Hotărâri consiliu Mătăsari, august 2022

                                  CONSILIUL  LOCAL  COMUNA MĂTĂSARI,

                                                            JUDEȚUL GORJ

                                                  HOTĂRÂREA  NR. 46

privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile August, Septembrie respectiv Octombrie 2022

Primarul comunei Mătăsari, judeţul Gorj;

Luând în considerare:

–   Referatul de aprobare nr.5789 din 18.08.2022 întocmit de către iniţiatorul proiectului de hotărâre;

–   Raportul de specialitate întocmit de către Secretarul general al comunei, înregistrat sub nr.5820/19.08.2022;

            –  În conformitate cu prevederile art. 123, alin.1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

În temeiul art. 129, alin. 1), art. 139, alin. 1) si art. 196, alin. 1), lit. a)  din Ordonanţa de urgenţă nr. 57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă desemnarea domnului Dădălău Constantin, ca preşedinte de şedinţă pentru lunile August, Septembrie, respectiv Octombrie 2022;

Art.2. În temeiul art.197 si art.199 din Ordonanţa de urgenţă nr.57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ, hotărârea va fi comunicată Instituţiei Prefectului –judeţului Gorj, Primarului comunei Mătăsari şi va fi adusă la cunostinţă publică, conform prevederilor legale.

Adoptată astăzi 25 August  2022, în ședința ordinară a Consiliului local Mătăsari, cu 10 voturi pentru și 3 voturi împotrivă din numărul total de 13 consilieri aflați în exercițiu.

            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                     CONTRASEMNEAZĂ,

                  CONSILIER,                                                      SECRETAR-GENERAL

          DĂDĂLĂU CONSTANTIN                        MOREGA DRAGOȘ-GHEORGHE     

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ROMÂNIA

COMUNA MĂTĂSARI

JUDEŢUL GORJ

CONSILIUL LOCAL

                                                                  HOTĂRÂREA NR. 47

Privind Rectificarea Bugetului Local al comunei Mătăsari, județul Gorj, la partea de venituri și cheltuieli pe anul 2022

                                              Consiliul local al comunei Mătăsari, județul Gorj

                                                                 AVÂND ÎN VEDERE:

Referatul de aprobare din partea domnul Gașpăr Gheorghe –Primarul comunei Mătăsari, înregistrat sub nr.5790/18.08.2022;

Referatul din partea domnului Istudor Ion, contabil șef, în cadrul Primăriei Mătăsari, înregistrat sub nr.5821/19.08.2022 respectiv referatul înregistrat sub nr.5930/25.08.2021;

Prevederile Legii nr.317/2021, privind Bugetul de stat pe anul 2022;

Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În baza prevederilor art.196 alin.1, lit.a, din Ordonanța de Urgență nr.57/2019, privind Codul Administrativ:

                                                                           HOTĂRĂŞTE:

       Art.1 Se aprobă rectificarea Bugetului Local al comunei Mătăsari, județul Gorj, la partea de venituri și cheltuieli pe anul 2022, conform anexei 1, ce face parte integrantă din prezenta.

      Art.2  Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se va face de către Primarul Comunei Mătăsari și compartimentul Contabilitate din cadrul Primăriei Comunei Mătăsari;     

         Art.3 -Prezenta Hotărâre va fi comunicată:

                   -Instituției Prefectului Județului Gorj;

                   -Primarului Comunei Mătăsari, județul Gorj;

                   -Compartimentului Contabilitate, din cadrul Primăriei Comunei Mătăsari;

        Adoptată astăzi 25 August 2022‚ în şedinţa ordinară a Consiliului local Mătăsari, cu 10 voturi  pentru și 3 voturi împotrivă, din totalul de 13 consilieri în funcție.

          PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ,                                              CONTRASEMNEAZĂ,                  

                         CONSILIER,                                                             SECRETAR-GENERAL,

               DĂDĂLĂU CONSTANTIN                              MOREGA DRAGOȘ-GHEORGHE

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ROMÂNIA

JUDEȚUL GORJ

COMUNA MĂTĂSARI                            

CONSILIUL LOCAL

                                                         HOTĂRÂREA NR.48

Privind aprobarea Studiului de Oportunitate, a modalității de gestiune, a Regulamentului și Caietului de Sarcini al serviciului de administrare a domeniului public și privat al Comunei Mătăsari, județul Gorj, precum și delegarea acestuia către Societatea Matsalubris SRL

                                                 Consiliul local al comunei Mătăsari

                                                           Având în vedere:     

     – Raportul de specialitate nr.5822/18 August 2022, întocmit de către domnul Rasoveanu Marius-Irinel, inspector urbanism în cadrul Primăriei Comunei Mătăsari;

     – Referatul de aprobare nr.5791/18 August 2022 al Primarului comunei Mătăsari     

     – Prevederile Ordonanței Guvernului nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;

    –   Prevederile art.36 din Legea nr.100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii;

    –  Avizul comisiilor de specialitate

        În temeiul art.139, alin.3 și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

                                                            HOTĂRĂŞTE:

      Art.1. Se aprobă Studiul de Oportunitate şi fundamentarea deciziei privind gestiunea delegată a serviciului de administrare a domeniului public și privat de interes local, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din hotărâre;

     Art.2.  Se aprobă Gestiunea delegată ca modalitate a gestiunii serviciului de administrare a domeniului public și privat al Comunei Mătăsari;

     Art.3. Se aprobă Regulamentul, Caietul de Sarcini și contractul-cadru al serviciului de administrare a domeniului public și privat al comunei Mătăsari, județul Gorj, conform Anexelor nr.2, nr.3 și nr.4, care se constituie parte integrantă din hotărâre;

    Art.4. Se aprobă taxele și tarifele aplicate pentru operarea serviciului de administrare a domeniului public și privat, conform fișelor de fundamentare prevăzute în Anexa nr.5, care se constituie parte integrantă din hotărâre;

    Art.5. Se aprobă încheierea contractului de delegare a gestiunii serviciului de administrare a domeniului public și privat al Comunei Mătăsari, județul Gorj, prin concesiune pentru o perioadă de 5 ani și  se împuterniceşte Primarul Comunei Mătăsari, județul Gorj, domnul Gașpăr Gheorghe să semneze contractul cu Societatea Matsalubris SRL;

        Adoptată astăzi 25 August 2022‚ în şedinţa ordinară a Consiliului local Mătăsari, cu 10 voturi  pentru și 3 voturi împotrivă, din numărul total de 13 consilieri în funcție.

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                               AVIZAT PENTRU LEGALITATE,

                    CONSILIER,                                                                SECRETAR-GENERAL,

               DĂDĂLĂU CONSTANTIN                                     MOREGA DRAGOȘ-GHEORGHE