Hotărâri de consiliu, comuna Negomir – Gorj, octombrie 2020

ROMÂNIA                                                                                                                                                                      

JUDEŢUL  GORJ                                                                                         

COMUNA NEGOMIR                                                                        

CONSILIUL LOCAL                                                                       

HOTARARE Nr. 35

privind aprobarea proiectului

„Consolidarea capacităţii unităților de învățământ preuniversitar de stat în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2 la nivelul comunei Negomir”

              Consiliul Local al comunei Negomir, judeţul Gorj, întrunit în şedinţă publică extraordinară.

   Având în vedere:

            – Referatul de aprobare a primarului comunei Negomir, judeţul Gorj nr. 3925/20.10.2020.

            – Raportul de specialitate comun întocmit de Compartimentul financiar, contabilitate, taxe și impozite locale  și Compartimentul  de integrare europeană și achiziții publice din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Negomir nr. 3938 din 20.10.2020.

            – Situația epidemiologică internațional și declararea pandemiei cu virusul COVID – 19 de către Organizația Mondială a Sanătății, la data de 11.03.2020 s-a instituit starea de urgență pe teritoriul României, urmată de instituirea unei stări de alertă până în prezent.

            – Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.144/24.08.2020 privind unele măsuri pentru alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare desfașurării în condițiile de prevenție a activităților didactice aferente anului școlar/universitar 2020/2021 în contextul riscului de infecție cu coronavirus SARS-CoV-2″, modificată prin Ordonanța de  Urgență a Guvernului  nr. 174/2020.

               – Ghidul Solicitantului din cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19.

   În temeiul art. 196, alin. 1, litera a  din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE:

             Art.1. (1)  Se aproba proiectul „Consolidarea capacităţii unităților de învățământ preuniversitar de stat în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2 la nivelul comunei Negomir”.

            Art.2. Se aprobă valoarea proiectului prevazut la articolul 1 și a indicatorilor tehnico- economici conform Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotarare.

           Art.3. Se aprobă structura bugetului, perioada și durata proiectului (august 2020-iunie 2021) și a Anexei 10 – Lista echipamentelor/dotărilor propuse prin proiect, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

    Art.4. Se aprobă includerea în bugetul local al comunei Negomir valoarea investiției conform Anexa 1 la prezenta hotarare.

            Art.5. Se aprobă delegarea domnului Oiță Tudor având funcția de primar pentru a reprezenta Comuna Negomir în implementarea proiectului. 

            Art.6. Consiliul local al Comunei Negomir îşi ia angajamentul că va asigura cofinanţarea proiectului, din sursele bugetului local, asumându-și obligaţia de excludere a oricărei contribuţii publice directe de la Bugetul de stat pentru investiţiile care urmează a se realiza, plăţile pentru cheltuielile neeligibile urmând să fie efectuate numai din surse proprii.

            Art.7. Prezenta hotărâre, după adoptare, se va comunica prin grija secretarului general al comunei, în termenul prevăzut de lege, Instituţiei Prefectului-Judeţul Gorj în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate şi se va transmite primarului comunei care are obligaţia să asigure, conform legii, aducerea la îndeplinire a prevederilor hotărârilor adoptate de Consiliul local prin aparatul de specialitate.

            Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Negomir în ședința

              extraordinară  din  21 octombrie  2020 , cu un număr de  12 voturi pentru, un număr

              de 0   voturi împotrivă, un număr de 0  abţineri, din totalul de 12  consilieri în  funcție

              și  12 prezenți la ședință.

                       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                                 CONSILIER                                                   CONTRASEMNEAZĂ              

                                                                                                         SECRETAR GENERAL                                                   

                      DUMITRU CONDESCU                                         JR. VALENTINA CAUC

R O M Â N I A                                                                                       ANEXA 1                                                                                                    
JUDEŢUL GORJ                                                                    la H.C.L. nr. 35 din 21 octombrie 2020

COMUNA NEGOMIR

CONSILIUL LOCAL NEGOMIR

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

„Consolidarea capacităţii unităților de învățământ preuniversitar de stat în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2 la nivelul comunei Negomir”

1. Valoarea totală a investiţiei, inclusiv tva: 1.374.536,68 lei / 284.476,94 euro

Din care echipamente: 1.306.467,68 lei /270.389,44 euro

Valoarea investiţiei s-a calculat la cursul InforEuro din luna august 2020

Curs 1 EURO = 4,8318 lei

2.  Eşalonarea investiţiei:

August 2020-iunie 2021: 1.374.536,68 lei / 284.476,94 euro

Din care echipamente: 1.306.467,68 lei /270.389,44 euro

3. Durata de realizare: August 2020-iunie 2021

4. Capacitati fizice:

NR. CRT.DENUMIRE ECHIPAMENTUNITATE DE MASURACANTITATE
1MASCA DE PROTECȚIE MEDICALĂBUC79,744
2DEZINFECTANT MÂINI 5LBUC150
3DEZINFECTANT SUPRAFEȚE 5LBUC150
4TUNEL/POARTA DEZINFECTAREBUC13
5SOLUȚII PTR POARTA DEZINFECTARE 5lBUC102
6DISPENESER AUTOMAT PENTRU DEZINFECTANT 1,2LBUC56
7ROBOT DEZINFECȚIE UVBUC11
8SERVICII INFORMARE ȘI PUBLICITATESERV1
9SERVICII AUDIT FINANCIARSERV1
10SERVICII  CONSULTANȚĂ MANAGEMENT PROIECTSERV1

                       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                                 CONSILIER                                                   CONTRASEMNEAZĂ              

                                                                                                         SECRETAR GENERAL                                                   

                      DUMITRU CONDESCU                                         JR. VALENTINA CAUC

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ROMÂNIA                                                                                                                                                                      

JUDEŢUL  GORJ  

COMUNA NEGOMIR                                                                                        

CONSILIUL LOCAL                                                                       

HOTĂRÂRE Nr. 36

privind aprobarea proiectului

             „Achiziție tablete școlare și echipamente IT pentru desfășurarea activității didactice la nivelul comunei Negomir”

               Consiliul Local al comunei Negomir, judeţul Gorj, întrunit în şedinţă publică extraordinară.

    Având în vedere:

              – Referatul de aprobare a primarului comunei Negomir, judeţul Gorj nr. 3940/20.10.2020.

              -Raportul de specialitate comun întocmit de Compartimentul financiar, contabilitate, taxe și impozite locale  și Compartimentul  de integrare europeană și achiziții publice din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Negomir nr. 3941 din 20.10.2020.

              – Situația epidemiologică international și declararea pandemiei cu virusul COVID – 19 de catre Organizația Mondială a Sănătății, la data de 11.03.2020 s-a instituit starea de urgență pe teritoriul României, urmată de instituirea unei stări de alertă până în prezent;

              – Ordinul Ministrului Fondurilor Europene nr.  1186 din 19.10.2020;

              – Ghidul Solicitantului din cadrul Programul Operaţional Competitivitate, Axa prioritară 2 – Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitive – Prioritatea de investiții 2c. – Consolidarea aplicaţiilor TIC pentru e-guvernare, e-învăţare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate – Obiectiv Specific OS 2.4 – Creşterea gradului de utilizare a Internetului – Acţiunea 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE.

    În temeiul art. 196, alin. 1, litera a  din Ordonanța de Urgenă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE:

              Art.1.  Se aprobă proiectul „Achiziție tablete școlare și echipamente IT pentru desfașurarea activității didactice la nivelul comunei Negomir”.

              Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului prevazut la articolul 1 și a indicatorilor tehnico- economici conform Anexa 1 la prezenta hotărâre.

              Art.3. Se aprobă structura bugetului, perioada și durata proiectului;

              Art.4. Se aprobă includerea în bugetul local al comunei Negomir valoarea investiției conform Anexa 1 la prezenta hotarare.

              Art.5. Se aprobă delegarea domnului Oiță Tudor având funcția de primar pentru a reprezenta Comuna Negomir în implementarea proiectului.

              Art.6. Consiliul local al Comunei Negomir. îşi ia angajamentul că va asigura cofinanţarea proiectului, din sursele bugetului local, asumându-și obligaţia de excludere a oricărei contribuţii publice directe de la Bugetul de stat pentru investiţiile care urmează a se realiza, plăţile pentru cheltuielile neeligibile urmând să fie efectuate numai din surse proprii.

             Art.7. Consiliul local al Comunei Negomir îşi ia angajamentul că va menține rezultatele proiectului, întreținerea și funcționarea investiției dupa încheierea proiectului și încetarea finanțării nerambursabile.

             Art.8. Prezenta hotărâre, după adoptare, se va comunica, prin grija secretarului general al  comunei, în termenul prevăzut de lege, Instituţiei Prefectului-Judeţul Gorj în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate şi se va transmite primarului comunei care are obligaţia să asigure, conform legii, aducerea la îndeplinire a prevederilor hotărârilor adoptate de Consiliul local prin aparatul de specialitate. 

             Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Negomir în ședința

              extraordinară  din  21 octombrie  2020 , cu un număr de 12 voturi pentru, un număr

              de 0   voturi împotrivă, un număr de 0  abţineri, din totalul de 12  consilieri în  funcție

              și  12 prezenți la ședință.

                       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                                 CONSILIER                                                   CONTRASEMNEAZĂ              

                                                                                                         SECRETAR GENERAL                                                   

                      DUMITRU CONDESCU                                         JR. VALENTINA CAUC

 

R O M Â N I A                                                                                                ANEXA NR. 1                                                                                                          
JUDEŢUL GORJ                                                                        la H.C.L. nr. 36 din 21.10.2020

COMUNA NEGOMIR

CONSILIUL LOCAL NEGOMIR

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

„Achiziție tablete școlare și echipamente IT pentru desfașurarea activității didactice la nivelul comunei Negomir”

1. Valoarea totală a investiţiei, inclusiv tva: 761.817,49 lei / 157.667,43 euro

Din care cheltuieli eligibile inclusiv tva: 708.267,49lei /146.584,60 euro

Cofinanțare inclusiv tva: 14.165,35lei/2.931,69 euro

Valoarea investiţiei s-a calculat la cursul InforEuro din luna august 2020

Curs 1 EURO = 4,8318 lei

2.  Eşalonarea investiţiei:

Noiembrie 2020 – octombrie 2021: 761.817,49lei / 157.667,43 euro

Din care cheltuieli eligibile inclusiv tva: 708.267,49lei /146.584,60 euro

3. Durata de realizare: Noiembrie 2020 – octombrie 2021

4. Capacitati fizice:

NR. CRT.DENUMIRE ECHIPAMENTPRET UNITAR inclusiv TVA RONBUCPRET TOTAL
1Tableta1.149,97214,00246.093,58
2Laptop3.623,8527,0097.843,95
3Camera web conferinta2.415,9017,0041.070,30
4Proiector2.415,9017,0041.070,30
5Ecran proiectie cu trepied483,1817,008.214,06
6Router wireless724,774,002.899,08
7Tabla interactiva9.663,6617,00164.282,22
8Sistem management dispozitive296,0024,007.104,00
9Cheltuieli pentru realizarea reţelei LAN necesară pentru implementarea aplicației de proiect18.675,004,0074.700,00
 TOTAL echipamente RON inclusiv tva  683.277,49
10Informare si publicitate19.040,001,0019.040,00
11Audit financiar11.900,001,0011.900,00
12Consultanța întocmire cerere de finanțare23.800,001,0023.800,00
13Consultanță managementul proiectului23.800,001,0023.800,00
 TOTAL servicii RON inclusiv tva  78.540,00
 TOTAI proiect inclusiv tva  761.817,49

                       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                                 CONSILIER                                                   CONTRASEMNEAZĂ              

                                                                                                         SECRETAR GENERAL                                                   

                      DUMITRU CONDESCU                                         JR. VALENTINA CAUC