Hotărâri consiliu Negomir, iulie 2022

ROMÂNIA                                                                                                                                                                     

JUDEŢUL  GORJ                                                                                        

COMUNA NEGOMIR                                                              

CONSILIUL LOCAL                                                                       

HOTĂRÂRE Nr. 42

privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a Comunei Negomir, județul Gorj,  pentru perioada 2021-2027

             Consiliul local al   comunei  Negomir, judeţul Gorj. 

    Având în vedere:

              – Referatul de aprobare a primarului comunei Negomir;

              – Raportul de specialitate întocmit de secretarul general al comunei;

              – Nota de fundamentare nr. 5328 din 20.07.2021 a primarului comunei Negomir;

              – Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Negomir;

              – raportul de avizare al comisiei pentru activităţi economice – financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului şi turism;

               – raportul de avizare al comisiei pentru învăţământ, sănătate,familie,activităţi social-culturale,culte,muncă şi protecţie socială, protecţia copii, tineret şi sport;

               – prevederile Hotărârii Guvernului nr. 877/2018 privind adoptarea Strategiei nationale pentru dezvoltarea durabila a Romaniei 2030;

               – Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului

               – art. 20, alin. (1), lit. „j” din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;

               – art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b, alin. (4), lit. e), art. 139, alin. (1) și din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,  cu modificările și completările ulterioare;

  În temeiul art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,  cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRÂRE:

 Art. 1 Se aprobă Strategia de dezvoltare locală a comunei Negomir pentru perioada 2021 – 2027, conform anexei care face parte  integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul comunei Negomir va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art. 3 Prin intermediul secretarului general al comunei Negomir prezenta hotărâre se comunică:

– Instituției Prefectului Județului Gorj;

– Primarului  Comunei Negomir

– Se aduce la cunoștință publică.

– Afișare în locuri publice

                      Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Negomir în

                       ședința  ordinară  din  21 iulie  2022 , cu un număr de  12 voturi pentru,

                       un număr de 0 voturi împotrivă, un număr de 0 abţineri, din totalul de 13          

                       consilieri în  funcție   și  12  prezenți la ședință.

            PREȘEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                       CONTRASEMNEAZĂ              

                       CONSILIER                                                         SECRETAR GENERAL

                       ION  MITROI                                                       JR.VALENTINA CAUC   

Ex. 4

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ROMÂNIA                                                                                                                                                                     

JUDEŢUL  GORJ                                                                                         

COMUNA NEGOMIR                                                               

CONSILIUL LOCAL                                                                       

HOTĂRÂREA NR. 41

privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Negomir pentru  o perioadă de trei luni

             Consiliul Local Negomir, Județul Gorj.

             Având în vedere:

             – Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Negomir pentru  o perioadă de trei luni – întocmit de domnul primar  ec. Oiță Tudor.

             – Raportul de specialitate la Proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Negomir pentru  o perioadă de trei luni.

             – Raportul de avizare al comisiei pentru administraţie publică, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor.

             – Prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local comunei Negomir, județul Gorj aprobat prin Hotărârea nr. 48 din 28.10.2021.

             – Prevederile Ordonanței de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

             În temeiul art.139 alin. 1  și art. 196, alin. 1, litera a  din Ordonanța de urgență  nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E

             Art.1. Se aprobă președintele de ședință al Consiliului Local al comunei Negomir pentru o perioadă de trei luni, începând cu luna august  2022, domnul  consilier local Blidaru Titi – Cosmin.

             Art.2. Președintele de ședință exercită, conform art.123 alin.4 din Ordonanța de urgență nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare următoarele atribuții principale:

             a) conduce şedinţele consiliului local; 

             b) supune votului consilierilor locali proiectele de hotărâri şi anunţă rezultatul votării, cu precizarea voturilor pentru, a voturilor împotrivă şi a abţinerilor numărate şi evidenţiate de secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale în procesul-verbal al şedinţei; 

             c) semnează procesul-verbal al şedinţei; 

             d) asigură menţinerea ordinii, în condiţiile regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului local; 

             e) supune votului consilierilor locali orice problemă care intră în competenţa de soluţionare a consiliului local; 

             f) aplică, dacă este cazul, sancţiunile prevăzute la art. 233 alin.HYPERLINK „act:3416837%20291969482”(1) din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ sau propune consiliului aplicarea unor asemenea sancţiuni, după caz; 

              g) îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de lege, de regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local sau alte însărcinări date de către consiliul local.

           Art. 3 Prevederile hotărârii vor fi duse la îndeplinire de domnul Oiță Tudor – primarul comunei Negomir, județul Gorj, precum și aparatul de specialitate din subordinea primarului.

                                                              -2 –

Art.4 (1) Hotărârea se va comunica, prin intermediul secretarului general al comunei, în termenul prevăzut de reglementările legale în vigoare, Instituției Prefectului – Județul Gorj, în scopul exercitării controlului de legalitate și primarului Comunei Negomir, județul Gorj.

            (2) Hotărârea se va aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul instituției.

                       Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Negomir în

                       ședința  ordinară  din  21 iulie  2022 , cu un număr de  12 voturi pentru,

                       un număr de 0 voturi împotrivă, un număr de 0 abţineri, din totalul de 13          

                       consilieri în  funcție   și  12  prezenți la ședință.

            PREȘEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                       CONTRASEMNEAZĂ              

                       CONSILIER                                                         SECRETAR GENERAL

                       ION  MITROI                                                       JR.VALENTINA CAUC   

Ex. 4