Hotărâri de consiliu, comuna Negomir- Gorj, ianuarie 2020

ROMÂNIA                                                                                                                                                                        

JUDEŢUL  GORJ                                                                                         

COMUNA NEGOMIR                                                               

CONSILIUL LOCAL                                                                       

HOTĂRÂRE  Nr. 2

privind aprobarea Planului de acţiuni pentru repartizarea orelor de  muncă

pentru familiile beneficiare de ajutor social

               Consiliul local al comunei Negomir, județul Gorj.

               Avînd în vedere :

               -referatul de aprobare al primarului comunei Negomir;

               – raportul de specialitate al compartimentului asistență socială și protecție socială;

               – raportul de avizare al comisiei pentru învățământ, sănătate, familie, activități social-culturale, culte, muncă și protecție socială, protecția copiilor, tineret și sport;

               –  prevederile art. art.6 alin.(7), (8) şi (9) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
               –  prevederile art.28 alin. (1), (2) şi (3) din H.G. nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;

                – prevederile art. 129 alin. (1),( 2), lit. a,d, alin. (4) lit. e, alin. (7 ) lit. b din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
                În temeiul prevederilor art. 139, alin. (1) și art. 196, alin. (1), lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

                                                          HOTĂRĂȘTE:

               Art. 1. Aprobarea Planului de acţiuni  și de interes local  pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar  de către persoanele majore apte de muncă din  familia beneficiară de  ajutor social pentru anul 2020  , conform anexei nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărîre. 

              Art.2. Programul de desfăşurare a activităţii, de către beneficiarii de ajutor social apţi de muncă se stabileşte în zilele de luni, marţi, miercuri, joi și vineri   ale săptămânii în intervalul orar 09 – 14.

               Art. 3.  Realizarea instructajului privind protecţia muncii, efectuarea pontajului zilnic şi comunicarea numărului de beneficiari prezenţi, pentru a putea realiza lucrările planificate, se vor efectua de către  compartimentul asistență socială și protecție socială și de domnul  Brînzan Vasile.
              Art. 4. Supravegherea beneficiarilor de ajutor social, apţi de muncă, pe toată durata desfăşurării lucrărilor se va efectua de către domnul  Brînzan Vasile.

              Art.5. Planul de acţiuni şi de lucrări de interes local  cuprinzând beneficiarii de ajutor social, vor fi afişate la locul special amenajat de la sediul Primărie.

              Art.6 . Prevederile prezentei hotărârii vor fi duse la îndeplinire de  compartimentul  asistență socială și protecție socială  și de domnul viceprimar Brânzan Vasile.

             Art.7. Prin grija doamnei Cauc Valentina, secretar  general al comunei Negomir, prezenta hotărâre se  comunică către: Instituţia Prefectului –  judeţului Gorj ; Primarul comunei Negomir; Compartimentul de  asistență socială și protecție socială; domnul  Brînzan Vasile  şi se va afişa spre luare la cunoştinţă de cei interesaţi.

              Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Negomir în ședința

              ordinară  din  23 ianuarie 2020 , cu un număr de 13 voturi pentru, un număr de         

               0  voturi împotrivă, un număr de 0 abţineri, din totalul de 13  consilieri în  funcție

              și  13 prezenți la ședință.

                       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                                 CONSILIER                                                   CONTRASEMNEAZĂ              

                                                                                                         SECRETAR GENERAL                                                   

                               DORU CORÎCI                                               JR. VALENTINA CAUC