Hotărâre de consiliu Mătăsari, 30 iunie 2022

ROMÂNIA  

JUDEȚUL GORJ

COMUNA MĂTĂSARI

CONSILIUL LOCAL

                              HOTĂRÂREA  NR. 40

Privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.18/31.03.2022, prin care a fost

        aprobată schimbarea destinației imobilului Atelier Școală în ,,Centru de Permanență” și  

                                                   ,,Clubul Pensionarilor”

             Consiliul local al comunei Mătăsari, judetul Gorj

             Având în vedere:

            Adresa nr.6328/28.04.2022, transmisă din partea Instituției Prefectului județului Gorj, înregistrată în cadrul Primăriei Mătăsari sub nr.3170/02.05.2022, prin care se dispune reanalizarea în vederea revocării  a Hotărârii Consiliului Local nr.18/31.03.2022, hotărâre prin  care a fost aprobată schimbarea destinaţiei imobilului denumit Atelier Şcoală în Centrul de Permanenţă şi Clubul Pensionarilor.

            -Referat de Aprobare la proiectul de hotărâre;

            -Rapoartele de avizare  ale comisiilor pe domenii de specialitate;

             -In baza prevederilor art.196 alin.1, lit.a, din Ordonanța de Urgență nr.57/2019, privind Codul Administrativ;

                      HOTĂRĂȘTE:

            Art.1. Se aprobă revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.18/31.03.2022, prin care a fost aprobată schimbarea destinaţiei imobilului denumit ,,Atelier Şcoală” în ,,Centrul de Permanenţă şi Clubul Pensionarilor”;

           Art.2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Secretarul General al Comunei Mătăsari;

           Art.3. Prezenta hotărâre se va afişa la sediul instituţiei pentru aducere la cunoştinţă publică locuitorilor Comunei Mătăsari, județul Gorj şi se comunică, în termenul prevăzut de lege:

        – Instituţiei Prefectului Judeţului Gorj, în vederea verificării legalităţii;

        – Primarului comunei Mătăsari, județul Gorj;

       Adoptată astazi 30 Iunie 2022, în ședința ordinară a consiliului local Mătăsari cu votul pentru a 13 consilieri, 0 împotrivă, din totalul de 13 consilieri aflați în exercițiu, 13 fiind prezenți.

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                 CONTRASEMNEAZĂ,

            CONSILIER,                                                                    SECRETAR-GENERAL,

         IONESCU DORIN                                                          MOREGA DRAGOȘ-GHEORGHE