Delimitarea comunei Hurezani în anul 1968

La Plenara Comitetului Central al Partidului Comunist Român  din 5-6 octombrie 1967 au fost propuse noi principii pentru reorganizarea administrativ-teritorială a ţării, modificările fiind adoptate la Conferinţa Naţională a Partidului Comunist Român din 6-8 decembrie 1967. Pentru înfăptuirea acestor modificări au fost elaborate propuneri privind constituirea localităţilor în cadrul noii reorganizări administrativ-teritoriale.

Iată cum arăta localitatea la vremea reformei administrative
Iată cum arăta localitatea la vremea reformei administrative

La Serviciul Judeţean Gorj al Arhivelor Naţionale se păstrează dosarele care conţin note de prezentare privind delimitarea localităţilor din Gorj şi propuneri privind alcătuirea viitoarelor unităţi administrativ-teritoriale.
În fondul arhivistic „Prefectura Judeţului Gorj” se regăseşte şi dosarul referitor la delimitarea comunei Hurezani în anul 1968, precum şi propuneri privind constituirea viitoarei structuri a comunei.

Comuna Hurezani acum o jumătate de veac

În nota de prezentare privind delimitarea comunei Hurezani, întocmită de Consiliul Popular Judeţean Provizoriu Gorj, erau precizate următoarele date:
Comuna Hurezani era compusă din satele Busuioci, Hurezani, Pegeni, Plopu şi Totea cu o suprafaţă totală de 3728 ha, din care 2073 ha suprafaţă agricolă, 1233 ha teren arabil, 641 ha păşuni, 136 ha livezi de pomi şi 63 ha vii. Suprafaţa fondului forestier era de 1443 ha.
Numărul populaţiei era de 2190 locuitori cu 76 salariaţi, din care 28 erau intelectuali, cadre didactice şi personal medico-sanitar.
Pe raza comunei îşi desfăşura activitatea o cooperativă agricolă de producţie, în care erau înscrise 706 familii cu 1847 membrii cooperatori, comuna fiind în întregime cooperativizată.
Ca aşezare geografică, dispunând de suprafeţe însemnate de deal şi şes, comuna avea posibilitatea ca în viitor să se dezvolte în mod deosebit viticultura şi creşterea vitelor.
Referitor la asigurarea învăţământului de stat, în comună funcţionau două şcoli generale cu 8 clase, amplasate în satul de reşedinţă al comunei şi în satul Busuioci, trei şcoli de cultură generală cu clasele I–IV şi două grădiniţe de copii, asigurându-se în acest fel desfăşurarea în bune condiţii a procesului de învăţământ instructiv-educativ al copiilor de vârstă şcolară.
Pentru desfăşurarea activităţilor social-culturale în comună exista un cămin cultural în care rula şi filmul, precum şi o bibliotecă publică.
În ceea ce priveşte asigurarea asistenţei medicale, comuna dispunea de un dispensar uman corespunzător nevoilor populaţiei.
Exista de asemenea un oficiu PTTR, deservit de un număr de 26 salariaţi, 3 magazine comerciale şi o unitate de alimentaţie publică.
Comuna nu era electrificată, însă începând din anul 1968 s-a trecut la aplicarea prevederilor HCM 299/1958, privind electrificarea satelor.
Aşezarea comunei faţă de reşedinţa judeţului era situată la o distanţă de 58 km. Cel mai îndepărtat sat faţă de reşedinţa comunei se afla la 5 km. Comuna era străbătută în afara drumurilor comunale şi de un drum naţional şi unul regional care asigurau circulaţia corespunzătoare în tot timpul anului, permiţând existenţa unei legături sigure a populaţiei cu centrul comunei şi staţia de cale ferată din Tg-Cărbuneşti, situată la o distanţă de 25 km de comună. Pe aceste trasee circulau zilnic mai multe autobuze I.R.T.A.
Referitor la constituirea comunei Hurezani în cadrul noii împărţiri administrativ-teritoriale se propunea să fie alcătuită din comunele Hurezani şi Negreni şi din satul Totea de Frumuşei de la comuna Licurici, totalizând 10 sate şi un număr de 3959 locuitori, iar suprafaţa agricolă fiind de 3739 ha, din care 2490 ha teren arabil.
Se propunea ca sediul noului organ de stat să fie în satul Hurezani de la care venea şi denumirea comunei, întrucât acesta era cel mai bine dezvoltat pe linie economică şi social-culturală, aşezat central faţă de celelalte sate, având un local corespunzător pentru funcţionarea organului de stat cât şi principalele aşezăminte social-culturale.
După adoptarea Legii nr. 2 din 16 februarie 1968 privind organizarea administrativă a teritoriului Republicii Socialiste România, prin care s-a revenit la denumirea tradiţională de judeţe şi s-au desfiinţat regiunile şi raioanele, componenţa comunei a rămas aceeaşi, satele comunei Negreni şi satul Totea de Frumuşei de la comuna Licurici nefiind incluse în noua structura comunei Hurezani.
În prezent comuna Hurezani este formată tot din satele Busuioci, Hurezani, Pegeni, Plopu şi Totea, populaţia comunei fiind de 1.613 locuitori, conform recensământului din anul 2011, în scădere faţă de recensământul anterior din 2002, când s-au înregistrat 1.843 de locuitori.

Dan Băluţoiu