatarului îi sunt interzise orice activităţi în beneficiul unei societăţi concurente sau având acelaşi domeniu de activitate şi nu poate exercita acelaşi comerţ sau altul concurent, pe cont propriu sau al altei persoane. Această interdicţie se extinde şi asupra soţului sau soţiei mandatarului, precum şi asupra rudelor şi afinilor acestuia până la gradul al II-lea, inclusiv.

6.3. Pe toată durata prezentului contract, mandatarul este obligat să păstreze confidenţialitatea asupra datelor şi informaţiilor referitoare la activitatea societăţii care au un astfel de caracter sau care sunt prezentate cu acest caracter de către Adunarea Generală a Acţionarilor. Această obligaţie se menţine şi pentru o perioadă de 2 luni după încetarea contractului de mandat.

6.4. Directorul General este obligat ca, în orice situaţie, în societate şi în afara acesteia:

– să dea dovadă de loialitate faţă de societate;

– să nu afecteze sub nici  o formă imaginea şi prestigiul societăţii;

– să nu difuzeze informaţii false sau denigratoare de orice fel, privind societatea şi conducerea ei;

– să aibă un comportament demn şi civilizat.

ART.7.  RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR

7.1. Răspunderea mandatarului este angajată pentru nerespectarea prevederilor legale, ale prezentului contact şi ale hotărârilor adoptate de Adunarea Generală a Acţionarilor.

7.2. Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzatoare a obligaţiilor din prezentul contract, părţile răspund potrivit legislaţiei civile, penale şi comerciale, după caz.

7.3. În cazul în care sunt indicii privind săvârşirea unei infracţiuni în legatură cu executarea contractului de mandat, acţionarii/consiliul Local Mătăsari au obligaţia să sesizeze de îndata organele competente.

7.4. Forţa majoră exonerează părţile de răspundere, în conformitate cu prevederile legale.

7.5. Societatea nu răspunde pentru faptele ilicite cauzatoare de prejudicii, comise de Directorul General prin depăşirea mandatului său.

ART.8.  MODIFICAREA  CONTRACTULUI

8.1. Prevederile prezentului contract pot fi modificate, după o prealabilă notificare, prin act adiţional, cu acordul ambelor părţi.

8.2. Prezentul contract se va adapta corespunzător reglementărilor legale ulterioare încheierii acestuia şi care îi sunt aplicabile.

ART.9.  ÎNCETAREA  CONTRACTULUI

9.1. Prezentul contract încetează prin:

a) expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, fără a fi necesară înştiinţarea celeilalte părţi;

b) revocarea mandatarului din calitatea de director general, prin Decizia Consiliului Local Mătăsari, pentru motive ce ţin de neexecutarea/executarea defectuoasă a contractului;

c) renunţarea mandatarului la mandatul încredinţat, în situaţia neasigurării condiţiilor prevăzute în contract ori în alte situaţii întemeiate;

d) acordul părţilor;

e) apariţia unui caz de incompatibilitate, conform legii;

f) decesul sau punerea sub intredicţie judecătorească a mandatarului;

g) insolvabilitatea, falimentul societăţii;

h) constatarea unui management defectuos ce a dus la prezumţia de insolvabilitate a societăţii (neplata cu buna ştiinţă a facturilor, creditelor);

9.2. În cazurile prevăzute la lit. b) şi c), partea în cauză va notifica cealaltă parte cu cel puţin 30 zile înainte.

9.3. În cazul încetarii contractului, Directorul General este obligat să înapoieze societăţii toate actele şi documentele deţinute în exercitarea atribuţiilor sale, precum şi ştampila, autoturismul, etc.

ART.10.  LITIGII

10.1. Litigiile izvorâte din încheierea, executarea, modificarea, încetarea şi interpretarea clauzelor prezentului contract, nerezolvate pe cale amiabilă, sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti.

ART.11.  DISPOZIŢII  FINALE

11.1. Mandatarul are dreptul să solicite mediere, consultanţă sau alte măsuri de protecţie din partea Adunării Generale a Acţionarilor, confederaţiei, federaţiei sau organizaţiei patronale din care face parte societatea, în soluţionarea situaţiilor conflictuale cu sindicatele şi alte organizaţii.

11.2. În cazul mandatarului numit dintre salariaţii societăţii, în conformitate cu prevederile art. 137, alin. 3 din Legea nr. 31/1990, la încetarea prezentului contract, persoana care a avut contract individual de muncă suspendat îşi reia relaţiile contractuale de muncă cu societatea.

11.3. Prevederile prezentului contract se completează cu dispoziţiile referitoare la administratori cuprinse în Legea nr. 31/1990, Actul Constitutiv, precum şi cu prevederile Codului Comercial şi Codului Civil, aplicabile.

11.4. Prezentul contract face parte integrantă din H.C.L.nr.22/24 Iunie 2021.

11.5. Prezentul contract a fost încheiat astazi _____________ în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

       Director General,                                               Consiliul Local Mătăsari,

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ROMÂNIA

JUDEŢUL GORJ

CONSILIUL LOCAL  AL

COMUNEI MĂTĂSARI

HOTĂRÂREA NR.  23

privind aprobarea achiziționării prin leasing financiar, pe o perioadă de 3 ani, a unei autogunoiere cu o capacitate de 22 mc

Consiliul Local al comunei Matasari:

     Văzând:

 • Solicitarea din partea S.C.Matsalubris S.R.L. înregistrată sub nr.473/12.05.2021, înregistrată în cadrul instituției noastre sub nr.3317/13.05.2021, prin care se aduce la cunoștință necesitatea achiziționării unei autogunoiere noi, cu capacitate mai mare sau găsirea unei alte soluții pentru a putea face față cantității de deșeuri ce trebuie colectate și transportate de pe raza comunei Mătăsari și a respectării prevederilor legale;
 • Raportul de Specialitate nr.4012/17.06.2021, întocmit de domnul Istudor Ion-contabil șef, din cadrul aparatului de specialitate din cadrul Primariei Comunei Matasari;
 • Prevederile H.C.L. nr.12/22 aprilie 2021, privind aprobarea Bugetului Local al comunei Mătăsari, județul Gorj, pe anul 2021;
 • Prevederile art.129, alin.2, lit.d, alin.3, lit.d, alin.4, lit.b, respectiv prevederile art.240 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare;
 • Prevederile Legii nr.24/2000, privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Referatul de Aprobare nr.4040/18.06.2021, din partea domnului Gașpăr Gheorghe –Primarul comunei Mătăsari, județul Gorj;
 • În temeiul art.133, alin.1, art.139, alin.3, lit.b și ale art.196, alin.1, lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

        H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1 Se aprobă achiziționarea prin leasing financiar, a unei autogunoiere cu o capacitate de 22 mc.;

           Art.2 Achiziționarea prin leasing financiar a autogunoierei se face pe o perioadă de 3 ani, cu achitarea unui avans de 30%;

Art.3. Secretarul comunei Mătăsari va aduce la cunoștinta celor interesați prevederile prezentei hotărâri și o va face publică prin afișare, un exemplar la:

         -Instituția Prefectului- Judetului Gorj;

         -Primarului Comunei Mătăsari;

         -Compartimentului Contabilitate din cadrul Primăriei Comunei Mătăsari;

Adoptată astăzi 24 Iunie 2021‚ în şedinţa ordinară a Consiliului local Mătăsari, cu votul pentru a 13 consilieri din numarul total de 13 consilieri în funcție.

       Președinte de ședință,                                                   Contrasemnează,

                       CONSILIER,                                                           SECRETAR-GENERAL,

             STĂNILOIU CONSTANTIN                                   MOREGA DRAGOȘ-GHEORGHE