Hotărâri consiliu Negomir, iunie 2022

ROMÂNIA                                                                                                                                                                      

JUDEŢUL  GORJ                                                                                         

COMUNA NEGOMIR                                                               

CONSILIUL LOCAL         

HOTĂRÂRE   Nr. 38

privind aprobarea caietului de sarcini  pentru lucrarea ,, Rețea de supraveghere video stradală, în comuna

Negomir – Gorj”

               Consiliul local al comunei Negomir, județul Gorj.

               Având în vedere:

               – referatul de aprobare al primarului comunei Negomir, domnul ec. Oiță Tudor;

               – raportul compartimentului de specialitate;

               – raportul de avizare a comisiei pentru activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului şi turism;

               – raportul de avizare a comisiei pentru administrația publică, juridică și de disciplină, apărarea ordinii și liniștei publice, a drepturilor cetățenilor;

               -prevederile art. 44, alin.(1) și  si urmatoarele din Legea nr. 273 /2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completarile ulterioare

                – prevederile Legii nr. 500 /2002 privind finantele publice,cu modificarile si completarile ulterioare ,

                – prevederile art. L alin.( 2) , art. 3 , art. 4 , art. 5 alin.(2) din H.G nr. 907 / 2016 privind etapele de elaborare și conținutul – cadru al documentațiilor tehnico – economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare ;

                – prevederile Legii nr. 98 /2016 , privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare.

                – prevederile Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor , bunurilor , valorilor si protectia persoanelor , cu modificarile si completarile ulterioare ;

                – prevederile art. 17, alin. (2) din H.G nr. 301/ 2012 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333 /2003, cu modificarile si completarile ulterioare

                – prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Negomir nr. 10/23.02.2022 privind aprobarea bugetului local pe anul 2022.

                In temeiul  art. 5 lit. „k” ,art.129 alin.(2) ,lit.” b ”, alin.( 4 ) lit.” d ”, art. 139 alin.(l) , art. 140, alin.(l) , precum și al art. 196, alin.(l) lit. „a” din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57 din 03.07.2019  privind Codul administrative cu modificările și completările ulterioare,

                                                                    HOTĂRĂȘTE:

             Art. 1.  Se aprobă caietul de sarcini  a obiectivului de investiții  ,, Rețea de supraveghere video stradală, în comuna Negomir – Gorj”,conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

             Art. 2 Primarul comunei Negomir  prin intermediul aparatului de specialitate va urmări
ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
             Art. 3  Prezenta hotărâre se comunică:
             – Primarului comunei Negomir;
             – Compartimentului integrare europeană și achiziții publice
             – Compartimentului financiar,contabilitate, taxe și impozite locale;
             – Instituției Prefectului Județului Gorj.

  • 2 –

                      Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Negomir în

                       ședința  ordinară  din  22 iunie  2022 , cu un număr de  12 voturi pentru,

                       un număr de 0 voturi împotrivă, un număr de 0 abţineri, din totalul de 13          

                       consilieri în  funcție   și  12  prezenți la ședință.

            PREȘEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                       CONTRASEMNEAZĂ              

                       CONSILIER                                                         SECRETAR GENERAL

                       ION  MITROI                                                       JR.VALENTINA CAUC   

Ex. 4

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ROMÂNIA                                                                                                                                                                     

JUDEŢUL  GORJ                                                                                         

COMUNA NEGOMIR                                                               

CONSILIUL LOCAL                                                                       

  HOTĂRÂRE   Nr. 39

               privind organizarea  manifestării cultural – tradițională legată de sărbătoarea câmpenească           

                                        ,,Floarea Teiului”, în data de   26.06.2022

   Consiliul local al comunei Negomir, județul Gorj.

   Având în vedere:

              –  referatul de aprobare prezentat de primarul comunei Negomir, județul Gorj;

              – raportul compartimentului de specialitate ;

              – raportul de avizare a comisiei pentru activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului şi turism;

              – raportul de avizare al comisiei pentru învățământ, sănătate, familie, activități social-culturale, culte, muncă și protecție socială, protecția copiilor, tineret și sport.

               – prevederile Hotararii Consiliului local al comunei Negomir, nr. 10 /23.02.2022, privind aprobarea bugetului local al comunei Negomir, pentru anul 2022;

              – prevederile  Legii nr. 258/2015 pentru modificarea O.G 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile administratiei publice si institutiile publice;

              – prevederile art. 20, lit. (h) şi lit. (i) din Legea 273/2006 – legea finanţelor publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

              – prevederile art. 129 alin. (2) lit. d și alin. (7) lit. d din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

              În temeiul  art. 139, alin. (3) lit. a și art. 196 alin. (1) lit. a din  Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

               Art. 1. Se aproba organizarea în data de 26 iunie 2022 în comuna Negomir a manifestării culturale legată de sărbătoarea  ,, Floarea Teiului”, organizată în punctul Dușa, satul Artanu, comuna Negomir.    

               Art. 2. Se aprobă următorul program:

  1. Spectacol folcloric susținut de formația de fluierași și dansuir populare ,,Izvorașul” a

comunei Negomir, Secția Externă a Școlii Populare de Artă Târgu-Jiu, ora 16:00 – 17,30.

  • Formația artistică de muzică populară , ora 17:30 – 23:00.

         Art.2. Pentru organizarea manifestărilor se aprobă alocarea din bugetul local al comunei Negomir pe anul 2022, cap. 67.02. ,, Cultura, recreere și religie ” a sumei totale de  5.000 lei, din care:

         – protocol  compus din următorul meniu:  sandwich + suc (Fanta,Coca Cola) + apă plată , 50 copii x 10 lei/buc. = 500 lei;

         – formație artistică muzică populară –  1 buc. x 4500  lei = 4500 lei

         Art.3. Se împuterniceşte primarul comunei Negomir și compartimentul financiar, contabilitate, impozite și taxe locale cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotarari.

         Art.4. Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta publica prin afişare la avizierul primăriei si va fi comunicată primarului comunei, compartimentul financiar ,contabilitate, impozite și taxe locale, consilier achiziții publice și Instituției Prefectului – judeţul Gorj .

  • 2 –

                       Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Negomir în

                       ședința  ordinară  din  22 iunie  2022 , cu un număr de  12 voturi pentru,

                       un număr de 0 voturi împotrivă, un număr de 0 abţineri, din totalul de 13          

                       consilieri în  funcție   și  12  prezenți la ședință.

            PREȘEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                       CONTRASEMNEAZĂ              

                       CONSILIER                                                         SECRETAR GENERAL

                       ION  MITROI                                                       JR.VALENTINA CAUC   

Ex. 4