Hotărâri consiliu Fărcășești, aprilie 2023

ROMÂNIA

JUDEȚUL GORJ

CONSILIUL LOCAL  FĂRCĂȘEȘTI

HOTĂRAREA    NR. 21

privind aprobarea Planului Urbanistic General şi Regulamentului Local de Urbanism, conform documentaţei  ,,Actualizare Plan Urbanistic General şi Regulament Local de Urbanism”, Proiectant General S.C. Rawleys Gold Proiect S.R.L., proiect nr. 1/2018,

beneficiar comuna Fărcăşeşti, judeţul Gorj

Având în vedere :

–     Proiectul de hotărâre nr.3576/20.04.2023, inițiat de dl.Primar Drăgoescu Constantin,

 •  Prevederile art. 25, art. 26, art. 27 și art. 27¹ din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul,
 • Prevederile Ordinului 233/26.02.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism ,
 • – Documentaţia  ,,Actualizare Plan Urbanistic General şi Regulament Local de Urbanism”, Proiectant General S.C. Rawleys Gold Proiect S.R.L., proiect nr. 1/2018, beneficiar comuna Fărcăşeşti, judeţul Gorj,
 • Raportul final privind consultarea publicului nr. 1201/07.02.2023,   
 • Avizul favorabil nr. 1202/07.02.2023,
 • Avizul Arhitectului Sef al județului Gorj cu privire la documentaţia  ,,Actualizare Plan Urbanistic General şi Regulament Local de Urbanism”, Proiectant General S.C. Rawleys Gold Proiect S.R.L., proiect nr. 1/2018, beneficiar comuna Fărcăşeşti, judeţul Gorj, nr. 5/17.03.2023,
 • Anunț privind finalizarea documentaţiei ,,Actualizare Plan Urbanistic General şi Regulament Local de Urbanism”, nr. 2642/20.03.2023

–   prevederile art. 129, alin. (6), lit. c), art.136, alin.1), art. 139 alin. (3), lit, e),  art.154, art.155, art.156, din OUG nr. 57/ 2019-Codul administrativ

     –     Referatul de aprobare nr.3577/20.04.2023 al domnului Drăgoescu Constantin,

       –     Raportul de specialitate nr.3583/20.04.2023 al Compartimentului Urbanism, 

        –     Rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Fărcășești, nr.3639/20.04.2023 

      Prevederile art. 196 alin 1, lit. a din Ordonanţa de Urgenţă nr 57/2019 privind Codul Administrativ

HOTĂRĂȘTE:

         Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic General şi Regulament Local de Urbanism conform documentaţei  ,,Actualizare Plan Urbanistic General şi Regulament Local de Urbanism”, Proiectant General S.C. Rawleys Gold Proiect S.R.L., proiect nr. 1/2018, , beneficiar comuna Fărcăşeşti, judeţul Gorj

           Art. 2. Se aprobă perioada de valabilitate a Planului Urbanistic General şi Regulamentului Local de Urbanism de 10 ani, începînd cu data prezentei.

           Art. 3. Secretarul General al comunei va comunica prezenta hotărâre instituțiilor si persoanelor interesate conform prevederilor legale.

          Adoptată astăzi 20.04.2023, în ședință extraordinară a Consiliului Local Fărcășești, cu un număr de 11 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” și 0 „abțineri. (13 consilieri convocați și în funcție, 11 consilieri prezenți și în funcție)                          

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CILIBIU NICOLAE BOGDAN

                                                                                         CONTRASEMNEAZĂ                                                       

                                                                                            SECRETAR GENERAL

                                                                                                       UAT   FĂRCĂȘEȘTI

                                                                                                 OIȚĂ-BĂDOIU RAMONA


ROMÂNIA

JUDEȚUL GORJ

CONSILIUL LOCAL  FĂRCĂȘEȘTI

HOTĂRAREA    NR. 22

pentru aprobarea participării în cadrul Programului privind casarea autovehiculelor uzate, derulat de către Administraţia Fondului pentru Mediu, conform Ordinului nr. 864/2023 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 2.261/2022 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind casarea autovehiculelor uzate

Având în vedere :

–     Proiectul de hotărâre nr.3579/20.04.2023, inițiat de dl.Primar Drăgoescu Constantin,

 –    prevederile Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 2.261/2022 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind casarea autovehiculelor uzate

–     prevederile Ordinului ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 864/2023 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 2.261/2022 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind casarea autovehiculelor uzate

–    prevederile art. 129, alin. (6), lit. c), art.136, alin.1), art. 139 alin. (3), lit, e),  art.154, art.155, art.156, din OUG nr. 57/ 2019-Codul administrativ

 –     Referatul de aprobare nr.3580/20.04.2023 al domnului Drăgoescu Constantin,

 –     Raportul de specialitate nr.3586/20.04.2023 al Compartimentului Contabilitate,

 –     Rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Fărcășești, nr.3638/20.04.2023 

      Prevederile art. 196 alin 1, lit. a din Ordonanţa de Urgenţă nr 57/2019 privind Codul Administrativ

HOTĂRĂȘTE:

            Art.1. Se aprobă participarea UAT comuna Fărcășești în cadrul Programului privind casarea autovehiculelor uzate, derulat de către Administraţia Fondului pentru Mediu, 

           Art.2. Se aprobă cuantumul contribuţiei proprii în valoare de 30.000 lei (600 lei X 50 de autovehicule uzate ).

           Art.3. Numărul de autovehicule uzate estimat a face obiectul acordării stimulentului pentru casare este de 50.

           Art.4. Secretarul General al comunei va comunica prezenta hotărâre instituțiilor si persoanelor interesate conform prevederilor legale.

          Adoptată astăzi 20.04.2023, în ședință extraordinară a Consiliului Local Fărcășești, cu un număr de 11 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” și 0 „abțineri. (13 consilieri convocați și în funcție, 11 consilieri prezenți și în funcție)                          

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CILIBIU NICOLAE BOGDAN

                                                                                         CONTRASEMNEAZĂ                                                       

                                                                                            SECRETAR GENERAL

                                                                                                       UAT   FĂRCĂȘEȘTI

                                                                                                 OIȚĂ-BĂDOIU RAMONA


ROMÂNIA

JUDEȚUL GORJ

CONSILIUL LOCAL  FĂRCĂȘEȘTI

HOTĂRAREA    NR. 23

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal și a Regulamentului Local de Urbanism cu privire la PUZ ,,Construirea unui parc fotovoltaic cu o putere instalată de cca. 60 MW PE Halda de steril Pinoasa- UMC Pinoasa, comuna Fărcășești și comuna Negomir, județul Gorj”, Proiectant General S.C. GETRIX S.A.., proiect nr. 2310/2/2022, beneficiar COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

Având în vedere :

–     Proiectul de hotărâre nr.3651/21.04.2023, inițiat de dl.Primar Drăgoescu Constantin,

 •  Prevederile art. 25, art. 26, art. 27 și art. 27¹ din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul,
 • Prevederile Ordinului 233/26.02.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism ,
 • Solicitarea SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A. ,nr. 317/06.02.2023, înregistrată la Primăria Fărcășești sub nr. 1257/08.02.2023,
 • documentaţia  PLAN URBANISTIC ZONAL – ,,Construirea unui parc fotovoltaic cu o putere instalată de cca. 60 MW PE Halda de steril Pinoasa- UMC Pinoasa, comuna Fărcășești și comuna Negomir, județul Gorj”, Proiectant General S.C. GETRIX S.A.., proiect nr. 2310/2/2022, beneficiar COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.
 • Certificatul de urbanism nr. 54/27.07.2022 emis de Consiliul Județean Gorj,
 • Avizul Primăriei comunei Fărcășești nr. 7657/08.08.2022,
 • Avizul de oportunitate nr.2/15.09.2022 al Consiliului Județean Gorj,
 • Avizul favorabil al Primăriei comunei Fărcășești nr.318/11.01.2023,
 • Raportul final al informării și consultării publicului emis de Primăria comunei Fărcășești, nr. 317/11.01.2023,
 • Avizul Arhitectului Sef al județului Gorj cu privire la documentaţia  PLAN URBANISTIC ZONAL – ,,Construirea unui parc fotovoltaic cu o putere instalată de cca. 60 MW PE Halda de steril Pinoasa- UMC Pinoasa, comuna Fărcășești și comuna Negomir, județul Gorj”, Proiectant General S.C. GETRIX S.A.., proiect nr. 2310/2/2022, beneficiar COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A., nr. 2/06.02.2023

–   prevederile art. 129, alin. (6), lit. c), art.136, alin.1), art. 139 alin. (3), lit, e),  art.154, art.155, art.156, din OUG nr. 57/ 2019-Codul administrativ,

–     Referatul de aprobare nr.3652/21.04.2023 al domnului Drăgoescu Constantin,

 –     Raportul de specialitate nr.3664/21.04.2023 al Compartimentului Urbanism,

 –     Rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Fărcășești, nr.3884/21.04.2023 

      Prevederile art. 196 alin 1, lit. a din Ordonanţa de Urgenţă nr 57/2019 privind Codul Administrativ

HOTĂRĂȘTE:

          Art. 1. Se aprobă Planului Urbanistic Zonal și a Regulamentului Local de Urbanism cu privire la PUZ ,,Construirea unui parc fotovoltaic cu o putere instalată de cca. 60 MW PE Halda de steril Pinoasa- UMC Pinoasa, comuna Fărcășești și comuna Negomir, județul Gorj”, Proiectant General S.C. GETRIX S.A., proiect nr. 2310/2/2022, beneficiar COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

           Art. 2. Se aprobă perioada de valabilitate a Planului Urbanistic Zonal şi Regulamentului Local de Urbanism aferent ,de 10 ani, începînd cu data prezentei.

           Art. 3. Secretarul General al comunei va comunica prezenta hotărâre instituțiilor si persoanelor interesate conform prevederilor legale.

          Adoptată astăzi 28.04.2023, în ședință ordinară a Consiliului Local Fărcășești, cu un număr de 11 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” și 1 „abțineri. (13 consilieri convocați și în funcție, 12 consilieri prezenți și în funcție)                          

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CILIBIU NICOLAE BOGDAN

                                                                                         CONTRASEMNEAZĂ                                                       

                                                                                            SECRETAR GENERAL

                                                                                                       UAT   FĂRCĂȘEȘTI

                                                                                                 OIȚĂ-BĂDOIU RAMONA


ROMÂNIA

JUDEȚUL GORJ

CONSILIUL LOCAL  FĂRCĂȘEȘTI

HOTĂRAREA    NR. 24

privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al SC GOSPOLOCAFAR SRL,pe anul 2023, având ca asociat unic COMUNA FĂRCĂȘEȘTI și autoritate deliberativă Consiliul Local Fărcășești

Având în vedere :

–     Proiectul de hotărâre nr.3657/21.04.2023, inițiat de dl.Primar Drăgoescu Constantin,

 –    referatul nr. 44/30.03.2023 al domnului Simion Victor Alin, Administrator al SC GOSPOLOCAFAR SRL, înregistrat la Primăria Fărcășești sub nr. 3079/31.03.2023

–     prevederile Legi nr.273/2006 privind finanțele publice locale,

 –    prevedeile Ordonantei nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul operatorilor economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară,

–    prevederile art.129, alin.2), lit.(a), alin.3), lit.(c), lit.(d)  art. 131, art.154, alin.4), lit.(a) din OUG nr. 57/    2019-Codul administrativ,

–   prevederile art.136, alin.1), art. 139 alin. 1), , art.155, art.156, din OUG nr. 57/    2019-Codul administrativ,

 • Referatul de aprobare nr.3658/21.04.2023 al domnului Drăgoescu Constantin,

 –   Raportul de specialitate nr. 3666/21.04.2023 al Compartimentului Contabilitate,

 –   Rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Fărcășești, nr.3885/28.04.2023 

      Prevederile art. 196 alin 1, lit. a din Ordonanţa de Urgenţă nr 57/2019 privind Codul Administrativ

HOTĂRĂȘTE:

  Art.1.  Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli al SC GOSPOLOCAFAR SRL, PE ANUL 2023 , conform anexei nr.1, parte integrantă a prezentei.

   Art.2. Cu ducerea la îndeplinire se împuternicește Administratorul SC GOSPOLOCAFAR SRL, domnul Simion Victor Alin.

        Art.3. Secretarul General UAT Fărcășești va comunica prezenta.

          Adoptată astăzi 28.04.2023, în ședință ordinară a Consiliului Local Fărcășești, cu un număr de 11 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” și 1 „abțineri. (13 consilieri convocați și în funcție, 12 consilieri prezenți și în funcție)                          

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CILIBIU NICOLAE BOGDAN

                                                                                         CONTRASEMNEAZĂ                                                       

                                                                                            SECRETAR GENERAL

                                                                                                       UAT   FĂRCĂȘEȘTI

                                                                                                 OIȚĂ-BĂDOIU RAMONA

Anexa nr. 1 la HCL nr. 24/28.04.2023

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

SC GOSPOLOCAFAR SRL ANUL 2023

  SPECIFICATIENR.RD.ANUL 2022REALIZARI        LeiRealizat 31.12.2022EXERCITIUL FANANCIAR 2023-CURENTestimatPrognozat 2024Prognozat2025Prognozat2026
LeiTOTALLei TRIM.ILei TRIM.IILei TRIM.IIILei TRIM.IVLei  Estimat   Estimat Estimat
I.VENITURI TOTALE,Din care:1804.229804.229800.000200.000200.000200.000200.000850.000900.000950.000
Venituri din exploatare2804.226804.226800.000200.000200.000200.000200.000850.000900.000950.000
Venituri financiare3– – – – 
II.CHELTUIELITOTALE ,din care:4582.161582.161800.000200.000200.000200.000200.000830.000870.000910.000
Cheltuieli cu bunuri si servicii5130.684130.684 100.00025.00025.00025.00025.000100.000100.000100.000
-chelt.cu mat.consumabile613.96613.966 10.0002.5002.5002.5002.50010.00010.00010.000
-chet.cu combustibilii771.04471.044 70.00017.50017.50017.50017.50070.00070.00070.000
-chelt.priv.piesele de schimb810.64210.642  4.0001000100010001000400040004000
-chelt.priv.alte mat.consumabile92.7592.759 2.100525525525525210021002100
-chelt.privcomisioanele si onorariile102.4402.440 00000000
-chelt.cu intretinerea si reparatiile11143414343.000750750750750300030003000    
-chelt.cu transportul bunurilor1231315012,512,5012,5012,50505050
-chelt.postale1315155012,512,5012,5012,50505050 
-chelt.cu serviciile bancare14702702  900225225225225900900900
-alte chelt.cu serv executate de terti158.1968.1961000250250250250100010001000
-chelt.cu impozitul pe profit1615.30215.30250001250125012501250500050005000
-Cheltuieli cu energia si apa172.1562.1563.000750750750750300030003000
-Cheltuieli privind amortizarile18588588600150150150150600600600
Cheltuieli cu impozite taxe si varsaminte asimilate82.3872.38730075757575300300300
Sconturi primite(reduceri) 1.6241.62400000000
Alte cheltuieli nedeductibile 34.47834.47800000000
Cheltuieli cu personalul din care9348.218348.218600.000150.000150.000150.000150.000630.000670.000710.000
Salarii si indemnizatii10339.193339.193430.000107.500107.500107.500107.500450.000590.000630.000
Cheltuieli priv.unit la asig.sociale119.0259.025100.00025.00025.00025.00025.00010.00010.00010.000
Chelt.cu mandatul administratorului1261.91661.91670.00017.50017.50017.50017.50070.00070.00070.000
Nr. Personal la sf.perioadei13991010101010101010
Total realizat14PROFIT 225.316Profit 225.316 Profit 20.000Profit 30.000Profit 40.000
Plati restante 86.39786.39764.79843.19921.59921.600 0000
Creante restante 103.752103.75277.81451.87625938259380000

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CILIBIU NICOLAE BOGDAN

                                                                                                                                  CONTRASEMNEAZĂ                                                       

                                                                                                                                    SECRETAR GENERAL

                                                                                                                                                                      UAT   FĂRCĂȘEȘTI

                                                                                                                                                                 OIȚĂ-BĂDOIU RAMONA


ROMÂNIA

JUDEȚUL GORJ

CONSILIUL LOCAL  FĂRCĂȘEȘTI

HOTĂRAREA    NR. 25

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal și a Regulamentului Local de Urbanism cu privire la PUZ ,,Introducere teren în intravilan cu scopul realizării unei zone mixte cu locuire individual, spații comerciale și de servicii, spații depozitare”,sat Peșteana de Jos, nr. cadastral 37627 și  nr. cadastral 37494, județul Gorj- PROIECT NR.12/2022, Proiectant S.C. ARHIGUIDE S.R.L. ,beneficiar S.C. PIESE LEXSERVICE SRL

Având în vedere :

–     Proiectul de hotărâre nr.3659/21.04.2023, inițiat de dl.Primar Drăgoescu Constantin,

 •  Prevederile art. 25, art. 26, art. 27 și art. 27¹ din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul,
 • Prevederile Ordinului 233/26.02.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism ,
 • Solicitarea domnului Voiculescu Iulian, administrator S.C. PIESE LEXSERVICE SRL, înregistrată la Primăria Fărcășești sub nr. 1257/08.02.2023,
 • documentaţia  PLAN URBANISTIC ZONAL – ,,Introducere teren în intravilan cu scopul realizării unei zone mixte cu locuire individual, spații comerciale și de servicii, spații depozitare”,sat Peșteana de Jos, nr. cadastral 37627 și  nr. cadastral 37494, județul Gorj- PROIECT NR.12/2022, Proiectant S.C. ARHIGUIDE S.R.L. ,beneficiar S.C. PIESE LEXSERVICE SRL
 • Certificatul de urbanism nr. 5/25.01.2022 emis de Comuna Fărcășești
 • Avizul Primăriei comunei Fărcășești nr. 5440/04.05.2022,
 • Avizul de oportunitate nr.3600/29.03.2022 al Comunei Fărcășești,
 • Raportul final al informării și consultării publicului emis de Primăria comunei Fărcășești, nr. 4644/26.04.2022,
 • Avizul Arhitectului Sef al județului Gorj cu privire la documentaţia  PLAN URBANISTIC ZONAL –  ,,Introducere teren în intravilan cu scopul realizării unei zone mixte cu locuire individual, spații comerciale și de servicii, spații depozitare”,sat Peșteana de Jos, nr. cadastral 37627 și  nr. cadastral 37494, județul Gorj- PROIECT NR.12/2022, Proiectant S.C. ARHIGUIDE S.R.L. ,beneficiar S.C. PIESE LEXSERVICE SRL, nr.4/27.02.2023
 •    prevederile art. 129, alin. (6), lit. c), art.136, alin.1), art. 139 alin. (3), lit, e),  art.154, art.155, art.156, din OUG nr. 57/ 2019-Codul administrativ

–    Referatul de aprobare nr.3660/21.04.2023 al domnului Drăgoescu Constantin,

 –   Raportul de specialitate nr.3665/21.04.2023 al Compartimentului Urbanism,

 –   Rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Fărcășești, nr.3886/28.04.2023 

      Prevederile art. 196 alin 1, lit. a din Ordonanţa de Urgenţă nr 57/2019 privind Codul Administrativ

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Planului Urbanistic Zonal și a Regulamentului Local de Urbanism cu privire la PUZ ,,Introducere teren în intravilan cu scopul realizării unei zone mixte cu locuire individual, spații comerciale și de servicii, spații depozitare”,sat Peșteana de Jos, nr. cadastral 37627 și  nr. cadastral 37494, județul Gorj- PROIECT NR.12/2022, Proiectant S.C. ARHIGUIDE S.R.L. ,beneficiar S.C. PIESE LEXSERVICE SRL.

        Art. 2. Se aprobă perioada de valabilitate a Planului Urbanistic Zonal şi Regulamentului Local de Urbanism aferent ,de 10 ani, începînd cu data prezentei.

            Art. 3. Secretarul General al comunei va comunica prezenta hotărâre instituțiilor si persoanelor interesate conform prevederilor legale.

          Adoptată astăzi 28.04.2023, în ședință ordinară a Consiliului Local Fărcășești, cu un număr de 12 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” și 0 „abțineri. (13 consilieri convocați și în funcție, 12 consilieri prezenți și în funcție)                          

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CILIBIU NICOLAE BOGDAN

                                                                                         CONTRASEMNEAZĂ                                                       

                                                                                            SECRETAR GENERAL

                                                                                                       UAT   FĂRCĂȘEȘTI

                                                                                                 OIȚĂ-BĂDOIU RAMONA