Vama Schela din judeţul Gorj (IV)

În localitatea Schela din judeţul Gorj a existat un punct vamal încă din secolul al XVII-lea. În 1717 găsim un regulament vamal care confirma dările pe care trebuiau să le plătească cei care tranzitau spre Vâlcan, judeţul Hunedoara. Potrivit istoricului Dinică Ciubotea, mărfurile care plecau de la Calafat puteau să ajungă  la Târgu Jiu şi, de aici, prin pasul Vâlcan în Transilvania. Arhivele gorjene păstrează câteva documente relevante despre Vama de la Schela, acte de la începutul secolului al XIX-lea. În acest episod întâlnim şi pe strămoşul cunoscutului om politic gorjean Dincă Schileru, constandin Schileriu.

Continuăm serialul nostru despre Vama Schela şi locuitorii acesteia din vechime cu câteva informaţii importante oferite de cercetătorii Gheorghe şi Dorina Nichifor, secondaţi de Andrei Popete Pătraşcu. Astfel, localitatea Schela s-a numit în trecut Schila, Schila Mare. Termenul s-ar traduce prin „vamă”, satul aflându-se la capătul dinspre Oltenia al pasului Vâlcan şi a fost important punct de vămuire pe tradiţionalul drum comercial ce unea ţinuturile de la sud de Carpaţi şi zona sudică a Transilvaniei (Valea Jiului Superior, Ţara Haţegului etc.). Şi-a pierdut această funcţie după Marea Unire.
Din textele aflate în arhivele gorjene înţelegem   mai bine rolul „schilerilor” (vameşi şi plăiaşi afectaţi serviciului în punctele de trecere a hotarelor), precizând că pentru a se asigura deservirea „schelelor” vamale, se utiliza o structură specifică, ce permitea nu numai perceperea taxelor vamale, ci şi obligativitatea achitării, în cazul că, din diferite motive, vreunul dintre negustori ar fi încercat să se eschiveze prin folosirea, pentru transportul mărfurilor, a altor căi decât cele uzuale, aşa cum am văzut în numărul trecut.
Constantin Schileriu, omul Vămii
Dintr-un document din 1833 aflăm următoarele:

„OTCÂRMUIREA JUDEŢULUI GORJ – CINSTITA CARVASARA A CRAIOVEI

Primindu-se adresul acei cinstite Carvasarale no. 594 sau văzut cele coprinzătoare în pricina lui Vlăduţi Crăznariul vameşul Scheli Vâlcanul din tracest judeţ, pentru care cu cinste să răspunde că pricina numitului este întracesta-şi chip adică lăcuitorii satului Porceni Moşteni au dat drepte şi necurmate jălbi atât la cinstitul tribunal cât şi la cinstita Mare Logofeţie pentru închiderea Scheli Porceni ce au fost slobodă din veichime i luările de bani ce li să face dă către numitul vameşi şi Costandin Schileriul omul vămi cu aceste numiri ale pomenitei însă câte 10 parale dă un cal încărcat cu ceraşe, parale 10 pentru chezăşia ce înfăţişază după obicei pentru trecerea lor la Vâlcan şi câte parale 2 cu numire pentru cutie care să adună parale 22 de la tot omul luate la trecerea fieşcăruia, aflându-să păgubaşi tot trecătorul dă câte lei 40 luaţi cu numirile de mai sus bez alte gloabe care zic că le vor arăta osebit şi în pizma acestora acum nu i-ar fi mai lăsând să treacă pentru nici o trebuinţă ţiindu-i câte o zi şi dace? zetoniţi la acea schelă dă acum rupându-le în cea din urmă şi căzăşiile ce înfăţişază şi nu-i lasă nici cum a trece şi atât pentru aceasta dă mai sus cât şi pentru pătrile de moară ce ar fi trecând numiţi pră schela veiche a Porcenilor ce să numeşte acum poprită, cer îndestularea şi după porunca cinstitei logofeţii ce ar fi dată în pricina aceasta, şase otnoşenii au venit la otcârmuire atât dă la cinstitul tribunal cât şi de la d. procurorul judeţului cerându-i pă numiţii a să aduce spre înfăţişare după strigările jăluitorilor perind în cheltuieli în vremea de acum şi fiindcă otcârmuirea are straşnice porunci dă la cinstita Mare Dvornicie ca să să dea cuviinciosul ajutor cinstitului tribunal i d. procurorului ori la ce trebuinţă va cere spre a nu să întâmpla cusur lucrărilor ce sânt puse asupră-le, pă aceste temeiuri dar sau făcut cuviincioasa punere la cale întâiu cu pitac cât renumiţi după orânduială şi al doilea cu volnicie fiindcă chiar Costandin Schileriu au arătat în presutvie că numitul Vlăduţi lipseşte dă la Schelă la casa sa dă unde au dat răspuns otcârmuiri cu chip dă nesupunere şi necuvenit lui pă care aducându-l până aproape dă tahtul aceşti dregătorii deodată s-au arătat cu asprime asupra dorobanţului şi dând scară calului au dat fuga la Schelă fără să voească a veni pentru oareşi care întrebări spre a scăpa şi otcârmuirea dă această corespondenţie a cinstitului tribunal în pricina lui şi fiindcă numiţii să cer de către pomenita dregătorie negreşit să binevoiască cinstita carvasara să-i dea în cunoştinţă numitului Vlăduţi că să supuie veniri sale în cinstitul tribunal precum să cere căci într-alt chip otcârmuirea este silită a raportui mai pre larg unde să cuvine pentru nesupunerea lui nevrînd aşi lăsa la post pentru o zi nici vechil măcar.
Pentru d. otcârmuitor C. Mihuleţu”
(Va urma)
Dan Cismaşu
Cornel Şomâcu