Hotărâri de consiliu, comuna Negomir- Gorj, aprilie 2020

ROMÂNIA                                                                                                                                                                      

JUDEŢUL  GORJ                                                                                         

COMUNA NEGOMIR                                                                        

CONSILIUL LOCAL                                                                                                  

HOTĂRÂRE Nr. 13

privind alocarea sumei de  14.000  lei de la bugetul local pe anul 2020 Bisericii

,, Sf. Gheorghe” din satul Negomir, Parohia Negomir pentru  montarea

unui număr de 31 lacre complete din beton și 2 stâlpi de închidere.

             Consiliul local al   comunei  Negomir, judeţul Gorj. 

              Având în vedere:

              – referatul de aprobare al primarului comunei Negomir înregistrat la nr. 1655 din 24 aprilie 2020;    

              – raportul de specialitate al compartimentului financiar, contabilitate, impozite și taxe locale înregistrat la numărul  1728  din 20 aprilie 2020;  

              – raportul de avizare al comisiei pentru activităţi economice – financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului şi turism;

              – raportul de avizare al comisiei pentru învăţământ, sănătate,familie,activităţi social-culturale,culte,muncă şi protecţie socială, protecţia copii, tineret şi sport.

              – raportul de avizare al comisiei  pentru administraţie publică, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor;  

              – prevederile Ordonanței nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România;
              – prevederile H.G. 1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania, republicare 2013. Hotararea 1470/2002 republicata 2013.

              –  prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general:

              – cererea înregistrată la numărul 1634 din 23.04.2020 prin care preotul paroh  Sperilă Mihail – Sorin solicită acordarea sumei  de 14.000  lei pentru furnizarea, livrarea și montarea  unui număr de 31 lacre complete din beton și 2 stâlpi de închidere.

             În temeiul  art. 282 alin. (1) și al art. 196 alin. 1, lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

             Art.1.  Se   aprobă alocarea sumei de  14.000  lei  de la bugetul local pe anul 2020 Bisericii  ,, Sf. Gheorghe” din satul Negomir, Parohia  Negomir pentru   montarea   unui număr de 31 lacre complete din beton și 2 stâlpi de închidere.

             Art. 2. Documentele justificative vor fi transmise compartimentului financiar, contabilitate, impozite și taxe locale în termen de 30 de zile de la încasarea sumei de  către beneficiar, sub sancțiunea restituirii sumelor  nejustificate.

              Art. 3. Primarul comunei Negomir , compartimentul financiar, contabilitate, impozite și taxe locale și preotul paroh Sperilă Mihail – Sorin vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

             Art.4. Prin intermediul secretarului general al comunei Negomir prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial local, se înaintează și se comunică: Instituției Prefectului Județului Gorj, compartimentului financiar, contabilitate, impozite și taxe locale și Parohiei Negomir.

        Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Negomir în ședința

         ordinară  din  30 aprilie 2020 , cu un număr de 13 voturi pentru, un număr de  0

        voturi  împotrivă, un număr de 0  abţineri, din totalul de 13  consilieri în  funcție și     

        13 prezenți  la ședință.

                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                                   CONSILIER                                                    CONTRASEMNEAZĂ              

                                                                                                            SECRETAR GENERAL                                                   

                            CRISTIAN CÎRCIUMARU                                   JR. VALENTINA CAUC

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––                

ROMÂNIA                                                                                                                                                                      

JUDEŢUL  GORJ                                                                                         

COMUNA NEGOMIR                                                                        

CONSILIUL LOCAL                                                                       

H O T Ă R Â R E  NR.  14

privind rectificarea bugetului local pe  anul 2020                                     

            Consiliul local al comunei Negomir, județul Gorj.

Având în vedere:  

– referatul de aprobare a primarului comunei înregistrat la numărul 1658 din 24.04.2020;  

            – referatul compartimentului de specialitate nr.  1708  din 29.04.2020, prin care se propune rectificarea bugetului comunei  Negomir pe anul 2020;

            – raportul de avizare al comisiei pentru activităţi economice – financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului şi turism;

            – prevederile art. 19 alin. (2), art. 20 alin(1) lit. c)  din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

            – prevederile  Legii nr. 5/2019 a bugetului de stat pe anul 2020;

            – prevederile Hotărârii Consiliului Local  nr. 7/14.02.2020 privind aprobarea bugetului local pe anul 2020 ;

             – prevederile  art. 173 alin. (1) lit. b), d) și e), alin. (3) lit. a), alin. (5) pct. d) și alin. (7) lit. a) și c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ.;

             În temeiul art. 139, alin.(1) și art.196, alin.(1), lit. ”a” din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;

H O T Ă R Ă Ş T E:

              Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local atât la venituri cât și la cheltuieli, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.    

              Art. 2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de ordonatorul principal de credite și compartimentul financiar, contabilitate, taxe și impozite  locale, care vor stabili  prioritatea angajării fiecărei cheltuieli.

               Art. 3. Prezenta hotărâre  se comunică Instituției Prefectului Județului Gorj, Primarului comunei Negomir, Compartimentului financiar, contabilitate, taxe și impozite locale și se aduce la cunoștința locuitorilor prin afișare la sediul Primăriei.

           Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Negomir în ședința

           ordinară  din  30 aprilie 2020 , cu un număr de 13  voturi pentru, un număr de 0  voturi

           împotrivă, un număr de 0 abţineri, din totalul de 13  consilieri în  funcție și 13 prezenți

           la ședință.

                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                                   CONSILIER                                                    CONTRASEMNEAZĂ              

                                                                                                            SECRETAR GENERAL                                                   

                          CRISTIAN CÎRCIUMARU                                    JR. VALENTINA CAUC

                                                                                            Anexa nr. 1

                                                                       la H.C.L. nr. 14 din 30.04.2020

VENITURI:                                                                                            MII Lei

        Cap.Buget inițial     Influențe    Trim. III      Buget final
     04.02.01(Cote defalcate din impozitul pe venit)    04.02.04(Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit)    11.02.06(sume defalcate din T.V.A pentru echilibrare)        321,00         730,00       1870,00      – 1,00       – 26,00       +40,00     320,00      704,00     1910,00
         CAP. 70.02         (Autorități publice)Sub.cap.   -70.02.20.01.03       220.00      120,000       +13.00       +13,00      233.00      133.00

                 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

                              CONSILIER                                    CONTRASEMNEAZĂ

                   CÎRCIUMARU CRISTIAN                       SECRETAR GENERAL

                                                                                       JR. VALENTINA CAUC