Hotărâri consiliu Negomir Gorj, aprilie 2021

ROMÂNIA                                                                                                                                                                      

JUDEŢUL  GORJ                                                                                        

COMUNA NEGOMIR                                                                     

CONSILIUL LOCAL                                                                       

                                                             HOTĂRÂRE  Nr. 12
                        privind aprobarea bugetului local  al comunei Negomir  pe anul  2021

            Consiliul local al   comunei  Negomir, judeţul Gorj.

            Având în vedere:

             – referatul de aprobare a proiectului de hotărâre ;

             – raportul de specialitate al compartimentului financiar – contabilitate, impozite și taxe locale;            

             – raportul de avizare a comisiei pentru activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului şi turism;

             – raportul de avizare a comisiei pentru administrația publică, juridică și de disciplină, apărarea ordinii și liniștei publice, a drepturilor cetățenilor

             – raportul de avizare a comisiei  pentru învățământ, sănătate, familie, activități social – culturale, culte, muncă și protecție socială, protecția copii, tineret și sport

             – prevederile Legii  nr. 15/08.03.2021 a bugetului de stat pe anul 2021, 

             – prevederile  Legii contabilității nr. 82/1991, republicată cu modificările și completările ulterioare;

             – prevederile  Legii – cadru  nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare;

             – prevederile Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 privind  aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;

             – prevederile Ordonanței de urgență nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal – bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;

             – prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare;

             – prevederile Hotărârii Guvernului nr. 4/2021  pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țără garantat în plată, publicat în  Monitorul Oficial nr. 40 din 13 ianuarie 2021.

            – prevederile  Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,

            – prevederile Legii nr. 292/2011, actualizată, a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare,

            – prevederile art. 217 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

          – Decizia nr. 3 din 15.03.2021emisă de Șeful Administrației Județene a Finanțelor Publice Gorj.

          – Decizia nr. 4 din 17.03.2021emisă de Șeful Administrației Județene a Finanțelor Publice Gorj.

          – Decizia nr. 6 din 7.04.2021  emisă de Șeful Administrației Județene a Finanțelor Publice Gorj.

          – Adresa nr. GJG-STZ 2767 din 17.03.2021 a Administrației Județene a Finanțelor Publice Gorj.

          – Adresa nr. GJG-STZ 2768  din 17.03.2021 a Administrației Județene a Finanțelor Publice Gorj.

          – Adresa nr. GJG-STZ 3159  din 29.03.2021 a Administrației Județene a Finanțelor Publice Gorj.

          – Adresa nr. GJG-STZ 3163 din 29.03.2021 a Administrației Județene a Finanțelor Publice Gorj.

          – Adresa nr. GJG-STZ 3161  din 29.03.2021 a Administrației Județene a Finanțelor Publice Gorj.

          – Adresa nr. GJG-STZ 3160  din 29.03.2021 a Administrației Județene a Finanțelor Publice Gorj.

          – Adresa nr. GJG-STZ 3621  din 7.04.2021 a Administrației Județene a Finanțelor Publice Gorj.

          – Adresa nr.  Gj 18172 din 29.03.2021 a Administrației Județene a Finanțelor Publice Gorj.

          În temeiul 129 alin. 2 lit.b, alin. 4 lit.a, art. 139, alin. 1, alin. 3, lit. a, art. 196  alin. 1, lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

                                                              HOTĂRĂȘTE: 

                Art. 1. Se aprobă bugetul local al comunei Negomir, judeţul Gorj pe anul 2021 la venituri pe capitole și subcapitole iar la cheltuieli pe părți, capitole, subcapitole, titluri, articole, alineate și paragrafe.

                Art. 2. (1) Se aprobă bugetul local pentru anul 2021 la  venituri  în sumă de 12.838.900 lei și la cheltuieli în  sumă de 12.838.900  lei,  conform anexei nr. 1  care fac  parte integrantă din prezenta hotărâre.

               (2) Se aprobă bugetul local pentru anul 2021 al secțiunii  funcționare la venituri în sumă de 5.748.900 lei și cheltuieli  în sumă de 5.748.900 lei, conform anexei nr. 2  care fac  parte integrantă din prezenta hotărâre.

                (3) Se aprobă bugetul local pentru anul 2021 al secțiunii  de dezvoltare la venituri în sumă de  7.090.000 lei și cheltuieli  în sumă de  7.090.000  lei, conform anexei nr. 3  care fac  parte integrantă din prezenta hotărâre.

                Art.3 . Se aprobă Programul de investiţii publice pentru anul 2021, conform anexei 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

                Art.4. Se aprobă  numărul de personal, permanent şi temporar finanţat din bugetul local , conform anexei nr.5 care face parte integrantă din prezenta  hotărâre.

                Art.5. Se aprobă utilizarea execedentului bugetului local în sumă de  355.569 lei pentru secțiunea funcționare la gol de casă.

                Art.6. Primarul şi compartimentul financiar,  contabilitate, taxe și impozite locale  vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărîrii.

                Art. 7. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Negomir, în termenul prevăzut de lege: Primarului comunei Negomir, Compartimentului financiar, contabilitate, taxe și impozite locale din aparatul de specialitate al primarului  şi Instituţiei Prefectului judeţului Gorj.

            Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Negomir în ședința

              ordinară  din  19 aprilie 2021 , cu un număr de 13 voturi pentru, un număr de         

              0  voturi împotrivă, un număr de 0 abţineri, din totalul de 13  consilieri în  funcție

              și  13 prezenți la ședință.

             PREȘEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                          CONSILIER                                                                         

                                                                                   CONTRASEMNEAZĂ              

         VASILICĂ – CĂTĂLIN MIRCEA                 SECRETAR GENERAL                                                               

                                                                                   JR. VALENTINA CAUC

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ROMÂNIA                                                                                                                                                                      

JUDEŢUL  GORJ                                                                                        

COMUNA NEGOMIR                                                                     

CONSILIUL LOCAL                                                                       

HOTÂRÂRE   NR. 11

privind aprobare programului de măsuri ce trebuie îndeplinit pentru

realizarea  curățeniei și înfrumusețării satelor comunei

               Consiliul Local al  comunei Negomir, județul Gorj.

              Având în vedere :

              – Referatul  de aprobare prezentat de domnul primar ec. Oiță Tudor;

              – Raportul de specialitate   prezentat de compartimentul financiar, contabilitate, taxe și impozite locale.

             – raportul Comisiei de avizare al comisiei pentru învățământ, sănătate, familie, activități social – culturale, culte, muncă și protecție socială, protecția copii, tineret și sport:   

              – raportul de avizare al Comisiei pentru administraţie publică, juridică şi de disciplină,apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor;

              – raportul de avizare al Comisie  pentru activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului şi turism;

                  – prevederile Ordonanței  de Urgență a Guvernului nr.21/2002 privind gospodarirea localităților urbane si rurale, actualizată;

              – prevederile  art. 129, alin. (2), lit. d coroborat cu alin. (7) lit. g, lit.i, lit.m și lit. n din Ordonanței  de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

             – prevederile Ordonanței  de Urgență a Guvernului nr.195/2005, privind protecția mediului cu modificările și completările ulterioare;

             – prevederile Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, actualizată.

            În temeiul art. 196  alin.(1), lit. a din Ordonanței  de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

                                                               HOTĂRĂȘTE:

                Art. 1. Se adoptă Programului de măsuri ce trebuie îndeplinit pentru realizarea  curățeniei și   înfrumusețării satelor comunei, potrivit anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

               Art. 2. Se aprobă alocarea sumei   30.000 lei , fără t.v.a pentru achiziția uneltelor, materialelor și serviciilor cuprinse în anexa 2.

               Art. 3. Nerespectarea obligațiilor  și responsabilităților stabilite prin programul menționat la art.1, de către primar, instituții publice, agenți economici și cetățeni, atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravenționala sau penală, dupa caz, a persoanelor vinovate și se sancționeaza potrivit Ordonanței Guvernului nr.21/2001 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, actualizată și articolului nr.6 din Programul mentionat la art.1 al prezentei hotărâri, completate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, actualizată .

               Art.4. Pentru coordonarea lucrărilor în vederea realizării programului prevazut la art.1 se împuternicește domnul viceprimar al comunei Negomir .

               Art.5. Prezenta hotărâre, prin grija secretarului general al comunei va fi adusă la cunostința locuitorilor prin afișare la sediul primariei și în locuri publice din satele componente.

               Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică: Instituțieie Prefectului – județul Gorj, domnului primar, domnului viceprimar,compartimentul  financiar, contabilitate, taxe și impozite locale și se   afișează la panoul publicitar.

              Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Negomir în ședința

              ordinară  din  19 aprilie 2021 , cu un număr de 13 voturi pentru, un număr de         

              0  voturi împotrivă, un număr de 0 abţineri, din totalul de 13  consilieri în  funcție

              și  13 prezenți la ședință.

             PREȘEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                          CONSILIER                                                                         

                                                                                  CONTRASEMNEAZĂ              

         VASILICĂ – CĂTĂLIN MIRCEA                 SECRETAR GENERAL                                                               

                                                                                   JR. VALENTINA CAUC

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

                                                                                                     Anexa  nr. 2

                                                                                           la H.C.L. nr. 11 din 19 aprilie 2021

                                                                    TABEL

             cu materialele și uneltele necesare pentru ducerea la îndeplinire a  programului de măsuri  

              pentru realizarea  curățeniei și înfrumusețării satelor comunei

Nr. Crt.Denumire produs
1Arbuşti şi arbori ornamentali (tuia, brazi, trandafiri, flori, pomi fructiferi)
2Gazon
3Flori pentru sădit
4Saci menajeri mari
5Galeţi cauciuc 12 l
6Stropitoare 10 l
7Greblă
8Lopeţi cu coadă
9Sape cu coadă
10Foarfeci tăiat crengi
11Foarfeci grădină
12Mănuşi
13Roabă
14Bidinele
15Făraşe din tablă
16Mături mari stradale
17Mături mici
18Pensule
19Var praf (20kg)
20Var hidratat pastă sac (5kg-10kg-15kg-20kg)
21Piatră ornamentală 2-4 cm
22Perie de sârmă
23Diluant
24Vopsea
25Feruginol
26Fir tăietor motocoasă – rolă
27Autocut – motocoasă
28Vaselină motocoasă, drujbă
29Ulei amestec
30Ulei lanţ drujbă
31Lanţ drujbă
32Lamă drujbă
33Set pile drujbă
34Ulei de schimb tractoraş tuns gazon
35Ulei de schimb maşină de tuns gazon
36Ulei de schimb generator electric mare
37Electrozi supertit 3,25
38Discuri tăietoare polizor 220

              PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                CONTRASEMNEAZĂ        

                       CONSILIER                                                  SECRETAR  GENERAL

        VASILICĂ –CĂTĂLIN MIRECEA                            JR. VALENTINA CAUC  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––                                

                                                                                                     Anexa  nr. 1

                                                                                           la H.C.L. nr. 11 din 19 aprilie 2021

ROMANIA                                                                        

JUDETUL GORJ

COMUNA NEGOMIR

CONSILIUL LOCAL

PROGRAM UL

de măsuri ce trebuie îndeplinit pentru realizarea curățeniei și înfrumusețării

satelor comunei

DISPOZIȚII GENERALE

                   Art.1. – (1) Asigurarea și păstrarea curațeniei și ordinii pe teritoriul localităților , buna gospodărire a acestora și respectarea normelor de igiena constituie o obligație fundamentală a instituțiilor,Administrației publice locale , a instituțiilor publice , agenților economici și a altor persoane juridice ,precum și a cetațenilor.

                 (2) Consiliul local și Primarul răspund de organizarea conducerea și controlul intregii activități de gospodarire și înfrumusețare a localităților , de păstrarea ordinii si curațeniei în comuna Negomir .

                 Art.2. – (1) Prezentul program cuprinde măsuri ce se impun pentru organizarea participării

cetătenilor, a instituțiilor publice și agenților economici cu sau fara personalitate juridică, la realizarea

acțiunilor de înfăptuire și păstrare a curațeniei în interiorul localităților și în afara acestora , la efectuarea la timp a activităților gospodărești.

                  (2) Autoritățile și instituțiile publice , precum și agenții economici au obligația să efectueze lucrări de întreținere și curațenie a clădirilor aflate în proprietatea sau folosința lor , a anexelor și a oricaror alte spații utilizate de acestea .

                  (3) Cetățeni  au obligația să asigure îngrijirea locuințelor aflate în proprietatea sau folosința lor, a

anexelor gospodărești, curților, împrejmuirilor și să păstreze ordinea și curațenia pe străzi, drumuri, în

piețe parcuri și grădini și  în celelalte locuri publice.

OBLIGAȚIILE  ȘI RĂSPUNDERILE CONSILIULUI LOCAL ȘI ALE

PRIMARULUI  COMUNEI  NERGOMIR, JUDETUL GORJ

              Art.3. –Consiliul local și Primarul comunei Negomir  împreună cu aparatul de specialitate al primarului vor realiza urmatoarele măsuri:

              a) asigurarea protecției sănătății publice cu sprijinul și sub supravegherea organelor de specialitate ale statului prin controlul calității apei din sursele publice de alimentare cu apă din comuna , controlul igienei localurilor publice de desfacere și a produselor alimentare și nealimentare puse în vânzare către populație luând măsurile legale ce se impun .

              b) asigurarea protecției și conservării mediului prin controlul depozitării necontrolate a deșeurilor de către agenții economici sau de către cetățeni pe malul cursurilor de apă , sau în alte locuri decât cele special amenajate în acest scop în fiecare localitate .

             c) respectarea prevederilor legale și a documentațiilor de urbanism și amenajarea teritoriului aprobate precum și a normelor privind executarea construcțiilor, a împrejmuirilor, prin controale la toate construcțiile noi urmărind autorizarea și respectarea autorizațiilor de construcție și a termenelor de realizare aplicand măsurile prevazute de lege;

            d) asigurarea reparării și întreținerii străzilor, a drumurilor comunale, podurilor, podețelor, curățarea și amenajarea șanțurilor, modernizarea drumurilor existente prin surse proprii de la bugetul local cât și fonduri obținute de la Consiliul Județean sau prin programe cu finanțare externă, antrenând cetățenii zonelor respective cât și beneficiarii de ajutor social care au obligația de a presta munca la solicitarea   primarului conform Legii nr.416/2001 ;                                                                         

            e) se va urmări finalizarea investițiilor începute, întreținerea în buna stare a celor existente, repararea

și zugravirea periodică a acestora, organizand acțiuni pentru salubrizarea și igienizarea localităților ;

                                                                    – 2 –

             f) se vor organiza acțiuni pentru întreținerea malurilor cursurilor de apă și a albiilor acestora, protecție împotriva inundățiilor, asigurarea scurgerii apelor de pe drumuri și terenuri agricole, prevenirea poluării apelor;

            g) se va urmări cu sprijinul organelor sanitare și a celor de poliție din comuna a respectării stricte a

normelor igienico-sanitare în în toate unitățile comerciale din comună;

            h) se va organiza păstrarea , conservarea, repararea și restaurarea în condițiile legii a monumentelor de pe teritoriul comunei ;

OBLIGAȚIILE ȘI RĂSPUNDERILE INSTITUȚIILOR PUBLICE,

AGENȚILOR ECONOMICI ȘI A ALTOR PERSOANE JURIDICE

              Art.4. – Instituțiilor publice, agenților economici și celorlalte persoane juridice din comuna Negomir, le revin urmatoarele obligații:

              a) să întrețină în stare corespunzatoare imobilele în care-și desfașoara activitatea, prin efectuarea

lucrărilor de reparații, amenajari și a altor lucrări specifice astfel încât acestea să fie permanent într-o

stare corespunzatoare de igiena și curațenie;

             b) să asigure repararea, spalarea geamurilor și a vitrinelor, înlocuirea celor sparte, întreținerea firmelor și a fațadelor imobilelor în care își deșfașoara activitatea, inclusiv spălarea, curățarea și zugrăvirea

periodică a acestora;

            c) să asigure curațenia la locurile de depozitare, în curțile interioare și pe celelalte terenuri pe care le

dețin, precum și pe căile de acces;

            d) să asigure igiena în imobilele și incintele deținute sub orice formă, prin activități de curățare,

dezinsecție și deratizare;

            e) să depoziteze corespunzător rezidurile menajere, industriale, agricole, precum și materiale refolosibile numai în locurile special amenajate din incinta proprie sau stabilite de consiliul local;

            f) să efectueze și să mențină curațenia trotuarelor, a părții carosabile a  drumului, a locurilor de parcare pe care le folosesc și să îndepărteze zăpada și ghiața de pe trotuarul din dreptul imobilelor și incintelor în care își desfașoară activitatea;

            g) să asigure curătarea mijloacelor de transport și a utilajelor la intrarea acestora pe drumuri publice și să nu circule cu mașini si utilaje grele pe drumurile neamenajate pe timp ploios.

OBLIGAȚIILE CETĂȚENILOR

              Art. 5. – Cetățenilor, locuitori și satelor componente ale comunei Negomir, județul Gorj în realizarea obligațiilor de la art. 1, le revin urmatoarele sarcini:

              a) întreținerea și curațenia locuințelor pe care le dețin în proprietate sau chirie, a anexelor gospodărești, a curților și împrejmuirilor acestora;

              b) curățarea fațadelor locuințelor și a altor construcții amplasate la frontul străzii, tencuirea și zugravirea periodică a acestora;

              c) finalizarea construcțiilor începute pe baza autorizățiilor eliberate de primarie, în condițiile și în

termenele stabilite de acestea;

              d) repararea și întreținerea instalațiilor aferente imobilelor;

              e) menținerea curațeniei pe trotuare, pe partea carosabilă a drumului, întreținerea spațiilor verzi și a malurilor cursurilor de apă pe porțiunea din dreptul gospodăriei și a locurilor de parcare pe care le folosesc;

              f) îndepărtarea zăpezii și a gheții de pe trotuarele din dreptul imobilelor în care locuiesc sau pe care le folosesc în alte scopuri;

              g) păstrarea curațeniei pe arterele de circulație, în  locurilor de joacă pentru copii și în alte locuri publice;

              h) respectarea măsurilor stabilite de Consiliul local pentru asigurarea igienei publice și a curățeniei în localități;

                                                                         – 3 –

              i) depozitarea reziduurilor menajere și a deșeurilor numai dupa ce au fost selectate pe categorii și

numai în locurile special amenajate de Consiliul local, fiind interzisă depozitarea acestora pe malurile sau în albiile cursurilor de apă sau în alte locuri neamenajate, pe marginea drumurilor sau pe câmp;

               j) se interzice depozitarea pe domeniul public , spațiilor verzi din fața gospodăriilor a utilajelor agricole sau a altor categorii de utilaje , materiale de orice natură ;

              k) curățarea mijloacelor de transport la intrarea acestora pe drumurile publice amenajate cu piatră și

interzicerea circulației cu mașini, tractoare, pe drumurile neamenajate cu piatra pe timp ploios;

             l) se interzice cu desăvîrşire păşunatul animalelor în curţile instituţiilor publice sau pe drumurile proprieate publică (drumul judeţean  674 B Negomir – Borăscu şi drumurilor comunale sau stradale).

            m)  se interzice  introducerea animalelor pe pajiȘti în afara perioadei de pasunat.

SANCȚIUNI

               Art. 6. – Nesocotirea sau neîndeplinirea obligațiilor stabilite conform art. 4 si 5 din prezentul program atrage răspunderea contravenționala a persoanelor vinovate și se sancționează astfel:

              a) Cu amendă de la 50 lei  la 100 lei  pentru neîndeplinirea obligațiilor prevazute la art. 4 lit. a) și b) și art. 5 lit. a) și b);

              b) Cu amendă de la 100 lei  la 200 lei  pentru neîndeplinirea obligațiilor prevazute la art. 4 lit. c), d), f) și g) și art. 5 lit. d), e), f), g) , k) și l.

             c) Cu amenda de la 200 lei la 500 lei  pentru neîndeplinirea obligațiilor prevazute la art. 4 lit. e) si art. 5 lit. h) ,i) si j);

             d) Cu amenda de la 500 lei la 1.000 lei pentru persoana fizica, respectiv cu amenda de la 4.000 lei la 8.000 lei pentru persoana juridica pentru neîndeplinirea obligațiilor prevazute la art.  5 lit.  m);

CONSTATAREA CONTRAVENŢIILOR ŞI CĂILE DE ATAC

               Art.7. – (1) Contravenția  se  constată printr-un proces-verbal încheiat de persoanele, denumite în mod generic agenți constatatori.

              (2) Constatarea şi sancționarea contravențiilor prevăzute în prezenta hotărâre se face de către

Primarul comunei Negomir, viceprimar sau împuterniciții acestuia și polițiști din cadrul Postului de Poliție Negomir. .

              Art. 8. Contravenientul este obligat să prezinte agentului constatator la cererea acestuia actul de identitate , iar în cazul cetățenilor străini, persoane fără cetățenie sau a cetățenilor români cu domiciliul în străinătate seria și numărul  pașaportului ori ale altui document de trecere a frontierei de stat, data eliberării acestuia și statul emitent.

               Art.9. Contravențiile se constată prin proces verbal, ce va fi înmânat sau, după caz, comunicat în copie contravenientului în termen de cel mult două luni de la data încheierii.

              (2) Comunicarea se va face de către organul care a aplicat sancțiunea. În cazul în care contravenientul nu este prezent sau, deși  prezent, refuză să semneze proces verbal, comunicarea acestuia precum și înștiințarea de plată se face de către agentul constatator în termen de cel mult două luni de la data încheierii.

              (3) Dacă contravenientul a fost obligat și la plata de despăgubiri, odată cu procesul verbal i se va comunica și înștiințarea de plată pe care se va face mențiunea cu privire la obligativitatea achitării amenzii și, după caz, a despăgubirii în termen de 15 zile de la comunicare, în caz contrar urmând să se procedeze la executarea silită.

               Art. 10. (1) Împotriva procesului verbal de constatare a contravenției se poate formula plângere în termen de 15 de zile de la data înmânării sau comunicării acesteia, potrivit Ordonanței  Guvernului nr. 2/2001 cu modificările și completările ulterioare.

             (2) Plângerea împreună cu dosarul cauzei se va soluționa de către Judecătoria Târgu – Jiu.      

             Art. 11. (1) Punerea în executarea a amenzii și a despăgubirilor se va face de către organul din care face agentul constatator dacă nu s-a promovat calea de atac împotriva procesului verbal.

            (2) În vederea executarea amenzii, organele menționate mai sus vor comunica din oficiu organelor de specialitate, conform prevederilor legale privind executarea silită a creanțelor bugetrare, în a căror rază

                                                                      – 4 –

teritorială domiciliază sau își are sediul contravenientul, procesul verbal de constatare a contravenției și aplicare a sancțiunii, neatacat în termen.

               Art. 12. Prevederile prezentei hotărâri se completează în mod corespunzător cu procedura de constatare, sancționare și căile de atac din Ordonanța de Guvern nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificarile și completările ulterioare.

               Art. 13. În cadrul prezentului Program în anul 2021 în comuna Negomir se vor realiza următoarele obiective:

               – întreținerea în stare de  viabilitate a drumurilor comunale prin decolmatarea șanțurilor, eliminarea bălților de apă, astuparea gropilor și revizuirea semnelor de circulație în toate satele prin fonduri și forță proprie;

              – curățarea cursurilor de apă, a malurilor acestora prin eliminarea deșeurilor și gunoielor depozitate necorespunzător în aceste locuri prin fonduri și forțe proprii.

              PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                CONTRASEMNEAZĂ        

                       CONSILIER                                                  SECRETAR  GENERAL

        VASILICĂ –CĂTĂLIN MIRECEA                            JR. VALENTINA CAUC