Hotărâri de consiliu Mătăsari – Gorj, februarie 2020

CONSILIUL  LOCAL –

Comuna Mătăsari, Judeţul Gorj

HOTĂRÂREA    NR. 9

privind: aprobarea bugetului local pe anul 2020

Consiliul Local Mătăsari, întrunit în şedinta ordinară din data de 21.02.2020, la care participă un număr de 13 consilieri din totalul de 15 consilieri în funcţie;

Având în vedere:

-Referatul înregistrat sub nr.1302/19.02.2020 din partea domnului contabil Istudor Ion;

  -Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale consiliului local;

-Prevederile Legii 273/2006, privind finanțele publice local cu modificarile și completările ulterioare;

-Prevederile Legii nr.5/2020, privind bugetul de stat pentru anul 2020;

 În baza prevederilor art.196 alin.1, lit.a, din Ordonanța de Urgență nr.57/2019, privind Codul Administrativ;

  H O T Ă R ĂȘTE:

    Art. 1. Se aprobă bugetul local pe anul 2020 la partea de venituri în sumă de 9.494,60 mii lei, la partea de cheltuieli în sumă de 9.924,60  mii lei, din care secțiunea de funcționare la partea de venituri în sumă de 7.389,60 mii lei, iar la partea de cheltuieli în sumă de 7.389,60 mii lei și secțiunea de dezvoltare la partea de venituri în sumă de 2.105,00 mii lei, iar de partea de cheltuieli în sumă de 2.538,00 mii lei, cu un deficit 433,00 mii lei, acoperit din excendentul anului precedent, conform anexei nr.1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

   Art. 2. Aprobarea bugetului finanțat din venituri proprii și subvenții pe anul 2020, la partea de venituri în sumă de 5,03 mii lei, la partea de cheltuieli în sumă de 20,00 mii lei, din care: secțiunea de fucționare la partea de venituri în sumă de 5,03 mii lei, iar la partea de cheltuieli în sumă de 20,00 mii lei cu un deficit de 14,97 lei acoperit din excedentul anilor precedenti și secțiunea de dezvoltare la partea de venituri în sumă de 0 mii lei, iar de partea de cheltuieli în sumă de 0 mii lei, conform anexei nr.2 ce face parte integrată din prezenta hotărâre.

   Art. 3. Aprobarea utilizării excendentului anilor anteriori în sumă de 433,00 mii lei, pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local, suma de 433,00 mii lei conform anexei nr.3 ce face parte integrată din prezenta hotărâre.

   Art.4.  Aprobarea utilizării excendentului anilor anteriori în sumă de 14,97 mii lei, pentru acoperirea golului temporar de casă al secțiunii de funcționare pentru acțiunile finanțate din venituri proprii și subvenții.

  Art.5. Se aprobă programul de investiții pe anul 2020, conform anexei 14 la prezenta hotărâre.

  Art.6. Sa aprobat cota lunară de combustibil pentru toate autoturismele instituției în 500 de litri.

  Art.7. Se aprobă suma de 120 mii lei pentru Asociația Sportivă Minerul Jilț Mătăsari II.

  Art.8. Se aprobă numărul de personal pentru anul 2020, pe capitole conform anexei nr.4 la prezenta.

  Art.9. Se aprobă Bugetul SC MATSALUBRIS SRL, pentru anul 2020.

  Art.10. Se aprobă bugetele estimate pentru anii 2021, 2022 și 2023, atât pentru venituri cât și pentru cheltuieli echilibrate fără deficite.

  Art.11. Prevederile prezentei hotărâri vor fii duse la îndeplinire de către biroul financiar-contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

  Adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local Mătăsari din data de 21.02.2020, cu un număr de 13 voturi pentru, 0 voturi contra, 0 abțineri, din totalul de 13 consilieri în acțiune prezenți.

      Preşedinte de şedinţă                  Contrasemnează     

                 Consilier,                                                       Secretar-General(Delegat),

        Dădălău Constantin                        Morega Dragoș-Gheorghe

ROMÂNIA

JUDETUL GORJ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MATASARI

                                                                        HOTĂRÂREA NR. 10

                  Privind  asumarea responsabilității  derulării  ,,Programului pentru școli al României  

         în perioada 2017-2023”, începând cu anul școlar 2020-2021, respectiv a organizării și derulării    

        procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziționarea produselor  și  

        a contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative

            Consiliul Local al Comunei Matasari:

             Avand in vedere:

             Adresa nr.1225/29.01.2020, transmisă din partea Consiliului Județean Gorj, înregistrată în cadrul instituției noastre sub nr.668/29.01.2020;

            Referatul de Aprobare al Primarului Gaspar Gheorghe;

            Prevederile art.1, alin.4 din O.G. nr.13/2017, privind aprobarea participării României la Programul pentru școli al Uniunii Europene potrivit cărora,, autoritățile competente la nivel local pentru aplicarea Programului pentru școli sunt Consiliul Județean și/sau Consiliul Local, care își asumă organizarea și derularea procedurilor de atribuire a contractelor pentru achiziția produselor aferente programului;

            Prevederile Hotărârii nr.52/2019 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.640/2017 pentru aprobarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul școlar 2017-2018, cu modificările și completările ulterioare;

            In baza prevederilor art.196 alin.1, lit.a, din Ordonanța de Urgență nr.57/2019, privind Codul Administrativ;

                                                                      HOTĂRĂȘTE:

      Art. 1. Se aprobă asumarea responsabilității  derulării  ,,Programului pentru școli al României

     în perioada 2017-2023”, începând cu anul școlar 2020-2021, respectiv a organizării și derulării

procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziționarea produselor  și

a contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative;

     Art.2. Primarul si compartimentul financiar contabil vor duce la indeplinire prevedrile prezentei hotarari;

     Art. 3.  Prezenta hotărâre se va afişa la sediul instituţiei pentru aducere la cunoştinţă publică locuitorilor Comunei Mătăsari, județul Gorj şi se comunică, în termenul prevăzut de lege:

       -Instituţiei Prefectului Judeţului Gorj, în vederea verificării legalităţii;

       -Compartimentului buget – contabilitate din cadrul Primăriei comunei Mătăsari, județul Gorj;

       -Primarului comunei Mătăsari, județul Gorj;

   Adoptată astăzi 20 Februarie 2020‚ în şedinţa ordinară a Consiliului local Mătăsari, cu votul pentru a 13 consilieri din numarul total de 15 consilieri în functie.

     PRESEDINTE DE SEDINTA,                                               CONTRASEMNEAZA

               CONSILIER                                                        SECRETAR-GENERAL(DELEGAT),

        Dădălău Constantin                                                       Morega Dragoș-Gheorghe

ROMÂNIA                                                                                                 

JUDEŢUL GORJ

CONSILIUL LOCAL                 

                                                   HOTĂRÂRE NR. 11

                                   privind aprobarea Planului de Pregătire în Domeniul

                                          Situațiilor de Urgență pentru anul 2020

      Consiliul local al Primariei Matasari, judeţul Gorj;

      Având în vedere;

     -Referatul nr. 1283/19.02.2020, întocmit de doamna Dragotoiu Gheorghita, referent S.V.S.U., din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Matasari;

     -Prevederile Legii nr.307/2006, privind apararea impotriva incendiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

     -Prevederile  Legii nr.481/2004, privind protectia civila, republicata, cu modificarile ulterioare;

     -Prevederile Legii nr.446/2006, privind pregătirea populației pentru apărare;

       In baza prevederilor art. 196 alin 1, lit. a, din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul Administrativ

               HOTĂRĂŞTE:

         Art.1. Se aproba Planul de Pregătire în Domeniul Situațiilor de Urgență pentru anul 2020, conform anexelor nr.1, 2, 3 și 4, care fac parte integrată la prezenta Hotărâre.

           Art.2. Prezenta hotărâre se va afişa la sediul instituţiei pentru aducere la cunoştinţă publică locuitorilor Comunei Mătăsari, județul Gorj şi se comunică, în termenul prevăzut de lege:

       – Instituţiei Prefectului Judeţului Gorj, în vederea verificării legalităţii;

       – Compartimentului S.V.S.U.-din cadrul Primăriei comunei Mătăsari, județul Gorj;

       – Primarului comunei Mătăsari, județul Gorj;

Adoptată astăzi 21 Februarie 2020‚ în şedinţa ordinară a Consiliului local Mătăsari, cu votul pentru a 13 consilieri prezenți din numarul total de 15 consilieri în functie.

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

             CONSILIER                                     

      Dădălău Constantin                                       CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                  SECRETAR-GENERAL(DELEGAT)                                                                                     

                                                                                            Morega Dragoș-Gheorghe

ROMÂNIA                                                                                                                       CONSILIUL LOCAL                 

JUDEŢUL GORJ

                                                    HOTĂRÂRE NR. 12

        privind aprobarea Normei de dotare cu echipament de protectie a personalului serviciilor   

                           voluntare si serviciilor private pentru situatii de urgenta conform anexei  

                                                      nr.2 la Odinului nr.96/2016.

Consiliul local al Primariei Matasari, judeţul Gorj;

Având în vedere;

     -Referatul nr. 1326/20.02.2020, intocmit de doamna Dragotoiu Gheorghita, referent S.V.S.U., din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Matasari;

     -Prevederile Legii nr.307/2006, privind apararea impotriva incendiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

     -Prevederile  Legii nr.481/2004, privind protectia civila, republicata, cu modificarile ulterioare;

     -Prevederile O.G.nr.88/2001, privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgenta, cu modificari si completari prin Legea nr.363/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;

      -Prevederile Ordinului nr.96/2016, privind aprobarea criteriilor de performanta, privind constituirea, incadrarea si dotarea serviciilor voluntare si a serviciilor private pentru situatii de urgent;

       În baza prevederilor art.196 alin.1, lit.a, din Ordonanța de Urgență nr.57/2019, privind Codul Administrativ;

                 HOTĂRĂŞTE:

         Art.1. Se aproba Norma de Dotare cu echipament de protectie a personalului serviciilor voluntare si serviciilor private pentru situatii de urgenta conform Anexei nr.2 la Ordinul nr.96/2016.

         Art.2. Prezenta hotărâre se va afişa la sediul instituţiei pentru aducere la cunoştinţă publică locuitorilor Comunei Mătăsari, județul Gorj şi se comunică, în termenul prevăzut de lege:

       – Instituţiei Prefectului Judeţului Gorj, în vederea verificării legalităţii;

       – Compartimentului buget – contabilitate din cadrul Primăriei comunei Mătăsari, județul Gorj;

       – Primarului comunei Mătăsari, județul Gorj;

Adoptată astăzi 21 Februarie 2020‚ în şedinţa ordinară a Consiliului local Mătăsari, cu votul pentru a 13 consilieri prezenți din numarul total de 15 consilieri în functie.

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

             CONSILIER                                     

    Dădălău Constantin                                   CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                    SECRETAR-GENERAL(DELEGAT)

                                                                                    Morega Dragoș-Gheorghe

ROMÂNIA                                                                                                 

JUDEŢUL GORJ

CONSILIUL LOCAL                 

                                                          HOTĂRÂRE NR. 13

                 privind aprobarea Constituirii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență de tip V1

      Consiliul local al Primariei Matasari, judeţul Gorj;

      Având în vedere;

     -Referatul nr. 1327/20.02.2020, intocmit de doamna Dragotoiu Gheorghita, referent S.V.S.U., din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Matasari;

     -Adresa nr.2388376/13.02.2020, transmisă din partea Inspectoratului pentru Situații de Urgență Lt.Col.Dumitru Petrescu, al Județului Gorj, înregistrată în cadrul instituției noastre sub nr. 113/13.02.2020;

     -Prevederile art.19, alin.1, lit a), art.21 din O.M.A.I. nr.75 din 27.06.2019, pentru aprobarea Criteriilor de Performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență;

      În baza prevederilor art. 196 alin 1, lit. a, din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul Administrativ

     HOTĂRĂŞTE:

           Art.1. Se aprobă Constituirea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență de tip V1;

           Art.2. Prezenta hotărâre se va afişa la sediul instituţiei pentru aducere la cunoştinţă publică locuitorilor Comunei Mătăsari, județul Gorj şi se comunică, în termenul prevăzut de lege:

       – Instituţiei Prefectului Judeţului Gorj, în vederea verificării legalităţii;

       – Compartimentului S.V.S.U.-din cadrul Primăriei comunei Mătăsari, județul Gorj;

       – Primarului comunei Mătăsari, județul Gorj;

Adoptată astăzi 21 Februarie 2020‚ în şedinţa ordinară a Consiliului local Mătăsari, cu votul pentru a 13 consilieri prezenți din numarul total de 15 consilieri în functie.

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

             CONSILIER                                     

     Dădălău Constantin  

                                                                           CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                  SECRETAR-GENERAL(DELEGAT)                                                                                     

                                                                                            Morega Dragoș-Gheorghe

ROMÂNIA                                                                                                 

JUDEŢUL GORJ

CONSILIUL LOCAL                 

                                                             HOTĂRÂRE NR. 14

            privind aprobarea achiziționării prin cumpărare a imobilului cu destinație Blitzer(spațiu),

             construit pe terenul în suprafață de 100 mp., aflat în proprietatea domeniului public al  

                  Primăriei Comunei Mătăsari, situat în comuna Mătăsari, sat.Mătăsari nr.253A.

      Consiliul local al Primariei Matasari, judeţul Gorj;

      Având în vedere;

     -Referatul nr. 1349/20.02.2020, întocmit de domnul Rasoveanu Irinel, inspector urbanism, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Matasari;

     -Prevederile art.863, lit.a Cod Civil;

      În baza prevederilor art.129, art.139 și ale art. 196 alin 1, lit. a, din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul Administrativ

         HOTĂRĂŞTE:

         Art.1 Se aprobă achiziționarea prin cumpărare a imobilului cu destinație Blitzer(spațiu), construit pe terenul în suprafață de 100 mp., aflat în proprietatea domeniului public al Primăriei Comunei Mătăsari, situat în comuna Mătăsari, sat.Mătăsari nr.253A.

         Art.2. Se aprobă prețul de vânzare de 2000 Euro (echivalentul în lei la cursul BNR, la data perfectării Contractului de Vânzare-Cumpărare);

         Art.3. Plata contravalorii imobilului cumpărat va suportat de către cumpărătoare, respectiv Primăria Comunei Mătăsari, din bugetul local;

         Art.4. Bunul imobil achiziționat va deveni proprietatea comunei și se va înscrie în domeniul privat al acesteia;

         Art.5. Imobilul descries mai sus ce va fi achiziționat, urmează a fi supus spre închiriere;      

         Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Comunei Mătăsari, județul Gorj, compartimentul urbanism și compartimentul contabilitate din cadrul Primăriei Comunei Mătăsari;

           Art.7. Prezenta hotărâre se va afişa la sediul instituţiei pentru aducere la cunoştinţă publică locuitorilor Comunei Mătăsari, județul Gorj şi se comunică, în termenul prevăzut de lege:

       – Instituţiei Prefectului Judeţului Gorj, în vederea verificării legalităţii;

       – Compartimentului urbanism și contabilitate din cadrul Primăriei comunei Mătăsari, județul Gorj;

       – Primarului comunei Mătăsari, județul Gorj;

Adoptată astăzi 21 Februarie 2020‚ în şedinţa ordinară a Consiliului local Mătăsari, cu votul pentru a 9 consilieri, 4 abțineri din cei 13 consilieri prezenți, din numarul total de 15 consilieri în funcțiune.

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

             CONSILIER                                     

       Dădălău Constantin  

                                                                               CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                  SECRETAR-GENERAL(DELEGAT)                                                                                     

                                                                                            Morega Dragoș-Gheorghe

CONSILIUL  LOCAL –

Comuna Mătăsari, Judeţul Gorj

HOTĂRÂREA    NR. 15

privind: aprobarea executiei bugetare pe anul 2019 a SC MATSALUBRIS SRL

Consiliul Local Mătăsari;

Având în vedere:

-Raportul administratorului a SC MATSALUBRIS SRL, din data de 31.12.2019

-Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale consiliului local;

-Prevederile Legii contabilitatii nr.82/1991, cu modificarile și completările ulterioare;

-Prevederile O.M.F.P. nr.1802/2014, pentru aprobarea reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate;

-Prevederile O.M.F.P. nr.123/2016 si O.M.F.P. nr.166/2017, privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice;

În baza prevederilor art.196 alin.1, lit.a, din Ordonanța de Urgență nr.57/2019, privind Codul Administrativ  H O T Ă R Ă Ș T E

    Art. 1. Se propune aprobarea executiei bugetare a SC MATSALUBRIS S.R.L., pe anul 2019, privind situatiile financiare astfel:

             -venituri totale in suma de 1715843 lei;

             -cheltuieli totale in suma de 1706299 lei;

             -profit brut in suma de 9544 lei;

             -impozit pe profit in suma de 1550 lei;

             -profit net in suma de 7994 lei;

   Art. 2. Se aproba repartizarea profitului net astfel:

              -50% dividente cuvenite bugetului local Matasari in suma de 3997 lei;

              -50% alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare in suma de 3997 lei;

   Art. 3. Prezenta hotărâre se va afişa la sediul instituţiei pentru aducere la cunoştinţă publică locuitorilor Comunei Mătăsari, județul Gorj şi se comunică, în termenul prevăzut de lege:

       – Instituţiei Prefectului Judeţului Gorj, în vederea verificării legalităţii;

       -Compartimentului buget – contabilitate din cadrul Primăriei comunei Mătăsari, județul Gorj;

       -Administratorului SC MATSALUBRIS S.R.L.;

       -Primarului comunei Mătăsari, județul Gorj;

  Adoptată astăzi 21 Februarie 2020‚ în şedinţa ordinară a Consiliului local Mătăsari, cu votul pentru a 13 consilieri prezenți, din numarul total de 15 consilieri în functie.

Preşedinte de şedinţă                         Contrasemnează     

     Consilier                                            Secretar-General(delegat)

           Dădălău Constantin                                                           Morega Dragoș-Gheorghe