Hotărâri de Consiliu, comuna Negomir – Gorj, mai 2020

ROMÂNIA                                                                                                                                                                     

JUDEŢUL  GORJ                                                                                      

COMUNA NEGOMIR                                                               

CONSILIUL LOCAL                                                                                                                  


 HOTĂRÂRE  Nr. 15

privind alegerea preşedintelui de şedinţă începând cu luna iunie 2020

                Consiliul local al   comunei Negomir, județul Gorj.
                Având în vedere:

                – referatul  de aprobare  al primarului comunei Negomir;

                – raport de specialitate al secretarului general al comunei;

                – raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Negomir;
                –  prevederile art. 123 alin. (1) şi (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

                 –  prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
                În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

H O T Ă R Ă Ș  T E :

                Art.1. (1) Se alege preşedinte de şedinţă începând cu data de 29 iunie 2020 domnul  Gruescu Ionel – Marius care va conduce lucrările şedinţelor Consiliului Local Negomir, pe o perioadă de trei luni începând cu luna martie 2020.                                        

                 (2) Domnul Condescu Dumitru exercită atribuţiile prevăzute de lege şi de Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local al comunei Negomir pentru preşedintele de şedinţă.

                 Art.2. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului comunei Negomir , în termenul prevăzut de lege, Primarului comunei Negomir, Instituţiei Prefectului – Judeţul Gorj şi domnului Condescu Dumitru, consilier.

              Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Negomir în ședința

              ordinară  din  22 mai  2020 , cu un număr de 13 voturi pentru, un număr de 0        

              voturi împotrivă, un număr de 0 abţineri, din totalul de 13  consilieri în  funcție

              și  13 prezenți la ședință.

                       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                                 CONSILIER                                                   CONTRASEMNEAZĂ              

                                                                                                         SECRETAR GENERAL                                                   

                   CRISTIAN CÎRCIUMARU                                        JR. VALENTINA CAUC

––––––––––––––––––––––––––––––––––

ROMÂNIA                                                                                                                                                                      

JUDEŢUL  GORJ                                                                                         

COMUNA NEGOMIR                                                                     

CONSILIUL LOCAL                                                                       

HOTĂRÂRE  Nr. 16

privind aprobarea elaborării dosarului de finanțare și realizarea documentației DALI în vederea obținerii unei finanțări nerambursabile prin ,, Programul privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public, în comuna Negomir, județul Gorj

                Consiliul local al    comunei Negomir, judeţul Gorj.

                Având în vedere:

               – referatul nr.1979 din 20.05.2020  întocmit de domnul viceprimar Brînzan Vasile;

               – referatul de aprobare a proiectului de hotărâre  ;

               – raportul compartimentului de specialitate;

               – raportul de avizare al Comisiei pentru administraţie publică, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor;

               – raportul de avizare al Comisie  pentru activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului şi turism;

               – prevederile din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

               – prevederile H.G. nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico – economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;

               – prevederile Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice, modificată şi completată;

               – prevederile H.G nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/ acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice, modificată și completată;

                În temeiul art. 136, alin. (8), art. 196 alin. (1) lit. a  și art. 243 alin. 1, lit. a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă elaborarea dosarului de finanțare și realizarea Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (DALI) în vederea obținerii finanțării nerambursabile prin ,,Programul privind sprijinirea eficienței energetice și gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public, în comuna Negomir, județul Gorj”.

Art.2. Se aprobă alocarea sumei de 41.650 lei cu TVA, pentru achiziţia serviciilor menţionate la articolul 1;

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul Comunei Negomir  şi compartimentele de specialitate din cadrul aparatului propriu;

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică:

 – Instituţiei Prefectului Judeţului Gorj;

 – Primarului Comunei Negomir;

 – Compartimentului financiar-contabilitate, taxe şi impozite locale;

 – Responsabil achiziţii publice.

              Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Negomir în ședința

              ordinară  din  22 mai  2020 , cu un număr de 13 voturi pentru, un număr de 0       

              voturi împotrivă, un număr de 0  abţineri, din totalul de 13  consilieri în  funcție

              și  13 prezenți la ședință.

                       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                                 CONSILIER                                                   CONTRASEMNEAZĂ              

                                                                                                         SECRETAR GENERAL                                                   

                    CRISTIAN CÎRCIUMARU                                        JR. VALENTINA CAUC