Hotărâri de consiliu, comuna Negomir – Gorj, iulie 2020

ROMÂNIA                                                                                                                                                                      

JUDEŢUL  GORJ                                                                                         

COMUNA NEGOMIR                                                                     

CONSILIUL LOCAL                                                                       

 HOTĂRÂRE  NR. 24

                  privind  conferirea  “Diplomei de fidelitate”  și   premierea cuplurilor din

                  comuna  Negomir care sărbătoresc 50 de ani de căsătorie .

                 Consiliul local al  comunei Negomir, judeţul Gorj.

                Având în vedere:

                – referatul de aprobare al primarului comunei Negomi nr. 2676 din 17.09.2020;

                – raportul de specialitate al compartimentului financiar, contabilitate, impozite și taxe locale;

                – raportul de avizare a comisiei pentru activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului şi turism;

  • prevederile Hotararii Consiliului local al comunei Negomir nr. 7/2020 privind aprobarea bugetului local al comunei Negomir, pentru anul 2020;

                –  prevederile art. 4 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

                – prevederile art. 258 alin. (3) din Codul Civil.

                În temeiul art. 129 alin (14), 133 alin. (1), 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,               

HOTĂRĂȘTE:

               Art. 1. Se aprobă conferirea  “Diplomei de fidelitate”  cuplurilor din comuna Negomir care  împlinesc 50 de ani de căsătorie neîntreruptă în cursul anului  2020, au domiciliul şi locuiesc efectiv în comuna Negomir, judeţul Gorj.

               Art.2. Înmînarea “Diplomei de fidelitate” se face de către primarul comunei şi preşedintele de şedinţă într-un cadru solemn.

               Art. 3. Se aprobă tabelul nominal cu familiile care împlinesc 50 de ani de căsătorie conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta  hotărâre.

               Art. 4. Tipărirea formularelor şi plastierea acestora, precum şi sumele necesare pentru organizarea cadrului solemn pentru înmânare se face de la bugetul local al comunei.

               Art. 5. Se aprobă acordarea sumei de  800 lei pentru fiecare cuplu.

         Art. 6. Se aprobă alocarea din bugetul local al comunei Negomir pe anul 2020, cap. 67.02. ,, Cultura, recreere și religie ” a sumei totale de  2.400 lei.

              Art. 7. Se împuternicește primarul comunei Negomir domnul  Oiță Tudor să acorde

suma de 800 lei fiecărui cuplu.

              Art. 8. Domnul Oiță Tudor primar și compartimentul  financiar, contabil,  taxe și impozite locale    vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărârii.

              Art. 9. Prin grija secretarului comunei  prezenta hotărâre se comunică: Instituției Prefectului , județul Gorj, primarului comunei Negomir, compartimentului financiar, contabilitate, taxe și impozite locale.  

              Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Negomir în ședința

              ordinară  din  23 iulie  2020 , cu un număr de 12 voturi pentru, un număr de 0       

              voturi împotrivă, un număr de 0  abţineri, din totalul de 13  consilieri în  funcție

              și  12 prezenți la ședință.

                       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                                 CONSILIER                                                   CONTRASEMNEAZĂ              

                                                                                                         SECRETAR GENERAL                                                   

                                                                                                       JR. VALENTINA CAUC 

–––––––––––––––––––––––––––––––––

ROMÂNIA                                                                                                                                                                     

JUDEŢUL  GORJ                                                                                         

COMUNA NEGOMIR                                                                     

CONSILIUL LOCAL                                                                       

 HOTĂRÂRE  NR. 25

                 privind   premierea elevilor unităților de   învățământ  preuniversitar din comuna Negomir,

                 cu rezultate deosebite la  Evaluarea Națională din anul 2020

                 Consiliul local al comunei Negomir, județul Gorj.

                 Avînd în vedere:

                –  referatul de aprobare  prezentată de primarul comunei Negomir, județul Gorj privind premierea elevilor unităților de   învățământ  preuniversitar din comuna Negomir, cu rezultate deosebite la Evaluarea Națională din anul 2020;

               – raportul de specialitate întocmit de domnul Lupu Aurelian;

              – raportul de avizare al comisiei pentru activităţi economice – financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului şi turism;

               – raportul de avizare al comisiei  pentru administraţie publică, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor;

               – raportul de avizare al comisiei pentru învățământ, sănătate, familie, activități social-culturale, culte, muncă și protecție socială, protecția copiilor, tineret și sport;

               –  prevederile Legea nr. 5/2019 a bugetului de stat pe anul 2020;

               –  prevederile Hotărârii Consiliului Local  nr. 7/ 7.02.2020 privind aprobarea bugetului local.

               În temeiul art. 129 alin (14), 133 alin. (1) și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,  cu modificările și completările ulterioare,               

                                                              HOTĂRĂȘTE:

     Art. 1. Se aprobă acordarea de 7 premii pentru  elevii unităţilor de învăţământ preuniversitar din comuna Negomir, la Evaluarea Națională din anul 2020 care au obținut  medii între 8,00  și 10   după cum urmează:

     a) pentru nota 10    –   1500 lei

     b) pentru  notele obținute între  9,00 și 9,99 –   1000 lei;

                c) pentru notele obținute între 8,50 – 8,99 – 900 lei;

                d) pentru notele obținute între 8,00 – 8,49 – 800 lei;

                Art. 2. Se împuterniceşte Primarul comunei Negomir, județul Gorj cu sprijinul directorului Școli Gimnaziale nr. 1 Negomir să întocmească lista nominală cu elevii care fac obiectul prezentei hotărâri.

                Art. 3. Domnul Oiță Tudor, primarul comunei Negomir, domnul Carcalicea Ion, directorul Școlii Gimnaziale Negomir și  compartimentul financiar, contabilitate, taxe și impozite locale vor  duce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri.

               Art. 4. Prin grija secretarului general al comunei  prezenta hotărâre se comunică: Instituției Prefectului, județul Gorj, Primarului comunei Negomir.Compartimentului financiar, contabilitate, taxe și impozite locale și domnului Carcalicea Ion.  

              Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Negomir în ședința

              ordinară  din  23 iulie  2020 , cu un număr de 12 voturi pentru, un număr de 0       

              voturi împotrivă, un număr de 0  abţineri, din totalul de 13  consilieri în  funcție

              și  12 prezenți la ședință.

                       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                                 CONSILIER                                                   CONTRASEMNEAZĂ              

                                                                                                         SECRETAR GENERAL                                                   

                      DUMITRU CONDESCU                                         JR. VALENTINA CAUC                                  

–––––––––––––––––––––––––––––––––- 

ROMÂNIA                                                                                                                                                                   

JUDEŢUL  GORJ                                                                                        

COMUNA NEGOMIR                                                                        

CONSILIUL LOCAL                                                                               

HOTĂRÂRE Nr. 26

privind alocarea sumei de  120.800,00 lei de la bugetul local pe anul 2020 biserici

,, Sf. Gheorghe” din satul Negomir, Parohia Negomir

             Consiliul local al   comunei  Negomir, judeţul Gorj. .

              Având în vedere:

              – referatul de aprobare al primarului comunei Negomir nr. 2674 din 17.07. 2020;    

              – raportul de specialitate al compartimentului financiar, contabilitate, impozite și taxe locale;                            

              – raportul de avizare al comisiei pentru activităţi economice – financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului şi turism;

              – raportul de avizare al comisiei pentru învăţământ, sănătate,familie,activităţi social-culturale, culte, muncă şi protecţie socială, protecţia copii, tineret şi sport.

              – raportul de avizare al comisiei  pentru administraţie publică, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor;  

              – prevederile Ordonanței nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România;
              – prevederile Hotărârii  Guvernului 1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania, republicare 2013.

              –  prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general:

              – cererea înregistrată la numărul 2336 din 22.06.2020 prin care preotul paroh  Sperilă Mihail – Sorin solicită acordarea sumei  de  771  lei pentru efectuarea plății energiei electrice;

              – cererea înregistrată  la nr. 11 din 17.07.2020 prin care preotul Sperilă Mihail – Sorin solicită acordarea sumei de 120.000,00 lei pentru lucrările de reparații la biserica ,,Sf. Gheorghe” din satul negomir, Parohia Negomir.

              În temeiul  art. 196 alin. 1, lit. a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

             Art.1.  Se   aprobă alocarea sumei de  120.800,00  lei  de la bugetul local pe anul 2020 biserici

 ,, Sf. Gheorghe” Negomir, Parohia  Negomir pentru efectuarea lucrărilor de reparații la biserică.

              Art. 2. Documentele justificative vor fi transmise compartimentului financiar, contabilitate, impozite și taxe locale în termen de 30 de zile de la încasarea sumei de  către beneficiar, sub sancțiunea restituirii sumelor  nejustificate.

             Art. 3. Primarul comunei Negomir , compartimentul financiar, contabilitate, impozite și taxe locale și preotul paroh Sperilă Mihail – Sorin vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

             Art.4. Prin intermediul secretarului general al comunei Negomir prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial local, se înaintează și se comunică: Instituției Prefectului Județului Gorj, compartimentului financiar, contabilitate, impozite și taxe locale și domnului Sperilă Mihail – Sorin.

              Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Negomir în ședința

              ordinară  din  23 iulie  2020 , cu un număr de 12 voturi pentru, un număr de 0       

              voturi împotrivă, un număr de 0  abţineri, din totalul de 13  consilieri în  funcție

              și  12 prezenți la ședință.

                       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                CONTRASEMNEAZĂ                                                          

                                CONSILIER                                                    SECRETAR GENERAL  

                         DUMITRU CONDESCU                                      JR. VALENTINA CAUC