Hotărâri consiliu Mătăsari, iulie 2022

ROMÂNIA

COMUNA MĂTĂSARI

JUDEŢUL GORJ

CONSILIUL LOCAL

                                                                    HOTĂRÂRE NR. 41

    Privind Rectificarea Bugetului Local al comunei Mătăsari, județul Gorj, la partea de venituri și cheltuieli pe anul 2022

                                              Consiliul local al comunei Mătăsari, județul Gorj

                                                                 AVÂND ÎN VEDERE:

Adresa nr.GJG_STZ 6909/18.07.2022, transmisă din partea Administrației Județene a Finanțelor Publice Gorj;

Referatul din partea domnului Istudor Ion, contabil șef, în cadrul Primăriei Mătăsari, înregistrat sub nr.5139/21 Iulie 2022;

Prevederile Legii nr.317/2021, privind Bugetul de stat pe anul 2022;

Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În baza prevederilor art.196 alin.1, lit.a, din Ordonanța de Urgență nr.57/2019, privind Codul Administrativ:

                                                                         HOTĂRĂŞTE:

       Art.1 Se aprobă Rectificarea Bugetului Local al comunei Mătăsari, județul Gorj, la partea de venituri și cheltuieli pe anul 2022, conform anexei 1, ce face parte integrantă din prezenta.

      Art.2  Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se va face de către Primarul Comunei Mătăsari și compartimentul Contabilitate din cadrul Primăriei Comunei Mătăsari;     

         Art.3 -Prezenta Hotărâre va fi comunicată:

                   -Instituției Prefectului Județului Gorj;

                   -Primarului Comunei Mătăsari, județul Gorj;

                   -Compartimentului Contabilitate, din cadrul Primăriei Comunei Mătăsari;

        Adoptată astăzi 28 Iulie 2022‚ în şedinţa ordinară a Consiliului local Mătăsari, cu votul pentru a 13 consilieri, din totalul de 13 consilieri în funcție.

         PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ,                                                  CONTRASEMNEAZĂ,                  

                   CONSILIER,                                                              SECRETAR-GENERAL,

               IONESCU DORIN                                                MOREGA DRAGOȘ-GHEORGHE

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ROMÂNIA

JUDEȚUL GORJ

COMUNA MĂTĂSARI                           

CONSILIUL LOCAL

                                                      HOTĂRÂREA NR. 42

Privind aprobarea obiectivului ,,Reparații etaj III Liceul Mătăsari, comuna Mătăsari, județul Gorj, a devizului general și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție

                                                         Având în vedere:

     – Adresa nr.4453/24.06.2022 transmisă din partea Liceului Mătăsari, înregistrată în cadrul instituției noastre sub nr.4574/24.06.2022;

     – Referatul de aprobare nr.5146/21.07.2022, la proiectul de hotărâre privind aprobarea obiectivului ,,Reparații etaj III Liceul Mătăsari, comuna Mătăsari, județul Gorj, a devizului general și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție, întocmit de către domnul Viceprimar Ionescu Dorin;

     – Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre nr.5147/21.07.2022, întocmit de către domnul Rasoveanu Marius-Irinel, inspector urbanism în cadrul Primăriei Comunei Mătăsari;

     – Prevederile Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

       – H.G.nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;

      – Avizele cu caracter consultativ întocmite de către comisiile de specialitate ale Consiliului Local Mătăsari;     

              În temeiul art.129 alin.(2), și alin.7, lit.a, art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

                                                       HOTĂRĂȘTE:

      Art.1. Se aprobă obiectivul de investiții ,,Reparații etaj III Liceul Mătăsari, comuna Mătăsari, județul Gorj”;

      Art.2. Se aprobă devizul general conform anexei nr.1 și indicatorii tehnico-economici conform anexei nr.2 ale obiectivului de investiții ,,Reparații etaj III Liceul Mătăsari, comuna Mătăsari, județul Gorj”,;

      Art.3. Hotărârea se va comunica, prin intermediul secretarului-general al comunei, în termenul prevăzut de Lege, Primarului Comunei Mătăsari, județul Gorj și Instituției Prefectului -Județul Gorj, în scopul exercitării controlului de legalitate.

          Adoptată astăzi  28 Iulie 2022‚ în şedinţa ordinară a Consiliului local Mătăsari, cu 12 voturi pentru şi 1 vot împotrivă, din numărul total de 13 consilieri în funcție.

            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                     CONTRASEMNEAZĂ,

                      CONSILIER,                                                      SECRETAR-GENERAL,

                   IONESCU DORIN                                             MOREGA DRAGOȘ-GHEORGHE

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ROMÂNIA

JUDEȚUL GORJ

COMUNA MĂTĂSARI                           

CONSILIUL LOCAL

                                                    HOTĂRÂREA NR. 43

Privind aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului ,,Lucrări de întreținere curentă și periodică pe drumul comunal DC86 Mătăsari-Croici

                                                         Având în vedere:

    -Referatul de aprobare nr.5148/21.07.2022, la proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului ,,Lucrări de întreținere curentă și periodică pe drumul comunal DC86 Mătăsari-Croici, întocmit de către domnul Primar Gașpăr Gheorghe;

     -Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre nr.5149/21.07.2022, întocmit de către domnul Rasoveanu Marius-Irinel, inspector urbanism în cadrul Primăriei Comunei Mătăsari;

     -Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

    -Prevederile Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

     -H.G.nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;

    -Avizele cu caracter consultative întocmite de către comisiile de specialitate ale Consiliului Local Mătăsari;     

    -În temeiul art.129 alin.(2), și alin.7, lit.m, art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

                                                         HOTĂRĂȘTE:

      Art.1. Se aprobă devizul general conform anexei nr.1 și indicatorii tehnico-economici conform anexei nr.2 ai obiectivului ,,Lucrări de întreținere curentă și periodică pe drumul comunal DC86 Mătăsari-Croici;

     Art.2. Hotărârea se va comunica, prin intermediul secretarului-general al comunei, în termenul prevăzut de Lege, Primarului Comunei Mătăsari, județul Gorj și Instituției Prefectului -Județul Gorj, în scopul exercitării controlului de legalitate.

          Adoptată astăzi 28 Iulie 2022‚ în şedinţa ordinară a Consiliului local Mătăsari, cu 10 voturi pentru şi 3 voturi împotrivă, din numărul total de 13 consilieri în funcție.

            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                    CONTRASEMNEAZĂ,

                      CONSILIER,                                                     SECRETAR-GENERAL,

                   IONESCU DORIN                                             MOREGA DRAGOȘ-GHEORGHE

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ROMÂNIA

JUDEȚUL GORJ

COMUNA MĂTĂSARI                           

CONSILIUL LOCAL

                                                      HOTĂRÂREA NR. 44

Privind aprobarea Normelor Financiare privind activitatea sportivă a ,,Asociației Sportive Minerul Mătăsari II”

                                                        Având în vedere:

     -Referatul de aprobare nr.5150/21.07.2022, la proiectul de hotărâre privind aprobarea Normelor Financiare privind activitatea sportivă a ,,Asociației Sportive Minerul Mătăsari II”, întocmit de către domnul Primar Gașpăr Gheorghe;

     -Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre nr.5195/22.07.2022, întocmit de către domnul Rasoveanu Marius-Irinel, inspector urbanism în cadrul Primăriei Comunei Mătăsari;

     -Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

    -Prevederile Legii nr.69/2000 privind Legea Educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare;

     -H.G.nr.1447/2007 pentru aprobarea Normelor Financiare pentru activitatea sportivă;

    -Avizele cu caracter consultativ întocmite de către comisiile de specialitate ale Consiliului Local Mătăsari;     

    -În temeiul art.129 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

                                                         HOTĂRĂȘTE:

      Art.1. Se aprobă Normele Financiare privind activitatea sportivă a ,,Asociației Sportive Minerul Mătăsari II”, conform anexei nr.1, ce face parte integrantă la prezenta;

     Art.2. Hotărârea se va comunica, prin intermediul secretarului-general al comunei, în termenul prevăzut de Lege:

                -Primarului Comunei Mătăsari, județul Gorj;

                -Instituției Prefectului -Județul Gorj, în scopul exercitării controlului de legalitate.

          Adoptată astăzi  28 Iulie 2022‚ în şedinţa ordinară a Consiliului local Mătăsari, cu 12 voturi pentru şi 1 vot împotrivă, din numărul total de 13 consilieri în funcție.

            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                      CONTRASEMNEAZĂ,

                      CONSILIER,                                                       SECRETAR-GENERAL,

                   IONESCU DORIN                                             MOREGA DRAGOȘ-GHEORGHE

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

ROMÂNIA

JUDEȚUL GORJ

COMUNA MĂTĂSARI                           

CONSILIUL LOCAL

                                                      HOTĂRÂREA NR. 45

Privind schimbarea destinației imobilului Atelier Școală în ,,Centru de Permanență” și ,,Clubul Pensionarilor”

                                   Consiliul local al comunei Mătăsari, judetul Gorj

                                                          Având în vedere:

      -Adresa emisă de către Liceul Mătăsari cu nr.4364/17.06.2022 înregistrată în cadrul Primăriei Mătăsari sub nr.4417/17.06.2022

     -Prevederile art.unic alin 62 din Legea nr.271/2021 pentru modificarea şi completarea art.112 din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011;

      -Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind schimbarea destinatiei imobilului denumit Atelier Școală în ,,Centru de Permanenta” și ,,Clubul Pensionarilor”, prezentat de către domnul Primar al comunei Mătăsari, județul Gorj;

     -Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre nr.5196/22.07.2022, întocmit de către domnul Rasoveanu Marius-Irinel, inspector urbanism în cadrul Primăriei Comunei Mătăsari;

     -Prevederile art.860-865 din Legea nr.287/2009 privind Noul Cod Civil republicat;

       În temeiul art.129 alin.(2), lit.c) și alin.(6), art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

                                                       HOTĂRĂȘTE:

      Art.1. Se aprobă schimbarea destinației imobilului denumit Atelier Școală cu suprafața utilă de 227 mp., în Centru de Permanență și Clubul Pensionarilor, respectiv:

                – Centrul de Permanență va avea o suprafață utilă de 69 mp.;

                – Clubul Pensionarilor: Camera 1 va avea o suprafață utilă totală de 50 mp.

                                                     Camera 2 va avea o suprafață utilă de 108 mp.

      Art.2. Imobilul prevăzut la art.1 face parte din domeniul public al comunei Mătăsari, fiind cuprins în Anexa nr.44, la poziția nr.82, ce cuprinde inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Mătăsari, însușit prin Hotărârea Consiliului Local nr.16/25.10.1999, aprobat prin H.G.nr.973/05 septembrie 2002, publicat în Monitorul Oficial al României nr.668bis din data de 9 septembrie 2002;

      Art.3. Hotărârea se va comunica, prin intermediul secretarului-general al comunei, în termenul prevăzut de reglementările legale în vigoare, Primarului Comunei Mătăsari, județul Gorj și Instituției Prefectului -Județul Gorj, în scopul exercitării controlului de legalitate.

          Adoptată astăzi  28 Iulie 2022‚ în şedinţa ordinară a Consiliului local Mătăsari, cu 10 voturi pentru şi 3 voturi împotrivă, din numărul total de 13 consilieri în funcție.

            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                      CONTRASEMNEAZĂ,

                      CONSILIER,                                                       SECRETAR-GENERAL,

                   IONESCU DORIN                                              MOREGA DRAGOȘ-GHEORGHE