ARHIVE Sfinţirea Bisericii parohiale Sf. Treime din parohia Preajba Drăgoieni  în anul 1931

Loading

 

 

Biserica parohială Sf. Treime din parohia Preajba Drăgoieni era ,,construită din zid şi lemn în anul 1886 de ctitorii Preotu P. Pănoiu, Ion Codiţe, Cos. Magherescu, Lap Ţiru şi cu întreaga comună sub Domnul ţerei Primul Rege al României Carol I Elisabeta, starea ei fiind foarte bună” conform Inventariului de averea imobilă şi mobilă a bisericilor din parohia Preajba Drăgoeni, comuna Petreşti, plasa Ocolu întocmit în anul 1894.

Acestă biserică a fost ridicată ulterior din temelie, din nou şi sfinţită la data de 1 noiembrie 1931 cu binecuvântarea Prea Sfinţitului Episcop D.D.Vartolomeu, de către Prea Cucernicul Iconom Stavrofor Grigorie Prejbeanu, Protoiereul judeţului Gorj, ajutat în serviciu de către parohul locului Preot Ioan Popescu, preoţii Centrului parohial Bălăneşti, precum şi alţi preoţi din împrejurimi.

Ca urmare a morţii lui Ştefan Magherescu, fostul iniţiator şi preşedinte al Comitetului de construcţie pentru terminarea Sfântului locaş a fost ales fiul acestuia, Eleodor Magherescu conform Procesului-verbal încheiat de comitet în februarie 1930 ,,Astăzi anul una mie nouă sute treizeci luna februarie ziua 15, noi Comitetul de construcţie al Bisericii Sf. Treime din comuna Drăgoeni, judeţul Gorjiu, întrunindu-ne azi data de mai sus am hotărât următoarele. În memoria lui Ştefan Magherescu fostul iniţiator şi Preşedinte al acestui sfânt locaş de rugăciune, decedat, în majoritate am hotărât ca Preşedinţia Comitetului de construcţie pentru terminarea Sf. locaş, să fie încredinţată Dlui. Eleodor Magherescu urmaşul decedatului ca fiind cel mai apropiat atât de familie, cât şi de noi Comitetul de Construcţie. Această atribuţiune ce dl. Eleodor Magherescu urmează aşi o lua, va decurge cu începerea de la 15 februarie 1930.”

În octombrie 1931 Protoiereul Judeţului Gorj, Stavrofor Grigorie Prejbeanu va trimite o adresă Prea Sfinţitului Episcop al Râmnicului N. S prin care solicită aprobarea sfinţirii acestei biserici ,,Prea Sfinţite Stăpâne, alăturat, respectos înaintez Procesul Verbal încheiat cu prilejul luorii în primire a lucrărilor dela biserica parohială Sf. Treime din parohia Preajba Drăgoieni, care este gata de sfinţire şi după constatările făcute la faţa locului, această biserică poate fi sfinţită. Parohul, Comitetul de construcţie şi enoriaşii doresc ca sfinţirea să se facă în ziua de 1 noiembrie 1931, pentru când şi-au făcut toate pregătirile necesare. Aduc acestea la cunoştinţa Prea Sfinţiei Voastre şi Vă rog să binevoiţi a aproba sfinţirea acestei biserici pentru data de mai sus, vestindu-se aprobarea din vreme, pentru ca să se poată face invitaţiunile de rigoare, la timp. Deasemenea Vă mai rog să binevoiţi a dispune să ni se comunice, la timp, cine participă din partea Sfintei Episcopii la această sfinţire, prentru ca să putem lua cuvenitele măsuri obişnuite în asemenea ocaziuni. Sunt al Prea Sfinţiei Voastre supus: Protoiereu”

La această adresă se va răspunde la data de 30 octombrie 1931 de către Episcopul Vartolomeu următoarele : ,,Prea Cucernice Părinte, la raportul P. C.V. N.3075/931, vă facem cunoscut că aprobăm sfinţirea Bisericii din parohia Preajba Drăgoieni în ziua de 1 noiembrie 1931. Pentru faţa bisericească care să oficieze sfinţirea, Consiliul parohial în unire cu membrii epitropiei şi cu membrii comitetului de construcţie să hotărască dacă vor Arhiereu sau Protoiereul local. Primiţi arhiereşti binecuvântări.”

Încântarea cu care a fost primită acestă sfinţirie a Bisericii parohiale Sf. Treime din parohia Preajba Drăgoieni care a avut loc la data de 1 noiembrie 1931 se poate observa din Actul de Târnosire al Protoiereului Judeţului Gorj ,,Cu vrerea Tatălui, cu puterea Fiului şi cu desăvârşirea Sfântului Duh, ridicatu-s’a din temelie, din nou, de zid, zugrăvitu-s’a şi împodobitu-s’a cu toate odoarele sfinte, această sfântă şi dumnezeiască Biserică, unde se prăznueşte hramul Sfintei Treimi din parohia Preajba-Drăgoeni, comuna Drăgoeni, judeţul Gorjiu, în zilele Prea Înălţatului nostru Rege CAROL II al României, întru al doilea an de slăvită domnie şi s’a sfinţit astăzi 1 Noemvrie 1931, cu binecuvântarea Prea Sfinţitului Episcop D.D. VARTOLOMEU, de către Prea Cucernicul Iconom Stavrofor Grigorie Prejbeanu, Protoiereul Judeţului Gorjiu, ajutat fiind în serviciu de către parohul locului Preot Ioan Popescu şi de către preoţii Centrului parohial Bălăneşti, cum şi de alţi preoţi din împrejurimi. Această sfântă Biserică s’a ridicat prin osârdia şi toată grija enoriaşilor ei, ctitori ai acestui sfânt locaşi, ajutaţi şi de alţi drept măritori şi binecredincioşi creştini de prin împrejurimi, pe care Bunul Dumnezeu să-i aibe în sfânta Sa pază. Acest act s’a făcut în două exemplare, dintre care unul s’a aşezat în piciorul sfintei mese, spre veşnică pomenire, iar celălalt se va înainta Sfintei Episcopii, spre păstrare.”

Dosare referitoare la parohiile din acest judeţ se regăsesc în fondul arhivistic ,,Protoeria Judeţului Gorj” deţinut de către Serviciul Judeţean Gorj al Arhivelor Naţionale.

Bianca Bărbuceanu