Hotărâri de consiliu, comuna Negomir – Gorj, septembrie 2020

ROMÂNIA                                                                                                                                                                 

JUDEŢUL  GORJ                                                                                         

COMUNA NEGOMIR                                                                     

CONSILIUL LOCAL                                                                                                 

H O T Ă R Â R E  NR.  32   

privind rectificarea bugetului local pe  anul 2020

            Consiliul local al comunei Negomir, județul Gorj.

Având în vedere:  

– referatul de aprobare a primarului comunei înregistrat la numărul   3461   din 15 septembrie 2020;  

            – referatul compartimentului de specialitate nr.  3518  din 21.09.2020, prin care se propune rectificarea bugetului comunei  Negomir pe anul 2020;

            – raportul de avizare al comisiei pentru activităţi economice – financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului şi turism;

           – prevederile Hotărârii Guvernului nr. 758/2020 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevazut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru unele unități administrativ-teritoriale;

           – prevederile art. 19 alin. (2), art. 20 alin(1) lit. c)  din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

           – prevederile  Legii nr. 5/2019 a bugetului de stat pe anul 2020;

           – prevederile Hotărârii Consiliului Local  nr. 7/14.02.2020 privind aprobarea bugetului local pe anul 2020 ;

            – prevederile  art. 173 alin. (1) lit. b), d) și e), alin. (3) lit. a), alin. (5) pct. d) și alin. (7) lit. a) și c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ.;

            În temeiul art. 139, alin.(1) și art.196, alin.(1), lit. ”a” din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;

H O T Ă R Ă Ş T E:

             Art.1.Se aprobă rectificarea bugetului local atât la venituri cât și la cheltuieli, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.    

             Art. 2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de ordonatorul principal de credite și compartimentul financiar, contabilitate, taxe și impozite  locale, care vor stabili  prioritatea angajării fiecărei cheltuieli.

              Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului general al comunei Negomir :Instituției Prefectului Județului Gorj, Primarului comunei Negomir, Compartimentului financiar, contabilitate, taxe și impozite locale și se aduce la cunoștința locuitorilor prin afișare la sediul Primăriei.

              Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Negomir în ședința

              ordinară  din  21 septembrie  2020 , cu un număr de  11 voturi pentru, un număr de 0       

              voturi împotrivă, un număr de 0  abţineri, din totalul de 12  consilieri în  funcție

              și  11 prezenți la ședință.

                       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                                 CONSILIER                                                   CONTRASEMNEAZĂ              

                                                                                                         SECRETAR GENERAL                                                   

                      DUMITRU CONDESCU                                         JR. VALENTINA CAUC

ANEXA NR. 1

                                                                                                La H.C.L. nr. 32 din 21.09.2020

             VENITURI:

                                                                                                                                MII  LEI

       Buget inițialInfluențe trim. IV      Buget final 
         11.02.06 ( sume defalcate din TVA pt. Echilibrare)          1910.00                   +250                2160.00

CHELTUIELI:

                                                                                                                                MII  LEI

       Buget inițialInfluențe trim. IV      Buget final 
       CAP. 65.02      (Învățământ)        Sub.cap.      65.02.20.02 65.02.20.01.01 65.02.20.01.02 65.02.20.01.30        CAP.70.02    ( Autorități pubice)Sub.cap. 70.02.20.01.03                                       377.50                                                                 45.00                        5.00                        5.00                      50.00                     233.00                     133.00                      + 215.00                                     +200.00                  +2.00                  +3.00                +10.00                 +35.00                 +35.00               592.50                                    245.00              7.00              8.00            60.00           268.00           168.00

                       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                                 CONSILIER                                                   CONTRASEMNEAZĂ              

                                                                                                         SECRETAR GENERAL                                                   

                      DUMITRU CONDESCU                                         JR. VALENTINA CAUC