Aviatorul Vasile Craiu în documente de arhivă gorjene

Despre Vasile Craiu, considerat Asul Aviaţiei Române în timpul Primului Război Mondial, născut în Novacii Gorjului, deţinem puţine documente care să cuprindă informaţii referitoare la viaţa sa ori a familiei sale. În urma extinderii cercetărilor, dar şi a interesului de a afla cât mai multe despre acest mare erou naţional, poate prea puţin cunoscut şi despre care prea puţin s-a scris, a fost identificată o serie de documente cuprinzând acte de stare civilă, respectiv actul său de naştere, actele de naştere ale fraţilor şi al surorii sale, actul de căsătorie al părinţilor săi dar şi situaţia şcolară reflectată de registrele matricole şi cataloagele şcolare unde a învăţat, precum şi evenimentul organizat de autorităţile locale din Târgu Jiu cu ocazia reînhumării în anul 1927.

În continuare vom prezenta actul său de naştere, manifestările prezentate de ziarul Gorjeanul din anul 1927 dar şi situaţia sa şcolară, când a urmat cusrurile Şcolii Primare de Băieţi nr. 1 Târgu Jiu şi cele ale prestigiosului Gimnaziu „Tudor Vladimirescu”.

            Actul său de naştere – Colecţia Registre de Stare Civilă comuna Novaci, actul nr. 1/1895:

           

REGISTRU STĂREI CIVILE

PENTRU  NĂSCUŢI

Act de Naştere Nо 1

Din anul una mie opt sute nouăzeci şi cinci luna Ianuarie ziua întăi ora zece de dimineaţă. Act de naştere al copilului Vasile de sex bărbătesc născut eri la treizeci şi una Decembrie anul una mie opt sute nouăzeci şi patru în casa părinţilor sei din această comună Novaciu fiu legitim al Dlui Vasile Craiu în etate de ani patruzeci şi trei de profesiun e funcţionar domiciliat în această comună Novaciu şi al Dnei Maria V. Craiu în etate de ani douăzeci şi şeapte de profesiune menageră domiciliată tot în comuna Novaciu. Dupe declaraţiunea făcută de tatăl care nea înfăţişat pruncul în presenţa martorilor acestora şi anume Ştefan Roşca de profesiune comersant în etate de ani treizeci şi cinci şi Cost Urechescu de profesiune funcţionar în etate de ani treizeci şi patru ambi domiciliaţi în această comună Novaci cari au subscris înpreună cu noi şi cu declarantele  acest act dupe ce li lam citit şi dupe ce am constatat naşterea noi Dumitru Gh. Comănescu Primar şi officer de stare civilă al Comunei Novaciu.

Primar off D. Comănescu                   Declarante Vas. Craiu

Notar P. Avrămescu                            Martori     C. Urechescu

St. Roşca

 

Reînhumarea Eroului

                                      Căp. aviator CRAIU VASILE

Încă din luna Septembrie, au fost aduse dela Bârlad rămăşiţele pământeşti ale Eroului Căpitan aviator Craiu Vasile, fiu al oraşului nostru şi unul dintre cei mai de seamă aviatori pe care i-a avut arma noastră sburătoare.

Din cauză că regimentele locale se aflau atunci la manevre, osemintele eroului au fost depuse în capela cimitirului, iar în ziua de 13 crt., cu toată pompa cuvenită, s-a făcut reînhumarea lor.

Din ajun, cosciugul cepurta rămăşiţele pământeşti ale eroului, a fost adus la catedrala oraşului.

A doua zi, după serviciul religios obişnuit, preoţii Prejbeanu, Cureleanu şi Barbici au oficiat slujba înmormântării, în faţa unui foarte numeros public din oraş şi din judeţ. Au fost de faţă toţi ofiţerii garnizoanei, în frunte cu d. colonel Chiliman, comandantul garnizoanei, precum şi şefii autorităţilor civile. De asemenea au participat şcoalele primare şi secundare cu învăţători şi profesorii lor.

O companie din reg. 18 Inf. a dat onorurile.

După terminarea slujbei, d. maior Petrescu P. din artilerie, a evidenţiat rarile calităţi ale eroului Craiu, care a fost un valoros sburător, într-o vreme când aviaţia noastră era abia în faşe. Domniasa arată actele de eroism săvârşite de acest desăvârşit ostaş, pe câmpul de luptă, acte, cari i-au atras decorarea  cu cele mai mari distincţiuni de răsboiu române şi streine. Pe pieptul lui Craiu au strălucit nu numai „Coroana” şi „Steaua României” dar şi ordinul „Mihai Viteazul” – cea mai mare decoraţiune română de răsboiu; iar preşedintele republicii franceze, prin şeful misiunii din România, d. general Berthelot, l-a distins cu „Crucea de Răsboi” şi „Pentru merit”, mari decoraţiuni franceze de răsboiu.

Dela biserică, impunătorul cortegiu s-a îndreptat pe str. Victoriei şi Săftoiu, până în faţa „Cercului militar”, apoi prin str. T. Vladimirescu, către cimitirul de onoare.

Aici, mai înainte ca pământul greu şi rece să acopere rămăşiţele trupeşti ale eroului, d. Jean Bărbulescu, directorul ziarului nostru, a vorbit în numele soc. „Cultul Eroilor”, arătând pedeoparte patriotismul de care era animat acest fiu al Gorjului, iar pe de alta, datoria ce noi, supravieţuitorii, avem faţă de cei ce şi-au jertfit viaţa, ca să ne lase un patrimoniu aşa de mândru şi de bogat.

Solemnitatea reînhumării s-a terminat la ora 1 jum., eroul Craiu fiind aşezat pe o frumoasă alee de brazi, în partea de Nord-Est a cimitirului, în apropiere de un alt viteaz al Gorjului: Lt. Colonel Jenică Sadoveanu.

Nu credem de prisos, să punem sub ochii cetitorilor notele de mai jos, cari evidenţiază şi mai bine actele săvârşite de viteazul căpitan Craiu.

În ziarul «L´INDEPENDANCE ROUMAINE» din 6 Iulie 1917, găsim următorul comunicat:

M. S. Regele a conferit ordinul militar „Mihai Viteazul” cl. III Locot. aviator Vasile Craiu pentru bravura şi avântul cu care s-a asvârlit într-un atac aerian, în ziua de 15 Iunie a.c. salvând un aparat ce era atacat de trei avioane inamice. În timpul luptei, a avut umărul străpuns de un glonţ inamic. Totuş, destul de grav rănit, păstrându-şi calmul şi sângele rece, a reuşit să readucă aparatul în liniile noastre”. – În „Comunicatul operaţiunilor militare franceze” Nо. 31 din 10 Iulie 1917, găsim următoarele:

Generalul şef al misiunii a decernat „Crucea de răsboiu” cu palme, Locotenentului aviator român Craiu Vaile pentru bravura de care a dat dovadă în mai multe împrejurări, în special la 15/28 Iunie, când văzând unul din aparatele noastre atacat de către trei avioane germane, el s-a repezit în ajutorul acestuia, şi a reuşit să-l salveze de pericolul ce-l ameninţa.

În cursul acestei eroice lupte, contra a trei aparate inamice Lt. Craiu s-a ales cu umărul străpuns de un glonţ inamic”.

Mai avem în faţă un număr din ziarul „Galaţii noui” din 30 Iunie 1917, în care citim rândurile ce urmează: ”Dela Institutul N. D. Sion, d. General Berthelot a vizitat, la spitalul israelit, pe aviatorul român, căpitanul Craiu V., căruia i-a remis decoraţia «Pentru merit». După ce a depus câte un sărut pe ambii obraji ai bravului aviator, generalul francez a rostit o scurtă cuvântare, spunând că „această decoraţie depusă pe pieptul căpitanului Craiu, se află la un loc de cinste şi că ea îi este oferită într-adevăr „pentru merit”! Despărţirea dintre ambii militari a fost cordială şi emoţionantă.”

Acesta a fost Căpitanul Craiu, fiu al oraşului nostru!

 

„Gorjanul”, Târgu Jiu, 20 Noembrie 1927.

 

            Registrele matricole ale şcolilor unde a învăţat, respectiv la cele mai bune unităţi de învăţământ care funcţionau la începutul secolului al XX-lea în Târgu Jiu, notele obţinute prezintă un elev sârguincios, cu o conduită şcolară foarte bună, rezultatele putând fi vazute prin ascensiunea pe care a avut-o ulterior, după terminarea studiilor când a devenit aviator, dar şi al curajului de care a dat dovadă în luptele în care a fost implicat în timpul Primului Război Mondial.

Astfel, din registrul matricol, având anii extremi 1901-1905, aflăm numeroase informaţii referitoare atât la familia sa, dar şi despre materiile studiate şi notele obţinute.

Astfel, conform matricolei, acesta a fost înscris la şcoală la 1 septembrie 1901, în baza actului de naştere. În acea perioadă, anul şcolar era împărţit în trimestre.

În cele trei trimestre ale clasei I, anul şcolar 1901-1902 a avut ca materii: scrierea şi exerciţiul gramatic, cetirea, exerciţii de memorie şi liberă reproducere, exerciţii de intuiţie, aritmetica şi geometria, religia, caligrafia, cântul, exerciţii corporale şi militare, purtarea şi frecvenţa, obţinând note maxime la majoritatea materiilor, nota 8 la cântat numai în trimestrul I, nota 9 numai în trimestrul I la caligrafie, scrierea şi exerciţiul gramatic, cetirea. Clasa I a promovat-o cu media finală 9,92, fiind clasat la 3-lea din cei 31 de elevi promovaţi din clasă

În clasa a II-a, anul şcolar 1902-1903, pe lângă materiile amintite mai sus, a mai avut exerciţii de compunere, istoria, geografia şi desenul, la finalul anului şcolar fiind al 16-lea din cei 35 de elevi promovaţi, cu media 9,78.

Conform certificatului de absolvire, clasa a III-a a absolvit-o cu media 9,85, fiind clasat al 5-lea din cei 35 de elevi.

În clasa a IV-a, anul şcolar 1904-1905, a studiat, pe lângă materiile enumerate mai sus şi Ştiinţe fizico-naturale, promovând clasa cu media 9,50 fiind clasat al 7-lea din cei 52 de elevi.

Clasele gimnaziale le-a urmat la cea mai prestigioasă unitate de învăţământ din judeţul Gorj, respectiv Gimnaziul „Tudor Vladimirescu” Târgu Jiu.

Din matricola şcolară a anului şcolar 1905-1906, aflăm că acesta a fost admis la această unitate de învăţământ în urma concursului din septembrie 1905. Materiile studiate în anul I cuprindeau religia, româna, franceza, istoria, geografia, matematica, ştiinţe naturale, desenul, caligrafia, muzica, gimnastica şi purtarea. La religie, media anuală a fost 6,00, la română – 8,34, la franceză – 6,00, la istorie – 8,34, la geografie – 6,34, la matematică – 8,67, la ştiinţe naturale – 5, la desen – 5,67, la caligrafie – 6,34, la muzică – 7,00, la gimnastică – 9,00 iar la purtare 8,67, media generală fiind de 6,96 clasat al 10-lea între cei 62 de elevi. Din observaţiile personale în urma cercetării matricolelor şcolare, am constatat faptul că la nota de la purtare se avea în vedere şi numărul de absenţe pe care elevul le avea pe fiecare trimestru, în acest an şcolar elevul Craiu V. Vasile având în total 3 absenţe.

În clasa a II-a a ciclului gimnazial, din matricola şcolară a anului şcolar 1906-1907 putem afla că, în plus faţă de materiile studiate în clasa I, au mai fost studiate latina, germana şi instrucţia. Astfel, media anuală la religie a fost 5,67, la română – 6,34, la latină – 7,67, la franceză – 6,34, la germană – 7,34, la istorie – 7,67, la geografie – 9,00, la matematic – 5,00, la ştiinţe naturale – 5,00, la instrucţie 7,34, la desen – 8,34, la caligrafie – 8,00, la muzică – 7,67, la gimnastică – 9,00 iar la purtare – 9,00, media anuală fiind 6,67, fiind al 9-lea din cei 42 de elevi.

În clasa a III-a a ciclului gimnazial, din matricola şcolară a anului şcolar 1907-1908, materiile studiate au fost la fel ca cele din clasa a II-a, obţinând la religie media anuală – 6,67, la limba română – 7,22, la limba latină – 5,78, la limba franceză 5,89, la limba germană – 6,33, la istorie – 5,89, la geografie – 6,78, la matematică – 6,67, la ştiinţe fizico-naturale – 8,11, la desen – 8,60, la caligrafie – 8,00, la muzică – 8,40, la gimnastică – 9,40, la purtare – 10, iar la instrucţie militară nu este încheiată media anuală, deşi sunt trecute note, media generală fiind de 6,59. În acest an şcolar elevul Craiu Vasile apare fără absenţe, după cum se poate constata, acesta obţinând media 10 la purtare.

În ultimul an al ciclului gimnazial, conform matricolei anului şcolar 1908-1909, a obţinut la religie media anuală – 6,00, la limba română – 7,00, la limba latină – 6,00, la limba franceză – 6,25, la limba germană – 6,00, la istorie – 7,25, la instrucţia civică, drept uzual şi econimie politică – 7,50, la geografie – 7,25, la matematică – 7,50, la ştiinţe fizico-naturale – 8,50, la igienă – 8,00, la desen – 7,50, la muzică – 7,00, la gimnastică – 9,45, la purtare – 10 iar la frecvenţă – 10,00, media generală fiind de 7,58.

 

Paula-Cristina Vasiloiu