Hotărâri de consiliu Mătăsari – Gorj, martie 2020

Loading

CONSILIUL  LOCAL –

Comuna Mătăsari, Judeţul Gorj

 HOTĂRÂREA    NR. 16

               privind aprobarea Planului Anual de Acțiune privind serviciile sociale administrate         

                          și finanțate din bugetul Consiliului Local Mătăsari pentru anul 2020;

Având în vedere:

           -Adresa nr.2906/04.03.2020, transmisă din partea Consiliului Județean Gorj și înregistrată în cadrul instituțeiei noastre sub nr.1903/10.03.2020;

-Referatul înregistrat sub nr.2227/24.03.2020 din partea compartimentului de Asistență Socială din cadrul Primăriei Comunei Mătăsari;

  -Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale consiliului local;

 În baza prevederilor art.196 alin.1, lit.a, din Ordonanța de Urgență nr.57/2019, privind Codul Administrativ;

                                                                            H O T Ă R Ă Ș T E:

    Art. 1. Se aprobă Planul Anual de Acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local Mătăsari pentru anul 2020, conform anexei ce face parte integrata din prezenta;

   Art. 2. Prevederile prezentei hotărâri vor fii duse la îndeplinire de către biroul asistență socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului;

  Art. 3. Prezenta hotărâre se va afişa la sediul instituţiei pentru aducere la cunoştinţă publică locuitorilor Comunei Mătăsari, județul Gorj şi se comunică, în termenul prevăzut de lege:

       -Instituţiei Prefectului Judeţului Gorj, în vederea verificării legalităţii;

       -Compartimentului Asistență Socială;

       -Primarului comunei Mătăsari, județul Gorj;

       -Serviciului Public de Asistență Socială de la nivel județean, respectiv Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj;

  Adoptată astăzi 26 Martie 2020‚ în şedinţa ordinară a Consiliului local Mătăsari, cu votul pentru a 14 consilieri prezenți, din numarul total de 15 consilieri în functie.

Preşedinte de şedinţă,                         Contrasemnează,     

       Consilier,                                            Secretar-General(delegat),

           Dădălău Constantin                                                      Morega Dragoș-Gheorghe