Hotărâri de consiliu Mătăsari- Gorj, ianuarie 2020

ROMÂNIA

JUDETUL GORJ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MATASARI

                                                                      HOTARÂREA NR.   1

                              Privind  Acoperirea Deficitului din Excendentul Anilor precedenti

            Consiliul Local al Comunei Matasari:

             Avand in vedere:

             Referatul înregistrat sub nr.657/29.01.2020, din partea domnului Istudor Ion, contabil-șef în cadrul Primăriei Mătăsari;

            Referatul de Aprobare al Primarului Gaspar Gheorghe;

            Prevederile Legii nr.273/2006, privind finanțele publice locale;

            Raportul Compartimentului de specialitate al consiliului local;

            In baza prevederilor art.196 alin.1, lit.a, din Ordonanța de Urgență nr.57/2019, privind Codul Administrativ;

                                                                       HOTARASTE:

     Art. 1. Se aprobă reintregirea excendentului anilor precedenți cu sumele utilizate în cursul anului 2019 pentru acoperirea golului temporar de casă secțiunea de funcționare 1.062.737,34 lei și pentru finanțarea cheltuielilor de capital –secțiunea de dezvoltare 573.401,17 lei.

     Art.2. Primarul si compartimentul financiar contabil vor duce la indeplinire prevedrile prezentei hotarari;

    Art. 3.  Prezenta hotărâre se va afişa la sediul instituţiei pentru aducere la cunoştinţă publică locuitorilor Comunei Mătăsari, județul Gorj şi se comunică, în termenul prevăzut de lege:

       – Instituţiei Prefectului Judeţului Gorj, în vederea verificării legalităţii;

        – compartimentului buget – contabilitate din cadrul Primăriei comunei Mătăsari, județul Gorj;

       – Primarului comunei Mătăsari, județul Gorj;

   Adoptată astăzi 30 Ianuarie 2020‚ în şedinţa ordinară a Consiliului local Mătăsari, cu votul pentru a 15 consilieri din numarul total de 15 consilieri în functie.

     PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                  CONTRASEMNEAZA

               CONSILIER                                                        SECRETAR-GENERAL(DELEGAT),

                                                                                                Morega Dragoș-Gheorghe

ROMÂNIA                                                                                                                       

JUDEŢUL GORJ

CONSILIUL LOCAL

AL COMUNEI MATASARI

                                             HOTĂRÂRE NR.  2

privind stabilirea SALARIILOR DE BAZĂ pentru funcționarii publici și personalul contractual salarizați potrivit familiei ocupaționale ”Administrație” numiți/angajați în Aparatul de specialitate al Primarului și al

Consiliului Local al Comunei Mătăsari, județul Gorj

Consiliul local al Comunei Mătăsari, judeţul Gorj;

Având în vedere;

-Referatul de specialitate înregistrat sub nr.618/28.01.2020, din partea domnului Morega Dragoș-Gheorghe, secretar-general(delegat) și a doamnei Ciobotea Elena-Georgeta -consilier, în cadrul Primăriei Comunei Mătăsari;

-Prevederile Legii-cadru nr.153/28.06.2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

-Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Mătăsari, județul Gorj;

-In baza prevederilor art.196 alin.1, lit.a, din Ordonanța de Urgență nr.57/2019, privind Codul Administrativ;

                                                                HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aproba SALARIILE DE BAZĂ pentru funcționarii publici și personalul contractual salarizați potrivit familiei ocupaționale ”Administrație” numiți/angajați în Aparatul de specialitate al Primarului și al Consiliului Local al comunei Mătăsari.

Art.2 Salariile de bază stabilite pot fi majorate, acordându-se sporuri, compensații, adaosuri, prime, premii și indemnizații, inclusiv cele pentru hrană și vacanță, în condițiile și limitele Legii-cadru nr. 153/2017  și/sau a altor acte normative speciale, a căror sumă cumulat pe total buget pentru fiecare ordonator de credite nu poate depăși 30% din suma salariilor de bază, a indemnizațiilor de încadrare și a indemnizațiilor lunare, după caz(art. 25 alin.1 din Lege).

În această categorie a sporurilor/majorărilor de salarii, la nivelul Aparatului de specialitate și a instituțiilor subordonate acum în plată sunt următoarele:

  Spor pentru  activitatea de control financiar preventiv, pe perioada de exercitare a acesteia personalului desemnat, al cărui mod de calcul se modifică în sensul că, potrivit noii legii, se aplică o majorare a salariului de bază cu 10% (art.15 din Lege);

    Sporul pentru condiții periculoase sau vătămătoare de 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat pentru categoriile de personal ce-și desfășoară activitatea la locurile de muncă care generează condiții periculoase sau vătămătoare, în baza prevederilor unui Regulament aprobat de ordonatorul de credite, având la bază buletinele de determinare sau, după caz, expertizare, emise de autoritățile abilitate în acest sens. Prin noua lege, modul de calcul pentru această categorie de spor nu se modifică sub nici un aspect.

   Sporul pentru personalul care deține titlul științific de doctor, al cărui mod de calcul se modifică astfel: Personalul care deţine titlul ştiinţific de doctor beneficiază de o indemnizaţie lunară pentru titlul ştiinţific de doctor în cuantum de 50% din nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, dacă îşi desfăşoară activitatea în domeniul pentru care deţine titlul. Cuantumul salarial al acestei indemnizaţii nu se ia în calcul la determinarea limitei de 30% a sporurilor, compensaţiilor, primelor, premiilor şi indemnizaţiilor (art.14 din lege)

   6. În afara acestor categorii de sporuri aflate în plată, acordate în temeiul unor legi anterioare, prin Noua lege-cadru sunt introduse o serie de sporuri/prime/indemnizaţii noi, ori de altă natură (drepturi de hrană), după cum urmează:

Personalul din instituţiile şi/sau autorităţile publice nominalizat în echipele de proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile, beneficiază de majorarea salariilor de bază, soldelor de funcţie/salariilor de funcţie, indemnizaţiilor de încadrare, cu până la 50%, indiferent de numărul de proiecte în care este implicat. Această majorare se aplică proporţional cu timpul efectiv alocat activităţilor pentru fiecare proiect şi se acordă numai dacă cheltuielile de personal sunt eligibile a fi rambursate din fonduri europene.

Această formă de majorare a salariilor de bază a fost reglementată şi în legile de salarizare anterioare, într-o formă diferită, nu este acum în plată pentru nici o categorie de personal, dar, urmează a fi aplicată şi respectată în integralitatea ei pentru persoanele ce urmează a fi nominalizate în echipele de proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile.

Sporul pentru munca suplimentară prestată peste programul normal de lucru, precum şi munca prestată în zilele de sărbători legale, care se compensează prin ore libere plătite în următoarele 60 de zile calendaristice, sau dacă nu este aşa posibil, va fi plătită în luna următoare cu un spor de 75% din salariul de bază (pentru munca suplimentară prestată peste programul normal de lucru) şi cu un spor de 100% din salariul de bază (pentru munca suplimentară prestată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează) – art. 21 din lege.

Ordonatorii de credite pot acorda lunar premii de excelenţă pentru personalul care a participat direct la obţinerea unor rezultate deosebite în activitatea instituţiilor sau autorităţilor publice, în limita a 5% din cheltuielile cu salariile de bază, indemnizaţiile de încadrare şi indemnizaţiile lunare aferente personalului prevăzut în statul de funcţii, sub condiţia încadrării în fondurile aprobate prin buget. Premiile de excelenţă se pot acorda în cursul anului personalului care a realizat sau a participat direct la obţinerea unor rezultate deosebite în activitatea instituţiei/autorităţii publice sau a sistemului din care face parte, a participat la activităţi cu caracter deosebit, a efectuat lucrări cu caracter excepţional ori a avut un volum de activitate ce depăşeşte în mod semnificativ volumul optim de activitate, în raport de complexitatea sarcinilor, ţinându-se seama de evaluarea criteriilor prevăzute la art. 8 alin. (2). Sumele neutilizate pot fi utilizate în lunile următoare, în cadrul aceluiaşi an bugetar.

    Premiile de excelenţă individuale lunare nu pot depăşi, anual, două salarii de bază minim brute pe ţară garantate în plată şi se stabilesc de către ordonatorii de credite în limita sumelor aprobate în buget cu această destinaţie, în condiţiile legii, avându-se în vedere elementele prevăzute la alin. (2), cu consultarea organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, cu consultarea reprezentanţilor salariaţilor, acolo unde nu sunt constituite astfel de organizaţii sindicale.

Începând cu data de 1 decembrie 2018, ordonatorii de credite acordă, obligatoriu, o indemnizaţie de vacanţă. Modalitatea de acordare se stabileşte prin hotărâre a Guvernului. Valoarea anuală a indemnizaţiei de vacanţă este la nivelul unui salariu de bază minim brut pe ţară, acesta ramanand la suma de 1.450 lei, garantat în plată şi se acordă proporţional cu timpul efectiv lucrat în cursul anului calendaristic.

 Începând cu data de 1 decembrie 2018, ordonatorii de credite acordă obligatoriu, o indemnizație de hrană, ce reprezintă a 12 –a parte din doua salarii de bază, minim brute pe țară, garantate în plată, conform prevederilor art.18, alin2, din Legea nr.153/2017.

    Art.3. (1) Începând cu data de 01.01.2020, prin dispoziții individuale ale Primarului comunei Mătăsari, s-a realizat reîncadrarea în noile funcţii, grade/trepte profesionale, gradaţii corespunzătoare vechimii în muncă şi vechimii în specialitate și s-au stabilit noile salarii de bază, sporuri la acestea, indemnizații lunare și alte elemente componente ale salariului lunar brut pentru tot personalul  din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei Mătăsari și pentru conducătorii instituțiilor publice subordonate Consiliului Local al comunei Mătăsari.

    Art.4. Începând cu data de 01.01.2020, prin decizii ale conducătorilor instituțiilor publice subordonate Consiliului Local al comunei Mătăsari, s-a realizat reîncadrarea în noile funcţii, grade/trepte profesionale, gradaţii corespunzătoare vechimii în muncă şi vechimii în specialitate și s-au stabilit noile salarii de bază, sporuri la acestea, indemnizații lunare și alte elemente componente ale salariului lunar brut pentru personalul din subordine pentru care are calitatea de angajator, ale căror funcții de conducere și execuție se regăsesc în Anexa la prezenta hotărâre.

Art.5. Pentru personalul angajat în funcții de conducere și execuție care nu se regăsesc în Anexa la prezenta hotărâre din cadrul instituțiilor publice subordonate (angajații în funcțiile cuprinse în Anexa nr. II- Familia ocupațională de funcții bugetare”Sănătate și asistență socială” și în Anexa nr. III-  Familia ocupațională de funcții bugetare ”Cultură”), prin decizii ale conducătorilor/managerilor instituțiilor publice subordonate Consiliului Local al comunei Mătăsari, începând cu data de 01.01.2019, personalul se reîncadrează pe noile funcţii, grade/trepte profesionale, gradaţii corespunzătoare vechimii în muncă şi vechimii în specialitate, cu menținerea în plată a drepturilor salariale acordate la nivelul lunii ianuarie 2020.

Art.6. Noile salarii de bază și celelalte elemente componente ale salariilor lunare brute, inclusiv contribuțiile legale aplicabile se acordă doar în limita sumelor aprobate la capitolul ”cheltuielile de personal” atât la nivelul ordonatorului principal de credite, cât și a ordonatorilor secundari și terțiari de credite.

Art.7. Prevederile prezentei dispoziții se aplică personalului angajat în funcții publice și contractuale de conducere și execuție din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei Mătăsari și instituțiilor publice subordonate Consiliului Local al comunei Mătăsari.

      Art.8.(1) Va fi îndeplinită obligația prevăzută la art. 33 din Legea-cadru privitoare la transparența veniturilor salariale, în sensul că toate instituțiile vor publica la sediul propriu şi pe pagina proprie de internet, în datele de 31 martie şi 30 septembrie ale fiecărui an, şi vor menţine publicată o listă a tuturor funcţiilor din fiecare instituție, cuprinzând următoarele:

  1. salariul de bază, indemnizaţia de încadrare sau indemnizaţia lunară, după caz;
  2. tipul, baza de calcul, cota procentuală, valoarea brută a sporurilor, compensaţiilor, adaosurilor, primelor şi premiilor eligibile pentru fiecare funcţie, precum şi baza legală a acordării acestora;
  3. orice informaţii cu privire la posibile limitări ale venitului salarial, precum şi baza legală a acestora.

        Art.9. Pentru Consilierii Locali ai comunei Mătăsari, începând cu data de 01.01.2020, indemnizația lunară este 10% din indemnizația ordonatorului de credite, menținânduse la același nivel ca în anul 2019.

        Art.10. Secretarul comunei Mătăsari, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri și o va comunica biroului contabilitate, resurse umane cât și Instituției Prefectului Gorj.

Adoptată astăzi 30 Ianuarie 2020, în sedinta ordinară a consiliului local Mătăsari  cu votul pentru a 12 consilieri și 2 abțineri, din totalul de 15 consilieri aflati in exercitiu, 14 fiind prezenți.

            PREŞEDINTE  ŞEDINŢĂ,                                                       CONTRASEMNEAZĂ

                  CONSILIER                                                           SECRETAR-GENERAL(DELEGAT)

     DĂDĂLĂU CONSTANTIN                                                 MOREGA DRAGOȘ-GHEORGHE

          ROMANIA                              

           JUDETUL GORJ                                                                   

           COMUNA MATASARI                                                           

           CONSILIUL LOCAL MATASARI                                                           

                                                                   HOTARAREA NR.  3

                      privind aprobarea ”Organigramei și Statului de Funcții al

                                                        SC MATSALUBRIS SRL”

Consiliul Local al Comunei Mătăsari;

     Avand in vedere:

           Adresa nr.793/17.12.2019, din partea SC MATSALUBRIS SRL, înregistrată în cadrul instituție noastre sub nr.8402/17.12.2019;

          Referatul de Aprobare al Primarului Comunei Mătăsari;

          Rapoartele Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al

Comunei Mătăsari;

          În baza prevederilor art.196 alin.1, lit.a, din Ordonanța de Urgență nr.57/2019, privind Codul Administrativ;

                                                                           HOTĂRĂȘTE:

       Art.1. Se aproba Organigrama și Ștatul de Funcții al SC MATSALUBRIS SRL, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

       Art.2.  Se împuterniceşte Primarul comunei Mătăsari, județul Gorj şi Secretarul UAT cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

      Art. 3 – Prezenta hotărâre se va afişa la sediul instituţiei pentru aducere la cunoştinţă publică locuitorilor Comunei Mătăsari, județul Gorj şi se comunică, în termenul prevăzut de lege:- Instituţiei Prefectului Judeţului Gorj, în vederea verificării legalităţii;

               – SC Matsalubris SRL Mătăsari, județul Gorj;

               – Primarului comunei Mătăsari, județul Gorj;

   Adoptată astăzi 30 Ianuarie 2020‚ în şedinţa ordinară a Consiliului local Mătăsari, cu votul pentru a 12 consilieri, 2 abțineri din numarul total de 15 consilieri în functie, 14 fiind prezenți.

         Preşedinte de şedinţă,                                                           Contrasemnează,

                   Consilier                                                                 Secretar-General(Delegat),

          Dădălău Constantin                                                        Morega Dragoș-Gheorghe

ROMÂNIA

JUDEȚUL GORJ

COMUNA MĂTĂSARI

CONSILIUL LOCAL  MĂTĂSARI

                                                         HOTĂRÂRE NR. 4

               privind modificarea tarifului de colectare a gunoiului menajer reciclabil (hârtie, metal, plastic, sticlă)

              pentru comuna Mătăsari, practicat de către SC MATSALUBRIS SRL, începând cu luna Februarie 2020

Consiliul local al Primariei Matasari, judeţul Gorj;

 Având în vedere;

-Adresa nr.794/17.12.2019, adresată din partea SC MATSALUBRIS SRL, înregistrată în cadrul instituției noastre sub nr.840717.12.2019 și adresa nr.808/24.12.2019, înregistrată în cadrul instituției noastre sub nr.8537/24.12.2019;

 -H.C.L. nr.34/26.09.2019 privind delegarea activității de colectare separată și transport separate al deșeurilor municipal și al deșeurilor similar provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusive fracții colectate separate, fără a adduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori a localității Mătăsari catre S.C.Matsalubris S.R.L.;

-Prevederile legii serviciului public de salubrizare a localitatilor nr.101/2006;

-Prevederile art.8, alin.3 lit.j și lit.k din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006, republicată și prevederile art.6, alin.1, lit.l din Legea Serviciului de salubrizare a localităților nr.101/2006, cu completările și modificările ulterioare;

-Referatul de aprobare la proiectul de hotarire;

-raportul de specialitate al compartimentului urbanism din cadrul Primăriei Mătăsari;

 În baza prevederilor art.196 alin.1, lit.a, din Ordonanța de Urgență nr.57/2019, privind Codul Administrativ;

                                                        H  O  T  A  R  A  S  T  E :

 Art.1 Se aprobă modificarea tarifului de colectare a gunoiului menajer pentru comuna Mătăsari, practicat de către SC MATSALUBRIS SRL, începând cu luna februarie 2020, dupa cum urmeaz];

DenumireUMTARIF  colectare gunoi menajer LEI/UMTarif aprobat
Colectare gunoi menajer Agenți  Economici pentru Comuna MătăsariLei/m.c.
79,92
Lei/tonă228,30
Colectare Gunoi menajer Persoane Fizice pentru Comuna MătăsariLei/Persoană3,92

 Prețurile nu contin TVA.

Art.2  Cu data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, raman valabile HCL adoptate anterior cu excepția  preturilor si tarifelor care sufera modificari.

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei  se însărcinează primarul comunei și se va comunica prin grija secretarului comunei:

   -Institutiei prefectului judetului Gorj;

   -SC Matsalubris SRL;

    Adoptata astazi 30 Ianuarie 2020, in sedinta ordinara a consiliului local Matasari, cu votul pentru a 12 consilieri, 2 abțineri din numarul total de 15 consilieri in functie, 14 fiind prezenți.

    PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                                        CONTRASEMNEAZA,

          CONSILIER                                                                                     SECRETAR-GENERAL(DELEGAT),

   DĂDĂLĂU CONSTANTIN                                                   MOREGA DRAGOȘ-GHEORGHE

ROMÂNIA

JUDEȚUL GORJ

COMUNA MĂTĂSARI

CONSILIUL LOCAL  MĂTĂSARI

                                                         HOTĂRÂRE NR.   5

                      privind modificarea tarifului de colectare a gunoiului menajer pentru comuna Mătăsari,  

                               practicat de către SC MATSALUBRIS SRL, începând cu luna Februarie 2020;

Consiliul local al Primariei Matasari, judeţul Gorj;

 Având în vedere;

-Adresa nr.795/17.12.2019, transmisă din partea SC MATSALUBRIS SRL, înregistrată în cadrul instituției noastre sub nr.8400/17.12.2019 și adresa nr.808/24.12.2019, înregistrată în cadrul instituției noastre sub nr.8537/24.12.2019;

-H.C.L. nr.34/26.09.2019 privind delegarea activității de colectare separată și transport separate al deșeurilor municipal și al deșeurilor similar provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusive fracții colectate separate, fără a adduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori a localității Mătăsari catre S.C.Matsalubris S.R.L.;

-Prevederile legii serviciului public de salubrizare a localitatilor nr.101/2006;

-Prevederile art.8, alin.3 lit.j și lit.k din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006, republicată și prevederile art.6, alin.1, lit.l din Legea Serviciului de salubrizare a localităților nr.101/2006, cu completările și modificările ulterioare;

-Referatul de aprobare la proiectul de hotarâre;

-raportul de specialitate al compartimentului urbanism din cadrul Primăriei Mătăsari;

 În baza prevederilor art.196 alin.1, lit.a, din Ordonanța de Urgență nr.57/2019, privind Codul Administrativ;

                                                        H  O  T  A  R  A  S  T  E :

 Art.1 Se aprobă modificarea tarifului de colectare a gunoiului menajer pentru comuna Mătăsari, practicat de către SC MATSALUBRIS SRL, începând cu luna Februarie 2020, dupa cum urmeaz];

DenumireUMTARIF  colectare gunoi menajer LEI/UM
Colectare gunoi menajer Agenți  Economici pentru Comuna MătăsariLei/m.c.Tarif anteriorTarif aprobat
96,63118,19
Lei/tonă276,05337,65
Colectare Gunoi menajer Persoane Fizice pentru Comuna MătăsariLei/Persoană4,765,88

       Prețurile nu contin TVA.

Art.2  Cu data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, raman valabile HCL adoptate anterior cu excepția  preturilor si tarifelor care sufera modificari.

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează primarul comunei și se va comunica prin grija secretarului comunei:

   -Institutiei prefectului judetului Gorj;

   -SC Matsalubris SRL;

    Adoptata astazi 30 Ianuarie 2020, in sedinta ordinara a consiliului local Matasari, cu votul pentru a 12 consilieri și 2 abțineri din numarul total de 15 consilieri in functie, 14 fiind prezenți.

    PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                                        CONTRASEMNEAZA,

              CONSILIER                                                                                  SECRETAR-GENERAL(DELEGAT),

   DĂDĂLĂU CONSTANTIN                                                   MOREGA DRAGOȘ-GHEORGHE

ROMANIA

JUDETUL GORJ

COMUNA MĂTĂSARI

CONSILIUL LOCAL

         HOTĂRÂ R E A  NR. 6

         Privind aprobarea Planului de lucrări ce vor fi efectuate în anul 2020 de către  

             persoanele apte de muncă, beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr.   

         416/2001, privind venitul minim garantat modificată prin Legea nr 276/24  

                                                  Decembrie 2010

       CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MĂTĂSARI -JUDETUL GORJ

 Având în vedere;

-Proiectul de Hotărâre initiat de domnul Primar al Comunei Matasari Gheorghe Gașpăr;

-Referatul nr.661/29.01.2020, întocmit de compartimentul asistenta socială;

-Prevederile art. 6 alin 2 punctul 7  din Legea nr. 416/2001, privind venitul minim garantat așa cum a fost modificat prin Legea nr 276/24 decembrie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare;

-Prevederile art. 23 din H.G.R. nr. 1010/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat,cu modificarile ulterioare;

-Prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparența decisională în administrația publică;

-Văzând raportul de avizare favorabilă al comisiilor de specialitate ale consiliului local;

-In baza prevederilor art.196 alin.1, lit.a, din Ordonanța de Urgență nr.57/2019, privind Codul Administrativ;

                     HOTĂRĂȘTE:

 Art.l.-Se aprobă Planul de lucrări ce vor fi efectuate în anul 2020 de către persoanele apte de muncă, beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, potrivit anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.-Secretarul comunei va comunica în termen legal copii ale prezentei hotărâri Instituției Prefectului Județului Gorj, pentru controlul legalității, o va aduce la cunoștiință primarului și o va afișa în locuri publice.

   Prezenta Hotarare a fost adoptata în ședința ordinară a consiliului local din data de 30 Ianuarie 2020 cu un număr de 14 voturi ,,pentru”,din totalul de 15 consilieri in exercitiu, 14 fiind prezenți.

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                      CONTRASEMNEAZA,

          CONSILIER,                                                              SECRETAR-GENERAL(DELEGAT),                            

 DĂDĂLĂU CONSTANTIN                                                MOREGA DRAGOȘ-GHEORGHE

ROMANIA  

JUDEȚUL GORJ

COMUNA MATASARI

CONSILIUL LOCAL

                              HOTĂRÂREA  NR. 7

             Privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.25/29 August 2019, prin carea a fost  

              aprobată trecerea din domeniul public a unor bunuri imobile cuprinse în inventarul                          

                domeniului public al comunei Mătăsari în domeniul privat al Comunei Mătăsari

             Consiliul local al comunei Mătăsari, judetul Gorj

             Având in vedere:

            -Adresa nr.614/16.01.2020 transmisă din partea Instituției Prefectului județului Gorj, înregistrată în cadrul Instituției noastre sub nr.345/17.01.2020;

            -Referat de Aprobare la proiectul de hotărâre;

            -Rapoartele de avizare  ale comisiilor pe domenii  de specialitate;

             -In baza prevederilor art.196 alin.1, lit.a, din Ordonanța de Urgență nr.57/2019, privind Codul Administrativ;

                HOTARASTE:

Art. 1. Se aprobă revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.25/29 August 2019, prin care a fost aprobată trecerea în domeniul privat al Comunei Mătăsari a unor bunuri imobile cuprinse în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Matasari -Școala Primară Brădet, a) clădire școală și b) magazie și Grădinița Brădet -conform anexei care face parte din prezenta hotărâre;

            Art. 2.  Se împuterniceşte Primarul comunei Mătăsari, județul Gorj şi compartimentul de specialitate cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

           Art. 3.   Prezenta hotărâre se va afişa la sediul instituţiei pentru aducere la cunoştinţă publică locuitorilor Comunei Mătăsari, județul Gorj şi se comunică, în termenul prevăzut de lege:

        – Instituţiei Prefectului Judeţului Gorj, în vederea verificării legalităţii;

        – Primarului comunei Mătăsari, județul Gorj;

             Adoptată astazi 30 Ianuarie 2020, în sedinta ordinara  a consiliului local Matasari cu votul pentru a 14 consilieri, din totalul de 15 consilieri aflati in exercitiu, 14 fiind prezenți.

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                             CONTRASEMNEAZĂ,

         CONSILIER                                                                                       SECRETAR

    Dădălău Constantin                                                                      Morega Dragoș-Gheorghe

ROMÂNIA     

JUDEȚUL GORJ

COMUNA MĂTĂSARI

CONSILIUL LOCAL

                                       HOTĂRÂREA   NR. 8

Privind aprobarea”Rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular pentru anul școlar 2020/2021, privind structura rețelei  școlare propusă să funcționeze în anul școlar următor”

             Consiliul local al comunei Mătăsari ,judetul Gorj

             Având in vedere:

             Adresa nr.8760/31.10.2019, din partea Colegiului Tehnic Mătăsari, înregistrată în cadrul instituției noastre sub nr.7275/31.10.2019;

             Prevederile Ordinului Ministerului Educației Naționale nr.5090/30.08.2019, pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat;

             Referatul de Aprobare la proiectul de hotărâre;

             Prevederile art.61, alin.2 din Legea nr.1/2011, privind Educația Națională, cu modificările și completările ulterioare;    

             In baza prevederilor art. 196 alin 1, lit. a, din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul Administrativ

                                                                                       HOTĂRĂȘTE:

    Art. 1. Se aprobă”Rețeaua unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular pentru anul școlar 2020/2021, privind structura rețelei școlare propusă să funcționeze în anul școlar următor”, după cum urmeaza:

        -Colegiul Tehnic Mătăsari, Corp A și Corp B:

                         -Învățământ primar

                         -Învățământ gimnazial

                         -Învățământ liceal –teoretic   și  -tehnologic

                         -Învățământ profesional

                         -Învățământ profesional dual

         -Grădinița cu Program Normal Mătăsari

                         -Învățământ preșcolar- grupe cu program normal

                         -Învățământ preșcolar- grupe cu program prelungit

       Art.2. Prezenta hotărâre va intra în vigoare după obținerea avizului transmis din partea Inspectoratului Școlar Județean Gorj;

       Art.3. O dată cu emiterea prezentei, Hotărârea Consiliului Local nr.47/31 octombrie 2019, își încetează aplicabilitatea;

     Art.4.  Prezenta hotărâre se va afişa la sediul instituţiei pentru aducere la cunoştinţă publică locuitorilor Comunei Mătăsari, județul Gorj şi se comunică, în termenul prevăzut de lege:

          – Instituţiei Prefectului Judeţului Gorj, în vederea verificării legalităţii;

          – Primarului comunei Mătăsari, județul Gorj;

          – Colegiului Tehnic Mătăsari;

   Adoptată astăzi 30 Ianuarie 2020‚ în şedinţa ordinară a Consiliului local Mătăsari, cu votul pentru a 14 consilieri din numarul total de 15 consilieri în functie, 14 fiind prezenți.

            Preşedinte de şedinţă                                                                        Contrasemnează

                   Consilier                                                                               Secretar-General(Delegat),

           Dădălău Constantin                                                                      Morega Dragoș-Gheorghe