Hotărâri de consiliu, comuna Negomir – Gorj, iunie 2020

Loading

ROMÂNIA                                                                                                                                                                      

JUDEŢUL  GORJ                                                                                         

COMUNA NEGOMIR                                                                        

CONSILIUL LOCAL          

HOTĂRÂRE  Nr. 18

  privind aprobarea intenției de participare la procedura de licitație a serviciului de salubrizare la nivelul comunei Negomir membre în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Serviciilor Publice de Salubrizare Gorj – ADIS Gorj.                           

             Consiliul local al   comunei  Negomir, judeţul Gorj. .

              Având în vedere:

              – referatul de aprobare al primarului comunei Negomir;    

              – raportul de specialitate al compartimentului  urbanism și amenjarea teritoriului, mediu;                                     

              – raportul de avizare al comisiei pentru activităţi economice – financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului şi turism;

              – Statutul ,, ADIS” Gorj modificat prin ,, ACT ADIȚIONAL NR. 3/2019”

               – prevederile Ordonanței de Urgență nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare
               – prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare
                 – prevederile Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, cu modificările și completările
                 – prevederilde Ordinului nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului – cadru al serviciului de salubrizare a localităților

                 –  prevederile Legii nr. 31/2019 privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 74/2018 pentru modificărea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionarea a ambalajelor și a deșeurtilor de ambalaje și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul Pentru Mediu.

                  În temeiul   art. 196 alin. 1, lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

                 Art. 1. Se aprobă participarea la Procedura de licitație a serviciului de salubrizare de pe raza comunei Negomir organizată în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Serviciilor .
                  Art.2. Se mandatează Asociației de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Serviciilor Publice de Salubrizare Gorj – ADIS Gorj să realizeze toate activitățile ce privesc delegarea serviciului de salubrizare de la nivelul localității conform art. 2 lit. e din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare.
                   Art. 3. Primaria comunei Negomir prin domnul primar Oiță Tudor se obligă să pună la dispoziția A.D.I.S. Gorj, documentele  și baza de date privind serviciul de salubrizare, documente necesare întocmirii și elaborării, a caietului de sarcini pentru serviciul de salubrizare la nivelul județului Gorj a documentației tehnice, pentru organizarea și desfășurarea procedurii de licitație.
                   Art. 4. Se împuternicește domnul Oiță Tudor, primar să ducă la îndeplinire prezenta hotărâre.
                   Art. 5. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică, în termenul prevăzut de lege, prin publicare, afișare și se comunică Instituției Prefectului județului Gorj, Primarului comunei Negomir și A.D.I.S Gorj.
 
              Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Negomir în ședința

              ordinară  din  9 iunie  2020 , cu un număr de  13 voturi pentru, un număr de 0       

              voturi împotrivă, un număr de 0  abţineri, din totalul de 13  consilieri în  funcție

              și  13 prezenți la ședință.

                       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                                 CONSILIER                                                   CONTRASEMNEAZĂ              

                                                                                                         SECRETAR GENERAL                                                   

                      DUMITRU CONDESCU                                         JR. VALENTINA CAUC

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ROMÂNIA                                                                                                                                                                      

JUDEŢUL  GORJ                                                                                        

COMUNA NEGOMIR                                                                        

CONSILIUL LOCAL                                                                      

HOTĂRÂRE  Nr. 19

             privind alocarea sumei de  36.600 lei de la bugetul local pe anul 2020 biserici Sf. Voievoz     

             Raci, Parohia  Raci pentru  achiziția și montarea   a două clopote                   

             Consiliul local al   comunei  Negomir, judeţul Gorj.

              Având în vedere:

              – referatul de aprobare al primarului comunei Negomir;    

              – raportul de specialitate al compartimentului financiar, contabilitate, impozite și taxe locale                   

              – raportul de avizare al comisiei pentru activităţi economice – financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului şi turism;

              – raportul de avizare al comisiei pentru învăţământ, sănătate,familie,activităţi social-culturale,culte,muncă şi protecţie socială, protecţia copii, tineret şi sport.

              – raportul de avizare al comisiei  pentru administraţie publică, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor;  

               – prevederile Ordonanței nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România;
               – prevederile H.G. 1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania, republicare 2013. Hotararea 1470/2002 republicata 2013.

                 –  prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general:

                 – cererea înregistrată la numărul 1989 din 22.05.2020 prin care preotul paroh  Salavat Ionuț – Cristian solicită acordarea sumei  de 36.600  lei pentru achiziția și montarea   a două clopote.

                 În temeiul  art. 282 alin. (1) și al art. 196 alin. 1, lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

              Art.1.  Se   aprobă alocarea sumei de  36.600  lei  de la bugetul local pe anul 2020 biserici

 Sf. Voievoz  Raci, Parohia  Raci pentru  achiziția și montarea a două clopote.

              Art. 2. Documentele justificative vor fi transmise compartimentului financiar, contabilitate, impozite și taxe locale în termen de 30 de zile de la încasarea sumei de  către beneficiar, sub sancțiunea restituirii sumelor  nejustificate.

              Art. 3. Primarul comunei Negomir , compartimentul financiar, contabilitate, impozite și taxe locale și preotul paroh Salavat Ionuț – Cristian  vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

              Art.4. Prin intermediul secretarului general al comunei Negomir prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial local, se înaintează și se comunică: Instituției Prefectului Județului Gorj, compartimentului financiar, contabilitate, impozite și taxe locale și Parohiei Negomir.

              Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Negomir în ședința

              ordinară  din  9 iunie  2020 , cu un număr de  13 voturi pentru, un număr de 0       

              voturi împotrivă, un număr de 0  abţineri, din totalul de 13  consilieri în  funcție

              și  13 prezenți la ședință.

                       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                                 CONSILIER                                                   CONTRASEMNEAZĂ              

                                                                                                         SECRETAR GENERAL                                                   

                      DUMITRU CONDESCU                                         JR. VALENTINA CAUC

––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

ROMÂNIA                                                                                                                                                                      

JUDEŢUL  GORJ                                                                                        

COMUNA NEGOMIR                                                               

CONSILIUL LOCAL                                                                       

HOTĂRÂRE   Nr.  21

privind privind  aprobarea aderării UAT Urdari la Asociația de Dezvoltare

Intercomunitară ,,ADIA” – Gorj.

               Consiliul local al comunei Negomir, județul Gorj.

               Având în vedere:

               – adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ADIA Gorj  nr. 118/4.06.2020, prin care se solicită Consiliului Local Negomir dispunerea demersurilor necesare în vederea aderării la Asociație a U.A.T. – Comuna Urdari;

               –  prevederile hotărârii Consiliului Local  Urdari nr. 9/8.05.2020 privind  aderarea UAT Urdari la Asociația de  Dezvoltare Intercomunitară ,, ADIA” Gorj;

               – raportul Comisiei  pentru activităţi economice – financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului şi turism;

               – raportul Comisiei pentru administrația publică, juridică și de disciplină, apărarea ordinii și liniștei publice, a drepturilor cetățenilor;

               – prevederile HG nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv – cadru si statutului

cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități

publice, cu modificările și completările ulterioare;

               – prevederile  Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicata;

               – prevederile  Legii nr. 241/2006 privind  serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare;

                În temeiul art. 129 al. (2) lit. d), lit. e) si al. (7) lit. n), alin (9), precum şi art. 132, art. 139

alin 3 lit f), art. 196 alin 1 lit. a) din OUG nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ

                                                                    HOTĂRĂȘTE:

               Art 1.  Se aprobă aderarea la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ,, ADIA” – Gorj , în calitate de membră a unității administrative –teritoriale –  Comuna Urdari.

              Art. 2. Se mandatează domnul Oiță Tudor, reprezentantul comunei Negomir  în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,ADIA” – Gorj, să voteze în favoarerea aderării, în calitate de membră, a unității administrative – teritoriale prevăzute la art. 1.

              Art. 3. Se împuternicește domnul Oiță Tudor, reprezentantul comunei Negomir în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și canalizare “ADIA” Gorj, să semneze, în numele și pe seama comunei Negomir, Actul adițional la Statutul Asociației, ce se va încheia ca urmare a aderării unității administrativ-teritoriale prevăzute la art. 1.

              Art. 4. Prin grija secretarului general prezenta hotărâre se comunică: Primarului comunei Negomir, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,ADIA” – Gorj ,Comunei Urdari și Instituției Prefectului – Județul Gorj.

              Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Negomir în ședința

              ordinară  din  9 iunie  2020 , cu un număr de  13 voturi pentru, un număr de  0       

              voturi împotrivă, un număr de  0  abţineri, din totalul de 13  consilieri în  funcție

              și  13 prezenți la ședință.

                       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                                 CONSILIER                                                   CONTRASEMNEAZĂ              

                                                                                                         SECRETAR GENERAL                                                   

                       DUMITRU CONDESCU                                         JR. VALENTINA CAUC