Ajutorul de încălzire la Târgu Jiu

În sezonul rece 2012-2013 modalitatea de acordare a ajutoarelor pentru încălzirea locuinţelor, destinate consumatorilor vulnerabili, este reglementată de Ordonanţa de Urgenţă nr. 70/02.09.2011 şi de Normele Metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin  Hotararea de Guvern nr. 920/2011. Ajutoarele se vor acorda, ca şi în anii precedenţi, pentru perioada noiembrie -martie, în municipiul Târgu Jiu existînd două sisteme de încălzire a locuinţelor, respectiv gaze naturale şi lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri.

Târgujienii cu venituri reduse vor beneficia și anul acesta de subvenții la încălzire
Târgujienii cu venituri reduse vor beneficia și anul acesta de subvenții la încălzire

Prezentăm tranşele de venituri în funcţie de care se acordă ajutoarele,  precum şi cuantumul acestora: a) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează până la 155 lei li se acordă o sumă de 262 lei pentru gaze naturale şi 54 lei pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri;  b) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 155,1 lei şi 210 lei li se acordă o sumă de 162 lei şi 48 lei pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri; c) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 210,1 lei şi 260 lei li se acordă o sumă de 137 lei şi 44 lei pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri; d) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 260,1 lei şi 310 lei li se acordă o sumă de 112 lei şi 39 lei pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri; e) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 310,1 lei şi 355 lei li se acordă o sumă de 87 lei şi 34 lei pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri; f) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 355,1 lei şi 425 lei li se acordă o sumă de 62 lei şi 30 lei pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri; g) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 425,1 lei şi 480 lei li se acordă lunar o sumă de 44 lei şi 26 lei pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri; h) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 480,1 lei şi 540 lei li se acordă lunar o sumă de 31 lei şi 20 lei; i) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 540,1 lei şi 615 lei li se acordă lunar o sumă de 19 lei şi 16 lei pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri.

Actele necesare

Ajutorul pentru încălzire se va acorda pe baza cererii întocmite de titular care, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 70/2011, poate fi, după caz: proprietarul locuinţei, persoana care a înstrăinat locuinţa în baza unui contract cu clauză de întreţinere, titularul contractului de închiriere al acesteia ori alt membru de familie major şi legal împuternicit de proprietarul locuinţei sau de titularul contractului de închiriere ori  reprezentantul legal al persoanei singure care nu a împlinit vârsta de 18 ani.
Cererea va fi însoţită de actele doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile realizate de membrii acesteia: acte de identitate; certificate de naştere  pt. copii in varsta de pana la 14 ani; adeverinţă de venit eliberată de către Administraţia Finanţelor Publice (în situaţia persoanelor care realizează  venituri  impozabile); acte privind veniturile realizate (adeverinţă cu salariul net, cupon pensie, cupon indemnizaţie şomaj, cupon indemnizaţie creştere copil, cupon alocaţie stat, cupon indemnizaţie de handicap sau alte acte doveditoare ale veniturilor); certificat agricol privind componenţa familiei şi veniturile agricole realizate (Camera 4 Primărie) – pentru familiile care locuiesc la casa; adeverinţă asociaţie proprietari (nume si prenume persoane luate in calcul la stabilirea cheltuielilor de intretinere) – pentru familiile care locuiesc la bloc ; carte de identitate / certificat de înmatriculare autoturism (pt. autoturismele adaptate persoanelor cu handicap); act doveditor al spaţiului locativ (contract vânzare-cumpărare, certificat moştenitor, contract închiriere, contract de comodat, împuternicire legală etc.); factură de gaze (în cazul încălzirii locuinţei cu gaze naturale).

Centre de colecatare a dosarelor

Ca şi în anii precedenţi, Primăria Municipiului Tg-Jiu va veni în sprijinul cetăţenilor, distribuirea şi colectarea formularelor de cerere urmînd să să se facă prin intermediul punctelor de lucru, începând cu 15 octombrie 2012, astfel: Clubul “Vârstei a Treia” – str. Olteniţei; Stadionul Municipal – Sala Polivalentă; Clubul “Vârstei a Treia” – str. Mioriţei; Clubul “Vârstei a Treia” – str. Debarcader; Clubul “Vârstei a Treia” – T. Vladimirescu, de luni până vineri între orele 900 – 1800 iar sâmbăta şi duminică între orele 1000 – 1400.
Și pentru acest sezon rece, la solicitarea Agenţiei Judeţene pentru Prestaţii Sociale, se vor efectua anchete sociale prin care se va verifica veridicitatea datelor înscrise în cererea şi declaraţia pe propria răspundere privind componenţa familiei , veniturile realizate de membrii acesteia , bunurile mobile şi imobile deţinute , pentru cel puţin 60% dintre beneficiari.
În situaţia în care familia sau persoana singură beneficiară de ajutor  refuză să furnizeze informaţiile şi documentele necesare pentru întocmirea anchetelor sau în situaţia în care, în urma efectuării anchetelor sociale, se constată că titularul nu a declarat corect numărul membrilor de familie , veniturile şi bunurile deţinute , dreptul la ajutor încetează cu luna următoare , iar sumele plătite necuvenit se recuperează în termen de maximum 3 luni, iar dacă se constată că fapta titularului constituie infracţiune, primarul are obligaţia de a sesiza organul de cercetare penală. Declararea unui număr mai mare de membri de familie sau a unor venituri mai mici decât cele reale, în scopul vădit de a obţine foloase materiale necuvenite, constituie infracţiune de fals, uz de fals sau înşelăciune, după caz, şi se pedepseşte potrivit dispoziţiilor Codului penal.
Titularul se sancţionează cu amendă de la 200 lei la 1000 lei în situaţia în care se constată că la completarea cererii nu a menţionat corect componenţa familiei , veniturile membrilor acesteia, precum şi bunurile mobile şi imobile deţinute.

Director Executiv, Primăria Târgu Jiu, Dr. Teodora Ciobanu